Åtgärda problem med filsynkronisering i Creative Cloud-datorprogrammet

Får du meddelandet ”Det går inte att synkronisera filer” eller ”Filsynkroniseringsfel” när du försöker synkronisera Creative Cloud-filer? Lär dig åtgärda några vanliga synkroniseringsfel.

Testa detta först

Att pausa filsynkroniseringen och sedan återuppta den kan åtgärda många synkroniseringsproblem. 

 1. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet. (Välj ikonen   i aktivitetsfältet i Windows eller i menyfältet i macOS.)

 2. Välj ikonen för molnaktivitet i det övre högra hörnet.

  Ikon för molnaktivitet

 3. Välj knappen pausa/återuppta för att pausa respektive återuppta synkroniseringen.

  Pausa och återuppta filsynkronisering

Obs!

Du kan få problem med att synka dina filer i macOS Ventura om du har stängt av inloggningsobjektet för Adobe Creative Cloud i din Macs Systeminställningar. Om du stänger av det stängs även de Adobe-processer som krävs för att synka dina filer. Lär dig aktivera Adobe Creative Cloud-inloggningsobjektet. När du har aktiverat det igen börjar dina filer synkas på nytt.

Leta reda på felmeddelandet i tabellen nedan och testa tillhörande lösning om det här inte åtgärdar problemet.

Leta reda på felmeddelandet

Leta reda på felmeddelandet i följande tabell och följ den angivna lösningen för att åtgärda det.

Felmeddelande Lösning
Det gick inte att synkronisera <fileName> eftersom filen är låst. Stäng filen i alla öppna program och kontrollera att du har skrivbehörighet. Se Stäng filer som används.
Det gick inte att synkronisera <filnamn> eftersom filnamnet är ogiltigt. Tecknen |, “, ?, <, >, /, \, * och : kan inte användas i filnamn. Se Undvik Windows-specifika tecken och filnamn.
Inloggningsobjekt för Adobe Creative Cloud måste vara aktiverade för att synkningen ska vara aktiv när Creative Cloud-datorprogrammet stängs. Felet uppstår bara i macOS 13 Ventura. Det uppstår när du har stängt av inloggningsobjektet för Adobe Creative Cloud i din Macs Systeminställningar. Om du stänger av det stängs även de Adobe-processer som krävs för att synka dina filer. Lär dig aktivera Adobe Creative Cloud-inloggningsobjekt. När du har aktiverat det igen börjar dina filer synkas på nytt.
Ett virus hittades i <fileName>. Den här filen kan inte överföras.  
Filen <fileName> är för stor och kan inte överföras. Se Observera att det kan ta lång tid att synkronisera stora filer.  
Vissa filer kunde inte synkroniseras.

Det här felet kan bero på flera saker. Det inträffar vanligtvis när du är på väg att överskrida maxgränsen för filer och mappar som kan lagras på ditt Creative Cloud-konto. Du åtgärdar felet genom att tömma mappen Borttaget på Creative Cloud-webbsidan och permanent ta bort borttagna filer och mappar du inte längre behöver.

Om du fortfarande får felmeddelandet tar du reda på vilka filer och mappar du inte behöver i molnet och flyttar dem sedan till en lokal lagringsenhet.

Vissa filer kunde inte synkroniseras.

(Nya försök hjälper inte.)

Det här felet kan uppstå efter att ett tjänstavbrott gör att du blir utloggad oväntat från dina Creative Cloud-program.
Åtgärda problemet genom att testa en i taget av följande lösningar. Gå till nästa lösning bara om en tidigare inte fungerar.

 

 1. Logga ut från Creative Cloud-datorprogrammet och logga sedan in på nytt.
 2. Stäng Adobes bakgrundsprocess CoreSync från Aktivitetshanteraren eller Aktivitetskontroll

 

Det finns för många filer i mappen <folderName>. Synkroniseringprestandan kan försämras tills du minskar antalet filer i den här mappen. Ta bort filer från mappen som nämns i felmeddelandet.
Det gick inte att synka <filnamn> eftersom ägaren av <mappnamn> har överskridit sin lagringskvot. Detta problem uppträder när ägaren till samarbetsmappen har mindre molnlagring kvar än vad hen hade ursprungligen när mappens skapades. Det är troligt att molnlagringen som har tilldelats ägaren har minskat och att de samarbetande inte kan synka filer med minskad lagring. För samarbetsmappar räknas lagringsinformationen för varje samarbetande in, även ägaren till mappen. Läs mer om hur du åtgärdar problemet.
Det går inte att synkronisera filerna eftersom systemets klocka inte är rätt inställd. Ställ in den exakta tiden för enheten om du vill fortsätta att synkronisera filer. Ställ in systemtiden exakt och försök igen.
Det går inte att synkronisera <folderName> eftersom vissa filer i mappen är öppna. Stäng alla öppna filer i den här mappen. Se Stäng filer som används.
Det gick inte att synkronisera <fileName> eftersom sökvägen är för lång. Byt namn på filen eller flytta den så att sökvägen blir kortare. Se Använd korta fil- och mappnamn.
Det går inte att synkronisera <fileName>. Du har inte behörighet att skriva till målmappen. Kontrollera behörigheten till mappen om problemet kvarstår. Kontrollera behörigheterna och försök igen.
Innehållet är inte längre tillgängligt eftersom krypteringsnyckeln för ditt konto har inaktiverats. Kontakta din IT-administratör. Kontakta IT-administratören.
<fileName> kan inte synkroniseras eftersom den ingår i ett samarbete som endast tillåter visning. Du kan inte ändra, byta namn på eller skapa filer i ett samarbete som endast tillåter visning. Om du vill synkronisera filen flyttar du den till en mapp i din Creative Cloud-filmapp där du har läs- och skrivbehörighet.” Mer information finns i Samarbeta i Creative Cloud Libraries och mappar.
Det går inte att synkronisera filerna. Din hårddisk är full. Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme. Frigör utrymme. Synkroniseringen återupptas automatiskt.

Filsynkroniseringsfel. Slut på lagring

 

Det här felet uppstår när du inte har kvar någon molnlagring på ditt Creative Cloud-konto. Gör något av följande för att fortsätta synkronisera:

Det går inte att synkronisera <filnamn> på grund av ett serverfel. Försök igen om en stund.
Det gick inte att synkronisera <fileName> på grund av filbehörigheterna. Kontrollera behörigheterna och försök igen.  
Filsynkroniseringsfel. Kunde inte aktivera synkronisering Avsluta bakgrundsprocesserna Adobe Desktop Service och CoreSync i Aktivitetshanteraren (Windows) eller Aktivitetskontroll (macOS). Starta sedan om datorn och försök synka filerna igen.

Undvik Windows-specifika tecken och filnamn

 • < (mindre än)
 • > (större än)
 • : (kolon)
 • " (citattecken)
 • / (snedstreck)
 • \ (omvänt snedstreck)
 • | (lodrätt streck eller rör)
 • ? (frågetecken)
 • * (asterisk)

Undvik också följande filnamn som reserveras av Windows: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 och LPT9. Ytterligare information om inkompatibla tecken och filnamn finns i Ange filnamn, sökvägar och namnrymder.

Om du fick felmeddelandet i macOS ska du även se till att det inte finns något extra mellanslag i slutet av fil- eller mappnamnet.

Använd kort fil och mappnamn

Windows tillåter endast fil- och mappnamn med 260 tecken eller mindre. Korta ned fil- och mappnamn som är för långa för att kunna synkronisera dem med Windows-enheter.

Obs!

Skrivbordsprogrammet Creative Cloud kan inte synkronisera filer om standardmappens plats ändras till ett mappnamn med höga ASCII-värden eller kyrilliska tecken som ä, è, й, Ç eller ӯ. Åtgärda problemet genom att antingen avsluta eller starta datorprogrammet Creative Cloud på nytt eller stänga av och aktivera filsynkronisering.

Rätta till lagringsproblem med samarbetsmappar

Följ dessa anvisningar för att rätta till felet Det gick inte att synka <filnamn> eftersom den som äger <mappnamn> har överskridit sin lagringskvot:

 1. Gör en lokal kopia eller säkerhetskopia av dina filer, foton, videor och andra projekt som lagras i samarbetsmappen.
 2. Fundera över dessa scenarier och följ den lösning som gäller dig. Observera att det inte går att ändra ägare till mappen.
 • Om ägarens lagring är full: Kolla om ägarens molnlagring redan är full. Om lagringen är full måste ägaren frigöra lite utrymme genom att radera oönskade filer.
 • Om ägarens licens inte var tilldelad: Be administratören att återtilldela ägarens licens med ökad lagring. Om licensen inte går att återtilldela ska du be administratören att uppgradera personens lagring. 
 • Om mappens ägare inte finns kvar i organisationen: Gör en lokal kopia av filerna i samarbetsmappen. Lämna mappen som medarbetare. Skapa sedan en ny mapp, placera dina filer i den och synka filerna igen. Detta gör dig till mappens ägare. Gör detta för varje mapp där mappens ägare inte längre ingår i organisationen och har fått minskad molnlagring.

Ta bort överskridande tecken

Fil- och mappnamn som slutar med punkter (.) eller mellanslag synkroniseras inte ordentligt mellan operativsystem.

Filer med efterföljande mellanrum eller punkter i filnamnet synkroniseras inte korrekt med Windows även om de kan synkroniseras med molnet från en Mac-dator. Om synkronisering av en fil misslyckas fortsätter ändå synkroniseringen av ytterligare filer. Felmeddelandet fortsätter däremot att visas tills den felaktiga filen korrigeras eller tas bort.

Om Windows stöter på felet att filen eller katalogen inte finns visar du filen i webbprogrammet Creative Cloud. Byt sedan namn på den och ta bort det tecken som orsakar problemet.

Undvik att använda resursdelar (alias eller genvägar)

Undvik att synkronisera filer som använder metadata (eller resursdelar), till exempel macOS-alias eller Windows-genvägar. Vanligtvis fungerar endast dessa filtyper med de operativsystem de utformats för.

Stäng filer som används

Creative Cloud-datorprogram visar felet ”Kunde inte synkronisera filer” vid försök att synka en fil som används eller har låsts via ett annat program.

Vissa program har låsningsmekanismer för att förhindra konflikter när en fil öppnas från en eller flera platser. Till exempel genererar Adobe InDesign en *.idlk-fil bredvid en öppen *.indd-fil.

Åtgärda synkroniseringsfelet genom att spara och stänga filen när du är klar med att redigera den.

Förklaring av felaktiga kopior

Om du ändrar eller synkroniserar samma fil på flera enheter samtidigt så har den enhet som överför först företräde. Creative Cloud-datorprogram försöker inte sammanfoga ändringarna åt dig. Istället synkroniseras alla ändringar efter första överföringen (den överföring som fick företräde) i en felaktig kopia av filen. Namnet på den nya filen är detsamma som på den gamla, men med tillägget "felaktig kopia". Filnamnet innehåller även namnet på enheten/datorn som den skapades på och datumet då felet inträffade. På så sätt kommer alla dina ändringar sparas och allt arbete du har gjort skrivs inte över.

Observera att det kan ta lång tid att synkronisera stora filer

Du kan få ett felmeddelande om du försöker synkronisera en stor fil via mappen Creative Cloud-filer.

Om du kopierar en stor fil till mappen Creative Cloud-filer synkroniseras inte filen förrän den är fullständigt kopierad till mappen. Filen flaggas under tiden som den kopieras och datorprogrammet Creative Cloud meddelar att det inte går att synkronisera fil(er). När kopieringen är klar börjar synkroniseringen mot Creative Cloud.

Använda tangentbordskombinationer för att felsöka synkroniseringsfel

Vid användning med vissa tangenter erbjuder snabbmenyn Visa på webbplats specifika funktioner. Åsidosätta den ursprungliga funktionen Visa på webbplats – med denna specifika funktion kan du lösa synkroniseringsproblem.

Vid användning med specifika tangenttryckningar antar alternativet Visa på webbplats specifika funktioner

Ctrl + [Visa på webbplats]

Startar om synkroniseringen.

Skift + [Visa på webbplats]

Startar om synkroniseringen och tar bort den lokala databasen. Det här alternativet är användbart om du måste följa flera synkroniseringsfel för resurser som inte finns på den lokala datorn eller på webbplatsen Creative Cloud.

Ctrl + Skift + [Visa på webbplats]

Det här alternativet utför följande åtgärder:

 • Startar om synkroniseringen
 • Säkerhetskopierar innehållet i den lokala mappen Creative Cloud-filer
 • Hämtar resurser på nytt till den lokala mappen Creative Cloud-filer från Creative Cloud-webbplatsen
 • Rensar den lokala databasen
Använd det här alternativet om du vill hämta om den exakta resursuppsättningen som finns på webbplatsen Creative Cloud. Om inte en resurs på webbplatsen Creative Cloud orsakar problem bör det här alternativet lösa samtliga synkroniseringsfel.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto