Co jsou Creative Cloud knihovny

Knihovna Creative Cloud je sbírka datových zdrojů pro návrh. Do knihovny Creative Cloud lze přidávat několik typů datových zdrojů návrhu. CC knihovny v aplikaci InDesign podporují následující datové zdroje: Barvy, Barevné motivy, Styly odstavců, Styly znaků a Grafika

Poznámka:

Datové zdroje Styly štětců a Styly vrstev nejsou v aplikaci InDesign podporovány.

Využití Creative Cloud knihovny

Creative Cloud knihovny pomáhají organizovat, procházet a zpřístupňovat kreativní datové zdroje. Můžete například vytvořit Creative Cloud knihovnu obsahující všechny nejčastěji používané komponenty určitého projektu.

 • Shromažďování. Shromážděte komponenty z různých dokumentů a projektů.
 • Uspořádání. Zorganizujte komponenty do knihoven vhodných pro vaše pracovní postupy a projekty.
 • Spolupracujte. Datové zdroje a komponenty ze svých knihoven můžete sdílet s ostatními uživateli. Dovolte ostatním pracovat s vašimi položkami ve sdílených knihovnách nebo je sdílet s dalšími uživateli.
 • Správa / Zobrazení / Přístup. Používejte komponenty na různých počítačích a v různých nástrojích. Například mezi aplikacemi InDesign a Photoshop nebo Illustrator.
 • Opakované používání. Používejte své komponenty opakovaně, kdekoli a kdykoli chcete.

Přehled panelu Knihovny

Panel CC knihovny
Panel CC knihovny

A. Rozbalovací nabídka Creative Cloud knihoven B. Zobrazovat položky jako ikony C. Zobrazovat položky v seznamu D. Přidat datové zdroje E. Stav Průběh/Synchronizace F. Odstranit datový zdroj G. Datové zdroje 

Creative Cloud knihovny jsou zobrazeny na panelu CC knihovny aplikace InDesign. Pokud vytvoříte knihovny na různých počítačích pomocí stejného Adobe ID, zobrazí se datové zdroje a knihovny na panelu Knihovny na všech počítačích.

Panel CC knihovny používejte k:

 • Vytvoření, zobrazení, přejmenování, odebrání a používání Creative Cloud knihovny.
 • Přidání, odebrání, úpravy a přejmenování datových zdrojů v Creative Cloud knihovně.
 • Řazení a zobrazení datových zdrojů v Creative Cloud knihovně.

Práce s Creative Cloud knihovnou

Otevření panelu Knihovny

Otevření panelu CC knihovny:

 • Klikněte na Okno > CC knihovny.

Vytvoření Creative Cloud knihovny

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na rozbalovací seznam v panelu Knihovny a poté vyberte možnost Vytvořit novou knihovnu.
  • Kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu panelu Knihovny rozbalte nabídku a v ní vyberte Vytvořit novou knihovnu.
 2. Zadejte název a klikněte na tlačítko Vytvořit.

Odstranění Creative Cloud knihovny

 1. Pomocí rozbalovací nabídky panelu Knihovny vyberte knihovnu.

 2. Klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte příkaz Odstranit.

Přejmenování Creative Cloud knihovny

 1. Pomocí rozbalovací nabídky panelu Knihovny vyberte knihovnu.

 2. Klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte příkaz Odstranit.

Poznámka:

Datové zdroje můžete převádět z knihoven objektů aplikace InDesign do nových nebo stávajících Creative Cloud knihoven. Podrobnosti najdete v článku Převod datových zdrojů z knihoven objektů do knihoven CC.

Práce s datovými zdroji v knihovnách

Barvy

Poznámka:

Podržením ukazatele na dostupném datovém zdroji barvy si zobrazíte název a hexadecimální kód této barvy.

Přidání barev z objektů v dokumentu

 1. Vyberte text nebo objekt v aktuálním dokumentu.

 2. Chcete-li přidat do CC knihovny barvu tahu, klikněte na panelu CC knihovny na ikonu Přidat barvu tahu.

  Poznámka:

  Ikona Přidat barvu tahu je zapnutá pouze tehdy, když je na vybraný objekt nebo text aplikován tah.

 3. Chcete-li přidat do CC knihovny barvu výplně, klikněte na panelu CC knihovny na ikonu Přidat barvu výplně.

Barvy se přidají jako vzorky do kategorie Barvy na panelu CC knihovny.

Přidání vzorků barev z panelu Vzorník

 1. Otevřete panel Vzorník (Okno >Barva > Vzorník).

 2. Vyberte jedno nebo více políček v panelu.

  Chcete-li přidat všechna políčka následujících typů ve skupině do aktuální CC knihovny, vyberte na panelu Vzorník titul Skupina:

  • Výtažková (CMYK, RGB, Lab)
  • Přímá (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA, atd.
 3. Klikněte na možnost Přidat vybrané políčko do vybrané CC knihovny .

  Poznámka:

  Pokud chcete přidat políčka ve skupině, bude tlačítko Přidat vybrané políčko do vybrané CC knihovny aktivní pouze v případě, že skupina obsahuje alespoň jedno z podporovaných políček:

  • Výtažková (CMYK, RGB, Lab)
  • Přímá (CMYK, RGB, Lab)
  • PANTONE, ANPA, atd.

Vzorky se přidají do kategorie Barvy na panelu CC knihovny.

Pokud jste vybrali skupinu, budou do aktuální knihovny přidána všechna podporovaná políčka ve skupině.

Přidání barevných motivů do knihovny CC

 1. Pomocí témat služby Color můžete vytvořit barevný motiv z obrazu v aktuálním dokumentu.

  Podrobnosti o vytváření barevných motivů z obrazů v dokumentech aplikace InDesign naleznete v článku Generování barevných motivů pomocí nástroje barevný motiv.

 2. V nástroji Téma Color klikněte na možnost Přidat toto téma do mé aktuální knihovny CC .

Téma obrazu se přidá do kategorie Barevné motivy na panelu aktuální CC knihovny.

Přidání barvy nebo barevných motivů knihovny CC do panelu Vzorník

 1. Na panelu Knihovny CC klikněte pravým tlačítkem na jednu či více barev nebo na barevný motiv.

 2. Z místní nabídky vyberte možnost Přidat do vzorníku nebo Přidat motiv do vzorníku.

Aplikování barev na objekty a text v dokumentu

 1. V aktivním dokumentu aplikace InDesign vyberte objekt nebo text.

 2. Na panelu CC knihovny klikněte na barvu v knihovně (barva se použije na aktivní náhled [výplně nebo tahu]).

 3. Chcete-li aplikovat výplň barvou, klikněte pravým tlačítkem na barvu a vyberte příkaz Nastavit barvu.

Poznámka:

Pomocí náhledu určete, na co se barva použije - na vlastnosti výplně nebo tahu objektu nebo textu.

Úpravy barev v CC knihovně

 1. Na panelu CC knihovny klikněte pravým tlačítkem na barvu a vyberte příkaz Upravit.

 2. Pomocí dialogu Výběr barvy vyberte barvu a poté klikněte na tlačítko OK.

Styly odstavců a znaků

Odstavcové a znakové styly aplikace InDesign můžete přidávat do CC knihoven a poté je sdílet mezi dokumenty, zařízeními či uživateli. Odstavcové nebo znakové styly můžete přidávat z textu v dokumentu, z panelů Odstavec nebo Znak nebo z dialogů Nový znakový styl nebo Nový odstavcový styl.

Poznámka:

Textové styly byly přejmenovány a datové zdroje utříděné do kategorií v části Textové styly se nyní nacházejí v kategorii Znakové styly.

Přidání odstavcových či znakových stylů z textu v dokumentu

 1. Vyberte text (v aktivním dokumentu), na který je aplikován znakový či odstavcový styl, který chcete přidat do aktuální CC knihovny.

 2. Na panelu CC knihovny klikněte na položku Přidat odstavcový styl nebo Přidat znakový styl .

Odstavcový nebo znakový styl se přidá do kategorie Odstavcové styly nebo Znakové styly panelu CC knihovny.

Přidání odstavcových nebo znakových stylů z panelu Odstavcové styly nebo Znakové styly

 1. Otevřete panel Znakové styly nebo Odstavcové styly:

  • Okno > Styly > Znakové styly
  • Okno > Styly > Odstavcové styly
 2. Vyberte jeden nebo více stylů v panelu.

  Chcete-li přidat všechny styly ve skupině do aktuální CC knihovny, vyberte na panelu Vzorník titul Skupina:

 3. Klikněte na možnost Přidat vybraný styl do mé aktuální knihovny CC .

Vybrané odstavcové nebo znakové styly se přidají do kategorie Znakové styly nebo Odstavcové styly panelu CC knihovny.

Pokud jste vybrali skupinu, budou do aktuální knihovny přidány všechny odstavcové nebo znakové styly.

Přidání odstavcových nebo znakových stylů z dialogu Nové odstavcové styly nebo Nové znakové styly

 1. Otevřete panel Znakové styly nebo Odstavcové styly:

  • Okno > Styly > Znakové styly
  • Okno > Styly > Odstavcové styly
 2. V rozbalovací nabídce vyberte možnost Nový znakový styl nebo Nový odstavcový styl.

 3. V dialogu Nový znakový styl nebo Nový odstavcový styl zadejte volby pro vytvoření nového stylu.

  Podrobnosti najdete v článku Přidání odstavcových a znakových stylů.

 4. Zaškrtněte možnost Přidat do knihovny CC a z rozbalovacího seznamu vyberte požadovanou knihovnu CC nebo volbu Vytvořit novou knihovnu

 5. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte nový styl a současně jej přidejte do vybrané CC knihovny.

Nově vytvořený odstavcový nebo znakový styl se přidá do kategorie Odstavcové styly nebo Znakové styly panelu CC knihovny.

Aplikování jednoho odstavcového či znakového stylu knihovny CC na text v dokumentu

 1. V aktivním dokumentu aplikace InDesign vyberte textový objekt.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na styl ve vybrané CC knihovně a vyberte příkaz Aplikovat odstavcový styl nebo Aplikovat znakový styl.

Znakové a odstavcové styly aplikované z panelu CC knihovny se přidají jako styly do příslušných panelů v aplikaci InDesign.

Navíc zůstanou zachovány všechny hierarchie stylů. Řekněme například, že Odstavcový styl 2 byl založen na Odstavcovém stylu 1 a ten obsahoval vnořený Znakový styl 1. V takovém případě bude do odpovídajícího panelu přidán jak Odstavcový styl 1, tak Znakový styl 1. A Odstavcový styl 2 bude přidán do panelu Odstavcové styly.

Poznámka:

Pokud znakový nebo odstavcový styl nemá v lokálním počítači písmo s ním asociované, zobrazí se v pravém dolním rohu miniatury stylu na panelu CC knihovny výstražná ikona.

Přidání stylů knihovny CC do panelů Odstavec nebo Znak

 1. Na panelu Knihovny CC vyberte jeden nebo více odstavcových nebo znakových stylů.

 2. Klikněte na vybrané styly pravým tlačítkem a vyberte možnost Přidat do odstavcových stylů nebo Přidat do znakových stylů.

Grafiky

Přidání grafiky z dokumentu

 1. Přetáhněte datový zdroj aplikace InDesign z dokumentu do panelu CC knihovny.

  Nebo v dokumentu klikněte na datový zdroj aplikace InDesign a poté na panelu CC knihovny klikněte na položku Přidat grafiku .

Datový zdroj se přidá do kategorie Grafika panelu CC knihovny jako výstřižek aplikace InDesign.

Do knihovny aplikace InDesign můžete také přidávat grafiky ze služby Adobe Stock. Podrobnosti najdete v článku Používání služby Adobe Stock v aplikaci InDesign.

Umístění grafiky knihovny CC pomocí přetažení nebo kontextové nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem

 1. Přetáhněte grafiku z panelu CC knihovny do dokumentu.

  Poznámka:

  Ve výchozím nastavení je přetažená grafika umístěna jako navázaná grafika. Chcete-li ji umístit jako vloženou grafiku, přetáhněte ji se stisknutou klávesou Alt.

  Chcete-li do dokumentu umístit jednu či více grafik, klikněte na grafiku pravým tlačítkem na panelu Knihovny CC a vyberte:

  Umístit kopii

  Umístit datový zdroj aplikace InDesign jako výstřižek nebo vložit grafiku z jiné aplikace Creative Cloud (například Photoshop nebo Illustrator).

  Umístit navázané

  Umístit grafiku z jiné aplikace Creative Cloud (například PhotoShop nebo Illustrator) jako grafiku navázanou na knihovnu.

  Poznámka:

  Datový zdroj aplikace InDesign nemůžete do dokumentu umístit jako navázanou grafiku, takže volba Umístit navázané není po kliknutí pravým tlačítkem na datový zdroj aplikace InDesign dostupná.

 2. Pokud jste umístili jednu či více grafik pomocí nabídky zobrazené kliknutím pravým tlačítkem, dojde k přidání těchto grafik do umísťovacího kurzoru.

  Pomocí umísťovacího kurzoru můžete selektivně přidávat tyto grafiky do dokumentu.

Umístění grafiky z CC knihovny pomocí volby nabídky Umístit z CC knihoven

 1. Vyberte příkaz Soubor > Umístit z CC knihoven.

  Filtr panelu CC knihovny zobrazí pouze kategorii Grafika.

 2. Klikněte na grafiku a poté na příkaz Umístit.

  Datový zdroj se přidá do umísťovacího kurzoru aplikace InDesign.

 3. Pomocí umísťovacího kurzoru umístěte grafiku do dokumentu.

Pokud do dokumentu umístíte navázanou grafiku, zobrazí se tato grafika na panelu Vazby InDesignu.

Ikona nacházející se vpravo od jednotlivých grafik na panelu Vazby označuje, jestli je grafika navázaná nebo vložená .

Chcete-li vyhledat navázanou grafiku na panelu CC knihovny, klikněte pravým tlačítkem na grafiku a vyberte možnost Najít v CC knihovnách.

Nebo grafiku vyberte a klikněte na příkaz Najít v CC knihovnách rozbalovací nabídky panelu Vazby.

Úpravy datového zdroje v CC knihovně

 1. Klikněte pravým tlačítkem na datový zdroj a vyberte příkaz Upravit nebo na datový zdroj dvojitě klikněte.

  Datový zdroj se otevře v okně dokumentu aplikace InDesign.

 2. Proveďte požadované změny a datový zdroj uložte.

  Datový zdroj se přidá do umísťovacího kurzoru aplikace InDesign.

  Změny se projeví v datovém zdroji v CC knihovně.

Vazbu grafiky umístěné v dokumentech aplikace InDesign lze změnit na grafiku v CC knihovně. Vazbu umístěné grafiky lze také změnit na soubor grafiky v místním počítači.

 1. Chcete-li změnit vazbu grafiky na grafiku v CC knihovně, klikněte pravým tlačítkem na grafiku a vyberte příkaz Změnit vazbu do CC knihoven.

  Nebo grafiku vyberte a klikněte na příkaz Změnit vazbu do CC knihoven rozbalovací nabídky panelu Vazby.

 2. Chcete-li změnit vazbu na místní soubor grafiky, klikněte pravým tlačítkem na grafiku a vyberte příkaz Změnit vazbu.

  Nebo grafiku vyberte a klikněte na příkaz Změnit vazbu rozbalovací nabídky panelu Vazby.

Přidávání a sdílení textových datových zdrojů

Textové objekty z dokumentu můžete přidávat do Creative Cloud knihoven a následně je sdílet s ostatními uživateli a mezi aplikacemi. Textové datové zdroje v knihovně si uchovávají styly znaků/odstavců a jiné atributy, které na ně byly původně použity. Textové datové zdroje v knihovnách můžete opětovně používat napříč dokumenty aplikace InDesign či Illustrator.

Pokud jsou na textové objekty použity efekty a vzhledy, musíte je přidat do knihovny jako grafické datové zdroje, jinak by o ně přišly.

Přidání textového datového zdroje

V otevřeném aktivním dokumentu aplikace InDesign proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte textový objekt, klikněte na v panelu CC knihovny, vyberte z nabídky volbu Text a klikněte na Přidat.
 • Přetáhněte textový objekt na panel CC knihovny. Ve výchozím nastavení se datový zdroj přidá do Creative Cloud knihovny jako textový datový zdroj.
 • Chcete-li přidat textový objekt jako grafický datový zdroj, podržte během přetahování výběru na panel CC knihovny klávesu Control (Windows) / Command (Mac).
 • Vyberte text v textovém rámu, klikněte na v panelu CC knihovny, vyberte z nabídky volbu Text a klikněte na Přidat. Tím se přidá pouze vybraný text.
 • Umístěte ukazatel vložení do libovolného rámu, klikněte na v panelu CC knihovny, vyberte z nabídky volbu Text a klikněte na Přidat. Tím se vloží celý příběh rovněž napříč zřetězenými rámy.

Použití textového datového zdroje v dokumentu

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na textový datový zdroj na panelu CC knihovny a vyberte jednu z následujících možností:
  • Umístit navázané: Vytvoří odkaz na panelu Odkazy a odkaz je udržován pomocí datového zdroje CC knihovna. Jakákoli aktualizace datového zdroje aktualizuje textový datový zdroj navázaný na dokument. Rovněž zůstanou nedotčeny informace o stylech či styly znaků/odstavců.
  • Umístit kopii: Nevytváří odkaz, žádná aktualizace textového datového zdroje CC knihovny neaktualizuje textový datový zdroj u dokumentu. Informace o stylech či styly znaků/odstavců zůstávají nedotčeny.
  • Umístit bez stylů: Vloží se pouze text bez jakéhokoli odkazu či informacích o stylu.
 • Umístěte ukazatel do textového rámu, klikněte pravým tlačítkem na textový datový zdroj v panelu CC knihovny a vyberte položku Umístit vloženě.
 • Přetažením datového zdroje do dokumentu vytvoříte navázaný textový datový zdroj.
 • Pokud datový zdroj přetáhnete se stisknutou klávesou Alt, vytvoříte nenavázaný textový datový zdroj.

Integrace s aplikací Illustrator

Textové datové zdroje přidané do knihoven jsou k dispozici rovněž z panelu Knihovny v aplikaci Illustrator. Textové datové zdroje lze upravovat a používat napříč těmito dvěma aplikacemi. V zobrazení Seznam panelu Knihovny se vpravo od textového datového zdroje na panelu Knihovny ukazuje ikona určující aplikaci, v níž byla položka vytvořena.

Další informace najdete v článku Interpretace sdílených textových zdrojů v aplikaci Illustrator a InDesign.

Úprava textového datového zdroje

V panelu CC knihovny postupuje takto:

 1. Poklikejte na miniaturu pro textový datový zdroj. Případně klikněte pravým tlačítkem na textový datový zdroj a poté zvolte možnost Upravit.

 2. Po otevření datového zdroje v okně dokumentu InDesign jej upravte. 

 3. Uložte dokument.

Textový datový zdroj se aktualizuje v Creative Cloud knihovně a miniatura se také automaticky aktualizuje. Datový zdroj je rovněž aktualizován napříč všemi umístěními, kde se používá jako navázaný datový zdroj.

Přejmenování textového datového zdroje

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na datový zdroj a vyberte volbu Přejmenovat.

 2. Napište nový název pro datový zdroj a stiskněte Enter.

Odstranění textového datového zdroje

Na panelu CC knihovny klikněte pravým tlačítkem na textový datový zdroj a vyberte příkaz Odstranit.

Správa datových zdrojů CC knihovny

Na panelu CC knihovny můžete přejmenovat, odstranit, duplikovat, kopírovat nebo přesouvat datové zdroje v rámci datových zdrojů CC knihoven.

Duplikování datových zdrojů

 1. Klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více datových zdrojů na panelu CC knihovny.

 2. Vyberete-li jeden datový zdroj, zvolte příkaz Duplikovat.

  Vyberete-li více datových zdrojů, zvolte příkaz Duplikovat vybrané položky.

Kopírování nebo přesunutí datových zdrojů z jedné CC knihovny do druhé

 1. Klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více datových zdrojů na panelu CC knihovny.

 2. Vyberete-li jeden datový zdroj, zvolte příkaz Kopírovat do nebo Přesunout do.

  Vyberete-li více datových zdrojů, zvolte příkaz Kopírovat vybrané položky nebo Přesunout vybrané položky.

 3. V podnabídce vyberte CC knihovnu, do které chcete datové zdroje zkopírovat nebo přesunout.

Přejmenování datových zdrojů

 1. Klikněte pravým tlačítkem na datový zdroj na panelu CC knihovny a vyberte příkaz Přejmenovat.

 2. Napište nový název pro datový zdroj a stiskněte Enter.

Odstranění datových zdrojů

 1. Klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více datových zdrojů na panelu CC knihovny.

 2. Vyberete-li jeden datový zdroj, zvolte příkaz Odstranit.

  Vyberete-li více datových zdrojů, zvolte příkaz Odstranit vybrané položky.

Hledání na panelu CC knihovny

Datový zdroj knihovny CC můžete na panelu Knihovny CC vyhledat podle názvu. Datové zdroje můžete vyhledávat v následujících umístěních:

 • Aktuální knihovna (výchozí)
 • Adobe Stock
 • Všechny knihovny
 1. V rozevírací nabídce Hledat vyberte umístění, ve kterém chcete hledat.

 2. Do pole Hledat zadejte název datového zdroje a stiskněte klávesu Enter.

Spolupráce s uživateli služby Creative Cloud

Svoje knihovny můžete sdílet s jinými uživateli, kteří mohou obsah sdílené knihovny zobrazit, upravit, použít, přejmenovat, přesunout nebo odstranit. Pokud s vámi nějaký předplatitel služby Creative Cloud sdílí knihovnu, můžete tuto knihovnu dále sdílet s dalšími uživateli služby Creative Cloud.

Sdílení knihovny

 1. Na panelu CC knihovny vyberte z rozevíracího seznamu knihovnu.
 2. Na panelu CC knihovny klikněte do rozbalovací nabídky a vyberte možnost Spolupracovat.
 3. Otevře se stránka prohlížeče, na které zadejte svoji e-mailovou adresu a volitelnou zprávu pro osobu, se kterou chcete knihovnu sdílet.

Přijetí pozvání

 1. Spusťte aplikaci Adobe Creative Cloud pro stolní počítače a přihlaste se pomocí svého Adobe ID.
 2. Když s vámi někdo sdílí nějakou knihovnu, dostanete do aplikace Creative Cloud pro stolní počítače oznámení. K oznámením se dostanete kliknutím na ikonu zvonku.
 3. Klikněte u jednotlivých pozvánek ke spolupráci na knihovně na tlačítko Přijmout.

Zrušení sdílení

 1. Na panelu CC knihovny vyberte v rozevíracím seznamu název knihovny, kterou již nechcete sdílet.
 2. Na panelu CC knihovny klikněte do rozbalovací nabídky a vyberte možnost Spolupracovat.
 3. Otevře se stránka prohlížeče, na které odstraňte jména všech uživatelů, se kterými sdílíte knihovnu Creative Cloud.

Opuštění sdílené knihovny

 1. Na panelu CC knihovny vyberte v rozevíracím seznamu název knihovny, na které již nechcete spolupracovat.
 2. Na panelu CC knihovny klikněte do rozbalovací nabídky a klikněte na možnost Opustit knihovnu.

Odstranění sdílené knihovny:

Důležité: Odstranit můžete pouze knihovnu, kterou vlastníte

 1. Na panelu CC knihovny vyberte v rozevíracím seznamu název knihovny, kterou chcete odstranit.
 2. Na panelu CC knihovny klikněte do rozbalovací nabídky a klikněte na možnost Odstranit knihovnu.
 3. Kliknutím na tlačítko Odstranit akci potvrďte.

Používání objektů aplikace InDesign v jiných aplikacích CC

Objekty aplikace InDesign, které přidáte do kategorie Grafika CC knihovny, lze používat v jiných aplikacích CC, například v aplikaci Illustrator nebo Photoshop.

Každá kopie objektu aplikace InDesign je uložena jako soubor PDF, a proto při použití objektu v aplikaci Illustrator nebo Photoshop tyto aplikace vykreslují zdroj pomocí renderovacího modulu PDF příslušného objektu.

Poznámka:

Jestliže použijete znakový styl aplikace InDesign v aplikaci Illustrator nebo Photoshop, pokusí se tyto aplikace mapovat vlastnosti datového zdroje na vlastnosti znakových atributů dostupných v hostitelské aplikaci. Všechny vlastnosti, které v hostitelské aplikaci nebyly nalezeny, budou ignorovány.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online