Náhľady v After Effects CC 2015 (13.5)

Čo sú náhľady v After Effects CC 2015 (13.5)

Spôsob náhľadov kompozícií, vrstiev a záznamov sa vo verzii After Effects CC 2015 (13.5) zásadne zmenil. Náhľady sa teraz dajú ľahšie spustiť, sú interaktívne a konfigurovateľné.

Poznámka:

Pred nainštalovaním produktu After Effects CC 2015 (13.5) si prečítajte tentočlánok o tom, ako zachovať predchádzajúce verzie. Podrobné informácie o tom, čo je nové a čo sa zmenilo, si prečítajte v tomto článku. Buďte informovaní o známych problémoch verzie After Effects CC 2015 (13.5).

Tento článok obsahuje informácie o tom, čo sa pri náhľadoch mení, ako napríklad:

Náhľad RAM sa už pri vytváraní náhľadov nepoužíva:

After Effects stále spracúva snímky v pamäti RAM pri prehrávaní v reálnom čase. Spustenie tohto náhľadu však už nie je jedinečným príkazom v aplikácii After Effects, takže pojem „náhľad RAM“ sa už nepoužíva. Teraz sa to volá „náhľad“.

Spustenie náhľadu medzerníkom

Medzerníkom teraz možno spustiť náhľad, ktorý optimalizuje spracovanie snímok vo vyrovnávacej pamäti pri prehrávaní v reálnom čase a pri ktorom sa zároveň prehráva zvuk. (Obe možnosti boli predtým jedinečným funkciami tzv. „náhľadu RAM“.)

Prispôsobiteľný náhľad

Správanie náhľadov môžete konfigurovať pre každú klávesovú skratku náhľadu: medzerník, 0 na numerickej klávesnici a Shift + 0 na numerickej klávesnici. Ak chcete medzerníkom spustiť náhľad so zvukom, pri ktorom sa zobrazujú aj ovládacie prvky aktívnej vrstvy, teraz to môžete spraviť.

Neprerušované náhľady

V predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects sa kliknutím kamkoľvek počas náhľadu zastavilo prehrávanie. Vo verzii After Effects CC 2015 (13.5) môžete v kompozícii alebo projekte pracovať súbežne s pozeraním náhľadu kompozície, vrstvy alebo záznamu. Neprerušovaným prehrávaním sa nevyhnutne mení správanie pri spustení a zastavení náhľadu. V tomto článku sa dozviete viac o vylepšeniach interaktívneho výkonu, ktoré umožnili neprerušované prezeranie náhľadov.

V náhľadoch sa veľa zmenilo, ale toto sa vo verzii After Effects CC 2015 (13.5) nezmenilo:

 • Prehrávanie v reálnom čase si stále vyžaduje spracovanie vykreslených snímok v RAM. V prípade jednoduchých kompozícií je síce možné vykresliť a spracovať záznam rýchlejšie ako v reálnom čase, ale pri náhľade sa rámy pred prehraním vždy spracúvajú v RAM bez ohľadu na obsah kompozície.

 • Pri používaní GPU počas náhľadu nedochádza k žiadnej zmene. Všetky zmeny vo verzii After Effects CC 2015 (13.5) súvisia s optimalizovaním zdrojov CPU.

Úprava projektov a kompozícií počas náhľadu (neprerušovaný náhľad)

Zmeny efektov v otvorenom projekte teraz môžete vykonávať aj pri prehrávaní náhľadu v aplikácii After Effects.

Keď ste v predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects spustili náhľad v prehliadači kompozície, vrstvy alebo záznamu a klikli ste kamkoľvek v používateľskom rozhraní, prehrávanie náhľadu sa tým zastavilo. Vo verzii After Effects CC 2015 (13.5) sa náhľad prehráva ďalej, kým neurobíte výslovný úkon, ktorým ho zastavíte, napríklad použijete klávesovú skratku, ako napríklad medzerník. Konkrétne úkony, ktorými sa náhľad zastaví, sa uvádzajú ďalej v časti Zastavenie náhľadu.

Pri prezeraní náhľadu kompozície môžete zmeniť jej vrstvy v paneloch Časová os, Vrstva alebo Ovládacie prvky efektov. Aplikácia After Effects začne okamžite spracúvať aktualizované snímky vo vyrovnávacej pamäti, takže obnovovací kmitočet náhľadu sa spomalí, kým sa vo vyrovnávacej pamäti nespracujú nové snímky. Úpravy však nemožno vykonávať v náhľadovom paneli Kompozícia, pretože kliknutím na tento panel sa náhľad zastaví.

Poznámka:

Ak chcete kompozíciu upraviť počas náhľadu kliknutím na panel Kompozícia, napríklad ak chcete zmeniť cestu masky, otvorte druhý prehliadací panel s tou istou kompozíciou a v úpravy vykonajte v ňom. Zmeny v prehliadači bez náhľadu sa prejavia v paneli Kompozícia, v ktorom sa náhľad prehráva.

Úpravy počas náhľadu môžete vykonať v ktoromkoľvek nenáhľadovom paneli Kompozícia, Vrstva alebo Záznam. Ďalšie príklady možných činností:

 • Vytvárajte nové vrstvy vrátane vedľajších kompozícií a upravujte ich.
 • Aplikujte a odstraňujte efekty a kľúčové snímky a meňte hodnoty akejkoľvek vlastnosti alebo kľúčovej snímky.
 • Importujte záznam alebo zmeňte nastavenia interpretácie akéhokoľvek záznamu.
 • Pridajte kompozície do fronty vykresľovania a upravte nastavenia alebo poradie vykresľovania položiek. Spustením fronty vykresľovania sa náhľady zastavia.
 • Zmeňte usporiadanie pracovnej plochy, vrátane otvorenia nových panelov Kompozícia, Vrstva alebo Záznam.
 • Zmeňte nastavenia zobrazovania panelov Kompozícia, Vrstva alebo Záznam. Zobrazte napríklad kanál alfa, priblížte alebo oddiaľte zobrazenie, prepnite z jedného zobrazenia na 4 a viac, prípadne zmeňte 3D zobrazenie.

Ako už bolo spomínané, vždy, keď vykonáte zmenu, ktorá ovplyvňuje snímky v náhľade, obnovovací kmitočet náhľadu sa spomalí, kým sa vo vyrovnávacej pamäti nespracujú a nevykreslia nové snímky.

Aktuálny čas verzus čas náhľadu

Vzhľadom na možnosť upravovať kompozíciu počas náhľadu vzniká výrazný rozdiel medzi aktuálnym časom a časom náhľadu.

V aplikácii After Effects je aktuálnym časom v kompozícii snímka, do ktorej sa zaznamenávajú mnohé úkony, napríklad do ktorej sa pridávajú kľúčové snímky. Aktuálny čas zobrazuje indikátor aktuálneho času (CTI) a zobrazenie aktuálneho času v ľavom hornom rohu panelu Časová os.

CTI počas náhľadu vykreslí vertikálnu modrú čiaru cez oblasť časového grafu v paneli Časová os. Táto čiara pomáha určiť, ktoré kľúčové snímky alebo iné body záujmu sú v aktuálnom čase.

Čas náhľadu kompozície sa líši od aktuálneho času. Čas náhľadu zodpovedá snímke zobrazenej v paneli Kompozícia počas náhľadu. Čas náhľadu vyjadruje indikátor náhľadového času (PTI). Indikátor PTI je vertikálna červená čiara, ktorá vedie cez oblasť časového grafu v paneli Časová os a počas náhľadu sa pohybuje zľava doprava. Čas náhľadu sa zobrazuje aj v zobrazení času v spodnej časti panela Kompozícia. (V predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects sa nepoužívali vlastné pomenovania pre čas náhľadu a indikátor náhľadového času.)

Po zastavení náhľadu sa aktuálny čas a čas náhľadu nachádzajú v tej istej snímke.

Zmena aktuálneho času počas náhľadu

Podobne ako v predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects sa indikátor CTI a panel Časová os počas náhľadu nepohybujú. Ak indikátor CTI počas náhľadu potiahnete myšou, prehrávanie sa zastaví a zobrazí sa snímka v novom aktuálnom čase.

Ak chcete indikátor CTI posunúť bez zastavenia náhľadu, pri preťahovaní indikátora CTI myšou stlačte kláves Option (Mac OS) alebo Alt (Windows) alebo kliknite na pravítko času. Ak pri preťahovaní myšou podržíte aj kláves Shift, indikátor CTI preskočí na kľúčové snímky a iné body záujmu, ako sa to deje, keď sa neprehráva náhľad.

Pri iných metódach zmeny aktuálneho času sa náhľad nezastaví.

Zjednodušené a konfigurovateľné správanie náhľadu

Okrem možnosti upravovať kompozíciu počas náhľadu sa vo verzii After Effects CC 2015 (13.5) mení spôsob spustenia a zastavenia náhľadu. Správanie náhľadu pri stlačení klávesových skratiek náhľadu si možno prispôsobiť pomocou nových ovládacích prvkov v paneli Náhľad. Medzerníkom teraz možno predvolene spustiť náhľad, ktorý sa spracúva vo vyrovnávacej pamäti a umožňuje prehrávanie v reálnom čase a prehrávanie zvuku.

Keďže týmito zmenami zanikli rozdiely medzi správaním starých možností Náhľad RAM a Štandardný náhľad (medzerník), tieto pojmy sa už v aplikácii After Effects nepoužívajú. Náhľady sa zjednotili a používateľ môže konfigurovať ich správanie.

Súhrn hlavných zmien v správaní náhľadu:

 • Pojem „Náhľad RAM“ sa už nepoužíva na opísanie samostatného režimu náhľadu. Z panelu Náhľad sa odstránilo tlačidlo Náhľad RAM.
 • Medzerníkom teraz možno spustiť náhľad, pri ktorom sa prehráva zvuk a optimalizuje sa spracovanie snímok vo vyrovnávacej pamäti pri prehrávaní v reálnom čase.
 • Správanie náhľadu pri klávesovej skratke s medzerníkom teraz možno konfigurovať.
 • Nové ovládacie prvky v paneli Náhľad umožňujú konfigurovať správanie náhľadu pri jednotlivých klávesových skratkách – ovládacie prvky pre zvuk, slučku, spracovanie vo vyrovnávacej pamäti, rozsah a vrstvu.
 • Nová možnosť rozsahu: pracovná oblasť rozšírená o aktuálny čas.
 • Pri spracovávaní náhľadu vo vyrovnávacej pamäti aplikácia After Effects okamžite spustí prehrávanie. Ak je aktivovaný zvuk, prehráva sa. Ak sa snímky dajú spracovať vo vyrovnávacej pamäti rýchlejšie ako v reálnom čase, rýchlosť prehrávania je obmedzená obnovovacím kmitočtom v reálnom čase.
 • Zvuk sa teraz dá prehrávať pri všetkých náhľadoch bez ohľadu na spôsob spustenia náhľadu.
 • Ak je obnovovací kmitočet náhľadu pomalší ako reálny čas (napríklad pri spracúvaní vo vyrovnávacej pamäti), zvuk bude predvolene stlmený. Nová preferencia vám umožňuje zvoliť si, či chcete zvuk stlmiť alebo ho prehrať. Ak sa rozhodnete pre prehrávanie zvuku, audio sa zasekáva, aby sa udržala synchronizácia, keď je obnovovací kmitočet náhľadu pomalší ako reálny čas.
 • Zastavenie náhľadu si vyžaduje jednoznačný úkon, pretože náhľady nie sú prerušované počas úprav projektu alebo kompozície.
Poznámka:

Čisto zvukový náhľad nie je začlenený do zjednoteného správania náhľadov. Stlačením bodky (.) na numerickej klávesnici alebo klávesu Option + bodky (.) na numerickej klávesnici (Mac OS) alebo klávesu Alt + bodky (.) na numerickej klávesnici (Windows) sa stále spúšťa čisto zvukový náhľad. Tieto klávesové skratky nie sú konfigurovateľné a nové ovládacie prvky v paneli Náhľad na ne nemajú vplyv.

Odstránenie pojmov a tlačidla Náhľad RAM

Pojem Náhľad RAM sa v aplikácii After Effects už nepoužíva a tlačidlo Náhľad RAM bolo odstránené z panelu Náhľad. Nové správanie náhľadov viedlo k zániku rozdielov medzi správaním starých možností Náhľad RAM a Štandardný náhľad (medzerník). Slovom „náhľad“ sa teraz označuje prehranie prehliadača kompozície, vrstvy alebo záznamu v aplikácii After Effects bez ohľadu na správanie.

Pojem „Náhľad RAM“ bol síce odstránený, ale správanie spočívajúce v spracovaní snímok vo vyrovnávacej pamäti, až kým sa RAM nezaplní, stále existuje, i keď základný kód bol prepísaný. Spracovanie snímok vo vyrovnávacej pamäti, až kým sa RAM nezaplní, teraz umožňuje nastavenie ovládacích prvkov Obľúbené prvky náhľadu na možnosť Obnovovací kmitočet. Používateľ si teraz môže konfigurovať takéto a iné druhy správania súvisiace s Náhľadom RAM a Štandardným náhľadom, napríklad či sa počas náhľadu zobrazujú ovládacie prvky vrstvy.

Predvolené správanie pri spustení náhľadu medzerníkom a 0 na numerickej klávesnici

Stlačením medzerníka sa teraz spustí náhľad so zvukom a snímky sa spracúvajú vo vyrovnávacej pamäti, až kým sa RAM nezaplní, takže môže dochádzať k prehrávaniu v reálnom čase. Novým aj skúseným používateľom aplikácie After Effects to pomôže osvojiť si používanie medzerníka na spúšťanie náhľadov.

Kým sa noví používatelia v predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects naučili používať funkciu Náhľad RAM, najprv siahali po medzerníku. Výsledný náhľad zrejme nebol v reálnom čase a zvuk sa nikdy neprehrával, čo spôsobovalo zmätok a generovalo veľa požiadaviek o pomoc.

Aj skúsení používatelia aplikácie After Effects, ktorí pracujú na laptope alebo inej klávesnici bez numerických tlačidiel, ocenia ľahkosť spúšťania náhľadov z vyrovnávacej pamäte pomocou medzerníka.

Stlačením 0 na numerickej klávesnici sa spustí náhľad, ktorý je v zásade rovnaký ako Náhľad RAM v predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects.

Nastavenie náhľadu pre obe klávesové skratky možno konfigurovať v aktualizovanom paneli Náhľad vrátane resetovania medzerníka, aby sa správal podobne ako v predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects.

Nové ovládacie prvky v paneli Náhľad

Panel Náhľad bol aktualizovaný, aby ste mohli konfigurovať správanie každej klávesovej skratky, ktorou sa spúšťa náhľad, vrátane medzerníka. Ak chcete zmeniť správanie klávesovej skratky, najprv ju vyberte z kontextovej ponuky a potom podľa potreby zmeňte jej možnosti.

Nasleduje opis všetkých ovládacích prvkov v paneli Náhľad:

Záchytné body výšky panela:

Keď zmeníte výšku panelu Náhľad, zachytí sa na troch rôznych bodoch, pričom sa zobrazujú:

 • len ovládacie prvky transportu,
 • ovládacie prvky transportu a kontextová ponuka,
 • všetky ovládacie prvky.

Prvá, predchádzajúca, ďalšia a posledná snímka:

Správanie týchto tlačidiel sa nezmenilo.

Tlačidlo Prehrať/zastaviť:

Stlačením tlačidla Prehrať sa spustí náhľad s nastaveniami, ktoré sa aktuálne zobrazujú v paneli Náhľad.

To znamená, že správanie tlačidla Prehrať sa zmení, keď vyberiete inú skratku. Ak je parameter Skratka nastavený napríklad na možnosť Medzerník a parameter Prehrať od je nastavený na možnosť Aktuálny čas, stlačením tlačidla Prehrať sa spustí prehrávanie z aktuálneho času. Ak parameter Skratka zmeníte na možnosť 0 na numerickej klávesnici, čím sa parameter Prehrať od zmení na možnosť Začiatok rozsahu, stlačením tlačidla Prehrať sa náhľad začne prehrávať od začiatku rozsahu.

Keď spustíte náhľad s Obľúbenými prvkami nastavenými na možnosť Obnovovací kmitočet, tlačidlo Prehrať sa pri vykresľovaní a spracúvaní snímok vo vyrovnávacej pamäti zmení na ikonu „vyrovnávacia pamäť a prehrávanie“. Stlačením tlačidla Prehrať v tomto stave sa vykresľovanie, spracovávanie vo vyrovnávacej pamäti a prehrávanie spracovaných snímok preruší a tlačidlo Prehrať sa zmení na ikonu Zastaviť.

Kliknutím na tlačidlo Zastaviť sa náhľad zastaví.

Príkaz ponuky Kompozícia > Náhľad > Prehrať aktuálny náhľad je prepojený s tlačidlom Prehrať/zastaviť. Ak zvolíte tento príkaz ponuky, výsledok bude rovnaký ako po stlačení tlačidla Prehrať/zastaviť.

Slučka:

Ovládací prvok Slučka sa teraz dá zapamätať pre každú klávesovú skratku. Režim slučky Ping-Pong už nie je k dispozícii.

Stlmiť zvuk:

Ovládací prvok Stlmiť zvuk sa teraz dá zapamätať pre každú klávesovú skratku. Kliknutím na toto tlačidlo možno stlmiť alebo aktivovať zvuk počas náhľadu. V takom prípade stav ovládacieho prvku Stlmiť zvuk sa aplikuje na skratku, ktorá sa použila na spustenie daného náhľadu, a ovplyvní ďalší náhľad spustený pomocou tejto skratky.

Klávesová skratka:

Vyberte si medzi tromi rôznymi klávesovými skratkami, ktorými možno spustiť náhľad, s cieľom konfigurovať ich správanie: medzerník, 0 na numerickej klávesnici a Shift + 0 na numerickej klávesnici. V tlačidle Prehrať/zastaviť sa použije správanie aktuálne zobrazenej klávesovej skratky. V tomto článku sa dočítate o predvolených konfiguráciách týchto troch klávesových skratiek.

Reset: Kliknutím na tlačidlo Reset sa obnovia predvolené nastavenia náhľadu pre všetky skratky. V systéme Mac OS držte stlačený kláves Option alebo v systéme Windows držte stlačený kláves Alt a kliknite na tlačidlo Reset. Nastavenie klávesových skratiek sa zmenia tak, aby zhruba pripomínali správanie v predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects.

Obľúbené prvky náhľadu:

Vyberte, ak chcete optimalizovať správanie pri spracovávaní vo vyrovnávacej pamäti a prehrávaní s cieľom dosiahnuť lepší výkon vzhľadom na obnovovací kmitočet alebo neobmedzenú dĺžku prehrávania. Tento ovládací prvok sa podobá voľbe medzi Náhľadom RAM a Štandardným náhľadom v predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects CC, aj keď vo verzii After Effects CC 2015 (13.5) je niekoľko rozdielov.

Keď je parameter Obľúbené prvky náhľadu nastavený na možnosť Obnovovací kmitočet, aplikácia After Effects vykresľuje a spracúva snímky, kým sa dostupná pamäť RAM nezaplní, a potom spracované snímky prehrá v reálnom čase. Vo fáze vykresľovania a spracúvania vo vyrovnávacej pamäti sa snímky vykresľujú a spracúvajú čo najrýchlejšie. Prehrávanie spracovaných snímok sa začne hneď, ale nie rýchlejšie ako s obnovovacím kmitočtom v reálnom čase. Ak vyrovnávacia pamäť zaplní dostupnú pamäť RAM pred vykreslením všetkých snímok z rozsahu, v náhľade sa zobrazia len snímky spracované vo vyrovnávacej pamäti. Po dokončení fázy spracovania vo vyrovnávacej pamäti sa začne prehrávanie v reálnom čase od momentu určeného ovládacím prvkom Prehrať od, prípadne bude jednoducho pokračovať, ak vykresľovanie prebehlo rýchlejšie ako reálny čas.

Obnovovací kmitočet je predvolené nastavenie pre všetky skratky a odporúča sa na všeobecné použitie.

Keď je parameter Obľúbené prvky náhľadu nastavený na možnosť Dĺžka, aplikácia After Effects začne prehrávanie vykreslením a spracovaním snímok vo vyrovnávacej pamäti len s malou predbežnou medzipamäťou, nie rýchlejšie ako s obnovovacím kmitočtom reálneho času. Zobrazí sa celý náhľad. Ak vyrovnávacia pamäť zaplní dostupnú pamäť RAM pred vykreslením všetkých snímok z rozsahu, najstaršie snímky vo vyrovnávacej pamäti sa vyradia. Prehrávanie v reálnom čase nastane len vtedy, ak sa snímky vykresľujú rýchlejšie ako v reálnom čase, alebo po prvej slučke, ak sa do vyrovnávacej pamäte zmestí celý rozsah.

Dĺžka sa najlepšie využije pri náhľade snímok, ktoré sa vykresľujú rýchlejšie ako v reálnom čase, čo sa často deje v paneli Záznam alebo pri náhľade rozsahu, ktorý je príliš dlhý na to, aby sa všetky snímky zmestili do vyrovnávacej pamäte.

V prípade možností Obnovovací kmitočet a Dĺžka:

 • Prehrávanie začína ihneď, súbežne s vykresľovaním a spracovávaním snímok vo vyrovnávacej pamäti.
 • Ak je aktivovaný zvuk, prehráva sa. Pozrite si aj časť „stlmenie zvuku, keď je náhľad pomalší ako reálny čas“.

Rozsah:

Definuje sa rozsah snímok, ktoré sa zobrazia v náhľade:

 • Pracovná oblasť: Len snímky v danej pracovnej oblasti.
 • Pracovná oblasť rozšírená o aktuálny čas: tento rozsah dynamicky rozširuje pracovnú oblasť o polohu indikátora aktuálneho času (CTI).
  • Ak sa indikátor CTI umiestni pred pracovnú oblasť, dĺžka rozsahu je od aktuálneho času po koncový bod pracovnej oblasti.
  • Ak sa indikátor CTI umiestni za pracovnú oblasť, dĺžka rozsahu je od začiatočného bodu pracovnej oblasti po aktuálny čas, pokiaľ nie je aktivovaná možnosť Od aktuálneho času. V takom prípade je dĺžka rozsahu od začiatočného bodu pracovnej oblasti po poslednú snímku kompozície, vrstvy alebo záznamu.
  • Ak sa indikátor CTI umiestni do pracovnej oblasti, rozsah je pracovná oblasť bez rozšírenia.
 • Celé trvanie: Všetky snímky v kompozícii, vrstve alebo zázname.

Prehrať od:

Vyberte si, či chcete začať prehrávanie od začiatku rozsahu alebo od aktuálneho času.

Ovládacie prvky vrstvy:

Vyberte, či počas náhľadu chcete zobraziť ovládacie prvky vrstvy pre zvolené vrstvy a iné prekrytia panela prehliadača. Keď sa náhľad zastaví, ovládacie prvky vrstvy a prekrytia sa vrátia k svojej predchádzajúcej viditeľnosti.

Prekrytia panela prehliadača zahŕňajú vodiace lišty, bezpečné okraje, mriežky a 3D referenčné osi.

 • Ak je táto možnosť vypnutá, pri náhľade sa nezobrazujú žiadne ovládacie prvky vrstvy ani prekrytia.
 • Pri možnosti Použiť aktuálne nastavenia sa počas náhľadu zobrazujú ovládacie prvky vrstvy a prekrytia.

Ak chcete vybrať, ktoré ovládacie prvky vrstvy sa majú zobrazovať v aktuálnom prehliadači, otvorte dialógové okno Zobraziť možnosti (ponuka Zobrazenie > Možnosti zobrazenia). Ak chcete vybrať, ktoré prekrytia sa majú zobrazovať v aktuálnom prehliadači, otvorte ponuku Výber mriežky a Možnosti navádzania v spodnej časti panela prehliadača.

Keď sa náhľad prehráva, môžete dynamicky zobraziť alebo skryť ovládacie prvky vrstvy alebo prekrytia tak, že vyberiete príslušnú možnosť z ponuky Zobrazenie alebo z ponuky Výber mriežky a Možnosti navádzania v spodnej časti panela prehliadača. Ovládacie prvky vrstvy možno zobraziť alebo skryť počas náhľadu aj stlačením klávesovej skratky: Command + Shift + H (Mac OS) alebo Control + Shift + H (Windows).

Zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov vrstvy počas náhľadu nemá vplyv na možnosť Ovládacie prvky vrstvy v paneli Náhľad.

Obnovovací kmitočet, Preskočenie, Rozlíšenie, Celá obrazovka:

Správanie týchto ovládacích prvkov sa nemení.

Zastavenie náhľadu

V predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects by vykonanie takmer každého úkonu počas náhľadu viedlo k zastaveniu náhľadu.

Keďže vo verzii After Effects CC 2015 (13.5) teraz možno vykonávať zmeny v otvorenom projekte počas náhľadu, zastavenie náhľadu je spôsobené menším počtom úkonov. Avšak podobne ako v predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects majú rôzne nastavenia náhľadu a spôsob zastavenia náhľadu vplyv na to, kde sa po zastavení nachádza indikátor CTI, a či po prerušení vykresľovania a spracovávania snímok vo vyrovnávacej pamäti naďalej pokračuje prehrávanie snímok spracovaných vo vyrovnávacej pamäti.

Vykonanie nasledujúcich úkonov zastaví náhľad:

 • Stlačenie ľubovoľnej klávesovej skratky náhľadu: medzerník, 0 na numerickej klávesnici alebo Shift + 0 na numerickej klávesnici
 • Kliknutie na tlačidlo Prehrať/zastaviť na paneli Náhľad
 • Výber ponuky Kompozícia > Náhľad > Prehrať aktuálny náhľad
 • Stlačenie klávesovej skratky zvukového náhľadu: bodka (.) na numerickej klávesnici alebo Option/Alt + bodka (.) na numerickej klávesnici
 • Stlačenie klávesu Esc

Náhľad v aplikácii After Effects sa zastaví aj po niektorých iných úkonoch. Nasleduje niekoľko najčastejších úkonov, hoci nejde o úplný zoznam:

 • Kliknutie do panela prehliadača so zobrazeným náhľadom. Kliknutím na kartu panela prehliadača sa náhľad nezastaví.
 • Úprava vlastnosti času, napríklad lišty pracovnej oblasti alebo lišty časového navigátora
 • Posunutie indikátora aktuálneho času (CTI) alebo kliknutie na pravítko času bez stlačenia klávesu Option (Mac OS) alebo Alt (Windows). Týmto úkonom sa zároveň zmení aktuálny čas.
 • Zmena nastavení kompozície pre kompozíciu zobrazovanú v náhľade
 • Skrytie panela prehliadača s náhľadom za iný panel na pracovnej ploche. Napríklad kliknutie na iný panel v rovnakej skupine alebo otvorenie nového panela prehliadača v rovnakej skupine.
 • Spustenie fronty vykresľovania

Po zastavení náhľadu možno uvažovať o dvoch rôznych druhoch správania:

 • Ak náhľad prerušíte skôr, než sa vykreslia všetky snímky v rozsahu, či sa má začať prehrávanie snímok spracovaných vo vyrovnávacej pamäti ešte pred vykreslením všetkých snímok v rozsahu. O tomto správaní sa uvažuje len vtedy, ak sa náhľad spustil s Obľúbenými prvkami nastavenými na možnosť Obnovovací kmitočet.
 • Či indikátor CTI zostáva na aktuálnom čase alebo sa presunie na čas prehrávania (čas, kedy ste náhľad zastavili).

Pri väčšine uvedených úkonov sa náhľad okamžite zastaví a snímky spracované vo vyrovnávacej pamäti sa nezačnú prehrávať a indikátor CTI zostane na aktuálnom čase.

Stlačenie klávesových skratiek náhľadu (medzerník, 0 na numerickej klávesnici alebo Shift + 0 na numerickej klávesnici) vedie k rôznym druhom správania pri zastavení podľa toho, ktorú skratku ste stlačili:

 • Medzerník: indikátor CTI sa posunie na čas prehrávania. Ak sa prerušilo vykresľovanie snímky, začne sa prehrávanie snímok spracovaných vo vyrovnávacej pamäti.
 • 0 na numerickej klávesnici: indikátor CTI zostane na aktuálnom čase. Ak sa prerušilo vykresľovanie snímky, začne sa prehrávanie snímok spracovaných vo vyrovnávacej pamäti.
 • Shift + 0 na numerickej klávesnici: indikátor CTI zostane na aktuálnom čase. Ak sa prerušilo vykresľovanie snímky, začne sa prehrávanie snímok spracovaných vo vyrovnávacej pamäti.

Dôležité upozornenie: Správanie pri zastavení pomocou jednotlivých skratiek náhľadu je výsledkom toho, ktorú skratku ste stlačili na zastavenie náhľadu, a nie skratky použitej na spustenie náhľadu.

Nezabudnite, že tlačidlo Spustiť/zastaviť v paneli Náhľad a ponuka Kompozícia > Náhľad > Prehrať aktuálny náhľad sú prepojené na skratky, ktoré sa aktuálne zobrazujú v paneli Náhľad. Vykonanie týchto úkonov na zastavenie náhľadu bude mať rovnaký výsledok ako stlačenie aktuálne zobrazenej klávesovej skratky.

Stlmenie zvuku, keď je náhľad pomalší ako reálny čas

Ak je obnovovací kmitočet náhľadu pomalší ako reálny čas, nová preferencia vám umožňuje zvoliť si, či chcete zvuk stlmiť alebo nechať ho prehrávať.

Keď bol v predchádzajúcich verziách aplikácie After Effects obnovovací kmitočet náhľadu pomalší ako reálny čas, zvuk by sa naďalej prehrával v reálnom čase, takže by nebol synchronizovaný. Vo verzii After Effects CC 2015 (13.5) sa synchronizácia zvuku zachová zadŕhaním zvuku.

V predvolenom nastavení sa zvuk neprehráva, ak je náhľad pomalší ako reálny čas. Ak chcete povoliť zvuk v náhľadoch pomalších ako reálny čas, otvorte ponuku Preferencie > Náhľady a deaktivujte možnosť Stlmiť zvuk, ak náhľad neprebieha v reálnom čase. Keď je táto možnosť deaktivovaná, zvuk sa začne zadrhávať, ak je obnovovací kmitočet náhľadu pomalší ako reálny čas, takže audio zostane synchronizované s videom.

Hlavný prehliadač pre zvukový náhľad a externý videonáhľad

Teraz si môžete vybrať otvorený panel prehliadača alebo zobrazenie (napr. 3D zobrazenie) v paneli, ktoré sa budú vždy používať na zvukový náhľad a externý videonáhľad. Toto hlavné zobrazenie je nezávislé od toho, v ktorom prehliadači alebo zobrazení sa náhľad momentálne zobrazuje, a je oddelené od prehliadača alebo zobrazenia s aktivovanou možnosťou Vždy vytvoriť náhľad tohto zobrazenia. To je užitočné vtedy, ak chcete, aby sa konkrétna kompozícia vždy zobrazovala na externom videomonitore, kým pracujete v iných kompozíciách.

Tlačidlo Hlavný prehliadač sa nachádza vedľa tlačidla Vždy vytvoriť náhľad tohto zobrazenia v ľavej spodnej časti panelov prehliadača kompozície, vrstvy a záznamu. Hlavný prehliadač funguje podobne ako tlačidlo Vždy vytvoriť náhľad tohto zobrazenia s tým rozdielom, že tlačidlom Hlavný prehliadač sa určuje len to, ktorý prehliadač alebo zobrazenie sa použijú ba zvukový náhľad a externý videonáhľad.

Len jedno zobrazenie možno nastaviť ako hlavný prehliadač. Ak ho aktivujete pre prehliadač alebo zobrazenie, deaktivujete o v inom prehliadači alebo zobrazení, v ktorých bolo predtým aktivované.

Keď je hlavný prehliadač deaktivovaný, na zvukový náhľad a externý videonáhľad sa použije naposledy aktívny prehliadač alebo zobrazenie. Keď prepnete na iný prehliadač alebo zobrazenie, tento prehliadač alebo zobrazenie prevezmú kontrolu nad zvukovým náhľadom alebo externým videonáhľadom.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online