Export textu

Celý článek nebo část článku aplikace InDesign můžete uložit ve formátech souborů, které pak můžete otevřít v jiných aplikacích. Každý článek v dokumentu se exportuje do samostatného dokumentu.

InDesign umí exportovat text do několika formátů souborů, které jsou uvedeny v dialogovém okně Exportovat. Uvedené formáty používají jiné aplikace a mohou zachovat řadu specifikací textu, odsazení a nastavení tabulátorů nastavených v dokumentu.

Části často používaného textu a položky rozvržení stránky můžete uložit jako výstřižky.

 1. Textovým nástrojem klikněte do článku, který chcete exportovat.
 2. Zvolte Soubor > Exportovat.
 3. Zadejte název a umístění exportovaného článku a vyberte formát textového souboru v Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS).

  Pokud nevidíte v seznamu formát vašeho textového procesoru, můžete uložit dokument ve formátu, který aplikace umí importovat, například RTF. Pokud vaše aplikace pro zpracování textu nepodporuje žádný z formátů, které InDesign exportuje, použijte formát pouze text. Uvědomte si ale, že export ve formátu pouze text odstraní všechny atributy znaků textu.

 4. Kliknutím na Uložit exportujte článek ve vybraném formátu.

Chcete-li zachovat formátování, použijte exportní filtr Tagovaný text aplikace Adobe InDesign. Další informace získáte v souboru PDF s tagovaným textem na stránkách www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_cz (PDF).

Export obsahu pro web

Chcete-li obsah aplikace InDesign využít pro web, máte několik možností:

Dreamweaver (XHTML)

Exportujte výběr nebo celý dokument do základního neformátovaného dokumentu HTML. Můžete odkázat na obrázky umístěné na serveru nebo vytvořit samostatnou složku pro obrázky. Pro naformátování obsahu pro web pak můžete použít libovolný editor HTML, například Adobe Dreamweaver®. Viz článek Export obsahu do aplikace Dreamweaver (CS5).

Kopírovat a vložit

Kopírujte text nebo obrazy z dokumentu InDesign a vložte je do svého editoru HTML.

Adobe PDF

Exportujte dokument do formátu Adobe PDF a zveřejněte PDF na webu. PDF může zahrnovat interaktivní prvky, jako jsou filmy, hudební klipy, tlačítka a přechody stránek. Viz článek Dynamické dokumenty PDF.

Flash (SWF)

Export do souboru SWF, který lze okamžitě prohlížet v aplikaci Flash Player nebo na webu. Soubor SWF může obsahovat tlačítka, hypervazby a přechody stránek, jako například Vyčištění, Rozplynutí a Stočení stránky. Viz článek Vytváření interaktivních souborů SWF (Flash) pro web.

Flash (FLA)

Export do souboru FLA, který lze upravovat v aplikaci Adobe Flash Professional. Viz článek Vytváření souborů FLA pro web.

Digital Editions (EPUB)

Dokument nebo knihu můžete exportovat jako e-knihu založenou na XHTML, která je kompatibilní se softwarem pro čtení Adobe Digital Editions. Viz článek Export obsahu do formátu EPUB (CS5).

XML

Pro využití pokročilých pracovních postupů exportujte obsah z aplikace InDesign ve formátu XML, který pak můžete importovat do editoru HTML, jako je Dreamweaver. Viz článek Práce s XML.

Export obsahu do aplikace Dreamweaver (CS5)

Export do XHTML představuje snadný způsob, jak obsah aplikace InDesign připravit do webové formy. Když exportujete obsah do XHTML, můžete ovlivnit způsob exportu textu a obrazů. Aplikace InDesign zachovává názvy odstavcových, znakových, objektových stylů a stylů tabulek buněk, které jsou použité na exportovaný obsah tak, že označí obsah XHTML třídami stylů CSS se stejným názvem. Pomocí aplikace Adobe Dreamweaver nebo jiného editoru HTML s možností úprav formátu CSS můžete rychle aplikovat formátování a rozložení obsahu.

Co bude exportováno

InDesign exportuje všechny články, připojené a vložené grafiky, soubory filmů SWF, poznámky, textové proměnné (jako text), seznamy s odrážkami, číslované seznamy, interní křížové odkazy a hypervazby vedoucí do textu. Tabulky se také exportují, ale některé formátování exportováno nebude, například tahy tabulky a buňky. Tabulkám se přiřadí unikátní identifikátory, aby na ně mohly odkazovat datové sady v aplikaci Dreamweaver.

Co exportováno nebude

InDesign neexportuje nakreslené objekty (například trojúhelníky, ovály nebo polygony), soubory filmů (s výjimkou SWF), hypervazby (s výjimkou těch, které vedou na webové stránky a takových, které jsou použité u textových kotev ve stejném dokumentu), vložené objekty (včetně vložených obrázků aplikace Illustrator), text převedený na obrysy, tagy XML, knihy, záložky, glyflety SING, přechody stránek, rejstříkové značky, objekty na pracovní ploše, které nejsou vybrané a nedotýkají se dané stránky, nebo položky vzorové stránky (pokud nejsou před exportem lokálně změněné nebo vybrané).

 1. Pokud neexportujete celý dokument, vyberte textové rámečky, rozsah textu, buňky tabulky nebo grafiky, které chcete exportovat.
 2. Zvolte příkaz Soubor > Export pro > Dreamweaver.
 3. Zadejte název a umístění souboru HTML a pak klikněte na Uložit.
 4. V dialogovém okně Volby exportu XHTML určete požadované volby v oblasti Všeobecné, Obrazy a Další volby a pak klikněte na tlačítko Exportovat.

Vytvoří se dokument se zadaným jménem a příponou .html (například „zpravodaj.html“); pokud je zadané vytváření obrazů, uloží se do stejného umístění podsložka s webovými obrazy (například „zpravodaj-web-obrazy“).

Volby exportu XHTML

V dialogovém okně XHTML (Soubor > Export pro > Dreamweaver) určete následující volby.

Všeobecné volby

Oblast Všeobecné zahrnuje následující volby:

Exportovat

Určuje, zda se exportují pouze vybrané položky nebo celý dokument. Pokud je vybraný textový rámeček, exportuje se celý článek včetně přesahujícího textu.

Pokud vyberete Dokument, exportují se všechny položky stránek ze všech dvojstránek, s výjimkou položek vzorové stránky, které nebyly přepsány, a položek stránek, které jsou na neviditelných vrstvách. Tagy XML a vygenerované rejstříky a obsahy se také ignorují.

Odrážky

Vyberte Mapovat na nesetříděný seznam, chcete-li znaky odrážek převést na položky seznamu, které jsou v HTML formátovány pomocí značky <ul>. Vyberte Převést na text, chcete-li k formátování použít tag <p> a znaky odrážky jako text.

Řazení

Chcete-li zjistit pořadí čtení objektů stránky, použijte pořadí stránek nebo strukturu XML.

Je-li vybrána volba Založit na rozvržení stránky, InDesign určí pořadí čtení objektů stránky tak, že je projde zleva doprava a shora dolů. V některých případech, zejména ve složitých dokumentech s více sloupci, se elementy návrhu nemusejí zobrazit v požadovaném pořadí čtení. V aplikaci Dreamweaver lze změnit uspořádání obsahu a naformátovat jej.

Pokud je vybraná volba Založit na rozvržení stránky, určí aplikace InDesign pořadí čtení objektů stránky podle vazby dokumentu (zleva doprava nebo zprava doleva). V některých případech, především u složitých vícesloupcových dokumentů, se exportované návrhové prvky nemusí objevit v požadovaném pořadí čtení. V aplikaci Dreamweaver lze změnit uspořádání obsahu a naformátovat jej.

Je-li vybrána volba Stejně jako struktura XML, bude panel Struktura XML řídit pořadí a rozsah exportovaného obsahu. Je-li obsah opatřen tagy, můžete tagy jednoduše přetáhnout do panelu Struktura XML, a tím nastavit pořadí XHTML exportu. Pokud obsah není opatřen tagy, můžete v nabídce panelu Struktura vybrat volbu Přidat položky bez tagů. Vygenerují se tagy, jejichž pořadí lze změnit. Pokud nechcete některou položku zahrnout do exportu, můžete jednoduše daný tag odstranit v panelu Struktura XML. (Odstraněním tagu se neodstraní obsah ze souboru INDD.) Viz Tagování položek stránky.

Číslice

Určí způsob převedení čísel do souboru HTML.

Mapovat na uspořádané seznamy

Převede číslované seznamy na položky seznamu, které jsou formátovány v HTML pomocí značky <ol>.

Mapovat na statické uspořádané seznamy

Převede číslované seznamy na položky seznamu, ale přiřadí jim atribut <value> podle aktuálního čísla odstavce v aplikaci InDesign.

Převést na text

Převede číslované seznamy na odstavce, které začínají aktuálním číslem odstavce jako text.

Volby obrazů

V nabídce Kopírovat obrazy určete způsob exportu obrazů do HTML.

Originál

Exportuje originální obraz do podsložky webových obrazů. Když vyberte tuto možnost, všechny ostatní volby budou potlačené.

Optimalizované

Umožňuje změnit nastavení a určit jak budou obrazy exportovány.

Formátovaný

Zachová formátování aplikace InDesign, například natočení nebo měřítko, jak je to jen pro webové obrázky možné.

Převod obrazu

Umožňuje zvolit, zda se optimalizované obrazy z dokumentu převedou do GIF nebo JPEG. Vyberte Automaticky a InDesign v každém případě rozhodne, který formát použít.

Volby GIF (paleta)

Umožňuje nastavit, jak InDesign zpracuje barvy při optimalizaci souborů GIF. Formát GIF používá omezenou paletu barev, která nemůže překročit 256 barev.

Zvolte Adaptivní (bez rozkladu), aby se vytvořila paleta používající reprezentativní vzorek barev v grafice bez jakéhokoliv rozkladu barev (míchání malých barevných bodů, aby se simulovaly další barvy). Chcete-li vytvořit paletu bezpečných webových barev, které jsou podmnožinou systémových barev Windows a Mac OS, zvolte Webová. Zvolte Systémová (Win) nebo Systémová (Mac), abyste vytvořili paletu ¨používající vestavěné systémové palety barev. Tato volba může mít neočekávané výsledky.

Volby JPEG (kvalita obrazu)

Pro každý vytvořený obraz JPEG určuje kompromis mezi kompresí (snížení velikosti souboru) a kvalitou obrazu. Nízká vytváří nejmenší soubory a nejméně kvalitní obrazy.

Volby JPEG (metoda formátování)

Určuje, jak rychle se grafika JPEG bude zobrazovat, když se soubor obsahující grafiku otevře na Webu. Zvolte Progresivní, aby se obrazy JPEG při stahování zobrazovaly postupně a s postupným načítáním detailů. (Soubory vytvořené s touto volbou jsou o něco větší a při zobrazování vyžadují více paměti RAM.) Zvolte Základní, aby se každý obraz JPEG zobrazil až po úplném stažení; dokud není celý soubor stažený, zobrazí se jen jeho vyhrazené místo.

Odkaz na cestu na serveru

Místo exportu obrazů do podsložky můžete pomocí této volby zadat lokální URL (například „obrazy/“), který se objeví před souborem obrazu. V kódu HTML atribut odkazu zobrazuje cestu a příponu, kterou zadáte. Tato volba je vhodná zejména v případě, když obrazy sami převádíte na obrazy kompatibilní s webem.

Poznámka:

InDesign neověřuje cestu, kterou zadáte pro skripty Java™, externí styly CSS nebo složky obrazů, proto cesty ověřte v editoru Dreamweaver.

Další volby

Chcete-li nastavit volby CSS a JavaScriptu, použijte oblast Další volby.

Volby CSS

CSS (Cascading Style Sheets) jsou sady pravidel formátování, které určují vzhled obsahu webové stránky. Když používáte CSS k formátování stránky, oddělujete obsah od prezentace. Obsah stránky – kód HTML – je uložen v souboru HTML, zatímco pravidla CSS, která definují prezentaci tohoto kódu, jsou uložena v jiném souboru (v externím seznamu stylů) nebo v dokumentu HTML (obvykle v sekci Head). Můžete například určit různé velikosti písem pro vybraný text a pomocí CSS ovládat formátování a umístění blokových elementů ve webové stránce.

Vložené seznamy stylů CSS

Při exportu do XHTML můžete vytvořit seznam stylů CSS, které se objeví v deklaracích v části Head souboru HTML (atributy).

Je-li vybrána volba Zahrnout definice stylů, pokusí se InDesign pro atributy formátování textu InDesign najít CSS ekvivalenty. Pokud tato volba není vybrána, obsahuje soubor HTML prázdné deklarace. Tyto deklarace můžete později upravit v editoru Dreamweaver.

Je-li vybrána volba Zachovat místní změny, bude zahrnuto místní formátování, jako například kurzíva nebo tučné písmo.

Bez CSS

Výběrem této volby vypustíte oddíl CSS ze souboru HTML.

Externí CSS

Určete URL existujícího seznamu stylů CSS, což je pravděpodobně relativní URL, například „/styles/style.css“. InDesign nekontroluje, zda soubor CSS existuje nebo zda je platný, a proto musíte nastavení externího CSS ověřit v editoru Dreamweaver.

Volby JavaScriptu

Vyberte Vazba na externí JavaScript, chcete-li, aby se při otevření stránky HTML spustil JavaScript. Zadejte URL JavaScriptu, který je obvykle relativní URL. InDesign neověřuje, zda JavaScript existuje nebo zda je platný.

Export obsahu do formátu EPUB (CS5)

Dokument nebo knihu můžete exportovat jako e-knihu ve formátu EPUB, která je kompatibilní se softwarem pro čtení Adobe Digital Editions.

 1. Chcete-li exportovat dokument, otevřete ho a zvolte Soubor > Export pro > Digital Editions.
 2. Zadejte název souboru a umístění, a pak klikněte na Uložit.
 3. V dialogovém okně Volby exportu pro Digital Editions určete požadované volby v oblasti Všeobecné, Obrazy a Obsah a pak klikněte na Exportovat.

InDesign vytvoří jeden soubor .epub obsahující celý obsah založený na XHTML. Exportovaný soubor obsahuje miniaturní obraz JPEG z první stránky v určeném dokumentu (nebo z dokumentu zdroje stylů, pokud byla vybrána kniha). Tato miniatura se používá k znázornění knihy v zobrazení knihovny v programu Digital Editions Reader. Pro zobrazení souboru je nutná aplikace Digital Editions, kterou si zdarma můžete stáhnout z webu společnosti Adobe.

Poznámka:

Soubor .epub je v podstatě soubor .zip. Chcete-li si prohlédnout a upravit obsah souboru .epub, změňte jeho příponu z .epub na .zip a pak rozbalte jeho obsah. Je to zejména vhodné pro úpravy souboru CSS.

Zdroje ve formátu EPUB

Seznam článků a zdrojů ve formátu EPUB naleznete na adrese www.adobe.com/go/learn_id_epub_cz.

Další informace o formátu ePub najdete na webu www.idpf.org.

Stáhněte si bezplatnou kopii čtečky Digital Editions na adrese www.adobe.com/products/digital-editions.html.

Informace o čtečce Digital Editions naleznete v blogu Digital Editions.

Obecné volby exportu pro Digital Editions

Sekce Všeobecné v dialogovém okně Volby exportu Digital Editions obsahuje následující volby.

Včetně metadat dokumentu

Do exportovaného souboru se zahrnou metadata z dokumentu (nebo z dokumentu zdroje stylů, pokud byla vybrána kniha).

Přidat položku Vydavatel

Zadejte údaje o vydavateli, které se objeví v metadatech e-knihy. Je vhodné uvést také adresu URL webu vydavatele, aby se lidé, kteří e-knihu obdrželi, mohli na tento web podívat a e-knihu zde zakoupit.

Jedinečný identifikátor

Každý dokumentu ePub vyžaduje jedinečný identifikátor. Atribut jedinečného identifikátoru lze specifikovat. Pokud pole ponecháte prázdné, vytvoří se identifikátor automaticky.

Pořadí čtení

Pokud vyberete volbu Založit na rozvržení stránky, určí se pořadí čtení položek na stránce dokumentu ePub podle umístění položek na stránce. InDesign čte zleva doprava a shora dolů. Chcete-li mít větší kontrolu nad pořadím čtení, použijte panel Tagy XML a přiřaďte položkám stránky tagy. Pokud vyberete Stejně jako struktura XML, budou pořadí čtení určovat tagy v Zobrazení struktury. Viz Tagování položek stránky.

Odrážky

Vyberte Mapovat na nesetříděný seznam, chcete-li znaky odrážek převést na položky seznamu, které jsou v HTML formátovány pomocí značky <ul>. Vyberte Převést na text, chcete-li k formátování použít tag <p> a znaky odrážky jako text.

Číslice

Určí způsob převedení čísel do souboru HTML.

Mapovat na uspořádané seznamy

Převede číslované seznamy na položky seznamu, které jsou formátovány v HTML pomocí značky <ol>.

Mapovat na statické uspořádané seznamy

Převede číslované seznamy na položky seznamu, ale přiřadí jim atribut <value> podle aktuálního čísla odstavce v aplikaci InDesign.

Převést na text

Převede číslované seznamy na odstavce, které začínají aktuálním číslem odstavce jako text.

Zobrazit eKnihu po exportu

Spustí program Adobe Digital Editions Reader, pokud je k dispozici. Pokud ve vašem systému není prohlížeč konfigurovaný pro prohlížení dokumentů .epub, zobrazí se výstražná zpráva.

Volby obrazů pro Digital Editions

Sekce Obrazy v dialogovém okně Volby exportu Digital Editions obsahuje následující volby. V nabídce Převod obrazu určete způsob exportu obrazů do formátu HTML.

Formátovaný

Zachová formátování aplikace InDesign, například natočení nebo měřítko, jak je to jen pro webové obrázky možné.

Převod obrazu

Umožňuje zvolit, zda se optimalizované obrazy z dokumentu převedou do GIF nebo JPEG. Vyberte Automaticky a InDesign v každém případě rozhodne, který formát použít.

Volby GIF (paleta)

Umožňuje nastavit, jak InDesign zpracuje barvy při optimalizaci souborů GIF. Formát GIF používá omezenou paletu barev, která nemůže překročit 256 barev.

Zvolte Adaptivní, aby se vytvořila paleta používající reprezentativní vzorek barev v grafice bez jakéhokoliv rozkladu barev (míchání malých barevných bodů, aby se simulovaly další barvy). Chcete-li vytvořit paletu bezpečných webových barev, které jsou podmnožinou systémových barev Windows a Mac OS, zvolte Webová. Zvolte Systémová (Win) nebo Systémová (Mac), abyste vytvořili paletu pomocí vestavěné systémové palety barev. Tato volba může mít neočekávané výsledky.

Zvolte Prokládaně, chcete-li pomalu načítaný obraz zobrazovat postupným vyplňováním chybějících řádků. Pokud tato volba není vybrána, je obraz rozmazaný a zobrazí se ostře až ve chvíli, kdy dosáhne plného rozlišení.

Volby JPEG (kvalita obrazu)

Pro každý vytvořený obraz JPEG určuje kompromis mezi kompresí (snížení velikosti souboru) a kvalitou obrazu. Nízká vytváří nejmenší soubory a nejméně kvalitní obrazy.

Volby JPEG (metoda formátování)

Určuje, jak rychle se grafika JPEG bude zobrazovat, když se soubor obsahující grafiku otevře na Webu. Zvolte Progresivní, aby se obrazy JPEG při stahování zobrazovaly postupně a s postupným načítáním detailů. (Soubory vytvořené s touto volbou jsou o něco větší a při zobrazování vyžadují více paměti RAM.) Zvolte Základní, aby se každý obraz JPEG zobrazil až po úplném stažení; dokud není celý soubor stažený, zobrazí se jen jeho vyhrazené místo.

Volby obsahu pro Digital Editions

Sekce Obsah v dialogovém okně Volby exportu Digital Editions obsahuje následující volby.

Formátovat pro obsah EPUB

Stanoví, zda bude použit formát XHTML nebo DTBook.

Včetně položek obsahu InDesign

Tuto volbu zapněte, pokud chcete na levé straně e-knihy vygenerovat obsah. V nabídce Styl obsahu zvolte styl, kterým bude obsah v e-knize formátován. Příkazem Formát > Styly obsahu vytvoříte speciální styl obsahu pro e-knihu.

Potlačení automatických položek v rámci dokumentů

Tuto volbu zapněte, pokud nechcete, aby se názvy dokumentů objevovaly v obsahu e-knih. Volba je užitečná zvláště v případě, kdy vytváříte e-knihu z knihy.

Použít položky první úrovně jako oddělovače kapitol

Vyberte tuto volbu, chcete-li rozdělit e-knihu do několika souborů, z nichž každý bude mít na začátku položku obsahu první úrovně. Pokud soubor obsahu překročí 260 kB, začne nová kapitola na začátku odstavce mezi položkami první úrovně, aby nebyl překročen limit 300 kB.

Generovat CSS

CSS (Cascading Style Sheets) jsou sady pravidel formátování, které určují vzhled obsahu webové stránky. Když používáte CSS k formátování stránky, oddělujete obsah od prezentace.

Zahrnout definice stylů

Při exportu do ePub můžete vytvořit seznam upravitelných stylů CSS.

Zachovat lokální změny

Je-li vybrána tato volba, bude zahrnuto místní formátování, jako například kurzíva nebo tučné písmo.

Včetně vložitelných písem

Vloží do e-knihy všechna písma, která je povoleno vkládat. Písma obsahují také bity vkládání, které stanoví, zda je písmo povoleno vkládat nebo ne.

Pouze názvy stylů

Výběrem této volby přidáte do seznamu stylů ePub pouze názvy nedefinovaných stylů.

Použít existující soubor CSS

Určete URL existujícího seznamu stylů CSS, což je pravděpodobně relativní URL, například „/styles/style.css“. InDesign nekontroluje, zda soubor CSS existuje nebo zda je platný, a proto musíte ověřit nastavení externího CSS.

Export obsahu do formátu Buzzword

Buzzword je webový textový editor, který uživatelům umožňuje vytvářet a ukládat textové soubory na webový server. Když exportujete článek do aplikace Buzzword, vytvoříte textový soubor na serveru Buzzword.

 1. Vyberte text nebo umístěte kurzor do textového rámečku tvořícího součást exportovaného článku.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V aplikaci InDesign vyberte možnost Soubor > Exportovat pro > Buzzword.

  • V aplikaci InCopy vyberte možnosti Soubor > Exportovat do aplikace Buzzword.

 3. Pokud jste již přihlášeni na CS Live, klikněte na Přihlásit, zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klikněte na Přihlásit.

 4. V dialogovém okně Export článku do formátu Buzzword zadejte název dokumentu formátu Buzzword, který chcete vytvořit, a klikněte na tlačítko OK.

Dokument formátu Buzzword se otevře na webu Acrobat.com. Dokument poté můžete přesunout do jiného pracovního prostoru a sdílet ho s dalšími uživateli.

Používání knihovny vzorníku webových barev

InDesign obsahuje knihovnu vzorníku webových barev, skládající se z barev, které většina webových prohlížečů používá k zobrazení textu a grafik na webových stránkách. 216 barev v této knihovně, často nazývaných bezpečné webové barvy, se neliší na různých platformách, protože to je podmnožina barev, které používají prohlížeče ve Windows i v Mac OS. Bezpečné webové barvy aplikace InDesign jsou stejné jako barvy v paletě bezpečných webových barev aplikace Adobe Photoshop a paletě pro prohlížeč aplikace Adobe Illustrator.

Každá barva v knihovně je pojmenovaná podle svých hodnot RGB. Hexadecimální kód každé barvy, který HTML používá k definici barvy, je uložen uvnitř políčka barvy.

 1. Zvolte Nové políčko barvy v nabídce panelu Vzorník.
 2. V poli Režim barvy zvolte Webová.
 3. Vyberte bezpečnou webovou barvu a pak klikněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online