Otwieranie plików QuarkXPress w programie InDesign

InDesign może konwertować dokumenty i szablony z programu QuarkXPress 3.3 lub 4.1x. InDesign konwertuje również dokumenty i szablony z wielojęzycznych plików QuarkXPress Passport 4.1x, nie trzeba więc wcześniej zapisywać tych plików w wersji jednojęzycznej. (Aby przekonwertować dokumenty z QuarkXPress 5.0 lub nowszych wersji, należy otworzyć je ponownie w programie QuarkXPress i zapisać w formacie 4.0).

Więcej informacji znajduje się w dokumencie QuarkXPress Conversion Guide (PDF) na stronie internetowej www.adobe.com/go/learn_quarkconv.

Otwieranie dokumentu lub szablonu z programu QuarkXPress

 1. Sprawdź, czy plik został zamknięty w oryginalnej aplikacji.
 2. Aby zapewnić zachowanie wszystkich łączy, przekopiuj wszystkie przyłączone pliki do tego samego foldera dokumentów programu QuarkXPress.
 3. W programie InDesign wybierz polecenie Plik > Otwórz.
 4. W systemie Windows wybierz opcję QuarkXPress (3.3‑4.1x) lub QuarkXPress Passport (4.1x) z menu Pliki typu.
 5. Zaznacz plik i kliknij Otwórz.

  Uwaga:

  Jeżeli program InDesign nie może przekonwertować pliku lub jego części, wyświetli komunikat ostrzegawczy opisujący przyczyny niepowodzenia konwersji oraz rezultaty konwersji.

 6. Jeżeli pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij Zapisz, aby zapisać kopię ostrzeżeń w pliku tekstowym, a następnie otwórz plik w programie InDesign.

  • Kliknij Zamknij, aby zamknąć to okno dialogowe i otwórz plik w programie InDesign.

 7. Aby dokładniej przekonwertować efekty oblewania tekstem, nadane w programie QuarkXPress, wykonaj następujące czynności w programie InDesign:
  • Zaznacz opcję Oblewanie tekstem jest stosowane tylko dla obiektów pod obszarem składu w oknie dialogowym Preferencje.

  • W menu panelu Akapit przydziel Układacz jednowierszowy do przynajmniej jednego akapitu.

Uwaga:

Jeśli wystąpią problemy z przekształconym dokumentem QuarkXPress, użyj okna dialogowego Eksport, aby zapisać dokument w formacie InDesign Markup (IDML). Następnie otwórz plik IDML i zapisz go jako dokument InDesign.

Zapisanie szablonu QuarkXPress jako szablonu InDesign

 1. Otwórz szablon w programie InDesign.
 2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a potem wskaż lokalizację i podaj nazwę pliku.
 3. Wybierz opcję Szablon InDesign z menu Zapisz jako Typ (Windows) lub Format (Mac OS) i kliknij Zapisz.

Co zostaje skonwertowane z programu QuarkXPress

Podczas otwierania pliku programu QuarkXPress, program InDesign konwertuje oryginalne informacje na rodzimy format informacji InDesign:

 • Pola tekstowe są konwertowane na ramki tekstowe InDesign.

Uwaga:

Aby precyzyjnie przekonwertować efekty oblewania tekstem zastosowane w programie QuarkXPress wybierz opcję Oblewanie tekstem jest stosowane tylko dla obiektów pod obszarem składu w oknie dialogowym Preferencje.

 • Style są konwertowane na style InDesign.
 • Ponieważ QuarkXPress używa innych profilów kolorów, są one ignorowane w programie InDesign.
 • Łącza do tekstu i grafiki są zachowywane i pojawiają się na panelu Łącza.

Uwaga:

Osadzone elementy graficzne — dodane do dokumentu za pomocą polecenia Wklej — nie są konwertowane. Więcej informacji o grafice osadzanej znajduje się w części Informacje o łączach i grafice osadzonej.

Uwaga:

InDesign nie obsługuje modelu OLE ani Quark XTensions. Dlatego też przy otwieraniu plików zawierających grafikę w formacie OLE lub Quark XTensions obrazy te nie pojawią się w dokumencie InDesign. Jeżeli dokument QuarkXPress nie chce się przekonwertować, sprawdź oryginał i usuń wszystkie obiekty utworzone za pomocą XTension. Następnie zapisz dokument i ponownie spróbuj go przekonwertować.

 • Wszystkie strony wzorcowe i warstwy są konwertowane na wzorce i warstwy InDesign.

 • Wszystkie obiekty na stronach wzorcowych, a także linie pomocnicze QuarkXPress, są umieszczane na odpowiednich stronach wzorcowych InDesign.

 • Obiekty zgrupowane pozostają w grupie, poza wypadkami, gdy grupa zawiera obiekty niedrukowalne.

 • Wszystkie obrysy i linie (w tym linie akapitowe) są konwertowane na jak najbardziej zbliżone style linii. Własne obrysy i kreski konwertowane są na własne obrysy i kreski InDesign.

Kolory są konwertowane dokładnie na kolory InDesign, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • Kolory złożone z wielu farb, utworzone w programie QuarkXPress, są mapowane do farb mieszanych w programie InDesign, chyba że kolor złożony z wielu farb nie zawiera ani jednego koloru dodatkowego. W takim przypadku kolor ten jest konwertowany na kolor CMYK.

 • Kolory z bibliotek kolorów programu QuarkXPress 4.1 są konwertowane na podstawie ich wartości CMYK.

 • Kolory HSB programu QuarkXPress 3.3 są konwertowane na kolory RGB, a kolory z bibliotek kolorów są konwertowane na podstawie ich wartości CMYK.

 • Kolory HSB i LAB programu QuarkXPress 4.1 są konwertowane na kolory RGB, a kolory z bibliotek kolorów są konwertowane na podstawie ich wartości RGB/CMYK.

Informacje na temat kwestii związanych z konwersją można znaleźć w dokumentach pomocy technicznej w serwisie internetowym Adobe www.adobe.com/support.

Konwersja dokumentów programu PageMaker

InDesign może konwertować dokumenty i szablony z programu Adobe PageMaker 6.0 i nowszych wersji. Podczas otwierania pliku programu PageMaker, InDesign konwertuje oryginalne informacje na rodzimy format informacji InDesign. Pliki InDesign są zapisywane z rozszerzeniem .indd.

Uwaga:

Więcej informacji znajduje się w dokumencie PageMaker Conversion Guide (PDF) na stronie internetowej www.adobe.com/go/learn_pmconv_pl.

Przed otwarciem dokumentu w programie InDesign warto wykonać następujące czynności:

 • Jeżeli dokument programu PageMaker lub połączona grafika znajduje się na serwerze sieciowym, dyskietce albo napędzie wymiennym, to w razie przerwania transferu danych mogą otworzyć się nieprawidłowo. Aby uniknąć problemów z transferem danych, przed otwarciem dokumentów w programie InDesign skopiuj je i ich łącza na dysk twardy, najlepiej do tego samego katalogu, w którym przechowywana jest publikacja programu PageMaker.

 • Za pomocą polecenia Zapisz jako programu PageMaker możesz pozbyć się niepotrzebnych, ukrytych danych.

 • Aby zapewnić zachowanie wszystkich łączy, skopiuj wszystkie połączone pliki do tego samego folderu, w którym znajduje się publikacja programu PageMaker.

 • Sprawdź, czy w programie InDesign dostępne są wszystkie potrzebne czcionki.

 • Napraw zerwane łącza do grafiki w publikacji programu PageMaker.

 • W razie problemów z przekonwertowaniem dużego dokumentu programu PageMaker, przekonwertuj poszczególne fragmenty tego pliku z osobna, aby wyizolować problem.

Uwaga:

Jeżeli nie udaje się otworzyć uszkodzonego dokumentu programu PageMaker w programie PageMaker, możesz spróbować otworzyć go w programie InDesign. InDesign jest w stanie odzyskać większość dokumentów, których PageMaker nie może otworzyć.

Otwieranie dokumentu lub szablonu z programu PageMaker

 1. Sprawdź, czy plik został zamknięty w oryginalnej aplikacji.

 2. W programie InDesign wybierz polecenie Plik > Otwórz.

 3. W Windows wybierz PageMaker (6.0 lub 7.0) z menu Pliki typu.

 4. Zaznacz plik i kliknij Otwórz.

  Uwaga:

  Jeżeli program InDesign nie może przekonwertować pliku lub jego części, wyświetli komunikat ostrzegawczy opisujący przyczyny niepowodzenia konwersji oraz rezultaty konwersji.

 5. Jeżeli pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Zapisz, aby zapisać kopię ostrzeżeń w pliku tekstowym, a następnie otwórz plik w programie InDesign.

  • Kliknij Zamknij, aby otworzyć plik w programie InDesign, nie zapisując pliku tekstowego.

Uwaga:

Jeśli wystąpią problemy z przekształconym dokumentem PageMaker, użyj okna dialogowego Eksport, aby zapisać dokument w formacie InDesign Markup (IDML). Następnie otwórz plik IDML i zapisz go jako dokument InDesign.

Zapisywanie szablonu PageMaker jako szablon InDesign

 1. Otwórz szablon w programie InDesign.

 2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, a potem wskaż lokalizację i podaj nazwę pliku.

 3. Wybierz opcję Szablon InDesign z menu Zapisz jako Typ (Windows) lub Format (Mac OS) i kliknij Zapisz.

Typowe problemy przy konwersji dokumentów programu PageMaker

Miej na uwadze, że:

 • Wszystkie strony wzorcowe i warstwy są konwertowane na wzorce i warstwy InDesign. Strony wzorcowe z programu PageMaker są konwertowane na strony wzorcowe InDesign i zachowują wszystkie obiekty, w tym numerację stron oraz linie pomocnicze. Aby zachować kolejność nakładających się obiektów, program InDesign podczas konwersji publikacji programu PageMaker tworzy dwie warstwy: Default oraz Master Default. Warstwa Master Default (domyślna wzorcowa) zawiera elementy strony wzorcowej.

 • Linie pomocnicze dokumentu programu PageMaker są umieszczane na warstwie domyślnej (Default) w programie InDesign.

 • Wszystkie elementy z obszaru roboczego w programie PageMaker pojawią się na obszarze roboczym pierwszej rozkładówki w dokumencie InDesign.

 • Wszystkie obiekty oznaczone w programie PageMaker jako niedrukowalne zostaną przekonwertowane z atrybutem Niedrukowalne na panelu Atrybuty w programie InDesign.

 • Obiekty zgrupowane pozostają w grupie, poza wypadkami, gdy grupa zawiera obiekty niedrukowalne.

Problemy przy konwersji tekstu i tabel

Miej na uwadze, że:

 • Tekst jest konwertowany na ramki tekstowe InDesign.

 • Tabele z plików programu PageMaker są konwertowane na tabele InDesign.

 • Style są konwertowane na style InDesign. Styl [Brak stylu] z programu PageMaker odpowiada stylowi [Brak stylu akapitowego] w programie InDesign. Jednak styl [Brak stylu akapitowego] przejmuje atrybuty nazwanego stylu, jeżeli styl ten został wybrany przed wpisaniem jakichkolwiek znaków w publikacji programu PageMaker.

 • InDesign używa układacza akapitowego Adobe dla wszystkich akapitów, co powoduje ponowne wlanie części tekstu. Do niektórych akapitów można przypisać układacz jednowierszowy Adobe, aby utworzyć podział wierszy bardziej zbliżony do mechanizmów programu PageMaker. Jednak część tekstu nadal może zostać ponownie wlana.

 • InDesign używa tylko interlinii opartej na linii bazowej. Interlinia proporcjonalna i interlinia obliczana od góry kapitaliku, które istniały w programie PageMaker, są w programie InDesign konwertowane na interlinię opartą na linii bazowej. Może to spowodować przesunięcia tekstu.

 • Pierwsza linia bazowa przekonwertowanego tekstu może być inna niż w tekście, który utworzono w programie InDesign. Pierwsza linia bazowa przekonwertowanego tekstu jest ustawiana na wartość interlinii. Natomiast pierwsza linia bazowa tekstu utworzonego w programie InDesign jest domyślnie ustawiana na wartość wydłużenia górnego.

 • InDesign używa innej metody dzielenia wyrazów niż PageMaker, zatem podział między wierszami może wyglądać inaczej.

 • Tekst z cieniem jest konwertowany na zwykły tekst. Tekst konturowy jest konwertowany na tekst z obrysem grubości 0,25 cala oraz wypełnieniem próbką Papier.

Problemy z konwersją ksiąg, indeksu i spisu treści

Miej na uwadze, że:

 • Program InDesign ignoruje listy ksiąg podczas otwierania publikacji programu PageMaker. Aby otworzyć razem wszystkie publikacje z listy księgi, uruchom wtyczkę Build Booklet (twórz broszurę) w programie PageMaker, wybierając opcję układu Brak. Dzięki temu publikacje z księgi zostaną połączone w jeden dokument. Należy pamiętać, że bloki tekstu i ramki nie zachowają powiązań.

 • Pozycje indeksu z publikacji programu PageMaker pojawią się na panelu Indeks w programie InDesign. Tekst z odsyłaczami używającymi opcji Patrz tutaj albo Patrz także tutaj zostanie przekonwertowany na odsyłacze Zobacz lub Zobacz także.

 • Tekst spisu treści jest konwertowany na spis treści. Style programu PageMaker będą dostępne w menu stylów okna dialogowego Spis treści w programie InDesign.

Problemy przy konwersji obiektów przyłączanych i osadzanych

Miej na uwadze, że:

 • Łącza do tekstu i grafiki są zachowywane i pojawiają się na panelu Łącza.

 • Jeżeli InDesign nie może odnaleźć oryginalnego łącza do grafiki, pojawi się ostrzeżenie z prośbą o naprawienie łącza w programie PageMaker.

 • InDesign nie obsługuje techniki OLE (Object Linking and Embedding). Dlatego też przy otwieraniu plików zawierających grafikę w formacie OLE obrazy te nie pojawią się w dokumencie InDesign.

Problemy przy konwersji kolorów i zalewek

Miej na uwadze, że:

 • Kolory są konwertowane dokładnie na kolory InDesign. Kolory HLS programu PageMaker są konwertowane na kolory RGB, a kolory z innych bibliotek kolorów są konwertowane na podstawie ich wartości CMYK.

 • Tinty są konwertowane w postaci wartości procentowej koloru macierzystego. Jeżeli koloru macierzystego nie ma na panelu Próbki, to zostanie dodany podczas konwersji. Po zaznaczeniu obiektu z tintą, na panelu Próbki zostanie zaznaczony kolor macierzysty, a wartość tinty pojawi się w rozwijanym menu.

 • Profile kolorów dla plików programu PageMaker są konwertowane bezpośrednio. Wszystkie kolory heksachromii są konwertowane na wartości RGB. Profile niezgodne ze standardem ICC zostaną zastąpione przez domyślne ustawienia CMS i profilów określone w InDesign.

 • Wszystkie obrysy i linie (w tym linie akapitowe) są konwertowane na jak najbardziej zbliżone, domyślne style linii. Własne obrysy i kreski konwertowane są na własne obrysy i kreski InDesign.

 • InDesign nie obsługuje deseni i kątów rastra nadanych w obrazach TIFF w Image Control; pomija te informacje w importowanych plikach TIFF.

 • Jeżeli w oknie dialogowym Preferencje zalewkowania w programie PageMaker wybrano auto-nadruk czarnych obrysów lub wypełnień (albo obie te opcje), ustawienia te są przenoszone do programu InDesign, ale na opcja Nadruk obrysu lub Nadruk wypełnienia na panelu Atrybuty jest wyłączona.

Uwaga:

Informacje na temat kwestii związanych z konwersją dokumentów PageMakera można znaleźć w dokumentach pomocy technicznej w serwisie internetowym Adobe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online