Základní informace o hromadném přidávání

Pomocí funkce importu uživatelů (hromadného nahrávání) můžete v roli správce podnikové sítě vytvořit soubor obsahující identity uživatelů a odeslat jej ke zpracování na stránku pro správu uživatelů určenou pro zákazníky z řad podniků. Každý záznam v tomto souboru představuje jednoho uživatele a po zpracování souboru bude pro každého uživatele vytvořen příslušný účet. Vzhledem k tomu, že se může jednat o tisíce účtů, bude se vám stav a průběh zpracování souboru zobrazovat a budete mít možnost zpracování souboru kdykoli zrušit.

Podnikové účty jsou vytvářeny na základě licenční smlouvy se společností Adobe, kterou zákazník uzavřel a která jej opravňuje využívat určený počet licencí na různé produkty společnosti Adobe. Po dokončení nákupu vytvoří zástupce společnosti Adobe pro danou organizaci účet a uživatele, který bude mít oprávnění ke správě tohoto účtu. Daný správce pak může vytvářet a spravovat uživatelské účty pro členy své organizace.

Poznámka:

Funkce importu uživatelů neumožňuje, aby byly v přezdívkách používány speciální znaky, například čárky (,) a středníky (;).

Funkce

Po výběru souboru ke zpracování jsou provedeny následující předběžné kontroly a v případě, že neproběhnou úspěšně, zobrazí se příslušné chybové zprávy.

 • Soubor je ve formátu CSV.
 • Záhlaví souboru (pokud je uvedeno) je platné.
 • Soubor obsahuje 1 až 5 000 záznamů.

Pro každý záznam musí platit toto:

 • E-mailová adresa je platná.
 • Je zadán nulový nebo vyšší počet konfigurací produktů.
 • Země (pokud je uvedena) je platná a společnost Adobe v ní provozuje své služby.
 • Parametry (pokud jsou uvedeny) jsou platné.

Při každé operaci importu lze v každém souboru zpracovat maximálně 5 000 záznamů.

Při zpracování souboru se každý záznam zpracovává samostatně, a to následujícím způsobem:

Doména e-mailové adresy

Akce

Výjimky

Deklarovaná organizací a spravovaná společností Adobe Je vytvořen účet Adobe ID s danou e-mailovou adresou. Je odeslán uvítací e-mail.

Pozvánka se již zpracovává nebo účet s danou e-mailovou adresou již existuje.

Země (pokud je uvedena) neumožňuje, aby tam společnost Adobe provozovala své služby.

Konfigurace produktů nejsou platné nebo byla překročena povolená kvóta.

Deklarovaná organizací a spravovaná podnikem Je vytvořen záznam osoby se zadaným uživatelským jménem. Daná osoba je přidána k zadaným konfiguracím produktů. E-mailová adresa se kromě určení domény nepoužívá. Není odeslán žádný e-mail.

Uživatelské jméno již existuje.

Země (pokud je uvedena) neumožňuje, aby tam společnost Adobe provozovala své služby.

Konfigurace produktů nejsou platné nebo byla překročena povolená kvóta.

Nedeklarovaná organizací

Na e-mailovou adresu uživatele je odeslán e-mail s pozvánkou. Není vytvořen žádný účet. Daná pozvánka je přidružena k uvedeným konfiguracím produktů.

Pokud účet již existuje, je přidán ke konfiguracím produktů.

Pozvánka nebo účet s danou e-mailovou adresou již existuje.

Země (pokud je uvedena) neumožňuje, aby tam společnost Adobe provozovala své služby.

Po dokončení zpracování všech záznamů v souboru je generována e-mailová zpráva, která příslušného uživatele informuje o dokončení a bude v ní uveden souhrn výsledků.

Při zrušení operace importu se soubor přestane zpracovávat (pokud je to proveditelné). Procesy, které byly v rámci zpracování již dokončeny, nebudou vráceny zpět.

Uživatelské rozhraní

Ikona pro nahrání souboru uživatelů je v konzole pro správu k dispozici na panelu se seznamem uživatelů. Soubor musí být typu CSV a musí mít příponu .csv. Formát souboru je popsán níže.

Pokud vyberete možnost importu, zobrazí se dialogové okno s pokyny, odkazem ke stažení vzorového souboru a odkazem pro vyhledání a výběr souboru, který má být nahrán a zpracován.

Po výběru souboru ke zpracování je předběžně zkontrolována jeho správnost a v případě zjištění nějakých chyb je zobrazena příslušná zpráva. Jestliže nejsou zjištěny žádné chyby, je soubor uložen na server a je zahájeno jeho zpracování. Pro danou organizaci (bez ohledu na doménu) může probíhat vždy pouze jedna operace importu. Dokud tedy nebude první operace importu dokončena, nelze zahajovat další.

Po přijetí souboru ke zpracování se na kartě výsledků importu na panelu se seznamem uživatelů zobrazí další řádek. Zobrazí se na něm následující záznam:

 • název souboru,
 • datum/čas nahrání a zahájení zpracování,
 • stav (Zpracování / Dokončeno / Zrušeno) (bude pravidelně aktualizován),
 • počet vytvořených účtů (bude pravidelně aktualizován),
 • počet chyb (bude pravidelně aktualizován),
 • rychlost zpracování (počet záznamů za sekundu) (bude pravidelně aktualizována),
 • odhadovaný zbývající čas (bude pravidelně aktualizován),
 • ovládací prvek pro zrušení operace (pouze v případě, že zpracování stále probíhá),
 • odkaz na zprávu (po dokončení zpracování),
 • ovládací prvek pro odstranění záznamu (po dokončení zpracování).

Pokud bylo zpracování souboru dokončeno nebo zrušeno, zobrazí se po kliknutí na název souboru zpráva s dalšími podrobnosti o zpracování. Budou v ní uvedeny souhrnné počty úspěšně zpracovaných záznamů a různé typy chyb. Zobrazovat se budou pouze nenulové hodnoty.

Jestliže je zobrazen seznam aktivních uživatelů, začnou se v něm během zpracování zobrazovat vytváření uživatelé (pokud je zobrazen počet uživatelů, bude průběžně aktualizován).

Jestliže je zobrazen seznam pozvánek ve stavu čekání, začnou se v něm během zpracování zobrazovat generované pozvánky pro uživatele (pokud je zobrazen počet pozvánek, bude průběžně aktualizován).

Po dokončení zpracování bude k dispozici zpráva, ve které budou uvedeny výsledky zpracování každého záznamu. Tato zpráva obsahuje tři sloupce s následujícími údaji:

 • číslo řádku,
 • e-mailová adresa,
 • stav a chybová zpráva (pokud existuje).

Záznamy jsou ve zprávě řazeny podle čísla řádku a čísla řádků odpovídají původním číslům řádků v souboru CSV.

Důležité informace: Na stránce výsledků importu se zobrazují pouze zprávy, které nejsou starší než 90 dnů. Zprávy starší než 90 dnů jsou bez zásahu správce systému automaticky odebírány.

Formát souboru

Soubor se seznamem uživatelů musí vyhovovat specifikaci RFC 4180 (specifikace souboru CSV).  Pokud soubor obsahuje řádek záhlaví, musí vypadat takto:

Type, Email, ProductConfigurations, user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options.

Poznámka. Tato pole se mohou pravidelně měnit. Zkontrolujte, zda vaše záhlaví odpovídá nejnovějšímu vzoru z konzoly pro správu.

Tato pole jsou definována následujícím způsobem:

Pole

Syntaxe

Vysvětlení

Type (Typ) Jedna z těchto hodnot: Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID Tyto hodnoty určují typ identifikátoru, který je přiřazen uživateli. Nejsou rozlišována velká a malá písmena. Typ identifikátoru musí být pro danou doménu platný.
Email (E-mail)

Viz specifikace RFC 2822, část 3.4.1

Maximálně 60 znaků

Název domény. U domén spravovaných podnikem se používá pouze název domény. Název účtu je určen uživatelským jménem. U jiných typů účtů se jako uživatelské jméno a název účtu používá e-mailová adresa.
ProductConfigurations (Konfigurace produktů) Seznam přezdívek pro konfigurace produktů, ve kterém jsou jednotlivé položky odděleny čárkou Přezdívka pro konfiguraci produktů, ke které chcete uživatele přiřadit. Uživatele můžete přiřadit k více konfiguracím produktů najednou. V takovém případě oddělte názvy jednotlivých konfigurací čárkou. Příklad: Správa cílových skupin:Správce cílových skupin – Výchozí přístup, Pouze vlastní plán – Vlastní plán – Návrh.
User name (Uživatelské jméno) Jakýkoli řetězec, který obsahuje pouze znaky ASCII Používá se pouze v doménách spravovaných podnikem. Jedná se o název účtu, který má být pro daného uživatele použit. Vlastník domény může vynutit omezení e-mailové adresy nebo používání stejné e-mailové adresy. Maximální délka je 255 znaků.
CountryCode (Kód země) Viz kódy zemí podle normy ISO 3166-1 alpha-2. Jedná se o dvoupísmenný kód země (pro Českou republiku je to například CZ). Pokud je kód země uveden, zkontrolujte, zda je uživatel ze země, kde může společnost Adobe legálně provozovat své služby. U účtů spravovaných podnikem musí být kód země uveden.
FirstName (Jméno) Řetězec Maximální délka je 255 znaků.
LastName (Příjmení) Řetězec Maximální délka je 255 znaků.
Options (Parametry)

Seznam názvů oddělených čárkou. Toto pole je určeno pro budoucí použití.

Předpokládané hodnoty tohoto pole:

NoEmail: Bude potlačeno odesílání uvítacího e-mailu na dané účty.

ResetPassword: Účet bude označen příznakem pro resetování hesla.

Stáhnout

Odstraňování problémů s hromadným nahráváním

Informace uvedené v této části vám pomohou odstranit chybové stavy nebo další problémy, ke kterým může při používání funkce hromadného importu v konzole pro správu produktů společnosti Adobe docházet.

Chybová zpráva informující o neplatných názvech konfigurací

Pokud se zobrazí chybová zpráva informující o neplatných názvech konfigurací (INVALID_CONFIGURATIONS), zkontrolujte konfiguraci produktů v konzole pro správu:

 • Pokud je konfigurace produktů označena jako výchozí, jedná se o virtuální konfiguraci poskytnutou jako příklad. Tuto konfiguraci je nutné upravit a převést ji na skutečnou funkční konfiguraci produktů.
 • Pokud vytvoříte novou konfiguraci produktů, její označení jako výchozí zmizí.
 • Po úpravě konfigurace produktů nebo vytvoření nové konfigurace se pokuste provést hromadný import znovu.

Ověření správnosti formátu CSV

Porovnejte soubor CSV se vzorovou šablonou na řídicím panelu a zkontrolujte jeho správnost. Důležitá jsou pole pro jméno, příjmení, ID uživatele, e-mailovou adresu a kód země.

Pokud uživatel existuje, proběhne import úspěšně. Ve zprávě o hromadném nahrání se zobrazí informace, že daný uživatel existuje.

Kromě upozornění týkajících se existujících uživatelů jsou ve zprávě o nahrání uvedeny další chyby.

Chyba importu

Požadovaná pole pro různé typy ID uživatelů:

Typ Email (E-mail) ProductConfigurations (Konfigurace produktů) User name (Uživatelské jméno) CountryCode (Kód země) FirstName (Jméno) LastName (Příjmení) Options (Parametry)
Adobe ID Požadované Volitelné Volitelné Volitelné Volitelné Volitelné Volitelné
Enterprise ID Požadované Požadované Volitelné Volitelné Volitelné Volitelné Volitelné
Federated ID Požadované Požadované Požadované Požadované Volitelné Volitelné Volitelné

Známé problémy

Chyba importu, která se zobrazuje ve zprávě o hromadném importu, je v současné době na pravé straně oříznuta. Tento problém bude odstraněn v budoucím sestavení konzoly pro správu.

Chybové stavy, zprávy a kódy odezev při importu

 

Situace

Zpráva

Poznámky

Neplatný řádek záhlaví souboru CSV

 

Neplatný řádek se záhlavím v souboru CSV. Řádek se záhlavím musí být: 

Type, Email, ProductConfigurations, user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options

 

Import je v době nahrávání zamítnut a dávkový import není spuštěn.

Chybějící řádek záhlaví souboru CSV

 

Neplatný řádek se záhlavím v souboru CSV. Řádek se záhlavím musí být: 

Type, Email, ProductConfigurations, user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options

 

Import je v době nahrávání zamítnut a dávkový import není spuštěn.

Nesprávný počet sloupců v řádku záhlaví Neplatný formát souboru na řádku 2: Prohlédněte si vzor. Řádek v souboru CSV má chybný počet sloupců Import je v době nahrávání zamítnut a dávkový import není spuštěn.
Nesprávný počet sloupců v datovém řádku

Neplatný formát souboru na řádku 2: Prohlédněte si vzor. Řádek v souboru CSV má chybný počet sloupců

Import je v době nahrávání zamítnut a dávkový import není spuštěn.
Žádné datové řádky v souboru CSV nebo 1 datový řádek a chybějící řádek záhlaví Neplatný soubor. Přidejte do souboru alespoň jednoho uživatele a zkuste to znovu. (Prohlédněte si vzor.)  Import je v době nahrávání zamítnut a dávkový import není spuštěn.
Neplatná hodnota typu identity

Neplatný formát souboru na řádku 2: Typ identity musí být Adobe ID, Enterprise ID nebo Federated ID. (Číslo řádku 2.)

Import je v době nahrávání zamítnut a dávkový import není spuštěn.
Neplatná e-mailová adresa

Neplatný formát souboru na řádku 2: Byla očekávána e-mailová adresa. (Číslo řádku 2.)

Import je v době nahrávání zamítnut a dávkový import není spuštěn.
E-mailová adresa patřící do jiné domény Viz níže  
Neplatný kód země (neobsahující dvě písmena) Neplatný formát souboru na řádku 2: Kód země musí splňovat normy ISO 3166-1 alpha-2 (kód země tvořený 2 znaky). (Číslo řádku 2.) Import je v době nahrávání zamítnut a dávkový import není spuštěn. Kód země musí být platný a musí se jednat o zemi, kde společnost Adobe provozuje své služby.
Zakázaný kód země (například KP) Neplatný kód země. Tato chyba se zobrazuje ve zprávě a v souhrnu.
Dvoupísmenný kód země, který však není platný (například AB) Neplatný kód země. Tato chyba se zobrazuje ve zprávě a v souhrnu.
Příliš dlouhé jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo parametry (delší než 255 znaků) Neplatný formát souboru na řádku 3: Řetězec obsahuje více než 255 znaků. (Číslo řádku 3.) Import je v době nahrávání zamítnut a dávkový import není spuštěn.
Uživatelské jméno není e-mailovou adresou. Neplatné uživatelské jméno.

Závisí to na tom, zda je tato podmínka vyžadována zdrojem ověřování.

Tato zpráva se zobrazí také v souhrnu.

Uživatelské jméno a e-mailová adresa musí být shodné. Neplatné uživatelské jméno. Uživatelské jméno a e-mailová adresa musí být v rámci této organizace shodné

Závisí to na tom, zda je tato podmínka vyžadována zdrojem ověřování.

Zpráva o neplatném uživatelském jménu se zobrazí také v souhrnu.

E-mailová adresa není ve správné doméně. Doména e-mailu není vlastněna. Tohoto uživatele spravuje jiná organizace nebo se jedná o jiný typ uživatele. Zpráva o tom, že doména e-mailu není vlastněna, se zobrazí v souhrnu.
Pole parametrů obsahuje neplatnou hodnotu.   V současné době neexistují žádné kontroly ani zprávy.
Interní chyba Interní chyba: <string>  
Uživatel byl již pozván. Pozvánka je již vydána ve formě uživatele Adobe ID. Pozvánka již byla odeslána. První část zprávy se zobrazí v souhrnu.
Uživatel v organizaci již existuje. Přiřazení k organizaci již proběhlo. Uživatel <xxx> je již přiřazen k vaší organizaci. První část zprávy se zobrazí v souhrnu.
Nepodporované kódování   Typ kódování není podporován.

Některé specifické případy:

Doména organizace a typ účtu

Předpoklad

Akce

Očekávaný výsledek

Zpráva

Doména d3 je deklarována jako Type3. Uživatel u@d3 existuje jako Type3. Přidáte uživatele u@d3 jako Type1. Chyba Přiřazení k organizaci již proběhlo. Tento uživatel již existuje
  Žádný Přidáte uživatele u@d3 jako Type2. Chyba Doména e-mailu není vlastněna. Tohoto uživatele spravuje jiná organizace nebo se jedná o jiný typ uživatele.
  Uživatel u@d3 existuje jako Type3. Přidáte uživatele u@d3 jako Type3. Chyba Přiřazení k organizaci již proběhlo. Uživatel u@d3 je již přiřazen k vaší organizaci.
  Uživatel u@d3 v organizaci existuje jako Type1. Přidáte uživatele u@d3 jako Type1. Chyba Přiřazení k organizaci již proběhlo. Uživatel u@d3 je již přiřazen k vaší organizaci.
  Uživatel u@d3 v organizaci existuje jako Type1. Přidáte uživatele u@d3 jako Type3. Chyba Přiřazení k organizaci již proběhlo. Uživatel u@d3 je již přiřazen k vaší organizaci.
 

Uživatel u@d3 byl pozván jako Type1.

Uživatel u@d3 neexistuje.

Přidáte uživatele u@d3 jako Type1. Chyba Pozvánka je již vydána ve formě uživatele Adobe ID. Pozvánka již byla odeslána. 
 

Uživatel u@d3 byl pozván jako Type1.

Uživatel u@d3 neexistuje.

Přidáte uživatele u@d3 jako Type3. Chyba Pozvánka je již vydána ve formě uživatele Adobe ID. Pozvánka již byla odeslána. 
 

Uživatel u@d3 byl pozván jako Type1.

Po pozvání byl uživatel u@d3 vytvořen jako Type1.

Přidáte uživatele u@d3 jako Type1. Chyba Pozvánka je již vydána ve formě uživatele Adobe ID. Pozvánka již byla odeslána. 
 

Uživatel u@d3 byl pozván jako Type1.

Po pozvání byl uživatel u@d3 vytvořen jako Type1.

Přidáte uživatele u@d3 jako Type3. Chyba

Pozvánka je již vydána ve formě uživatele Adobe ID. Pozvánka již byla odeslána. 

 

 

Uživatel u@d3 byl pozván jako Type1.

Před pozváním byl uživatel u@d3 vytvořen jako Type1.

Přidáte uživatele u@d3 jako Type1. Chyba Pozvánka je již vydána ve formě uživatele Adobe ID. Pozvánka již byla odeslána. 
 

Uživatel u@d3 byl pozván jako Type1.

Před pozváním byl uživatel u@d3 vytvořen jako Type1.

Přidáte uživatele u@d3 jako Type3. Chyba Pozvánka je již vydána ve formě uživatele Adobe ID. Pozvánka již byla odeslána. 
  Uživatel u@d3 existuje jako Type1, nikoli však v organizaci. Přidáte uživatele u@d3 jako Type3. Úspěšná akce  
  Doména d2 není deklarována touto organizací.

Přidáte uživatele u@d2 jako Type3.

Chyba Doména e-mailu není vlastněna. Tohoto uživatele spravuje jiná organizace nebo se jedná o jiný typ uživatele.
         
Doména d2 je deklarována jako Type2. Uživatel x@y byl do domény d2 pozván jako Type2. Přidáte uživatele x@y jako Type1. Chyba Pozvánka je již vydána ve formě uživatele Adobe ID. Pozvánka již byla odeslána.
  Žádný Přidáte uživatele u@d3 jako Type2. Chyba Doména e-mailu není vlastněna. Tohoto uživatele spravuje jiná organizace nebo se jedná o jiný typ uživatele.
  Žádný Přidáte uživatele x@y jako Type3. Chyba Doména e-mailu není vlastněna. Tohoto uživatele spravuje jiná organizace nebo se jedná o jiný typ uživatele.
         

Podrobnosti týkající se výkonu

Aby se zabránilo přetížení, je při zpracování uplatňováno pravidlo 66,6% pracovního cyklu.  Pokud se doba zpracování záznamu bude od klouzavého průměru lišit o více než 10 %, bude omezovač nastaven tak, aby zpracování daného požadavku zabralo pouze 2/3 reálného času.

Rychlost zpracování je také omezována ovládacím prvkem pro omezení, který je spravován operačním týmem.  Při explicitním nastavení ovládacího prvku pro omezení je řízení pracovního cyklu vypnuto. Zpět do režimu omezování na základě pracovního cyklu lze přepnout voláním rozhraní API.

Počet žádostí zpracovaných za sekundu se zobrazuje, takže máte ohledně výkonu zpětnou vazbu.

Cílová rychlost vytváření účtů, kdy každý účet je přidáván ke dvěma konfiguracím produktů, je 1 účet/sekundu (nepočítaje 66,6% pracovní cyklus), takže by rychlost zpracování byla 0,66 účtu/sekundu, neboli přibližně 40 účtů/minutu.  Vytvoření 1 000 účtů touto rychlostí by tak trvalo 25 minut.  Vytvoření 5 000 účtů touto rychlostí by trvalo dvě hodiny a pět minut.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online