Šablony aplikace
Když je stránka HTML uložena jako šablona, aplikace Dreamweaver vytvoří složku šablony v kořenové úrovni místní kořenové složky a vygeneruje soubor .dwt, který se stává zdrojem všech stránek, které jsou na něj aplikovány. Pokaždé, když je stránka HTML použita pro šablonu (Soubor > Nový ze šablony nebo Změnit > Šablona > Použít šablonu pro stránku), vytvoří relativní odkaz ke kořenu webu na soubor .dwt. Důvod, proč tento relativní odkaz na web bude vždy odkazovat správně, je ten, že soubor .dwt bude vždy umístěn ve složce Templates (Šablony) na kořenové úrovni adresářové struktury webu. Bude-li soubor .dwt přesunut ze složky Templates (Šablony), nebo pokud bude složka Templates (Šablony) přesunuta nebo přejmenována, odkaz přestane být funkční. Je velmi důležité nechat soubor .dwt ve složce Templates (Šablony), kde ji aplikace Dreamweaver vytvoří. Aby se předešlo nejasnostem, je dobrou praxí neukládat do složky Templates (Šablony) další prvky webu (zdrojové soubory obrazu nebo dokumenty HTML).

Jak jsou stránky propojeny se soubory šablon?
Když se soubor použije na existující stránku nebo když je vytvořen nový ze šablony, do zdroje je zadán následující kód:

<!-- #BeginTemplate "/Templates/templateName.dwt" -->

Chcete-li zobrazit zdrojový kód HTML vygenerovaný aplikací Dreamweaver, zvolte možnosti Okno > HTML.

Výše uvedená cesta nahradí běžný zdrojový kód HTML, který by se zobrazil na nové stránce. Místo toho, aby začínal obvyklými tagy vygenerovanými novým souborem, určuje, že o jednu úroveň hlouběji v místní kořenové složce, ve složce s názvem Templates (Šablony), existuje soubor .dwt, který obsahuje všechny informace, které nejsou uvnitř upravitelných oblastí této stránky. Tato cesta odešle prohlížeč, aby ve správném umístění hledal soubor, který poskytne vlastnosti stránky, rozložení a grafiku – veškerý obsah, který existuje pouze v souboru .dwt. Proto musejí být změny mimo upravitelné oblasti stránky provedeny přímo v souboru .dwt. Když se soubor .dwt sám otevře a zkontroluje, všechny stránky použité pro šablonu budou propojeny se souborem ve stejném umístění jako předtím. Všechny stránky použité pro šablonu budou automaticky aktualizovány novými informacemi.

Relativní cesta k dokumentu oproti relativní cestě ke kořenu webu
Cesta propojující stránku HTML se šablonou představuje relativní cestu ke kořenu webu. Je označována jako relativní cesta ke kořenu webu, protože začíná z horní úrovně adresářové struktury (místní kořenová složka), dále pokračuje dolů přes další složku (Templates (Šablony)) a nakonec odkazuje na soubor .dwt. Aplikace Dreamweaver automaticky vygeneruje relativní cestu ke kořenu webu k šablonám ve složce Templates (Šablony), protože přesně ví, kde bude šablona umístěna bez ohledu na to, jaké další složky souborů ve struktuře webu existují.

Relativní cesta k dokumentu vytvoří konkrétní cestu od jednoho souboru ke druhému. Místo toho, aby začínala z horní úrovně (kořenový adresář webu) adresářové struktury souborů, vygeneruje cestu, která začíná u jednoho souboru, pokračuje přes další potřebné složky souborů (adresáře) a skončí v umístění druhého souboru. Je nutné, aby oba soubory byly uloženy v místní kořenové složce PŘED vytvořením relativního odkazu od jednoho dokumentu k druhému.

Pokud chcete mít možnost místně zobrazit náhled stránek v prohlížeči, soubory musejí mít relativní cestu k dokumentu ještě předtím, než je nahrajete na vzdálený server. Prohlížeče Internet Explorer ani Netscape nemohou nijak porozumět tomu, jaká místní kořenová složka byla definována (jako to umí aplikace Dreamweaver), takže mohou sledovat pouze cestu, která je relativní vzhledem k dokumentu, který si aktuálně prohlížíte. Jelikož si většina uživatelů chce své stránky před jejich nahráním místně zobrazit v prohlížeči, aplikace Dreamweaver standardně používá relativní cestu k dokumentu, kdykoli je propojen soubor nebo vložen obrázek. V případě, že soubor nebyl uložen PŘED pokusem o vložení obrázku nebo odkazu na jinou stránku HTML, aplikace Dreamweaver nemá žádnou informaci o umístění aktuální stránky, a proto vygeneruje cestu, která vypadá přibližně takto:

file:///HardDrive/Desktop Folder/localRootFolder/subfolder/subfolder/images/content.htm

nebo

file:///C:/Desktop/localRootFolder/subfolder/subfolder/images/content.htm

Tyto cesty jsou specifické POUZE pro vaši pracovní stanici a při nahrávání souborů na vzdálený server nebudou fungovat.

Následující schéma poskytuje grafické vysvětlení rozdílu mezi relativní cestou k dokumentu a relativní cestou ke kořenu webu. V níže uvedeném příkladu je na stránku bio.htm vložena grafika s názvem logo.jpg pomocí alternativních možností cesty.

 

Relativní cesty k dokumentu v šabloně

Vkládání obrázků a odkazů přímo do souboru .dwt může být matoucí. Při práci v souboru .dwt mějte na paměti, že jakýkoliv odkaz, který vytvoříte jako relativní k dokumentu, bude přesně takový – relativní k souboru .dwt. Vygenerovaná cesta je specifická od této stránky HTML nebo od zdroje obrazu k souboru .dwt. Aplikace Dreamweaver uchovává záznamy o tom, kde byly odkazované stránky živě použity pro šablonu, a automaticky upraví cestu k odkazovaného souboru HTML, aby byla správná pro aktuální stránku. Pokud se podíváte na zdroj HTML pro soubor .dwt i pro stránku použitou pro šablonu, cesty se budou lišit, a přesně tak to má být. Kdyby aplikace Dreamweaver automaticky neupravila cestu pro konkrétní umístění každé stránky, relativní cesta k dokumentu by byla přerušena u všech souborů s výjimkou souboru .dwt.

Zde je uveden příklad, jak by aplikace Dreamweaver mohla upravit relativní cestu k dokumentu:

Původní cesta od šablony ke grafice:
../graphics/images/banner.gif
Upravená cesta na stránce použité pro šablonu:
../../graphics/images/banner.gif

Aplikace Dreamweaver neupravuje relativní cesty ke kořenu webu ani absolutní cesty (http://) od šablony ke stránkám použitým pro šablonu, protože není nutné je upravovat.

Relativní cesty k dokumentu na stránkách použitých pro šablonu

Vkládání obrázků a odkazů uvnitř upravitelné oblasti stránky připojené k šabloně funguje naprosto stejně jako vkládání obrázků nebo odkazů na stránku, která k šabloně připojena není. Pokud se budete řídit postupem při výběru možností Soubor > Nový ze šablony a potom Soubor > Uložit (se zvolením umístění uvnitř místní kořenové složky) PŘED vytvořením jakýchkoliv odkazů na další stránky nebo obrázky, bude aplikace Dreamweaver používat relativní cestu k dokumentu jako výchozí v obou dialogových oknech Vybrat stránku HTML i Vybrat zdroj obrázku. Dokud nebude místní nabídka „Relativní k“ ručně změněna na výběr kořene webu, budou obrázky a odkazy k dispozici při místním zobrazení náhledu stránky v prohlížeči.

Relativní cesty ke kořenu webu v šabloně

Při práci na souboru šablony za účelem vytvoření odkazů na jiné stránky nebo uvedení zdroje grafiky můžete v místní nabídce dialogových oken Vybrat soubor HTML a Vybrat zdroj obrázku zvolit mezi relativní cestou k dokumentu a relativní cestou ke kořeni webu. Jak je znázorněno ve schématu výše, při výběru kořene webu dojde k vytvoření cesty z místní kořenové složky přímo k vybranému souboru nezávisle na souboru .dwt, který je aktuálně otevřen v aplikaci Dreamweaver. Použití relativních odkazů ke kořenu webu může být užitečné, pokud je pravděpodobné, že se obsah v adresářové struktuře webu bude přesunovat v rámci místní kořenové složky, protože odkaz zůstane neporušený, i když budou soubory přesunuty z jejich původního umístění.

Původní cesta od šablony ke grafice:
/graphics/images/banner.gif
Cesta na stránce použité pro šablonu:
/graphics/images/banner.gif

Aplikace Dreamweaver neupravuje relativní cesty ke kořenu webu ani absolutní cesty (http://) od šablony ke stránkám použitým pro šablonu, protože není nutné je upravovat. Umístění dokumentu (ať se jedná o soubor .dwt nebo soubor HTML připojený k šabloně) není pro relativní cestu ke kořenu webu relevantní.

Relativní cesty ke kořenu webu na stránkách použitých pro šablonu
Použití relativních odkazů ke kořenu webu může být užitečné v případě, že je web složitý, pracuje na něm společně tým vývojářů nebo má adresářovou strukturu webu, která bude pravidelně revidována. Chcete-li vytvořit relativní odkaz k webu, potom v místní nabídce vedle nápisu „Relativní k“ v dialogových oknech Vybrat zdroj obrazu a Vybrat soubor HTML vyberte možnost Kořen webu.

Vzhledem k tomu, že vytvořená cesta bude začínat z místní kořenové složky, povede přes libovolný počet podsložek a nakonec skončí u stránky nebo obrázku, se kterým je propojena, mohou vývojáři stránky nebo datové zdroje v adresářové struktuře webu volně přesunout o jednu nebo více podsložek nahoru, aniž by došlo k porušení vazeb. Pokud by například ve schématu výše měl být soubor logo.jpg přesunut ze složky obrázků do složky funkcí a použitý odkaz by byl relativní ke kořenu webu, prohlížeč by grafiku stále bez problémů našel. Je-li cestou relativní odkaz k dokumentu, oba soubory logo.jpg i bio.htm MUSÍ zůstat v adresářové struktuře, ve které se nacházely, když byla relativní cesta k dokumentu vytvořena. Přesunutí některého z těchto souborů až po vytvoření cesty bude mít za následek její přerušení.

Jak bylo uvedeno výše, místně lze v prohlížeči zobrazovat jen náhledy relativních odkazů k dokumentům. Pokud se rozhodnete použít relativní odkazy ke kořenu webu, existují pouze dva způsoby, jak zobrazit stránky v prohlížeči.

Prvním z nich je nahrát (odeslat) soubory na vzdálený server a poté pomocí prohlížeče přejít na stránku zadáním absolutní cesty do pole lokátoru adresy URL. Při použití tohoto způsobu se stránky zobrazují stejně, jak je na webu uvidí také ostatní. Chcete-li stránky revidovat, otevřete místní kopii souborů, proveďte změny, uložte stránky HTML, připojte se k serveru FTP a „odešlete“ nové soubory na vzdálený server. Soubory se stejným názvem ve stejné složce přepíší starší verze souboru na vzdáleném serveru.

Druhý způsob zobrazení náhledu relativních odkazů k webu v prohlížeči je pomocí osobního webového serveru. Pouze v systému Windows lze tuto možnost nastavit tak, že pomocí možností Soubor > Náhled v prohlížeči > Upravit seznam prohlížečů přejdete do aplikace Dreamweaver a vyberete možnost Náhled pomocí místního serveru. Nastavení této možnosti umožní aplikaci Dreamweaver zobrazit náhled dokumentů pomocí osobního webového serveru.

Poznámka: Pro systém Macintosh se osobní webový server nastavuje na úrovni systému. Další nápovědu najdete v dokumentaci k systému.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online