Vytváření prototypů webů a rozhraní s použitím stránek aplikace Fireworks

Jeden soubor Fireworks PNG může obsahovat několik stránek a je možné jej využít k vytvoření prototypu webu a rozhraní aplikací. Každá stránka obsahuje jedinečné nastavení pro velikost a barvu plátna, rozlišení obrazu a vodítka. Tyto možnosti lze nastavit pro jednotlivé stránky nebo globálně pro všechny stránky v dokumentu. Kromě webové vrstvy obsahuje každá stránka také jedinečnou sadu vrstev. Pro společné prvky však můžete použít vzorovou stránku nebo sdílet vrstvy na více stránkách. (Viz Sdílení vrstev.)

Poznámka:

Pokud nevytvoříte žádnou stránku, všechny prvky vašeho dokumentu budou umístěny na jedné stránce.

Stránky se zobrazují na panelu Stránky, kde jsou zobrazeny objekty na jednotlivých stránkách v miniatuře vedle názvu stránky. Aktivní stránka je na panelu zvýrazněna a je zobrazena v rozbalovací nabídce stránek nad aktivním dokumentem.

Informace o exportu stránek naleznete v tématu Export z pracovního prostoru

Video

Vytváření prototypů ve vysokém rozlišení s aplikací Fireworks nebo Photoshop (00:01:17)

Získejte přehled o tom, jak využívat aplikaci Fireworks nebo Photoshop k vytváření prototypů ve vysokém rozlišení.

Jim Babbage

Přidání, odstranění a navigace na stránkách

S použitím panelu Stránky můžete přidávat nové stránky, odstraňovat nechtěné stránky a duplikovat existující stránky. Při přidání, odstranění nebo přesunu stránek aplikace Fireworks automaticky aktualizuje číslo uvedené vlevo od názvu stránky. Toto automatické číslování usnadňuje rychlou navigaci na určité stránky ve velkých návrzích s mnoha stránkami.

Přidání stránky

Na konec seznamu stránek je přidána prázdná stránka a zobrazí se jako aktivní stránka.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na panelu Stránky klepněte na tlačítko Nová/duplikovaná stránka .

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na panel a v rozbalovací nabídce vyberte příkaz Nová stránka.

  • Vyberte Úpravy > Vložit > Stránka.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na panelu Stránky vyberte stránku.

  • Použijte klávesy Page Up a Page Down na klávesnici.

  • Vyberte požadovanou stránku z rozbalovací nabídky nahoře v okně dokumentu nebo dole vpravo na panelu Stránky.

  Poznámka:

  Hvězdička vedle názvu stránky v rozbalovací nabídce stránek označuje vzorovou stránku.

Vytvoření duplikátu stránky

Vytvořením duplikátu vznikne nová stránka, která obsahuje tutéž hierarchii objektů a vrstev jako aktuálně vybraná stránka. Duplikované objekty si uchovají krytí a režim prolnutí originálů. Duplikované objekty můžete měnit, aniž byste ovlivňovali originály.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte stránku na tlačítko Nová/duplikovaná stránka.

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na stránku a v rozbalovací nabídce vyberte příkaz Duplikovaná stránka.

Přesun jedné nebo více stránek

Na panelu Stránky přesuňte stránky tak, aby byly seskupeny související návrhy, a byl tím urychlen proces rozvržení.

 1. (Volitelně) Jestliže přesouváte více stránek, proveďte jeden z následujících postupů:

  • Klepněte na stránky se stisknutou klávesou Shift, tím vyberete souvislou skupinu.

  • Klepněte na stránky se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac OS), tím vyberete nesouvislou skupinu.

 2. Přetáhněte vybrané stránky nahoru nebo dolů na panelu. Nad nebo pod ostatními stránkami se zobrazí tmavé ohraničení, kde můžete uvolnit myš a přesunout vybrané stránky.

Odstranění stránky

Stránka nad odstraněnou stránkou bude aktivní.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na panelu Stránky přetáhněte stránku na ikonu popelnice .

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na stránku a v rozbalovací nabídce vyberte příkaz Odstranit stránku.

Úprava plátna stránky

Každá stránka má jedinečné plátno s nezávislou velikostí plátna, barvou a rozlišením obrazu.

 1. Vyberte stránku z panelu Stránky nebo z rozbalovací nabídky u horního okraje okna dokumentu.

 2. Vyberte Změnit > Plátno > Velikost obrazu, Změnit > Plátno > Barva plátna nebo Změnit > Plátno > Velikost plátna.

 3. Proveďte změny. Pokud je pro stránku vybrané plátno, můžeme tyto změny provést také s použitím panelu Vlastnosti.

 4. Chcete-li aplikovat tyto změny pouze na vybranou stránku, ponechte zaškrtávací pole Pouze současná stránka zaškrtnuté. Chcete-li aplikovat tyto změny na všechny stránky, zrušte výběr této možnosti.

Použití vzorové stránky

Pokud chcete použít sadu prvků na všech stránkách, použijte vzorovou stránku. Jestliže převedete běžnou stránku na vzorovou stránku, přesune se tato stránka do horní části seznamu v panelu Stránky. Jakmile je vytvořena vzorová stránka, dolů do hierarchie vrstev pro každou stránku se přidá Vrstva vzorové stránky.

Vytvoření vzorové stránky

 1. Na panelu Stránky klepněte pravým tlačítkem myši na existující stránku a v rozbalovací nabídce vyberte příkaz Nastavit jako vzorovou stránku.

Všechny vrstvy, které jsou na stránkách sdílené, se stanou běžnými (nesdílenými) vrstvami. Vrstvy sdílené mezi snímky však zůstanou. Pokud chcete zobrazit snímky vzorové stránky na propojené stránce, naleznete informace v tématu Zobrazení objektů ve stavu.

Po vytvoření vzorové stránky převezmou nově vytvořené stránky automaticky nastavení vzorové stránky. Existující stránky toto nastavení nepřevezmou, pokud je nepřipojíte ke vzorové stránce. Jestliže později vzorovou stránku změníte, budou všechny připojené stránky automaticky aktualizovány.

Dědičnost objektů a chování vzorových stran do jiných stran podléhá následujícím omezením:

 • Stránky dědí jen aktuální stav všech objektů ve vzorové stránce. Pokud mají být děděny všechny stavy všech objektů na každé stránce, přidejte do objektu s nejvyšším počtem stavů odpovídající nebo vyšší počet stavů. Všechny objekty v této stránce dědí všechny stavy ze vzorové stránky.

 • Změny velikosti kreslicího plátna nebo velikosti obrazu na stránce ovlivní všechny stránky, včetně těch, které nemají vazbu na vzorovou stránku. Chcete-li změny omezit pouze na aktuální stránku, vyberte možnost Pouze aktuální stránka.

 • Změny barvy kreslicího plátna vzorové stránky dědí jen stránky s vazbou na vzorovou stránku.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na panelu Stránky klepněte pravým tlačítkem myši na stránku a v rozbalovací nabídce vyberte příkaz Připojit ke vzorové stránce.

  • Klepněte na sloupec vlevo od miniatury stránky v panelu Stránky. Zobrazí se ikona připojení, která označuje, že stránka je připojena ke vzorové stránce.

   Poznámka: Pokud změníte nastavení na stránce připojené ke vzorové stránce, bude použito nové nastavení, ale bude zrušeno připojení ke vzorové stránce.

Zobrazení nebo skrytí vrstvy vzorové stránky

Změna viditelnosti se odrazí na všech stránkách.

 1. Na panelu Vrstvy klepněte na ikonu oka vlevo od vrstvy vzorové stránky.

Odstranění vrstev vzorové stránky

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na panel Vrstvy a v rozbalovací nabídce vyberte příkaz Odstranit vrstvu vzorové stránky.

Pokud chcete přidat vrstvu vzorové stránky zpět na stránku, klepněte pravým tlačítkem myši na panel Vrstvy a v rozbalovací nabídce vyberte možnost Přidat vrstvu vzorové stránky.

Změna vzorové stránky zpět na normální stránku

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na panel Stránky a v rozbalovací nabídce vyberte příkaz Znovu nastavit vzorovou stránku.

Export vybraných stránek

V jednom kroku lze exportovat několik stránek. Vyexportují se přitom pouze vybrané stránky. Když exportujete stránky, použijí se pro export souborů nastavení optimalizace specifikovaná pro jednotlivé stránky.

 1. V panelu Stránky vyberte stránky, které chcete exportovat.

 2. Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte příkaz Exportovat vybrané stránky.

 3. V dialogu Exportovat vyberte jednu z možností v nabídce Export:

  Vrstvy do souborů

  Vyexportuje vrstvy ve vybraných stránkách jako samostatné soubory.

  Stavy do souborů

  Vyexportuje stavy ve vybraných stránkách jako samostatné soubory.

  Stránky do souborů

  Vyexportuje vybrané stránky jako samostatné soubory.

Přizpůsobení názvů souborů při exportu stránek

 1. V panelu Stránky vyberte stránky, které chcete exportovat.

 2. Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte příkaz Exportovat vybrané stránky.

 3. V dialogu Export klepněte na Volby. Tlačítko Volby se aktivuje na základě vybrané možnosti v nabídce Export.

 4. V dialogu Volby exportu vyberte Přidat předponu nebo Přidat příponu a vyberte některou možnost z nabídky. Soubory můžete nazvat pomocí libovolné z následujících možností:

  název.dokumentu

  Název zdrojového souboru se přidá jako předpona nebo přípona. Pokud například exportujete stránku s názvem Index ze zdrojového souboru sites.png pomocí možnosti Přidat předponu, vygeneruje se soubor s názvem Sites_Index.gif.

  Číselná (1, 2, 3... nebo 01, 02, 03...)

  Soubory se vygenerují v číselném pořadí s čísly přidanými jako předpona nebo přípona. Všechny vyexportované soubory stránek se očíslují v pořadí, v jakém se zobrazí v panelu stránek. Když exportujete větší počet stránek, použijte sekvenci dvou číslic.

 5. Nastavení pro exportovaný soubor můžete nastavit pomocí voleb v nabídce Typ souboru.

Export řezů ve vybraných stránkách

Řezy ve zdrojovém souboru se při exportování souboru ignorují. Chcete-li vyexportovat řezy, použijte následující nastavení v dialogu Exportovat.

 1. V nabídce Export vyberte HTML a obrazy nebo Pouze obrazy.

 2. V nabídce HTML vyberte možnost Exportovat soubor HTML.

 3. V nabídce Řezy vyberte možnost Exportovat řezy.

 4. Vyberte jednu z následujících voleb:

  Pouze vybrané řezy

  Vyexportují se oblasti označené jako řezy.

  Zahrnout oblasti bez řezů

  Vyexportují se také oblasti, které nejsou označené jako řezy.

Vícestránkový náhled

Při importu a otvírání souborů můžete zobrazit náhled všech stránek kromě vzorové stránky. Stránka vybraná během náhledu je při otevření souboru zaměřena.

Když vložíte stránku obsahující objekty z vzorové vrstvy, převede se vzorová stránka na normální vrstvu a naimportuje se.

Zapnutí vícestránkového náhledu

Když importujete nebo otvíráte soubor, můžete zobrazit náhled všech stránek v souboru. Možnost vícestránkového náhledu je zapnutá jako výchozí volba v dialogu Předvolby.

Chcete-li zapnout vícestránkový náhled pro soubory vytvořené v dřívějších verzích, otevřete je v aktuální verzi a uložte je.

 1. V dialogovém okně Předvolby vyberte kartu Všeobecné.

 2. Vícestránkový náhled můžete zapnout volbou Uložit miniatury stránek. Je-li tato volba vypnutá, uloží se názvy stránek, ale miniatury pro tyto soubory se nevygenerují.

Náhled stránek před otevřením nebo importem

 • V prostředí Windows se při importu nebo otvírání souboru zobrazuje náhled v dialogu Import nebo Otevřít.

 • V prostředí Mac klepněte v dialogu Otevřít nebo Import na možnost Náhled. Alternativně můžete v dialogu Import poklepáním na soubor přejít do režimu náhledu.

  Při importování souborů výběrem možnosti Vložit po aktuální stránce přidáte importované stránky po aktuálně vybrané stránce v dokumentu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.