Opakované využití grafiky a textu

Možné způsoby opakovaného využití grafiky a textu

Aplikace InDesign nabízí několik způsobů, jak opakovaně použít grafiku a text.

Výstřižky

Výstřižek je soubor, který obsahuje objekty a popisuje umístění souboru relativně k jinému objektu na stránce nebo dvojstránce. (Viz Použití výstřižků.)

Knihovny objektů

Knihovna objektů poskytuje praktické místo pro ukládání položek, jako jsou loga, boční panely, citace a ostatní opakující se položky. (Viz Použití knihoven objektů.)

Předlohy

Předloha je dokument, který obsahuje text a grafiku vyhrazeného místa. (Viz Použití předloh dokumentu.)

Používání výstřižků

Výstřižek je soubor, který obsahuje objekty a popisuje umístění souboru relativně k jinému objektu na stránce nebo dvojstránce. Pomocí výstřižků můžete pohodlně opětovně použít a umístit objekty na stránce. Vytvořte výstřižek uložením objektů do souboru výstřižku, který má příponu .IDMS. (Předchozí verze programu InDesign používaly příponu .INDS.) Když umisťujete výstřižek do souboru InDesign, můžete určit, zda se objekty vloží na svá původní umístění nebo v místě, kde kliknete. Výstřižky můžete uložit do knihovny objektů, do Adobe Bridge nebo také na pevný disk.

Obsahy výstřižků si při umisťování zachovají přiřazení do svých vrstev. Když výstřižek obsahuje definice zdroje a tyto definice se nacházejí také v dokumentu, do kterého výstřižek kopírujete, použije výstřižek definice zdroje v tomto dokumentu.

Výstřižky vytvořené v aplikaci InDesign CS5 lze otevřít v aplikaci InDesign CS4, nikoli však v jiných dřívějších verzích aplikace InDesign.

Vytváření výstřižků

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pomocí nástroje pro výběr vyberte jeden nebo více objektů a pak zvolte Soubor > Exportovat. V nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte Výstřižek aplikace InDesign. Zadejte název souboru a pak klikněte na Uložit.

  • Pomocí nástroje pro výběr vyberte jeden nebo více objektů a pak přetáhněte výběr na plochu. Vytvoří se soubor výstřižku. Přejmenujte soubor.

  • Vyberte jeden nebo více objektů a potom přetáhněte výběr do panelu Mini Bridge. Vytvoří se soubor výstřižku. Přejmenujte soubor.

  • Přetáhněte položku ze zobrazení struktury na plochu.

Přidávání výstřižků do dokumentu

 1. Zvolte Soubor > Umístit.
 2. Vyberte jeden nebo více výstřižků (*.IDMS nebo *.INDS).
 3. klikněte kurzorem načteného výstřižku do místa, kde má být horní levý roh souboru výstřižku.

  Pokud jste umístili textový kurzor do textového rámečku, výstřižek se umístí do textu jako ukotvený objekt.

  Po umístění výstřižku zůstanou všechny objekty vybrané. Tažením můžete upravit polohu všech objektů.

 4. Pokud načtete více výstřižků najednou, rolováním a klikáním kurzorem načteného výstřižku umístěte ostatní.
Poznámka:

Soubor výstřižku můžete přetáhnout z plochy do dokumentu InDesign a kliknout do místa, kde má být horní levý roh výstřižku.

Volba způsobu umístění výstřižků

Místo umístění objektů výstřižku v místě, kde kliknete na stránce, můžete tyto objekty umístit do jejich původního umístění. Textový rámeček, který se zobrazuje uprostřed stránky a byl přidán do výstřižku, se například zobrazí na stejném místě, když rámeček umístíte jako výstřižek.

 1. Chcete-li ve výstřižcích zachovat původní umístění objektů, vyberte v nabídce Umístit na v předvolbách Zpracování souborů volbu Původní umístění. Chcete-li umístit výstřižky podle toho, kde kliknete na stránce, vyberte Umístění kurzoru v nabídce Umístit na.

Poznámka:

Nastavení polohy, které jste vybrali ke zpracování výstřižků, můžete lokálně změnit stiskem klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac OS). Pokud například vyberete Umístit v místě kurzoru, ale chcete umístit objekty výstřižku do jejich původních umístění, podržte při kliknutí kurzorem načteného výstřižku na stránku klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

Používání knihoven objektů

Knihovny objektů pomáhají uspořádat grafiky, texty a stránky, které nejčastěji používáte. Do knihovny můžete také přidat vodítka, mřížky, nakreslené tvary a seskupené obrazy. Knihoven můžete vytvořit libovolné množství – můžete například vytvořit různé knihovny objektů pro různé projekty nebo klienty.

V průběhu práce můžete otevřít tolik knihoven, kolik umožňuje systémová paměť. Knihovny objektů lze sdílet na serverech a na různých platformách, ale v každém okamžiku může mít knihovnu otevřenou pouze jeden uživatel. Pokud knihovna objektů obsahuje textové soubory, zajistěte, aby písma ze souboru byla dostupná a aktivní na všech systémech, kde budete knihovnu používat.

Když přidáte do knihovny objektů prvek stránky, například grafiku, InDesign zachová všechny atributy, které byly importované nebo aplikované. Pokud například přidáte do knihovny grafiku z dokumentu aplikace InDesign, do knihovny se zkopíruje duplikát originálu, včetně informací o vazbě originálu, takže můžete grafiku aktualizovat, když se změní soubor na disku.

Když odstraníte objekt z dokumentu aplikace InDesign, miniatura objektu zůstane zobrazena v panelu knihovny a všechny informace o vazbě zůstanou beze změny. Pokud přesunete nebo odstraníte původní objekt, pak se při příštím umístění objektu z panelu knihovny do dokumentu zobrazí vedle názvu objektu ikona chybějící vazby.

V každé knihovně objektů můžete rozpoznat nebo vyhledat položku podle názvu, data přidání do knihovny nebo podle klíčových slov. Prohlížení knihovny objektů můžete také zjednodušit uspořádáním položek knihovny a zobrazením jejich podmnožin. Můžete například skrýt všechny položky kromě souborů EPS.

Knihovna objektů v panelu Knihovna

A. Miniatura a název objektu B. Tlačítko Informace o položce knihovny C. Tlačítko Zobrazit podmnožinu knihovny D. Tlačítko Nová položka knihovny E. Tlačítko Odstranit položku knihovny 

Když přidáte položku do knihovny objektů, InDesign uloží všechny atributy stránky, textu a obrazu a zachová vztahy mezi objekty knihovny a ostatními prvky stránky následujícími způsoby:

 • Prvky, které byly seskupené v dokumentu aplikace InDesign při přetažení do panelu Knihovna, zůstanou seskupené i při přetažení z panelu Knihovna.

 • Text si zachová formátování.

 • Odstavcové, znakové a objektové styly, které mají stejné názvy jako styly použité v cílovém dokumentu, se převedou na styly cílového dokumentu; styly s jinými názvy se do dokumentu přidají.

 • Původní vrstvy objektu se zachovají, když je v nabídce panelu Vrstvy zapnutá volba Vkládat do stejné vrstvy.

Vytvoření knihovny objektů

Knihovna objektů existuje na disku jako pojmenovaný soubor. Při vytváření knihovny objektů určíte, kam se má uložit. Při otevření se knihovna zobrazí jako panel, který můžete seskupit s jiným panelem; název souboru knihovny objektů se zobrazí ve štítku panelu. Při zavření knihovny objektů ji odstraníte z obrazovky, ale nevymažete její soubor.

Do knihovny objektů můžete přidávat nebo z ní odstraňovat objekty, vybrané prvky stránky nebo celé stránky prvků. Také můžete přidávat nebo přesouvat objekty knihovny z jedné knihovny do druhé.

 1. Zvolte Soubor > Nový > Knihovna.
 2. V dialogu Knihovny CC si můžete vybrat mezi dalším používáním knihoven objektů InDesign nebo přechodem na knihovny CC, ve kterých lze uspořádat, procházet a přistupovat ke všem kreativním datovým zdrojům. Další podrobnosti naleznete v části Knihovny Creative Cloud – spolupracujte, synchronizujte a sdílejte datové zdroje.

 3. Zadejte umístění a název knihovny a klikněte na Uložit. Nezapomeňte, že zadaný název se stane názvem na štítku panelu knihovny.

Otevření existující knihovny

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Jestliže jste již v průběhu práce knihovnu otevřeli (a dosud ji nezavřeli), zvolte soubor knihovny v nabídce Okna.

  • Pokud jste knihovnu ještě neotevřeli, zvolte Soubor > Otevřít, a vyberte jednu nebo více knihoven. Ve Windows mají soubory knihoven příponu INDL. InDesign konvertuje nově otevřené knihovny předchozích verzí programu do nového formátu knihoven a zobrazí výzvu k uložení těchto knihoven s novým názvem.

Zavření knihovny

 1. klikněte na štítek knihovny, kterou chcete zavřít.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Zavřít knihovnu v nabídce panelu Knihovna objektů.

  • Zvolte název souboru knihovny v nabídce Okna.

Odstranění knihovny

 1. V Průzkumníku (Windows) nebo ve Finderu (Mac OS) přetáhněte soubor knihovny do koše. Ve Windows mají soubory knihoven příponu INDL.

Přidání objektu nebo stránky do knihovny

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Přetáhněte jeden nebo více objektů z okna dokumentu do aktivního panelu Knihovna objektů.

  • Vyberte jeden nebo více objektů v okně dokumentu a klikněte na tlačítko Nová položka knihovny v panelu Knihovna objektů.

  • Vyberte jeden nebo více objektů v okně dokumentu a zvolte Přidat položku v nabídce panelu Knihovna objektů.

  • Zvolte Přidat položky na stránku [číslo] jako samostatné objekty v nabídce panelu Knihovna objektů, chcete-li přidat všechny objekty jako samostatné objekty knihovny.

  • Zvolte Přidat položky na stránku [číslo] v nabídce panelu Knihovna objektů, chcete-li přidat všechny objekty jako jeden objekt knihovny.

  • Přetáhněte element z panelu Struktura do aktivního panelu Knihovna objektů.

Poznámka:

Pokud při použití některého z výše uvedených příkazů podržíte Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), zobrazí se při přidávání položky do knihovny dialogové okno Informace o položce.

Přidání objektu z knihovny do dokumentu

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte objekt z panelu Knihovna objektů do okna dokumentu.

  • V panelu Knihovna objektů vyberte objekt a v nabídce panelu Knihovna objektů zvolte Umístit položky. Tato metoda umístí objekt na původní souřadnice X a Y.

  • Přetáhněte XML element do rodičovského elementu v panelu Struktura nebo na stránku.

Správa objektů knihovny

Chcete-li spravovat objekty, použijte panel knihovny objektů.

Aktualizace objektu knihovny novou položkou

 1. V okně dokumentu vyberte položku, kterou chcete přidat do panelu Knihovna.
 2. V panelu Knihovna vyberte objekt, který chcete nahradit, a pak zvolte Aktualizovat položku knihovny z nabídky panelu Knihovna objektů.

Kopírování nebo přesunutí objektu z jedné knihovny do druhé

 1. Přetáhněte štítek jednoho panelu knihovny ze skupiny panelů Knihovna objektů, abyste ho oddělili a viděli obě knihovny najednou.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li kopírovat objekt z jedné knihovny do druhé, přetáhněte položku z jednoho panelu knihovny do druhé.

  • Chcete-li přesunout objekt z jedné knihovny do druhé, podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a přetáhněte položku z jednoho panelu knihovny do druhé.

Odstranění objektu z knihovny objektů

 1. V panelu Knihovna objektů vyberte objekt a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • klikněte na tlačítko Odstranit položku knihovny.

  • Přetáhněte položku na tlačítko Odstranit položku knihovny.

  • Zvolte Odstranit položky v nabídce panelu Knihovna objektů.

Změna zobrazení knihovny objektů

Knihovna objektů zobrazuje objekty jako miniatury nebo jako textový seznam. Můžete uspořádat miniatury nebo seznamy podle názvu, stáří nebo typu objektu. Volby zobrazení seznamu a uspořádání fungují nejlépe, pokud jste objekty popisovali.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li zobrazit objekty jako miniatury, zvolte Zobrazení miniatur nebo Zobrazení velkých miniatur z nabídky panelu Knihovna objektů.

  • Chcete-li zobrazit objekty jako textový seznam, zvolte Zobrazení seznamu z nabídky panelu Knihovna objektů.

  • Chcete-li objekty uspořádat, zvolte Uspořádat položky z nabídky panelu Knihovna objektů a zvolte metodu uspořádání.

Zobrazení všech objektů

 1. Zvolte Zobrazit vše v nabídce panelu Knihovna objektů.

Zobrazení, přidání nebo upravení informací v knihovně

Pokud máte velké knihovny nebo velký počet knihoven, můžete informace knihovny uspořádat pomocí názvu objektu, typu objektu nebo slov v jeho popisu.

 1. V panelu Knihovna objektů proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Dvojitě klikněte na libovolný objekt.

  • Vyberte objekt a klikněte na tlačítko Informace o položce knihovny.

  • Vyberte objekt a zvolte Informace o položce v nabídce panelu Knihovna objektů.

 2. Prohlédněte si nebo podle potřeby změňte Název položky, Typ objektu nebo Popis a klikněte na OK.

Hledání objektů v knihovně

Když hledáte objekty, všechny objekty kromě výsledků hledání se v zobrazení skryjí. Pomocí funkce hledání také můžete zobrazit a skrýt určité kategorie objektů. Můžete například zobrazit pouze objekty, které obsahují v názvu slovo „hvězda“.

 1. Zvolte Zobrazit podmnožinu v nabídce panelu Knihovna objektů nebo klikněte na tlačítko Zobrazit podmnožinu knihovny.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li prohledat všechny objekty v knihovně, vyberte Prohledat celou knihovnu.

  • Chcete-li prohledat pouze objekty právě zobrazené v seznamu knihovny (zpřesnění předcházejícího hledání), vyberte Prohledat zobrazené položky.

 3. Zvolte kategorii v první nabídce v sekci Parametry.
 4. V druhé nabídce zadejte, zda kategorie, kterou jste vybrali v první nabídce, má být v hledání zahrnuta nebo z něho vyloučena.
 5. Vpravo od druhé nabídky zadejte slovo nebo frázi, kterou chcete v rámci určené kategorie hledat.
 6. Chcete-li přidat další kriteria hledání, klikněte až pětkrát na Více voleb; každým kliknutím přidáte jeden hledaný výraz. Chcete-li odstranit kritéria hledání, klikněte na Méně voleb; každým kliknutím odstraníte jeden hledaný výraz.
 7. Chcete-li zobrazit pouze objekty, které odpovídají všem kritériím hledání, vyberte Shoda ve všech. Chcete-li zobrazit objekty, které odpovídají libovolnému kritériu, vyberte Shoda v libovolném.
 8. Kliknutím na OK spusťte hledání.
Poznámka:

Chcete-li znovu zobrazit všechny objekty, zvolte Zobrazit vše v nabídce panelu Knihovna objektů.

Převod datových zdrojů z knihoven objektů do knihoven CC

Knihovny Creative Cloud pomáhají organizovat, procházet a zpřístupňovat kreativní datové zdroje. V aplikaci InDesign můžete namísto knihoven objektů využívat knihovny CC.

Poznámka:

InDesign nadále podporuje knihovny objektů.

InDesign také dovoluje převést datové zdroje z knihoven objektů do knihoven CC.

 1. V panelu knihovny objektů kliknutím na tlačítko Převést provedete migraci všech datových zdrojů z aktuální knihovny.

  Nebo můžete vybrat v knihovně více zdrojů a pravým tlačítkem myši na nich vyvolat nabídku pro převod vybraných položek.

 2. V dialogu Převést datový zdroj určete, zda půjde o převod do nové či stávající knihovny Creative Cloud.

Další podrobnosti o CC knihovnách naleznete v části Knihovny Creative Cloud – spolupracujte, synchronizujte a sdílejte datové zdroje.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.