Formáty webových grafik

Formáty webových grafik mohou být buď bitmapové (rastrové) nebo vektorové. Bitmapové formáty, GIF, JPEG, PNG a WBMP, jsou závislé na rozlišení, což znamená, že na monitorech s různým rozlišením se změní rozměry bitmapového obrazu a případně i kvalita obrazu. Vektorové formáty, SVG a SWF, jsou nezávislé na rozlišení a lze je zvětšovat nebo zmenšovat bez ztráty kvality obrazu. Vektorové formáty mohou obsahovat i rastrová data. 

Možnosti optimalizace JPEG

JPEG je standardní formát pro kompresi obrazů se spojitými tóny, jako jsou například fotografie. Optimalizace obrazu ve formátu JPEG se spoléhá naztrátovou kompresi, která selektivně vypouští data.

Nastavení optimalizace A. Nabídka Formát souboru B. Nabídka Kvalita komprese C. Nabídka Optimalizace

Kvalita

Určuje úroveň komprese. Čím vyšší bude nastavení kvality, tím více detailů algoritmus komprese zachová. Použití nastavení vysoké kvality vede ale k větším souborům než použití nastavení s nižší kvalitou. Prohlédněte si optimalizovaný obraz při různých nastaveních kvality, abyste určili nejlepší vyvážení kvality a velikosti souboru.

Optimalizovaný

Vytvoří dokonalejší JPEG s poněkud menší velikostí souboru. Optimalizovaný formát JPEG se doporučuje pro dosažení maximální komprese souboru, ale některé starší prohlížeče tuto možnost nepodporují.

Progresivní

Obraz se zobrazí ve webovém prohlížeči postupně. Obraz se zobrazí v několika průchodech, což umožní uživatelům vidět před úplným stažením verzi obrazu s nízkým rozlišením. Možnost Progresivní vyžaduje použití formátuOptimalizovaný JPEG.

Poznámka:

Progresivní JPEG vyžaduje pro zobrazení více paměti RAM a některé prohlížeče ho nepodporují.

Rozostření

Určí míru rozostření, které chcete aplikovat na obraz. Tato možnost použije stejný efekt jako filtr Gaussovské rozostření a umožní větší kompresi obrazu a dosažení menší velikosti souboru. Doporučuje se nastavení 0,1 až 0,5.

Vložit profil barev (Photoshop) nebo ICC profil (Illustrator)

Barevné profily jsou v optimalizovaném souboru zachovány. Některé prohlížeče používají barevné profily pro korekce barev.

Podklad

Určuje barvu výplně pro obrazové body, které byly v původním obraze průhledné. Klikněte na políčko barvy Podklad a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy nebo vyberte možnost z nabídky Podklad: Barva kapátka (použije se barva z pole vzorku kapátka), Barva popředí,Barva pozadí, Bílá, Černá nebo Jiná (použije se dialog pro výběr barvy).

Obrazové body, které byly v původním obraze zcela průhledné, se vyplní vybranou barvou; body, které byly částečně průhledné, se s vybranou barvou smíchají.

Možnosti optimalizace GIF a PNG-8

GIF je standardní formát pro kompresi obrazů s plochami plných barev a s ostrými detaily, jako jsou čárové kresby (pérovky), loga nebo ilustrace s textem. Podobně jako formát GIF, komprimuje formát PNG-8 účinně plné plochy barev a zachovává ostré detaily.

Soubory PNG-8 a GIF podporují 8bitové barvy, takže mohou zobrazit až 256 barev. Proces určení, které barvy se použijí, se nazývá indexování, takže obrazy ve formátu GIF a PNG-8 se někdy nazývají obrazy s indexovanými barvami. Pro účely převodu do indexovaných barev je vytvořena vyhledávací tabulka barev, ve které jsou uloženy a indexovány barvy obrazu. Pokud barva v originálním obraze není ve vyhledávací tabulce barev, aplikace buď vybere nejbližší barvu v tabulce nebo simuluje barvu použitím kombinace dostupných barev.

Kromě následujících voleb můžete nastavit počet barev obrazu v tabulce barev obrazu. Viz Přizpůsobení tabulky barev pro obrazy GIF a PNG-8.

Ztráta (pouze GIF)

Komprimuje velikost souboru selektivním vypuštěním dat. Vyšší hodnota volby Ztráta způsobí vypuštění více dat. Často můžete aplikovat hodnotu ztráty 5-10 a někdy až 50 bez toho, že by došlo ke snížení kvality obrazu. Volba Ztráta může snížit velikost souboru o 5 % až 40 %.

Poznámka:

Možnost Ztráta nemůžete použít s možností Prokládaně nebo s algoritmy rozkladu barev Šum nebo Vzorky.

Metoda redukce barev a Barvy

Určuje způsob generování vyhledávací tabulky barev a počet barev, které chcete mít ve vyhledávací tabulce barev. Vyberte jednu z následujících metod redukce barev:

Perceptuální Vytvoří vlastní tabulku barev tak, že preferuje barvy, na které je lidské oko citlivější.

Selektivní Vytvoří tabulku barev podobnou tabulce Perceptuální, ale upřednostňuje velké plochy barev a zachování webových barev. Tato tabulka barev obvykle vytváří obrazy s nejlepším zachováním barev. Selektivní je výchozí volba.

Adaptivní Vytvoří vlastní tabulku barev vzorkováním barev ze spektra barev, které se v obraze objevují nejčastěji. Například pro obraz obsahující pouze zelené a modré se vytvoří tabulka barev zejména ze zelených a modrých. Ve většině obrazů jsou barvy soustředěné v určitých oblastech spektra.

Omezená (webová) Používá standardní tabulku barev s 216 barvami, které jsou společné pro 8bitové palety (256 barev) Windows a Mac OS. Tato možnost zajistí, že při zobrazení obrazu pomocí 8bitových barev se na barvy nebude v prohlížeči aplikovat žádný rozklad barev. (Tato paleta se také nazývá paleta bezpečných webových barev.) Použití webové palety může vytvořit větší soubory a doporučuje se pouze tehdy, když má zabránění rozkladu v prohlížeči vysokou prioritu.

Vlastní Používá paletu barev, kterou vytvořil nebo upravil uživatel. Pokud otevřete existující soubor GIF nebo PNG-8, bude mít uživatelskou (jinou) paletu barev.

Poznámka:

K přizpůsobení vyhledávací tabulky barev použijte paletu Tabulka barev v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení.

Černá a bílá, Stupně šedi, Mac OS, Windows Použije nastavenou paletu barev.

Metoda rozkladu barev a Rozklad

Určuje metodu a míru rozkladu barev v aplikaci. Rozklad barev je metoda simulování barev, které nejsou dostupné v systému zobrazování barev na počítači. Vyšší hodnota rozkladu v procentech vytváří v obraze dojem více barev a více detailů, ale také může zvětšit velikost souboru. Chcete-li získat optimální kompresi, použijte nejnižší hodnotu rozkladu barev, která dává požadované barevné detaily. Obrazy obsahující převážně plné barvy mohou dobře fungovat bez rozkladu barev. Obrazy se spojitými barevnými tóny (zejména s přechody barev) mohou vyžadovat rozklad barev, aby se zabránilo vzniku barevných pruhů.

Obraz GIF s rozkladem barev 0 % (vlevo) a s rozkladem barev 100 % (vpravo)

Vyberte jednu z následujících metod rozkladu:

Rozptýlený Použije náhodný vzorek, který je obvykle méně znatelný než rozklad Vzorek. Efekty rozkladu se rozptýlí do sousedních obrazových bodů.

Vzorek K simulaci barev, které nejsou v tabulce barev, se použijí čtvercové vzorky, podobné polotónovým bodům.

Šum Použije náhodný vzorek podobný rozkladu Rozptýlený, ale bez rozptýlení vzorku přes sousední obrazové body. U metody rozkladu Šum se neobjevují žádné přechody na okrajích.

Průhlednost a Podklad

Určí způsob optimalizace průhledných obrazových bodů v obraze.

 • Chcete-li, aby zcela průhledné obrazové body byly průhledné a částečně průhledné obrazové body se smíchaly s barvou podkladu, vyberte Průhlednost a vyberte barvu podkladu.

 • Chcete-li vyplnit zcela průhledné obrazové body barvou a prolnout částečně průhledné obrazové body s touto barvou, vyberte barvu podkladu a odznačte možnost Průhlednost.

 • Chcete-li vybrat barvu podkladu, klikněte na políčko barvy Podklad a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy. Nebo můžete vybrat možnost z nabídky Podklad: Barva kapátka (použije se barva z pole vzorku kapátka), Barva popředí, Barva pozadí, Bílá, Černá nebo Jiná (použije se dialog pro výběr barvy).

Poznámka:

Možnosti Barva popředí a Barva pozadí jsou dostupné jen v aplikaci Photoshop.

Příklady nastavení průhlednosti a podkladu

A. Původní obraz B. S vybranou možností Průhlednost a s barvou podkladu C. S vybranou možností Průhlednost bez podkladu D. S vypnutou volbou Průhlednost a s barvou podkladu

Rozklad průhlednosti

Když je vybrána možnost Průhlednost, můžete zvolit metodu rozkladu částečně průhledných obrazových bodů:

 • Bez rozkladu průhlednosti se na částečně průhledné obrazové body v obraze nepoužije žádný rozklad.

 • Rozptýlený rozklad průhlednosti použije náhodný vzorek, který je obvykle méně znatelný než rozklad Vzorek. Efekty rozkladu se rozptýlí do sousedních obrazových bodů. Pokud vyberete tento algoritmus, určete v procentech míru rozkladu barev, který se použije na obraz.

 • Rozklad průhlednosti Vzorek použije na částečně průhledné obrazové body čtvercové vzorky, podobné polotónovým bodům.

 • Rozklad průhlednosti Šum použije náhodný vzorek podobný rozptýlenému algoritmu, ale bez rozšíření vzorku přes sousední obrazové body. U algoritmu Šum se neobjevují žádné přechody na okrajích.

Příklad rozkladu průhlednosti s volbou Vzorek (vlevo) a jeho aplikování na pozadí webové stránky (vpravo)

Prokládaně

Zobrazí v prohlížeči v průběhu stahování plného obrazu verzi obrazu s nízkým rozlišením. Prokládání může dobu přenosu zdánlivě zkrátit a může ujistit uživatele, že stahování probíhá. Prokládáním se ale také zvětší velikost souboru.

Webové barvy

Určuje toleranci pro posouvání barev k nejbližšímu ekvivalentu ve webové paletě (aby se zabránilo rozkladu barev v prohlížeči). S vyšší hodnotou se posune více barev.

Optimalizace průhlednosti v obrazech GIF a PNG

Průhlednost umožňuje vytvářet obrazy pro web jiného než obdélníkového tvaru. Průhlednost pozadí zachová v obraze průhledné obrazové body. To umožňuje zobrazit pozadí webové stránky skrz průhledné oblasti obrazu. Podklad pozadí simuluje průhlednost vyplněním nebo prolnutím průhledných bodů s barvou podkladu, která může odpovídat pozadí webové stránky. Podklad pozadí funguje nejlépe, když pozadí webové stránky je plná barva a vy víte, která barva to je.

Pro určení způsobu optimalizace průhledných obrazových bodů v obrazech GIF a PNG použijte nabídky Průhlednost a Podklad v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení.

 • (GIF a PNG-8) Chcete-li, aby zcela průhledné obrazové body byly průhledné a částečně průhledné obrazové body se smíchaly s barvou podkladu, vyberte Průhlednost a vyberte barvu podkladu.
 • Chcete-li vyplnit zcela průhledné obrazové body barvou a prolnout částečně průhledné obrazové body s touto barvou, vyberte barvu podkladu a odznačte možnost Průhlednost.
 • (GIF a PNG-8) Chcete-li, aby se všechny obrazové body s průhledností větší než 50 % staly plně průhlednými a všechny s průhledností 50 % nebo menší plně neprůhlednými, vyberte Průhlednost a z nabídky Podklad zvolte Žádný.
 • (PNG-24) Chcete-li uložit obraz s víceúrovňovou průhledností (až do 256 úrovní), vyberte Průhlednost. Volba Podklad bude nedostupná, protože víceúrovňová průhlednost umožňuje, aby obraz splynul s libovolnou barvou pozadí.

Poznámka:

V prohlížečích, které nepodporují průhlednost PNG-24, se mohou průhledné obrazové body zobrazit na výchozí barvě pozadí, například šedé.

Chcete-li vybrat barvu podkladu, klikněte na políčko barvy Podklad a vyberte barvu v dialogu pro výběr barvy. Nebo můžete vybrat možnost z nabídky Podklad: Barva kapátka (použije se barva z pole vzorku kapátka), Barva popředí, Barva pozadí, Bílá, Černá nebo Jiná (použije se dialog pro výběr barvy).

Poznámka:

Možnosti Barva popředí a Barva pozadí jsou dostupné jen v aplikaci Photoshop.

Zobrazení tabulky barev pro optimalizovaný řez

Tabulka barev pro řez se zobrazuje v panelu Tabulka barev v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení.

 Vyberte řez, který je optimalizovaný ve formátu GIF nebo PNG-8. Tabulka barev pro vybraný řez se objeví v tabulce barev v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení.

Pokud má obraz více řezů, barvy v tabulce barev se mohou mezi jednotlivými řezy lišit (aby k tomu nedocházelo, můžete řezy předem svázat). Pokud vyberete více řezů, které používají různé tabulky barev, bude tabulka barev prázdná a její stavový řádek bude zobrazovat zprávu „Smíšené“.

Přizpůsobení tabulky barev pro obrazy GIF a PNG-8

K nastavení barev v optimalizovaných obrazech GIF a PNG-8 můžete použít tabulku barev v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení. Snížení počtu barev často zachová kvalitu obrazu a přitom sníží velikost souboru obrazu.

V tabulce barev můžete přidávat a odstraňovat barvy, posouvat vybrané barvy na bezpečné webové barvy a zamykat vybrané barvy, aby se zabránilo jejich vypuštění z palety.

Uspořádání tabulky barev

Zvolte pořadí řazení v nabídce paletyTabulka barev:

 • Neuspořádat – Obnoví původní pořadí barev.
 • Uspořádat podle odstínu – Řadí podle umístění barvy na standardním barevném kole (vyjádřeném jako úhel mezi 0 a 360 stupni). Neutrálním barvám se přiřadí odstín 0 a umístí se k červeným.
 • Uspořádat podle světlosti – Řadí barvy podle světlosti nebo jasu.
 • Uspořádat podle výskytu – Řadí barvy podle četnosti výskytu v obrazu.

Přidání nové barvy do tabulky barev

Můžete přidat barvy, které byly vynechány při sestavování tabulky barev. Přidání barvy do dynamické tabulky posune v paletě barvu, která je nejbližší nové barvě. Přidání barvy do pevné nebo uživatelské tabulky přidá do palety další barvu.

 1. Pokud jsou v tabulce barev nějaké barvy vybrané, zrušte jejich výběr příkazem  Odznačit všechny barvy v nabídce palety Tabulka barev.

 2. Vyberte barvu jedním z následujících úkonů:

  • Klikněte na pole Barva kapátka v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení a zvolte barvu v dialogu pro výběr barvy.

  • Vyberte nástroj Kapátko v dialogovém okně Uložit pro web a zařízení a klikněte do obrazu.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na tlačítko Nová barva  v tabulce barev.

  • Vyberte příkaz Nová barva v nabídce palety Tabulka barev.

  • Chcete-li přepnout tabulku barev na uživatelskou paletu, podržte při přidávání barvy klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).

   Nová barva se objeví v tabulce barev s bílým čtverečkem v pravém dolním rohu, který označuje, že je barva zamknutá. Pokud je tabulka barev dynamická, původní barva se zobrazí vlevo nahoře a nová barva vpravo dole.

    

Výběr barev v tabulce barev

Okolo vybraných barev se v tabulce barev objeví bílý okraj.

 • Chcete-li vybrat jednu barvu, klikněte na barvu v tabulce barev.
 • Chcete-li v tabulce barev vybrat více barev, stiskněte klávesu Shift a klikněte na další barvu. Vyberou se všechny barvy v řádcích mezi první a druhou vybranou barvou. Chcete-li vybrat skupinu nesousedících barev, podržte Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) a klikněte na každou z barev, které chcete vybrat. Příkazy pro výběr barev jsou k dispozici také v nabídce palety Tabulka barev.
 • Chcete-li vybrat barvu v náhledu obrazu, klikněte do náhledu nástrojem Kapátko z okna Uložit pro web a zařízení. Pokud chcete vybrat další barvy, klikněte na ně se stisknutou klávesou Shift.
 • Chcete-li zrušit označení všech barev, vyberte v nabídce palety Tabulka barev příkaz Odznačit všechny barvy.

Posunutí barvy

Vybranou barvu v tabulce barev můžete změnit na jakoukoliv jinou hodnotu RGB. Když optimalizovaný obraz obnovíte, vybraná barva se změní na novou barvu všude, kde se v obraze vyskytuje.

 1. Dvakrát klikněte na barvu v tabulce barev. Zobrazí se výchozí dialog pro výběr barvy.

 2. Vyberte barvu.

  Původní barva se v políčku barvy zobrazí vlevo nahoře a nová barva vpravo dole. Malý čtvereček v pravém dolním rohu políčka barvy označuje, že je barva zamknutá. Pokud barvu posunete na bezpečnou webovou barvu, objeví se uprostřed políčka barvy malý bílý kosočtverec.

 3. Chcete-li vrátit posunutou barvu na její původní barvu, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Poklepejte na políčko posunuté barvy. V dialogu pro výběr barvy bude vybraná původní barva. Kliknutím na OK barvu obnovte.

  • Chcete-li obnovit všechny posunuté barvy v tabulce barev (včetně barev posunutých na webové), zvolte možnost Vrátit všechny barvy v nabídce paletyTabulka barev.

Posunutí barev na nejbližší ekvivalenty z webové palety

Abyste zabránili rozkladu barev v prohlížeči, můžete barvy posunout na jejich nejbližší ekvivalenty ve webové paletě. To zajistí, že barvy se nebudou rozkládat při zobrazení v prohlížečích ve Windows nebo v Mac OS, které jsou schopny zobrazit pouze 256 barev.

 1. Vyberte jednu nebo více barev v optimalizovaném obrazu nebo v tabulce barev.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na tlačítko Posun na webové  v paletě Tabulka barev.

  • V nabídky palety Tabulka barev zvolte Posunout/vrátit vybrané barvy na webové. Původní barva se v políčku barvy zobrazí vlevo nahoře a nová barva vpravo dole. Malý bílý kosočtverec  uprostřed políčka barvy označuje, že barva je bezpečná webová barva; čtvereček v pravém dolním rohu políčka barvy označuje, že je barva zamknutá.

 3. Chcete-li nastavit toleranci pro posouvání barev, zadejte hodnotu volby Webové barvy. S vyšší hodnotou se posune více barev.

 4. Chcete-li vrátit barvy posunuté na webovou paletu, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte barvu posunutou na webovou paletu v tabulce barev a klikněte na tlačítkoPosun na webové  v paletě Tabulka barev.

  • Chcete-li v tabulce barev obnovit všechny barvy posunuté na webovou paletu, v nabídce palety Tabulka barev zvolte Vrátit všechny barvy.

Mapování barev na průhlednost

Do optimalizovaného obrazu můžete přidat průhlednost mapováním stávajících barev na průhlednost.

 1. Vyberte jednu nebo více barev v optimalizovaném obrazu nebo v tabulce barev.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V paletě Tabulka barev klikněte na tlačítko Mapovat na průhlednost .

  • V nabídce palety Tabulka barev vyberte Mapovat/nemapovat vybrané barvy na průhlednost.

   V polovině každé přemapované barvy se objeví mřížka průhlednosti . Malý čtvereček v pravém dolním rohu políčka barvy označuje, že je barva zamknutá.

 3. Chcete-li vrátit průhlednost na původní barvu, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte barvy, které chcete obnovit, a klikněte na tlačítko Mapovat na průhlednost  nebo v nabídce palety Tabulka barev zvolte možnost Mapovat/nemapovat vybrané barvy na průhlednost.

  • Chcete-li obnovit všechny barvy mapované na průhlednost, zvolte možnost Nemapovat žádné barvy na průhlednost.

Zamknutí nebo odemknutí barvy

Vybrané barvy můžete v tabulce barev zamknout a zabránit tak jejich odstranění, když se počet barev sníží, a zabránit jejich rozkladu v aplikaci.

Poznámka:

Zamknutí barev nezabrání jejich rozkladu v prohlížeči.

 1. Vyberte jednu nebo více barev v tabulce barev.

 2. Zamkněte barvu jedním z následujících úkonů:

  • Klikněte na tlačítko Zamknout .

  • V nabídce palety Tabulka barev zvolte Zamknout/odemknout vybrané barvy.

  V pravém dolním rohu každé zamknuté barvy se objeví bílý čtvereček .

 3. Odemkněte barvu jedním z následujících úkonů:

  • Klikněte na tlačítko Zamknout .

  • Z nabídky palety Tabulka barev zvolte Zamknout/odemknout vybrané barvy.

  Bílý čtvereček ze vzorku barvy zmizí.

Odstranění vybraných barev

Vybrané barvy můžete z tabulky barev odstranit a tím snížit velikost souboru obrazu. Po odstranění barvy se plochy optimalizovaného obrazu, které tuto barvu předtím obsahovaly, překreslí s použitím nejbližší barvy zůstávající v paletě.

Když odstraníte barvu, tabulka barev se automaticky změní na paletu Jiná. Je to proto, že palety Adaptivní, Perceptuální a Selektivní automaticky přidají odstraněnou barvu zpět do palety, když znovu provedete optimalizaci obrazu – paleta Jiná se při nové optimalizaci obrazu nezmění.

 1. Vyberte jednu nebo více barev v tabulce barev.

 2. Odstraňte barvu jedním z následujících úkonů:

  • Klikněte na ikonu Odstranit .

  • V nabídce palety Tabulka barev vyberte možnost Odstranit barvu.

Uložení tabulky barev

Tabulky barev z optimalizovaných obrazů můžete uložit, abyste je mohli použít pro jiné obrazy a můžete načítat tabulky barev, vytvořené v jiných aplikacích. Když načtete do obrazu novou tabulku barev, barvy v optimalizovaném obraze se změní tak, aby odpovídaly barvám v nové tabulce barev.

 1. V nabídce palety Tabulka barev vyberte možnostUložit tabulku barev.

 2. Pojmenujte tabulku barev a zvolte umístění, kam bude uložena. Standardně se k názvu souboru tabulky barev přidá přípona .act (Adobe Color Table).

  Pokud chcete mít k tabulce barev přístup, když vybíráte volby optimalizace pro obrazy GIF nebo PNG, uložte tabulku barev do složky Optimalizované barvy ve složce aplikace Adobe Photoshop.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka:

  Když tabulku znovu načtete, všechny posunuté barvy se zobrazí jako plná políčka a budou odemknuté.

Načtení tabulky barev

 1. V nabídce palety Tabulka barev vyberte možnostNačíst tabulku barev.

 2. Vyhledejte soubor obsahující tabulku barev, kterou chcete načíst – buď soubor tabulky barev Adobe (.act), soubor vzorníku Adobe (.aco), nebo soubor GIF (chcete-li načíst v něm vloženou tabulku barev).

 3. Klikněte na Otevřít.

Možnosti optimalizace PNG-24

Formát PNG-24 je vhodný pro kompresi obrazů s plynulými tóny; vytváří ale mnohem větší soubory než formát JPEG. Výhoda použití PNG-24 je v tom, že může v obraze zachovat až 256 úrovní průhlednosti.

Průhlednost a Podklad

Určí způsob optimalizace průhledných obrazových bodů v obraze. Viz Optimalizace průhlednosti v obrazech GIF a PNG.

Prokládaně

Zobrazí v prohlížeči v průběhu stahování plného obrazu verzi obrazu s nízkým rozlišením. Prokládání může dobu přenosu zdánlivě zkrátit a může ujistit uživatele, že stahování probíhá. Prokládáním se ale také zvětší velikost souboru.

Volby optimalizace WBMP

Formát WBMP je standardní formát pro optimalizaci obrazů pro mobilní zařízení, jako jsou mobilní telefony. Formát WBMP podporuje jednobitové barvy, což znamená, že obrazy WBMP obsahují pouze černé a bílé obrazové body.

Způsob a míra rozkladu barev v aplikaci vychází z algoritmu rozkladu barev a podílu v procentech. Optimálního vzhledu docílíte použitím nejnižšího procenta rozkladu barev, při kterém je ještě dosaženo požadovaných detailů.

Vyberte jednu z následujících metod rozkladu:

Bez rozkladu

Nepoužije žádný rozklad barev, vykreslí obraz s plně černými a bílými obrazovými body.

Rozptýlený

Použije náhodný vzorek, který je obvykle méně znatelný než rozklad Vzorek. Efekty rozkladu se rozptýlí do sousedních obrazových bodů. Pokud vyberete tento algoritmus, určete v procentech míru rozkladu barev, který se použije na obraz.

Poznámka:

Rozptýlený rozklad může způsobit viditelné přechody mezi okraji řezů. Svázáním řezů se rozptýlí vzor rozkladu přes všechny svázané řezy a viditelné přechody se odstraní.

Vzorek

Použije čtvercové vzorky podobné polotónovým bodům určující hodnoty obrazových bodů.

Šum

Použije náhodný vzorek podobný rozptýlenému rozkladu, ale bez rozšíření vzorku přes sousední obrazové body. U algoritmu Šum se neobjevují žádné přechody na okrajích.

Možnosti optimalizace SWF (Illustrator)

Formát souboru Adobe Flash (SWF) je vektorový formát grafického souboru pro vytváření kompaktních grafik pro web, které lze libovolně zvětšovat. Protože formát souboru je vektorový, kresba zachová kvalitu obrazu při jakémkoliv rozlišení. Formát SWF je ideální pro vytváření snímků animací, ale do formátu SWF můžete uložit i rastrové obrazy nebo kombinaci rastrových a vektorových grafik.

Přednastavení

Určuje předem konfigurovanou sadu nastavení, která chcete použít pro export. Nové přednastavení můžete vytvořit tak, že nastavíte požadované možnosti a pak v nabídky panelu zvolíte možnost Uložit nastavení. (Chcete-li otevřít nabídku panelu, klikněte na trojúhelník vpravo od nabídky Přednastavení.)

Verze přehrávače Flash Player

Určuje nejstarší verzi přehrávače Flash Player, která bude podporovat exportovaný soubor.

Typ exportu

Určuje způsob exportu vrstev. Vyberte Soubor AI do souboru SWF, chcete-li exportovat kresbu do jednoho snímku. Vyberte Vrstvy AI na snímky SWF, chcete-li exportovat kresbu v každé vrstvě do samostatného snímku SWF a vytvořit animovaný SWF.

Poznámka:

Vyberte Soubor AI do souboru SWF, chcete-li zachovat ořezové masky vrstev.

Kvalita křivky

Určuje přesnost bézierových křivek. Nízké číslo zmenší velikost exportovaného souboru s mírnou ztrátou kvality křivek. Vyšší číslo zvýší přesnost reprodukce bézierových křivek, ale má za následek větší velikost souboru.

Kmitočet snímků

Určuje rychlost, s jakou se animace přehraje v prohlížeči Flash. Tato možnost je k dispozici pouze pro možnost Vrstvy AI na snímky SWF.

Opakovat

Způsobí, že se animace bude neustále opakovat, místo aby se při přehrávání v prohlížeči Flash jednou přehrála a zastavila. Tato možnost je k dispozici pouze pro volbu Vrstvy AI na snímky SWF.

Zachovat vzhled

Rozdělí tahy na výplně ve tvaru tahů a sloučí všechny režimy prolnutí a průhlednosti, které SWF nepodporuje.

Zachovat upravitelnost

Převede tahy na tahy SWF a napodobí nebo ignoruje průhlednosti, které SWF nepodporuje.

Poznámka:

SWF podporuje průhlednost pouze na úrovni objektů.

Poznámka:

Chcete-li zachovat pořadí překrývání v kresbě, použijte místo příkazu Uložit pro web a zařízení příkaz Exportovat a exportujte každou vrstvu do samostatného souboru SWF. Pak můžete exportované soubory SWF importovat do Adobe Flash všechny současně.

Komprimovaný

Komprimuje exportovaný soubor.

Chránit soubor

Ochrání soubor tak, že ho nebude možné importovat do jiných aplikací než Flash.

Text jako obrysy

Převede všechny texty na křivky, aby se zachoval vzhled. Pokud plánujete, že budete upravovat text v programu Flash, nevybírejte tuto volbu.

Možnosti optimalizace SVG (Illustrator)

SVG je vektorový formát, který popisuje obrazy jako tvary, cesty, text a efekty filtrů. Výsledné soubory jsou kompaktní a poskytují vysoce kvalitní grafiky na webu, v tisku a dokonce i v kapesních zařízeních s omezenými prostředky.

Komprimovaný

Vytvoří komprimovaný soubor SVG (SVGZ).

Profily SVG

Určuje definici typu dokumentu (DTD) SVG XML pro exportovaný soubor.

SVG 1.0 a SVG 1.1 Vhodné pro soubory SVG, které budou prohlíženy na počítači. SVG 1.1 je plná verze specifikace SVG, jejímiž podmnožinami jsou verze SVG Tiny 1.1, SVG Tiny 1.1 Plus, SVG Tiny 1.2 a SVG Basic 1.1.

SVG Basic 1.1 Vhodné pro soubory SVG, které budou prohlíženy na méně výkonných zařízeních, jako jsou například kapesní počítače. Mějte na paměti, že některé kapesní počítače profil SVG Basic nepodporují. Z toho vyplývá, že výběr této možnosti nezaručí, že soubor SVG bude zobrazitelný na všech kapesních počítačích. Verze SVG Basic nepodporuje oříznutí jiného než obdélníkového tvaru a některé efekty filtrů SVG.

SVG Tiny 1.1 a SVG Tiny 1.1+ Vhodné pro soubory SVG, které budou prohlíženy na malých přístrojích, jako jsou mobilní telefony. Mějte na paměti, že některé mobilní telefony profily SVG Tiny a SVG Tiny Plus nepodporují. Z toho vyplývá, že výběr některé z těchto možností nezaručí, že soubor SVG bude zobrazitelný na všech malých zařízeních.

SVG Tiny 1.2 Vhodné pro soubory SVG, které budou prohlíženy na celé řadě zařízení, od PDA a mobilních telefonů po notebooky a počítače.
Profil SVG Tiny nepodporuje přechody, průhlednost, ořezávání, masky, symboly nebo efekty filtrů SVG. Profil SVG Tiny Plus zahrnuje možnost zobrazit přechody a průhlednost, ale nepodporuje ořezávání, masky, symboly nebo efekty filtrů SVG.

Poznámka:

Další informace o profilech SVG najdete ve specifikaci SVG na webových stránkách sdružení World Wide Web Consortium (W3C) (www.w3.org).

Desetinná místa

Určuje přesnost vektorových dat v souboru SVG. Můžete nastavit hodnotu 1 až 7 desetinných míst. Vysoká hodnota má za následek větší velikost souboru a vyšší kvalitu obrazu.

Podmnožiny písem

Určuje, které glyfy se vloží do souboru SVG. Vyberte Žádné z nabídky vytváření podmnožin, můžete-li se spolehnout na to, že na systémech konečných uživatelů budou potřebná písma nainstalovaná. Vyberte volbu Pouze použité glyfy, chcete-li vložit pouze glyfy pro text, který v současné kresbě existuje. Ostatní hodnoty (Běžné anglické, Běžné anglické + použité glyfy, Běžné latinkové, Běžné latinkové + Použité glyfy, Všechny glyfy) jsou užitečné v případě, že je textový obsah souboru SVG dynamický (například text generovaný na serveru nebo text interaktivně zadávaný uživatelem).

Typ písem

Určuje, jak se exportují písma.

Adobe CEF Používá tzv. hinting písma pro lepší vykreslování malých písem. Tento typ písem podporuje prohlížeč Adobe SVG Viewer, ale nemusí ho podporovat jiné prohlížeče SVG.

SVG Nepoužívá hinting písma. Tento typ písem podporují všechny prohlížeče SVG.

Převést na obrysy Převede písmo na vektorové cesty. Tuto možnost použijte k zachování vizuálního vzhledu písma ve všech prohlížečích SVG.

Umístění obrazu

Určuje, zda se mají obrazy vložit nebo propojit. Vložení obrazů zvětší velikost souboru, ale zajistí, že rastrové obrazy budou vždy dostupné.

Vlastnosti CSS

Určuje, jakým způsobem se atributy stylů CSS uloží do kódu SVG. Výchozí metoda, Prezentační atributy, použije vlastnosti v nejvyšším bodě v hierarchii, což umožňuje maximální flexibilitu pro specifické úpravy a transformace. Metoda Atributy stylu vytvoří soubory, které jsou nejlépe čitelné, ale může zvětšit velikost souborů. Tuto metodu vyberte, pokud bude kód SVG používán v transformacích – například v transformacích používajících XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation). Metoda Odkazy na entity umožňuje rychlejší vykreslování a menší velikost souboru SVG. Metoda Elementy stylu se používá, když sdílíte soubory s dokumenty HTML. Když vyberete Elementy stylu, můžete upravit soubor SVG tak, aby se element stylu přesunul do externího souboru seznamu stylů, na který odkazuje také soubor HTML. Metoda Elementy stylu má ale také za následek pomalejší vykreslování.

Kódování

Určuje způsob kódování znaků v souboru SVG. Kódování UTF (Unicode Transformation Format) podporují všechny procesory XML. (UTF-8 je 8bitový formát; UTF-16 je 16bitový formát.) Kódování ISO 8859-1 a UTF-16 nezachovají metadata souboru.

Optimalizovat pro prohlížeč Adobe SVG Viewer

Optimalizuje obrazy pro prohlížeč Adobe SVG Viewer.

Další témata nápovědy

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online