Åtgärda problem med filsynkning i Creative Cloud-datorprogrammet

Får du meddelandet ”Det går inte att synka filer” eller ”Filsynkningsfel” när du försöker synka Creative Cloud-filer? Lär dig åtgärda några vanliga synkningsfel.

Obs!

Från och med 11 december 2023 har inte nya användare och organisationer rätt till Synkade filer i Creative Cloud. Från och med 1 februari 2024 upphör Synkade filer i Creative Cloud för personliga konton som fanns före 11 december 2023 (läs mer här). Från och med 1 oktober 2024 upphör Synkade filer i Creative Cloud för företagskonton som är kopplade till organisationer som fanns före 11 december 2023 (läs mer här).

Testa detta först

Att pausa filsynkningen och sedan återuppta den kan åtgärda många synkningsproblem. 

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj molnaktivitetsikonen uppe till höger.

  Ikon för molnaktivitet

 3. Välj knappen pausa/återuppta för att pausa respektive återuppta synkningen.

  Pausa och återuppta filsynkning

Obs!

Du kan få problem med att synka dina filer i macOS Ventura om du har stängt av inloggningsobjektet för Adobe Creative Cloud i din Macs Systeminställningar. Om du stänger av det stängs även de Adobe-processer som krävs för att synka dina filer. Lär dig aktivera Adobe Creative Cloud-inloggningsobjektet. När du har aktiverat det igen börjar dina filer synkas på nytt.

Leta reda på felmeddelandet i tabellen nedan och testa tillhörande lösning om det här inte åtgärdar problemet.

Leta reda på felmeddelandet

Leta reda på felmeddelandet i följande tabell och följ den angivna lösningen för att åtgärda det.

Felmeddelande Lösning
Vissa filer kunde inte synkas.
 • Testa att uppdatera till den senaste tillgängliga versionen av Creative Cloud-programmet och kontrollera om felet åtgärdas. Fortsätt enligt proceduren nedan om felet kvarstår.
 • Det här felet kan bero på flera saker. Det inträffar vanligtvis när du är på väg att överskrida maxgränsen för filer och mappar som kan lagras på ditt Creative Cloud-konto. Åtgärda felet genom att tömma mappen Borttaget på Creative Cloud-webbsidan och permanent ta bort raderade filer och mappar som du inte längre behöver. Om du fortfarande får felmeddelandet tar du reda på vilka filer och mappar du inte behöver i molnet och flyttar dem sedan till en lokal lagringsenhet.

 • Felet kan också uppstå vid filhämtningar där filstorleken är > 5 MB och CoreSync-versionen (< 6.0.0.43) på grund av att ”eTag inte stämmer med serverversionen”. Om du vill ta reda på mer kan du titta i den här guiden. Du kan åtgärda problemet genom att uppgradera CoreSync-versionen.
 • Obs! Problemet uppstår bara vid hämtning av filer som är större än 5 MB till mappen CCF på användarens dator. Det är inga problem om filstorleken är > 5 MB vid överföring från användarens dator till molnet.
Det gick inte att synka <filnamn> eftersom filen är låst. Stäng filen i alla öppna program och kontrollera att du har skrivbehörighet. Se Stäng filer som används.
Det gick inte att synka <filnamn> eftersom filnamnet är ogiltigt. Tecknen |, “, ?, <, >, /, \, * och : kan inte användas i filnamn. Se Undvik Windows-specifika tecken och filnamn.
Ett virus hittades i <filnamn>. Den här filen kan inte överföras.  
Filen <filnamn> är för stor och kan inte överföras. Se Observera att det kan ta lång tid att synka stora filer.  
Det finns för många filer i mappen <mappnamn>. Synkningprestandan kan bli sämre tills du minskar antalet filer i den här mappen. Ta bort filer från mappen som nämns i felmeddelandet.
Det gick inte att synka <filnamn> eftersom ägaren av <mappnamn> har överskridit sin lagringskvot. Detta problem uppträder när ägaren till samarbetsmappen har mindre molnlagring kvar än vad hen hade ursprungligen när mappens skapades. Det är troligt att molnlagringen som har tilldelats ägaren har minskat och att de samarbetande inte kan synka filer med minskad lagring. För samarbetsmappar räknas lagringsinformationen för varje samarbetande in, även ägaren till mappen. Läs mer om hur du åtgärdar problemet.
Det gick inte att synka filer eftersom systemets klocka inte är rätt inställd. Ställ in den exakta tiden för enheten om du vill fortsätta att synka filer. Ange rätt tid och försök igen.
Det gick inte att synka <mappnamn> eftersom vissa filer i mappen är öppna. Stäng alla öppna filer i den här mappen. Se Stäng filer som används.
Det gick inte att synka <filnamn> eftersom sökvägen är för lång. Byt namn på filen eller flytta den så att sökvägen blir kortare. Se Använd korta fil- och mappnamn.
Det går inte att synka <filnamn>. Du har inte behörighet att skriva till målmappen. Kontrollera behörigheten till mappen om problemet kvarstår. Kontrollera behörigheterna och försök igen.
Innehållet är inte längre tillgängligt eftersom krypteringsnyckeln för ditt konto har inaktiverats. Kontakta din IT-administratör. Kontakta IT-administratören.
<filnamn> kan inte synkas eftersom den ingår i ett samarbete som endast tillåter visning. Du kan inte ändra, byta namn på eller skapa filer i ett samarbete som endast tillåter visning. Om du vill synka filen flyttar du den till en mapp i din Creative Cloud-filmapp där du har läs- och skrivbehörighet.” Mer information finns i Samarbeta i Creative Cloud Libraries och mappar.
Det går inte att synka filerna. Din hårddisk är full. Otillräckligt diskutrymme. Frigör utrymme. Synkningen återupptas automatiskt.

Filsynkningsfel. Slut på lagring

 

Det här felet uppstår när du inte har kvar någon molnlagring på ditt Creative Cloud-konto. Gör något av följande för att fortsätta synka:

Det går inte att synka <filnamn> på grund av ett serverfel. Försök igen om en stund.
Det gick inte att synka <filnamn> på grund av filbehörigheterna. Kontrollera behörigheterna och försök igen.  
Filsynkningsfel. Kunde inte aktivera synkning Avsluta bakgrundsprocesserna Creative Cloud Core Service och Adobe Content Synchronizer i Aktivitetshanteraren (Windows) eller Aktivitetskontroll (macOS). Starta sedan om datorn och försök synka filerna igen.

Undvik Windows-specifika tecken och filnamn

 • < (mindre än)
 • > (större än)
 • : (kolon)
 • " (dubbla citattecken)
 • / (snedstreck)
 • \ (omvänt snedstreck)
 • | (lodrätt streck eller rör)
 • ? (frågetecken)
 • * (asterisk)

Undvik också följande filnamn som reserveras av Windows: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 och LPT9. Ytterligare information om inkompatibla tecken och filnamn finns i Ange filnamn, sökvägar och namnrymder.

Om du fick felmeddelandet i macOS ska du även se till att det inte finns något extra mellanslag i slutet av fil- eller mappnamnet.

Använd korta fil- och mappnamn

Windows tillåter endast fil- och mappnamn med högst 260 tecken. Korta ned fil- och mappnamn som är för långa för att kunna synka dem med Windows-enheter.

Obs!

Creative Cloud-datorprogrammet kan inte synka filer om standardmappens plats ändras till ett mappnamn med utökad ASCII eller kyrilliska tecken som ä, è, й, Ç eller ӯ. Åtgärda problemet genom att avsluta och starta Creative Cloud-datorprogrammet på nytt eller stänga av och aktivera filsynkning igen.

Rätta till lagringsproblem med samarbetsmappar

Följ dessa anvisningar för att rätta till felet Det gick inte att synka <filnamn> eftersom den som äger <mappnamn> har överskridit sin lagringskvot:

 1. Gör en lokal kopia eller säkerhetskopia av dina filer, foton, videor och andra projekt som lagras i samarbetsmappen.
 2. Fundera över dessa scenarier och följ den lösning som gäller dig. Observera att det inte går att ändra ägare till mappen.
 • Om ägarens lagring är full: Kolla om ägarens molnlagring redan är full. Om lagringen är full måste ägaren frigöra lite utrymme genom att radera oönskade filer.
 • Om ägarens licens inte var tilldelad: Be administratören att återtilldela ägarens licens med ökad lagring. Om licensen inte går att återtilldela ska du be administratören att uppgradera personens lagring. 
 • Om mappens ägare inte finns kvar i organisationen: Gör en lokal kopia av filerna i samarbetsmappen. Lämna mappen som medarbetare. Skapa sedan en ny mapp, placera dina filer i den och synka filerna igen. Detta gör dig till mappens ägare. Gör detta för varje mapp där mappens ägare inte längre ingår i organisationen och har fått minskad molnlagring.

Ta bort överskridande tecken

Fil- och mappnamn som slutar med punkter (.) eller mellanslag synkas inte ordentligt mellan operativsystem.

Filer med efterföljande mellanrum eller punkter i filnamnet synkas inte korrekt med Windows även om de kan synkas med molnet från en Mac-dator. Om synkning av en fil misslyckas fortsätter ändå synkningen av ytterligare filer. Felmeddelandet fortsätter däremot att visas tills den felaktiga filen korrigeras eller tas bort.

Om Windows stöter på felet att filen eller katalogen inte finns visar du filen i webbprogrammet Creative Cloud. Byt sedan namn på den och ta bort det tecken som orsakar problemet.

Undvik att använda resursdelar (alias eller genvägar)

Undvik att synka filer som använder metadata (eller resursdelar), till exempel macOS-alias eller Windows-genvägar. Vanligtvis fungerar endast dessa filtyper med de operativsystem de utformats för.

Stäng filer som används

Creative Cloud-datorprogrammet visar felet ”Kunde inte aktivera synkning” vid försök att synka en fil som används eller har låsts från ett annat program.

Vissa program har låsmekanismer för att förhindra konflikter när en fil öppnas från en eller flera platser. Till exempel skapar Adobe InDesign en *.idlk-fil bredvid en öppen *.indd-fil.

Åtgärda synkningsfelet genom att spara och stänga filen när du är klar med redigeringen av den.

Förklaring av felaktiga kopior

Om du ändrar eller synkar samma fil på flera enheter samtidigt så har den enhet som överför först företräde. Creative Cloud-datorprogram försöker inte sammanfoga ändringarna åt dig. Istället synkas alla ändringar efter första överföringen (den överföring som fick företräde) i en felaktig kopia av filen. Namnet på den nya filen är detsamma som på den gamla, men med tillägget "felaktig kopia". Filnamnet innehåller även namnet på enheten/datorn som den skapades på och datumet då felet inträffade. På så sätt kommer alla dina ändringar sparas och allt arbete du har gjort skrivs inte över.

Observera att det kan ta lång tid att synka stora filer

Du kan få ett felmeddelande om du försöker synka en stor fil via mappen Creative Cloud Filer.

Om du kopierar en stor fil till mappen Creative Cloud Filer synkas inte filen förrän den är fullständigt kopierad till mappen. Filen flaggas under tiden som den kopieras och Creative Cloud-datorprogrammet meddelar att det inte går att synka fil(er). När kopieringen är klar börjar synkningen till Creative Cloud.

Använda tangentbordskombinationer för att felsöka synkningsfel

Vid användning med vissa tangenter erbjuder snabbmenyn Visa på webbplats specifika funktioner. Åsidosätt den ursprungliga funktionen Visa på webbplats – med denna specifika funktion kan du lösa synkningsproblem.

CC-view-on-website
Vid användning med specifika tangenttryckningar får alternativet Visa på webbplats specifika funktioner

Ctrl + [Visa på webbplats]

Startar om synkningen.

Skift + [Visa på webbplats]

Startar om synkningen och tar bort den lokala databasen. Det här alternativet är användbart om du måste följa flera synkningsfel för resurser som inte finns på den lokala datorn eller Creative Cloud-webbplatsen.

Ctrl + Skift + [Visa på webbplats]

Det här alternativet utför följande åtgärder:

 • Startar om synkningen
 • Säkerhetskopierar innehållet i den lokala mappen Creative Cloud Filer
 • Hämtar resurser på nytt till den lokala mappen Creative Cloud Filer från Creative Cloud-webbplatsen
 • Rensar den lokala databasen
Använd det här alternativet om du vill hämta om den exakta resursuppsättningen som finns på Creative Cloud-webbplatsen. Om inte en resurs på Creative Cloud-webbplatsen orsakar problem bör det här alternativet lösa samtliga synkningsfel.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?