Základní informace

Díky funkci pro přidání uživatelů pomocí souboru CSV, která je k dispozici na stránce uživatelů, může Admin Console pro správu vytvořit více uživatelských účtů pomocí souboru CSV. Stav a průběh procesu vytváření uživatelských účtů se bude zobrazovat na stránce Výsledky hromadné operace. Proces vytváření uživatelských účtů můžete kdykoli zrušit.

Možnost pro přidání uživatelů pomocí souboru CSV

Další podrobnosti o práci s uživateli v konzoli Admin Console najdete v článku Správa uživatelů.

Požadavky na soubor

Před nahráním souboru musí správce v zájmu správného zpracování souboru zajistit, aby byly splněny následující požadavky:

 • Požadavky na záhlaví a formát souboru
 • Požadavky na řádky nebo data souboru

Požadavky na záhlaví a formát souboru

 • Soubor musí být ve formátu CSV (Comma-Separated Values) a mít příponu .csv. Každý záznam musí být na samostatném řádku a ohraničen symbolem konce řádku (CRLF). Například aaa,bbb,ccc CRLF. Další informace jsou uvedeny v dokumentu RFC 4180 věnovaném specifikaci souborů CSV
 • Záhlaví sloupců musí být platné. Řádek záhlaví je povinný.Další informace o povinných nebo volitelných polích a formátu souboru najdete v tabulce Formát souboru CSV v článku Správa uživatelů.

Poznámka:

V souborech CSV, které nahráváte, musíte jako oddělovač polí používat čárku (,). 

V některých národních prostředích se jako oddělovač polí v operačním systému používá středník (;). Aplikace Microsoft Excel tedy uloží soubory, ve kterých je jako oddělovač použit středník, a kvůli tomu se je nepodaří zpracovat. Tento problém vyřešíte tak, že místní nastavení dočasně změníte. Případně při ukládání souboru v aplikaci Excel vyberte možnost Uložit jako a uložte soubor ve formátu CSV tak, že jako typ kódování vyberete možnost UTF -8.

Alternativní řešení

Pozor:

Změny popsané níže mohou ovlivnit ostatní aplikace a tabulky. Proveďte tedy požadované změny v souboru CSV a pak obnovte původní nastavení. 

 1. Přejděte na obrazovku Nastavení systému Windows.

 2. Vyberte možnost Čas a jazyk > Země/oblast a jazyk > Další možnosti pro datum, čas a  místní nastavení > Změnit datum, čas nebo formáty čísel.

 3. V rozevíracím seznamu Formát vyberte položku Angličtina (Spojené království).

 1. Vyberte možnost Ovládací panely > Všechny položky Ovládacích panelů > Země nebo oblast a jazyk.

 2. V rozevíracím seznamu Formát vyberte položku Angličtina (Spojené království).

Požadavky na řádky nebo data souboru

Soubor může obsahovat až 5 000 řádků. Zajistěte, aby byly u každého řádku splněny následující požadavky:

 • Obsahuje platnou e-mailovou adresu.
 • Profily (neboli konfigurace) produktů (pokud jsou uvedeny) jsou platné.

Poznámka:

Pokud jste zákazníkem služby pro týmy, změňte název sloupce Konfigurace produktů na Produkty služby pro týmy. Pro data v tomto sloupci také zadejte název produktu (nikoli název profilu produktu).

 • Parametry (pokud jsou uvedeny) jsou platné.

Poznámka:

Kódy zemí musí být dvoupísmenné kódy podle normy ISO 3166 (alpha-2).

 • Parametry (pokud jsou uvedeny) jsou platné.

Zpracování souboru

Při zpracování souboru se podle příslušné domény zpracovává každý záznam samostatně, jak je popsáno v následující tabulce.

Po dokončení veškerého zpracování je správci, který zpracování inicioval, zaslán e-mailem souhrn. Při zrušení operace importu se soubor přestane zpracovávat. U řádků, které již byly zpracovány, však příslušné operace vráceny zpět nejsou.

Typy identit Akce Výjimky
Federated ID
 • Je vytvořen záznam uživatele se zadanýmuživatelským jménem.
 • Účetje přidán do zadaných profilů produktů.
 • E-mailová adresa se kromě určení domény nepoužívá.
 • Pokud je povoleno nastavení oznámení týkajícího se produktu profilu, uživateli je zaslán e-mail.
 • Uživatelské jménojiž existuje.
 • Země (pokud je uvedena) neumožňuje, aby tam společnost Adobe provozovala své služby*.
 • V závislosti na typu organizace nebo smlouvy nastane jedna z následujících situací, pokud není k dispozici dostatek licencí prostřednictvím zadaného profilu produktu:
  • Týmy: Dojde k chybě „Nedostatek licencí“.
  • Program VIP: Účet je přidán do zadaných profilů produktů. Protože je však překročena licenční kvóta, produkty nejsou uživateli k dispozici.
  • Program ETLA: Účet je přidán do zadaných profilů produktů. Uživatelé získají přístup k zadaným produktům. Při obnovení je vám účtován poplatek jako za aktualizaci.
Enterprise  ID
 • Je vytvořen účet s danou e-mailovou adresou.
 • Účetje přidán do zadaných konfigurací produktů.
 • Uživateli je zaslán uvítací e-mail.
 • Pozvánka se již zpracovává nebo účet s danou e-mailovou adresou již existuje.
 • Země (pokud je uvedena) neumožňuje, aby tam společnost Adobe provozovala své služby*.
 • V závislosti na typu organizace nebo smlouvy nastane jedna z následujících situací, pokud není k dispozici dostatek licencí prostřednictvím zadaného profilu produktu:
  • Týmy: Dojde k chybě „Nedostatek licencí“.
  • Program VIP: Účet je přidán do zadaných profilů produktů. Protože je však překročena licenční kvóta, produkty nejsou uživateli k dispozici.
  • Program ETLA: Účet je přidán do zadaných profilů produktů. Uživatelé získají přístup k zadaným produktům. Při obnovení je vám účtován poplatek jako za aktualizaci.
Adobe ID
 • Na e-mailovou adresu uživatele je odeslán e-mail Začínáme.
 • Není vytvořen žádný účet.
 • Daná pozvánka je přidružena k uvedeným profilům produktů.
 • Pokud účet existuje, přidejte ho do profilů produktů.
 • Účet s danou e-mailovou adresou již existuje.
 • Země (pokud je uvedena) neumožňuje, aby tam společnost Adobe provozovala své služby*.
 • V závislosti na typu organizace nebo smlouvy nastane jedna z následujících situací, pokud není k dispozici dostatek licencí prostřednictvím zadaného profilu produktu:
  • Týmy: Dojde k chybě „Nedostatek licencí“.
  • Program VIP: Účet je přidán do zadaných profilů produktů. Protože je však překročena licenční kvóta, produkty nejsou uživateli k dispozici.
  • Program ETLA: Účet je přidán do zadaných profilů produktů. Uživatelé získají přístup k zadaným produktům. Při obnovení je vám účtován poplatek jako za aktualizaci.

* Software a služby společnosti Adobe podléhají zákonům USA o vývozu, které omezují používání softwaru a služeb společnosti Adobe v některých oblastech, mimo jiné v Íránu, v Krymské oblasti Ukrajiny, na Kubě, v Severní Koreji, Súdánu a Sýrii, a jejich vývoz do těchto oblastí.

Poznámka:

Funkce importu uživatelů neumožňuje, aby byly v přezdívkách používány speciální znaky, například čárky (,) a středníky (;).

Podrobnosti týkající se výkonu

Aby se zabránilo přetížení, je při zpracování uplatňováno pravidlo 66,6% pracovního cyklu.  Pokud se doba zpracování záznamu bude od klouzavého průměru lišit o více než 10 %, bude omezovač nastaven tak, aby zpracování daného požadavku zabralo pouze 2/3 reálného času.

Rychlost zpracování je také omezována ovládacím prvkem pro omezení, který je spravován operačním týmem.  Při explicitním nastavení ovládacího prvku pro omezení je řízení pracovního cyklu vypnuto. Zpět do režimu omezování na základě pracovního cyklu lze přepnout voláním rozhraní API.

Počet žádostí zpracovaných za sekundu se zobrazuje, takže máte ohledně výkonu zpětnou vazbu.

Cílová rychlost vytváření účtů, kdy každý účet je přidáván ke dvěma konfiguracím produktů, je 1 účet/sekundu (nepočítaje 66,6% pracovní cyklus), takže by rychlost zpracování byla 0,66 účtu/sekundu, neboli přibližně 40 účtů/minutu.  Vytvoření 1 000 účtů touto rychlostí by tak trvalo 25 minut.  Vytvoření 5 000 účtů by touto rychlostí trvalo dvě hodiny a pět minut.

Řešení problémů

Informace uvedené v části Řešení problémů vám pomohou odstranit chybové stavy nebo další problémy, ke kterým může docházet při používání funkce hromadného importu v konzoli Adobe Admin Console.

Chyby při nahrávání

Někdy se může stát, že pokud nejsou splněny určité podmínky, soubor se nepodaří nahrát.

Chybová zpráva se zobrazí v následujících případech:

 • Soubor není ve formátu CSV.
 • Chybí požadované záhlaví sloupce (například E-mail) nebo není platné.
 • Chybí požadovaný sloupec.
headers_are_missing

Postupujte následujícím způsobem:

 • Používejte pouze soubory ve formátu .csv.
 • Zajistěte, aby byla záhlaví sloupců platná.
 • Zajistěte, aby byly hodnoty sloupců platné.

Další informace o povinných nebo volitelných polích a formátu souboru najdete v tabulce Formát souboru CSV v článku Správa uživatelů.

Vyřešení problémů s formátováním dat v souboru CSV:

 1. Otevřete soubor CSV v aplikaci Microsoft Excel.

 2. V listu vyberte (zvýrazněte) jakýkoli sloupec, který obsahuje data.

 3. Přejděte na kartu Data a klikněte na položku Text do sloupců.

 4. V zobrazeném dialogovém okně opakovaně klikněte na tlačítko Další, dokud nebude tlačítko Další zakázáno a nebude povoleno tlačítko Dokončit.

 5. Klikněte na tlačítko Dokončit a poté uložte a zavřete soubor.

 6. Nahrajte aktualizovaný soubor CSV do konzole Admin Console.

Chybová zpráva se zobrazí v následujícím případě:

 • Pokud jsou k dispozici požadovaná záhlaví sloupců (například E-mail), ale chybí příslušné hodnoty řádků.
error_parsing

Zajistěte, aby byly pro každý řádek zadány odpovídající hodnoty.

Chyby při zpracování

K chybám při zpracování dochází v případě, že systém nemůže zpracovat řádky dat v nahrávaném souboru. Podrobné informace najdete v části Výsledky hromadné operace.

Chybu INTERNAL_SERVER_ERROR způsobuje vypršení časového limitu brány. Ve sloupci STAV na obrazovce s výsledky se zobrazí chyba INTERNAL_SERVER_ERROR.

InternalServerError

Můžete to zkusit později znovu.

Pokud nahrajete ty stejné uživatele znovu, aniž byste provedli jakékoli změny, zobrazí se ve sloupci STAV na obrazovce s výsledky chyba Uživatel byl již přidán.

Uživatel byl již přidán

Dejte pozor, abyste znovu nenahrávali ty stejné uživatele. Řádky, které obsahují podrobnosti o existujících uživatelích, odeberte.

Pokud jsou k dispozici požadovaná záhlaví sloupců (například E-mail), ale chybí příslušné hodnoty řádků, zobrazí se ve sloupci STAV na obrazovce s výsledky chybová zpráva Chyba při zpracování dat

error_parsing_-_fileuploadedbutnotprocessed

Zajistěte, aby byly pro každý řádek zadány odpovídající hodnoty.

K této chybě dochází u uživatelů s účty Enterprise ID nebo Federated ID, a to v případě, že doména nesplňuje následující kritéria:

 • Ve sloupci Doména je uveden platný název domény.
 • E-mailová adresa obsahuje platný název domény.
 • Uživatelské jméno obsahuje platný název domény.

Ve sloupci STAV na obrazovce s výsledky se zobrazí chybová zpráva Doména nebyla ve vaší organizaci nalezena.

domain_was_not_found-fileuploadedbutnotprocessed

Poznámka:

K této chybě dochází při použití neplatného názvu domény, tedy v případě, že příslušná doména není deklarována nebo ji vaše organizace nepovažuje za důvěryhodnou.

Postupujte následujícím způsobem:

 • Do sloupce Doména zadejte platný název domény.
 • Zadejte platnou e-mailovou adresu pro příslušný typ identity.
 • Zadejte platnéuživatelské jméno pro příslušný typ identity.

K této chybě dochází u uživatelů s účty Enterprise ID nebo Federated ID, a to v případě, že chybí záhlaví Kód země nebo příslušné hodnoty dat, případně obojí.

Ve sloupci STAV na obrazovce s výsledky se zobrazí chybová zpráva Kód země musí být hodnota se 2 znaky podle ISO 3166.

Chyba kódu země

Zkontrolujte, zda jste zadali záhlaví sloupce Kód země a platné hodnoty na odpovídajícím řádku.

Pokud jste správce systému nebo podpory a máte s hromadným nahráváním uživatelů nadále problémy, můžete vytvořit případ podpory, zahájit chat nebo spravovat existující případy podpory pomocí karty Podpora v konzoli Admin Console.

Další nápovědu najdete v článku Vytvoření případu podpory

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online