Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, skorzystaj z poniższych łączy.

Informacje o wzorcach, porządku stosowym i warstwach

Wzorzec pełni funkcję podobną do tła, które można szybko podłożyć pod wiele stron. Obiekty z wzorca pojawiają się na wszystkich stronach, do których został on zastosowany. Elementy wzorca, które pojawiają się na stronach dokumentu, posiadają wykropkowaną obwódkę. Zmiany wprowadzane we wzorcu są automatycznie uaktualniane na powiązanych stronach. Wzorce zawierają często takie elementy, jak powtarzające się znaki logo, numery stron, nagłówki i stopki. Mogą także zawierać puste ramki tekstowe lub graficzne, które pełnią rolę elementów zastępczych na stronach dokumentu. Elementu wzorca nie można zaznaczyć na stronie dokumentu, chyba że został przesłonięty.

Podobnie jak zwykłe strony w dokumencie, wzorce mogą zawierać wiele warstw. Obiekty na pojedynczej warstwie mają własny porządek stosowy w obrębie tej warstwy. Obiekty na warstwie strony wzorcowej pojawiają się pod obiektami przypisanymi do tej samej warstwy na stronach dokumentu.

Jeżeli obiekty wzorcowe mają się pojawiać przed obiektami ze strony dokumentu, należy umieścić je na wyższej warstwie na wzorcu. Element wzorcowy położony na wyższej warstwie pojawia się przed obiektami leżącymi na warstwach niższych. Scalenie warstw powoduje przesunięcie obiektu wzorcowego poza inne obiekty danej strony dokumentu.

Wzorce, porządek stosowy i warstwy
Obiekty wzorcowe (u góry, po lewej) pojawiają się za obiektami strony na tej samej warstwie (u dołu, po lewej); przeniesienie obiektu wzorcowego na wyższą warstwę (u góry, po prawej) przesuwa go na wierzch wszystkich obiektów na niższych warstwach (u dołu po prawej).

Porady i wytyczne dotyczące posługiwania się wzorcami

 • Alternatywne koncepcje projektu można szybko porównać, tworząc kilka wzorców i stosując je kolejno do tych samych przykładowych stron z typową zawartością.

 • Aby móc szybko tworzyć układy nowych dokumentów, można zapisać zestaw wzorców w szablonie dokumentu, obok takich elementów, jak style znakowe i akapitowe, biblioteki kolorów, a także inne style i ustawienia.

 • Po zmianie ustawień łamów lub marginesów na wzorcu, lub też po nadaniu nowego wzorca z innymi ustawieniami, można wymusić automatyczne dostosowanie obiektów na stronie do nowego układu. (Patrz Projektowanie ramek i stron).

 • Automatyczne numery stron wstawione na wzorcu wskazują odpowiednią stronę w każdej sekcji dokumentu, w której zastosowano dany wzorzec. (Zobacz Dodawanie podstawowej numeracji stron).

Tworzenie wzorców

Domyślnie każdy tworzony dokument posiada stronę wzorcową. Dodatkowe wzorce można utworzyć od podstaw, albo oprzeć je na istniejącej stronie wzorcowej lub stronie dokumentu. Po zastosowaniu stron wzorcowych do innych stron wszelkie zmiany wzorca źródłowego przenoszą się na wszelkie, wywodzące się z niego wzorce i strony dokumentu. Po rozważnym zaplanowaniu konstrukcji stron umożliwia to łatwe wprowadzanie zmian układu w całym dokumencie.

Tworzenie wzorca od podstaw

 1. Wybierz polecenie Nowy wzorzec z menu panelu Strony.
 2. Określ następujące opcje i kliknij przycisk OK:
  • W polu Prefiks wpisz prefiks identyfikujący wzorzec zastosowany dla każdej strony w panelu Strony. Można wpisać nie więcej niż cztery znaki.

  • W polu Nazwa wpisz nazwę wzorcowego zestawu stron widzących.

  • Z menu Oparty o wzorzec wybierz istniejący zestaw wzorcowy, na którego podstawie tworzony jest nowy. Można także wybrać opcję Brak.

  • W polu Liczba stron wpisz liczbę stron dla nowego zestawu stron widzących (nie więcej niż dziesięć).

Tworzenie wzorca z istniejącej strony lub zestawu stron widzących

 • Przeciągnij cały zestaw stron widzących z sekcji stron w panelu Strony do sekcji wzorców.
 • Zaznacz zestaw stron widzących w panelu Strony i wybierz z menu panelu polecenie Zapisz jako wzorzec.

Każdy obiekt na oryginalnej stronie lub stronach widzących stanie się elementem nowego wzorca. Jeżeli oryginalna strona korzystała z wzorca, nowy wzorzec powstanie w oparciu o niego.

Tworzenie nowego wzorca na podstawie innej strony lub stron widzących
Tworzenie nowego wzorca na podstawie innej strony lub stron widzących

Tworzenie nowego wzorca na podstawie innego

W programie InDesign można tworzyć odmiany wzorców mające za podstawę inny wzorzec (nazwany wzorcem macierzystym) w tym samym dokumencie i uaktualniane na jego podstawie. Strony widzące wzorca oparte na wzorcu macierzystym nazywane są wzorcami potomnymi. Na przykład, jeżeli dokument ma dziesięć rozdziałów, zawierających niewiele różniące się od siebie strony widzące wzorca, można oprzeć je wszystkie na jednym wzorcu zawierającym wspólny dla nich układ i obiekty. Dzięki temu podstawowy projekt wymaga jedynie edycji stron widzących wzorca macierzystego zamiast edycji wszystkich dziesięciu wzorców osobno. Wzorce potomne mogą różnić się między sobą pod względem formatowania. Obiekty wzorca macierzystego można przesłaniać na wzorcu potomnym, tworząc warianty wzorca — tak samo, jak przesłania się obiekty na stronach dokumentu. Jest to doskonała funkcja pozwalająca uaktualniać spójny, choć zróżnicowany projekt.

Wzorce macierzyste i potomne
Oryginalny wzorzec macierzysty i potomny (po lewej) Po modyfikacji wzorca macierzystego wzorce potomne są uaktualniane automatycznie (po prawej)

 1. Aby utworzyć wzorzec na podstawie innego wzorca, przejdź do sekcji wzorców panelu Strony i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz strony widzące wzorca, a następnie wybierz polecenie Opcje wzorca dla [nazwa stron widzących wzorca] z menu panelu Strony. W polu Oparty o wzorzec wybierz inny wzorzec i kliknij przycisk OK.

  • Zaznacz nazwę stron widzących wzorca, które mają służyć za podstawę. Przeciągnij ją na nazwę innego wzorca, aby zastosować do niego ten wzorzec.

  Wzorzec B oparty na wzorcu A
  Wzorzec B oparty na wzorcu A

Edycja układu wzorca

Układ stron wzorcowych można w dowolnym momencie modyfikować. Wprowadzane w nim zmiany są automatycznie odzwierciedlane na wszystkich stronach, do których zastosowano ten wzorzec. Na przykład dowolny tekst lub obiekt graficzny dodany do wzorca pojawi się na stronach dokumentu, do którego zastosowano ten wzorzec.

Uwaga:

Jeżeli obiekt ze strony wzorcowej zostanie przesłonięty lub odłączony na jednej ze stron dokumentu, może on nie zostać uaktualniony poprzez zmiany wprowadzone we wzorcu.

 1. W sekcji wzorców w panelu Strony kliknij dwukrotnie ikonę wzorca, który ma zostać zmodyfikowany lub też wybierz stronę wzorcową z listy pola tekstowego u dołu okna dokumentu. Strony widzące wzorca pojawią się w oknie dokumentu.
 2. Wprowadź żądane zmiany we wzorcu.

Program InDesign automatycznie uaktualni wszystkie strony korzystające z tego wzorca.

Aby zmienić rozmiar strony wzorcowej, zaznacz ją, używając narzędzia Strona, a następnie użyj opcji w panelu sterowania do zmiany rozmiaru. Zobacz Użyj wielu rozmiarów stron.

Uwaga:

Do obejrzenia efektów modyfikacji wzorca można użyć dodatkowych widoków. Wybierz polecenie Okno > Ułóż > Nowe okno, a następnie wybierz Okno > Ułóż > Sąsiadująco. Ustaw widok strony oraz widok wzorca wykorzystywanego przez tę stronę. Następnie przeprowadź edycję wzorca, obserwując jednocześnie zmiany na stronie.

Zmiana opcji strony wzorcowej

Opcje strony wzorcowej można edytować, zmieniając jej nazwę lub prefiks, przyjmując jeden wzorzec jako podstawę dla drugiego, lub też zmieniając liczbę stron w zestawie stron widzących wzorca.

 1. Kliknij nazwę stron widzących wzorca w panelu Strony.
 2. Wybierz polecenie Opcje wzorca dla [nazwa wzorca] z menu panelu Strony.
 3. Zmień dowolną opcję, a następnie kliknij przycisk OK.

Stosowanie stron wzorcowych

Jeżeli dokument zawiera niestandardowe zestawy stron widzących (np. w przypadku 3- lub 4-stronicowej wkładki w czasopiśmie), to wszystkie nadawane wzorce powinny zawierać tę samą liczbę stron.

Jeśli strona wzorcowa ma inny rozmiar strony od układu, to zastosowanie strony wzorcowej zmieni rozmiar układu. Jeśli układ ma własny rozmiar strony, to można określić, czy ma on być zachowany, czy też zastosować rozmiar strony wzorcowej.

Uwaga:

Obiekty wzorca na stronie dokumentu posiadają wykropkowaną obwódkę. Jeśli obiekt wzorcowy nie wyświetla się na stronie dokumentu, może on być ukryty na niżej położonej warstwie, lub obiekty wzorca mogą być ukryte. Należy wybrać polecenie Pokaż elementy wzorca z menu panelu Strony.

Stosowanie wzorca do stron lub zestawów stron widzących w dokumencie

 • Aby zastosować wzorzec do pojedynczej strony, przeciągnij ikonę strony wzorcowej na ikonę tej strony w panelu Strony. Gdy czarny prostokąt będzie otaczał tylko pożądaną stronę, zwolnij przycisk myszy.
 • Aby zastosować wzorzec do stron widzących, przeciągnij ikonę strony wzorcowej na róg stron widzących w panelu Strony. Gdy czarny prostokąt będzie otaczał wszystkie strony pożądanej rozkładówki, zwolnij przycisk myszy.


  Stosowanie wzorca do strony (po lewej) i stosowanie wzorca do stron widzących (po prawej)

Stosowanie wzorca do wielu stron

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu Strony zaznacz strony, do których ma zostać zastosowany nowy wzorzec. Następnie naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij wzorzec.

  • Wybierz polecenie Zastosuj wzorzec do stron z menu panelu Strony, wybierz wzorzec w polu Zastosuj wzorzec, wpisz w polu Do strony odpowiedni zakres stron i kliknij przycisk OK. Wzorzec można stosować do wielu stron na raz. Na przykład, można wpisać 5, 7–9, 13–16, aby zastosować ten sam wzorzec do stron 5, 7–9 oraz 13–16. (Zobacz Wyświetlanie numeracji bezwzględnej lub numeracji sekcji w panelu Strony).

Stosowanie wzorca do nieciągłego zakresu stron
Stosowanie wzorca do nieciągłego zakresu stron

Odłączanie wzorca od stron dokumentu

 1. Zastosuj opcję Bez wzorca z sekcji Wzorce panelu Strony.

  Po odłączeniu wzorca od strony jego układ przestaje na tej stronie obowiązywać. Jeżeli wzorzec zawiera większość potrzebnych elementów, jednak trzeba zmodyfikować wygląd kilku stron, to zamiast odłączać wzorzec, można przesłonić elementy wzorca lub zmodyfikować je na tych stronach.

Kopiowanie wzorców

Wzorce można kopiować wewnątrz jednego dokumentu albo z jednego dokumentu do drugiego (aby użyć kopii istniejącego wzorca jako punktu wyjścia do tworzenia nowego). Wzorce mogą być kopiowane do innych dokumentów w celu ich zsynchronizowania. Strony wzorcowe mogą być importowane z innego dokumentu.

Kopiowanie wzorca w obrębie dokumentu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Strony:
  • Przeciągnij nazwę wzorcowej strony widzącej na przycisk Nowa strona u dołu panelu.

  • Zaznacz nazwę wzorcowej strony widzącej i wybierz polecenie Powiel strony widzące wzorca [nazwa stron widzących] z menu panelu.

Przedrostkiem skopiowanego wzorca staje się kolejna litera alfabetu.

Kopiowanie stron widzących wzorca do innego dokumentu

 1. Otwórz dokument, do którego ma zostać dodany wzorzec. Następnie otwórz dokument zawierający wzorzec, który ma zostać skopiowany.
 2. W panelu Strony dokumentu źródłowego wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij i przeciągnij strony widzące wzorca do okna dokumentu docelowego.

  • Zaznacz wzorzec, który chcesz skopiować. Wybierz polecenie Układ > Strony > Przenieś wzorzec, po czym wybierz z menu Przenieś do nazwę dokumentu docelowego. Aby strony zostały usunięte z dokumentu źródłowego, zaznacz opcję Usuń strony po przeniesieniu i kliknij przycisk OK.

Jeśli dokument docelowy ma już wzorzec o takim samym przedrostku, to przeniesionemu wzorcowi przydzielana jest kolejna dostępna litera alfabetu.

Usuwanie wzorca z dokumentu

 1. Zaznacz przynajmniej jedną ikonę strony wzorcowej w panelu Strony.

  Uwaga:

  Aby zaznaczyć wszystkie nieużywane strony wzorcowe, należy wybrać polecenie Zaznacz nieużywane wzorce z menu panelu Strona.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Przeciągnij zaznaczoną ikonę strony lub stron widzących wzorca na ikonę Usuń, znajdującą się u dołu panelu.

  • Kliknij przycisk Usuń u dołu panelu.

  • Wybierz polecenie Usuń strony widzące wzorca [nazwa stron widzących] z menu panelu.

W przypadku usunięcia wzorca, do każdej strony dokumentu, do której przypisany był usunięty wzorzec, zastosowana będzie opcja [Bez wzorca].

Przesłanianie lub odłączanie elementów wzorca

Gdy do strony dokumentu zastosuje się stronę wzorcową, wszystkie obiekty z wzorca, czyli elementy wzorcowe, pojawiają się na stronie. Niekiedy konieczne jest wprowadzenie niewielkich modyfikacji w wyglądzie strony w porównaniu z jej wzorcem. W takiej sytuacji nie trzeba odtwarzać na tej stronie układu wzorca, ani tworzyć nowego. Element wzorcowy można przesłonić lub odłączyć. W takim wypadku inne elementy wzorcowe na stronie dokumentu będą nadal aktualizowane razem ze wzorcem.

Między przesłanianiem i odłączaniem elementów wzorcowych na stronach dokumentu istnieją ważne różnice:

Przesłanianie elementów wzorcowych

Przesłonięcie elementu wzorcowego powoduje, że na stronie dokumentu zostaje umieszczona jego kopia; element pozostaje skojarzony ze stroną wzorcową. Po przesłonięciu elementu można przesłonić jego wybrane atrybuty. Na przykład, można zmienić kolor wypełnienia lokalnej kopii elementu. Późniejsze zmiany koloru wypełnienia na stronie wzorcowej nie będą miały wpływu na wygląd kopii lokalnej. Natomiast inne, nie przesłonięte atrybuty kopii, np. rozmiar, będą jednak aktualizowane. Przesłonięcia można później usunąć, dopasowując wygląd obiektu do wzorca.

Wśród atrybutów obiektów ze stron wzorcowych, które można przesłaniać, są między innymi: obrysy, wypełnienia, zawartości ramek, wszelkiego rodzaju przekształcenia (np. obrót, skalowanie, pochylanie lub zmiana rozmiaru), opcje narożników, opcje ramek tekstowych, blokady, przezroczystość i efekty.

Odłączanie elementów od ich wzorca

Na stronie dokumentu można odłączyć (oddzielić) element wzorcowy od jego wzorca. Przed odłączeniem element należy przesłonić, to znaczy utworzyć na stronie dokumentu jego kopię lokalną. Odłączony element nie będzie aktualizowany razem z wzorcem, ponieważ wraz z odłączeniem od wzorca przestał być z nim skojarzony.

Przesłanianie elementu wzorca

 1. Upewnij się, że element wzorcowy może zostać przesłonięty.

  Element wzorcowy można przesłonić pod warunkiem, że w menu panelu Strony tego elementu zaznaczono opcję Dopuszczaj przesłonięcia elementów wzorcowych w zaznaczeniu.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby przesłonić konkretne elementy wzorcowe na stronie dokumentu, wciśnij klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS) i przytrzymując je, kliknij element (lub przeciągnij, aby zaznaczyć wiele elementów). Dokonaj odpowiednich zmian zaznaczonych elementów wzorcowych. Element można będzie teraz zaznaczać tak jak inne obiekty na stronie, pozostanie on jednak związany ze stroną wzorcową.

  • Aby przesłonić wszystkie elementy strony wzorcowe na stronach widzących dokumentu, uaktywnij strony widzące, a następnie wybierz z menu panelu Strony polecenie Przesłoń wszystkie elementy strony wzorcowej. Od tej chwili można będzie dowolnie zaznaczać i modyfikować wszystkie elementy wzorcowe.

  Po przesłonięciu elementu wzorcowego jego obwiednia będzie rysowana linią ciągłą, co oznacza, że utworzono lokalną kopię elementu.

  Uwaga:

  Jeżeli użyje się tej metody w celu przesłonięcia ramki tekstowej wchodzącej w skład wątku, to przesłonięte zostaną wszystkie widoczne ramki w tym wątku, nawet jeżeli znajdują się na innej stronie.

Odłączanie elementu wzorcowego

 • Aby odłączyć pojedynczy element wzorcowy od wzorca, naciśnij klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS) i przytrzymując je, kliknij element na stronie dokumentu. Następnie wybierz polecenie Odłącz zaznaczenie od wzorca z menu panelu Strony.
 • Aby odłączyć wszystkie przesłonięte elementy wzorcowe na stronach widzących, przesłoń elementy wybrane przeznaczone do odłączenia i uaktywnij w dokumencie odpowiednie strony widzące. Nie należy przechodzić na oryginalną stronę wzorcową. Wybierz polecenie Odłącz zaznaczenie od wzorca z menu panelu Strony. Jeżeli polecenie to nie jest dostępne, oznacza to, że na stronach widzących nie ma żadnych przesłoniętych obiektów.

Zapobieganie przesłanianiu elementu wzorcowego

W pewnych sytuacjach nie trzeba przesłaniać wszystkich elementów. Na przykład, przesłanianie obrazów tła może być pożądane, a przesłanianie nagłówków z numerami stron niepożądane. Aby zapobiec przesłonięciu nagłówków, należy zaznaczyć opcję Przesłoń wszystkie elementy wzorcowe dla wszystkich elementów wzorcowych oprócz nagłówków.

 1. Zaznacz element na stronie wzorcowej.
 2. W menu panelu Strony usuń zaznaczenie opcji Dopuść przesłanianie elementów wzorcowych w zaznaczeniu.

Elementy wzorcowe, które nie mogą być przesłaniane, są wyświetlane (na stronie dokumentu) bez krawędzi ramek. Jeśli opcja zapobiegania przesłanianiu zostanie zastosowana do pewnej ramki tekstowej w wątku, będzie ona dotyczyć wszystkich ramek w tym wątku.

Ponowne stosowanie elementów wzorcowych

Elementy wzorcowe, które zostały przesłonięte, można odtworzyć w postaci, w jakiej występują na wzorcu. Powoduje to przywrócenie atrybutów obiektów do stanu, w jakim znajdują się na wzorcu. W przypadku edycji wzorca, obiekty te ponownie będą uaktualniane. Lokalna kopia obiektu zostanie usunięta, a elementu wzorcowego nie będzie można zaznaczać (jego obramowanie zostanie wykropkowane). Można usuwać przesłonięcia zaznaczonych obiektów lub wszystkich obiektów na stronach widzących, lecz nie w całym dokumencie jednocześnie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć przesłonięcia wzorca z jednego lub więcej obiektów, zaznacz obiekty będące uprzednio obiektami wzorcowymi. Uaktywnij strony widzące w panelu Strony, a następnie wybierz z menu polecenie Usuń zaznaczone przesłonięcia lokalne.

  • Aby usunąć wszystkie przesłonięcia wzorca ze stron widzących, otwórz panel Strony i uaktywnij strony widzące (lub strony widzące wzorca), z których mają zostać usunięte wszystkie przesłonięcia wzorca. Wybierz polecenie Edycja > Odznacz wszystko, aby upewnić się, że żaden obiekt nie jest zaznaczony. Wybierz polecenie Usuń wszystkie przesłonięcia lokalne z menu panelu Strony.

Obiektów odłączonych od stron wzorcowych nie można ponownie przyłączyć do wzorca. Można jednak usunąć odłączone obiekty i ponownie nadać wzorzec danej stronie.

Jeżeli ponownie nadaje się wzorzec stronie, która zawiera przesłonięte obiekty ze stron wzorcowych, obiekty z przesłonięciami są odłączane, a wszystkie obiekty ze stron wzorcowych są nadawane ponownie. Może to spowodować powstanie dwóch kopii niektórych obiektów na stronie. Aby uzyskać dokładne odwzorowanie wyglądu wzorca trzeba usunąć obiekty odłączone.

Ukrywanie elementów wzorcowych

Użyj opcji Ukryj elementy wzorcowe, aby ukryć elementy strony wzorcowej na co najmniej jednej stronie dokumentu. Ukryte elementy wzorcowe nie będą wydrukowane.

 1. W panelu Strony zaznacz strony lub strony widzące, których elementy wzorcowe mają być ukryte.
 2. Z menu panelu Strony wybierz polecenie Ukryj elementy wzorcowe.

Aby ponownie wyświetlić elementy wzorcowe, zaznacz strony widzące w panelu Strony i wybierz polecenie Pokaż elementy wzorcowe z menu panelu Strony.

Importowanie wzorca z innego dokumentu

Wzorce można zaimportować do aktywnego dokumentu z innego dokumentu programu InDesign (w dowolnej wersji). Jeśli dokument docelowy zawiera strony wzorcowe o nazwach nie pokrywających się z nazwą żadnej strony wzorcowej w dokumencie źródłowym, strony te, jak również obiekty przesłaniające je w dokumencie, pozostaną nie zmienione.

 1. Z menu panelu Strony wybierz polecenie Wczytaj strony wzorcowe.
 2. Odszukaj i dwukrotnie kliknij dokument programu InDesign ze stronami wzorcowymi do zaimportowania.
 3. Zdecyduj, co ma nastąpić, gdy nazwa wczytanego wzorca pokrywa się z nazwą wzorca w bieżącym dokumencie.
  • Aby wzorce z dokumentu docelowego były przesłaniane przez wzorce źródłowe o tych samych nazwach, wybierz opcję Zastąp strony wzorcowe. Jeśli dokument docelowy nie zawiera żadnych elementów przesłoniętych, bezpieczniej jest importować dane z zaznaczeniem tej opcji.

  • Aby przedrostki stron były zmieniane na kolejne dostępne litery alfabetu, wybierz opcję Zmień nazwy stron wzorcowych.

Po zaimportowaniu wzorców z dokumentu źródłowego jest ustanawiane połączenie między dokumentem źródłowym i docelowym. Przy kolejnych operacjach wczytywania wzorców z tego samego dokumentu źródłowego są zachowywane skojarzenia między elementami przesłoniętymi i ich elementami macierzystymi na wczytywanych stronach wzorcowych. Skojarzenia takie pozwalają utrzymać spójność stron wzorcowych w różnych dokumentach bez konieczności umieszczania tych dokumentów w księdze.

Chcąc utrzymać spójność stron wzorcowych w taki właśnie sposób, należy najpierw wczytywać strony wzorcowe z dokumentu źródłowego, a dopiero potem przesłaniać obiekty wzorca. Jeśli dokument zawiera elementy przesłonięte, a wcześniej jeszcze nie importowano wzorców z żadnego źródła, to przy pierwszym wczytywaniu wzorców elementy przesłonięte zostaną odłączone, a strony wzorcowe o tych samych nazwach, co nazwa wzorca macierzystego elementów przesłoniętych zostaną zastąpione.

Przy kolejnych operacjach importowania wzorców z innego dokumentu źródłowego z włączoną opcją Zastąp strony wzorcowe może nastąpić odłączenie elementów przesłoniętych. Wszelkie wzorce o takich samych nazwach w dokumencie źródłowym zostaną zastosowane do strony dokumentu z elementami przesłoniętymi. W ten sposób powstaną dwa zbiory obiektów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online