Oversigt over panelet Omdan

Med panelet Omdan kan du få vist eller angive geometriske oplysninger for et markeret objekt, herunder værdier for placering, størrelse, rotation og vridning. Kommandoerne i panelmenuen Omdan indeholder yderligere indstillinger og hurtige metoder til at rotere og spejle objekter.

Bemærk:

Knapperne og panelmenukommandoerne i panelet Omdan er også tilgængelige i kontrolpanelet.

Panelet Omdan
Panelet Omdan

A. Placering af referencepunkt B. Ikonet Begræns proportioner C. Panelmenu 

Vise panelet Omdan

 1. Vælg Vindue > Objekt og layout > Omdan.

Vise geometriske oplysninger for objekter

Når du markerer et objekt, vises dets geometriske oplysninger i panelet Omdan og i kontrolpanelet. Hvis du har markeret flere objekter, gælder oplysningerne alle markerede objekter som en helhed.

 1. Marker ét eller flere objekter, og vis panelet Omdan (Vindue > Objekt og layout > Omdan).

  Oplysninger om placering står i forhold til linealnulpunktet og objektets referencepunkt. Vinkeloplysninger står i forhold til montagebordet, hvor en vandret streg har en vinkel på 0°.

Ændre omdannelsesindstillinger

Panelet Omdan indeholder en række indstillinger, som angiver, hvordan objekter omdannes, og hvordan omdannelserne vises i panelet Omdan og kontrolpanelet.

Ændre referencepunkt for markerede objekter

Alle omdannelser sker ud fra et fast punkt på eller i nærheden af objektet, kaldet referencepunktet. Referencepunktet markeres af et ikon når et omdannelsesværktøj, f.eks. skaleringsværktøjet, er aktivt.

Referencepunkt flyttet til midten (til venstre), og objekt skaleret (til højre)
Referencepunkt flyttet til midten (til venstre), og objekt skaleret (til højre)

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan angive et andet referencepunkt for det markerede objekt ved at klikke på ét af de ni punkter på referencepunktfinderen  i panelet Omdan eller i kontrolpanelet.


   Efterhånden som du klikker på forskellige referencepunkter i panelet Omdan eller kontrolpanelet (øverst til venstre og højre), ændres referencepunktet for det markerede objekt (nederst til venstre og højre).

    

  • Du kan flytte det markerede objekts referencepunkt til en bestemt placering ved at vælge rotationsværktøjet , skaleringsværktøjet  eller vridningsværktøjet  og placere værktøjet over referencepunktikonet og derefter trække det til den nye placering. Eller vælg ét af værktøjerne, og klik på et vilkårligt sted på objektet eller siden. Referencepunktet flyttes til den pågældende placering.

Bemærk:

Hvis du klikker på et sted væk fra objektet, når omdannelsesværktøjet er valgt, fjernes markeringen af objektet ikke, men referencepunktet flyttes. Vælg Rediger > Fjern markering af alt for at fjerne markeringen af et objekt.

Det sidst markerede referencepunkt på referencepunktfinderen bliver det nye standardreferencepunkt for alle værktøjer og objekter. Hvis du trækker et objekts referencepunktikon til en brugerdefineret placering (ikke på et ankerpunkt), vender panelets referencepunkt tilbage til standardplaceringen, så snart det aktuelle objekt ikke længere er markeret. InDesign bevarer placeringen af standardreferencepunktet til nye dokumenter, så du ikke behøver at nulstille det.

Ændre de oplysninger, der vises for indlejrede objekter

Panelet Omdan indsætter et objekt i forhold til et opslags montagebord, hvor en vandret linje har en rotationsvinkel på 0°. Som standard gælder dette også, hvis objektet er indlejret i en omdannet figursatsramme (dvs. hvis objektet er en del af en omdannet gruppe eller indsat i en omdannet ramme). Hvis du f.eks. indsætter et ikke-roteret grafikelement i en ramme, roterer rammen 10° med grafikelementet indeni og derefter markerer grafikelementet med værktøjet Direkte markering, vises billedets rotationsvinkel som 10° i panelet Omdan.

Objektets rotationsvinkel vist i forhold til montagebordet
Objektets rotationsvinkel vist i forhold til montagebordet

Hvis du foretrækker det, kan du fravælge kommandoen Omdannelser er totalværdier for at se de samme oplysninger i forhold til det indlejrede objekts beholder. I ovenstående eksempel vises grafikelementets rotationsvinkel som nul i (vinklen i forhold til den roterede beholder) i panelet Omdan, hvis du fravælger Omdannelser er totalværdier.

Objektets rotationsvinkel vist i forhold til figursatsramme
Objektets rotationsvinkel vist i forhold til figursatsramme

 1. Åbn Panelet Omdan eller kontrolpanelet.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i panelmenuen Omdan eller Kontrol:
  • Lad Omdannelser er totalværdier være valgt (standard) for at få vist omdannelsesværdier for indlejrede objekter i forhold til montagebordet.

  • Fravælg Omdannelser er totalværdier for at få vist rotations-, skalerings- og vridningsværdier for indlejrede objekter i forhold til figursatsrammen.

Måle markerede objekters placering

Kommandoen Vis indholdsforskydning angiver udseendet for X- og y-værdierne i panelet Omdan for indlejrede objekter, der markeres med værktøjet Direkte markering . Det markerede referencepunkt i referencepunktfinderen i panelet Omdan og kontrolpanelet angiver, hvilket af de ni referencepunkter på det markerede objekt der sammenlignes med nulpunktet i dokumentet eller nulpunktet i en objektbeholderramme. Nulpunktet på en figursatsramme er altid i det øverste venstre hjørne.

Placeringen af markerede objekter måles fra tre placeringer:

 • Placeringen af figursatsrammen i forhold til nulpunktet i dokumentet. Når Vis indholdsforskydning er aktiveret eller deaktiveret, skal du markere figursatsrammen vha. markeringsværktøjet.

 • Placeringen af det indlejrede objekt i forhold til nulpunktet i dokumentet. Slå Vis indholdsforskydning fra, og marker det indlejrede objekt vha. værktøjet Direkte markering.

 • Placeringen af det indlejrede objekt i forhold til nulpunktet (øverste venstre hjørne) i dets objektbeholderramme. Slå Vis indholdsforskydning til, og marker det indlejrede objekt vha. værktøjet Direkte markering.

Overordnet rammes placering vist i forhold til nulpunkt i dokument
Overordnet rammes placering vist i forhold til nulpunkt i dokument

Indlejret objekts placering vist i forhold til nulpunkt i dokument
Indlejret objekts placering vist i forhold til nulpunkt i dokument

Indlejret objekts placering vist i forhold til figursatsramme
Indlejret objekts placering vist i forhold til figursatsramme

Hvis Vis indholdsforskydning markeres, vises X- og Y-værdierne for det indlejrede objekt i forhold til figursatsrammen, og X/Y-ikonerne i panelet Omdan ændres til X+/Y+. Hvis kommandoen ikke markeres, vises værdierne for det indlejrede objekt i forhold til linealerne.

 1. Marker eller fjern markeringen ud for Vis indholdsforskydning i panelmenuen Omdan eller kontrolpanelet.

Medtage eller udelukke stregstyrke fra målinger

Stregstyrke kan påvirke et objekts størrelse og placering. Du kan ændre stregens justering og derefter vælge, om et objekts størrelse og placering måles fra midten eller fra kanten af stregen i panelet Omdan. Se Indstillinger i panelet Streg for at få oplysninger om ændring af stregjustering.

Bemærk:

Indstillingen har ingen indflydelse på, hvordan stregstyrker påvirkes, når en ramme skaleres. Den har kun indflydelse på, om eventuelle ændringer påvirker målinger.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder i panelmenuen Omdan eller Kontrol:
  • Marker indstillingen Dimensioner omfatter stregstyrke, hvis målingerne skal omfatte den udvendige kant af objektets streg. Hvis en ramme f.eks. er to punkter kortere end en anden, men den kortere rammes streg er to punkter tykkere, vil indstillingen medføre, at der vises de samme højdeværdier for begge rammer i panelet Omdan og kontrolpanelet.

  • Fjern markeringen ud for Dimensioner omfatter stregstyrke, hvis målingerne i panelet skal omfatte objektets kurve eller ramme uden at stregstyrken medtages. To rammer af samme højde vil f.eks. have samme højdeværdier i panelet Omdan og i kontrolpanelet, uafhængigt af forskellen i deres stregstyrke.

Omdanne objekter

Du kan ændre et objekts størrelse eller form samt dets retning på montagebordet ved hjælp af værktøjer og kommandoer. Værktøjspanelet indeholder følgende fire omdannelsesværktøjer: Roter, Skaler, Vrid og Fri omdannelse. Du kan også bruge markeringsværktøjet til at omdanne objekter. Alle omdannelser samt spejling er tilgængelige via panelet Omdan og kontrolpanelet, hvor du kan angive omdannelserne præcist.

Omdannelsesværktøjer (øverst) sammenlignet med panelet Omdan (nederst)
Omdannelsesværktøjer (øverst) sammenlignet med panelet Omdan (nederst)

A. Rotationsindstillinger B. Vridningsindstillinger C. Skaleringsindstillinger 

Når du omdanner objekter, skal du være opmærksom på følgende:

 • Resultatet af omdannelsen varierer markant alt efter, hvad der er markeret. Når du f.eks. roterer et billede, vil, hvad der roteres, afhænge af, om du har markeret billedet, rammen eller rammen og billedet. Med markeringsværktøjet  kan du omdanne (rotere, skalere eller vride) en hel kurve og dens indhold (klik uden for håndværktøjet til indhold). Med værktøjet Direkte markering  kan du omdanne kurven uden indholdet eller indholdet uden kurven. Hvis du vil omdanne indholdet uden den tilhørende kurve, skal du kontrollere, at ankerpunkterne er markeret.

Bemærk:

Du kan tilpasse størrelsen af både ramme og indhold ved at bruge felterne Skaler X-aksen i procent og Skaler Y-aksen i procent og ikke felterne W og H. Felterne W og H ændrer kun den valgte ramme eller indholdet, ikke begge. Husk på, at du ikke kun kan angive procenter i Skaler-felterne. Du kan skrive dimensionerne ved at medtage måleenheden, f.eks. "6p".

 • En omdannelse påvirker alle markerede objekter som en enkelt enhed. Hvis du f.eks. markerer flere objekter og roterer dem 30° grader, roteres de alle omkring det samme referencepunkt. Hvis du vil rotere de enkelte markerede objekter 30° omkring deres individuelle referencepunkter, skal du markere det enkelte objekt og rotere det separat.

 • I forbindelse med omdannelse af tekst kan du bruge følgende to markeringsmetoder: Med markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte kan du markere en hel tekstramme eller tekst, der er konverteret til konturer, som du derefter kan anvende omdannelsesværktøjerne på. Med tekstværktøjet kan du markere tekst, klikke på et indsætningspunkt i en tekstramme og derefter angive omdannelserne i panelet Omdan, kontrolpanelet eller i de dialogbokse, der er tilgængelige, når du dobbeltklikker på et værktøj. I begge tilfælde påvirker omdannelsen hele tekstrammen.

 • Når du roterer, skråtstiller eller skalerer et sæt grupperede objekter, gælder indstillingerne for hele gruppen samt for de individuelle objekter i gruppen. Hvis du f.eks. roterer en gruppe 30°, er rotationsværdien i panelet Omdan eller i kontrolpanelet 30°, uanset om du markerer selve gruppen eller et objekt i gruppen med direkte markering.

Omdanne objekter via panelet Omdan

Brug markeringsværktøjerne til at angive, om indholdet og rammen skal omdannes sammen eller hver for sig.

 1. Vælg et objekt, der skal transformeres.
  • Hvis du vil omdanne både rammen og indholdet, skal du markere rammen med markeringsværktøjet.

  • Hvis du vil omdanne indholdet uden at omdanne rammen, skal du bruge værktøjet Direkte markering  til direkte markering af objektet, eller også skal du bruge markeringsværktøjet til at klikke på håndværktøjet til indholdet af et billede.

  • Hvis du vil omdanne en ramme uden at omdanne indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og markere alle ankerpunkterne.

 2. Angiv referencepunktet for omdannelsen i panelet Omdan eller kontrolpanelet.

  Alle værdier i panelet vedrører afgrænsningsrammerne for objekterne. X- og Y-værdier vedrører det markerede referencepunkt i afgrænsningsrammen i forhold til linealens begyndelse.

 3. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Angiv nye værdier i tekstboksene.
  • Vælg værdier i tilgængelige pop‑up-menuer.
  • Vælg kommandoer i panelmenuen

  Bemærk:

  Du kan bevare objektets proportioner, når du anvender indstillingerne Skaler X-aksen i procent og Skaler Y-aksen i procent, ved at klikke på ikonet Begræns proportioner  i panelet. Når indstillingen ikke er valgt, vises der prikker på begge sider af ikonet (som en lænke med en brudt kæde). Du kan også angive dimensionerne frem for procenterne ved at angive måleenheden, f.eks. 6p.

 4. Tryk på Tabulator, Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) for at aktivere ændringen.

Omdannelse af objekter med markeringsværktøjet

Brug markeringsværktøjet til at flytte, ændre størrelsen på og rotere objekter.

 1. Brug markeringsværktøjet til at markere et objekt. Hvis du vil omdanne et billede i en ramme, skal du klikke på håndværktøjet til indhold, der vises, når musen er placeret på et billede.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Klik et vilkårligt sted i afgrænsningsrammen, og træk derefter for at flytte objekter.

  • Hvis du vil skalere objekter, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker i et håndtag på en afgrænsningsramme, indtil objektet har den ønskede størrelse. Tryk også på Shift-tasten, hvis du vil bevare markeringens proportioner. Medtag Alt- (Windows) eller Alternativ-tasten (Mac OS) for at skalere objekter fra centrum.

  • Hvis du vil rotere objekter, skal du placere markøren hvor som helst uden for et håndtag på afgrænsningsrammen. Når markøren ændres til , skal du trække, indtil markeringen er i den ønskede rotationsvinkel.

  • Træk et af afgrænsningsrammens håndtag hen over den modsatte kant eller håndtag, indtil objektet viser den ønskede genspejling.

Omdanne objekter med værktøjet Fri omdannelse

Værktøjet Fri omdannelse fungerer som i Adobe Photoshop og Adobe Illustrator. Det gør det muligt at udføre en hvilken som helst omdannelse med et enkelt værktøj. Du kan kombinere forskellige former for omdannelser, f.eks. rotation og skalering, når værktøjet Fri omdannelse er aktivt.

Bemærk:

Du kan skifte hurtigt mellem værktøjet Fri omdannelse (tryk på E), markeringsværktøjet (V) og værktøjet Direkte markering (A) ved hjælp af tastaturgenveje.

 1. Vælg det relevante markeringsværktøj, og marker det eller de objekter, der skal omdannes.
 2. Vælg værktøjet Fri omdannelse .
  • Klik et vilkårligt sted i afgrænsningsrammen, og træk derefter for at flytte objekter.

  • Træk i et af afgrænsningsrammens håndtag, til objektet har den ønskede størrelse. Tryk på Shift, og træk håndtaget for at bevare markeringens proportioner.

  • Du kan skalere objekter fra midten af afgrænsningsrammen ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække.

  • Hvis du vil rotere objekter, skal du placere markøren hvor som helst udenfor afgrænsningsrammen. Når markøren ændres til , skal du trække, indtil markeringen er i den ønskede rotationsvinkel.

  • Træk et af afgrænsningsrammens håndtag hen over den modsatte kant eller håndtag, indtil objektet viser den ønskede genspejling.

  • Du kan vride objekter ved at begynde at trække i et håndtag og derefter holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede. Udfør vridning fra begge sider af objektet ved at holde Alt+Ctrl (Windows) eller Kommando+Alternativ nede.

Rotere objekter

Du kan rotere objekter ved hjælp af forskellige metoder.

Rotere et objekt med rotationsværktøjet

 1. Marker et objekt, der skal roteres. Du kan rotere både rammen og indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet. Du kan rotere indholdet uden at rotere rammen ved at bruge værktøjet Håndværktøj til indhold eller bruge værktøjet Direkte markering til at vælge objektet. Hvis du vil rotere en ramme uden at rotere indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og markere alle ankerpunkterne.
 2. Vælg værktøjet Roter .
 3. Hvis du vil bruge et andet referencepunkt til rotationen, skal du klikke der, hvor referencepunktet skal placeres.
 4. Placer værktøjet væk fra udgangspunktet, og træk omkring punktet. Hold Shift nede, mens du trækker, hvis du vil begrænse værktøjet til vinkler på 45°. Hvis du vil opnå en finere justering, skal du trække længere væk fra objektets referencepunkt.

Du kan også rotere vha. værktøjet Fri omdannelse.

Hvis Smart-hjælpelinjer (og Smart-dimensioner) er aktiveret, angiver visuelle tegn, at du roterer et objekt det samme antal grader som et roteret objekt i nærheden. Hvis du f.eks. roterer et objekt på din side 24 grader, vises der et rotationsikon, mens du roterer et andet objekt tæt på 24 grader.

Rotation af et objekt ved hjælp af markeringsværktøjet

 1. Brug markeringsværktøjet til at placere markøren hvor som helst uden for et markeringshåndtag. Når markøren ændres til , skal du trække, indtil markeringen er i den ønskede rotationsvinkel.

Rotere et objekt via panelet Omdan eller kontrolpanelet

 1. Marker et objekt, der skal roteres. Du kan rotere både rammen og indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet . Du kan rotere indholdet uden at rotere rammen ved at bruge værktøjet Håndværktøj til indhold eller bruge værktøjet Direkte markering til at vælge objektet. Hvis du vil rotere en ramme uden at rotere indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og markere alle ankerpunkterne.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan rotere med eller mod uret i intervaller af 90° ved at klikke på én af rotationsknapperne i kontrolpanelet.

  • Du kan rotere i en foruddefineret vinkel ved at vælge en vinkel i pop up-menuen Rotationsvinkel  i panelet Omdan eller Kontrol.

  • Angiv en positiv værdi for at rotere markerede objekter mod uret, eller angiv en negativ værdi for at rotere markerede objekter med uret i feltet Rotationsvinkel  i panelet Omdan eller kontrolpanelet, og tryk derefter på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Hvis du vil oprette en kopi af objektet med den nye rotation anvendt på kopien, skal du indtaste en værdi for Rotationsvinkel i panelet Omdan og derefter holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trykke på Enter.

Når du roterer et enkelt objekt, vises den angivne værdi i panelet Omdan eller kontrolpanelet. Når du roterer flere objekter, nulstilles rotationsvinklen til 0 grader, selvom der er objekter, der roteres.

Rotere et objekt ved hjælp af kommandoen Roter

Du kan også bruge kommandoen Roter til at rotere et objekt et bestemt stykke. Med denne kommando kan du også rotere en kopi af det markerede objekt, uden at det oprindelige objekt påvirkes.

 1. Marker et objekt, der skal roteres. Du kan rotere både rammen og indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet. Du kan rotere indholdet uden at rotere rammen ved at markere objektet med direkte markering. Hvis du vil rotere en ramme uden at rotere indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og markere alle ankerpunkterne.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at åbne dialogboksen Roter:
  • Vælg Objekt > Omdan > Roter.

  • Dobbeltklik på rotationsværktøjet .

  • Vælg rotationsværktøjet, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på eller i nærheden af objektet for at markere et nyt referencepunkt.

 3. Angiv rotationsvinklen i grader i feltet Vinkel. Angiv en negativ vinkel for at rotere objektet med uret og en positiv vinkel for at rotere det mod uret.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Eksempel for at få vist resultatet, inden du anvender det.

  • Roter objektet ved at klikke på OK.

  • Klik på Kopier for at rotere en kopi af objektet.

Flytte objekter

Du kan flytte objekter i dit layout ved at klippe dem fra et sted og indsætte dem et andet, ved at indtaste vandrette og lodrette koordinater og ved at trække dem. Træk lader dig også flytte en kopi af et objekt eller kopiere objekter mellem softwareprogrammer.

Funktionen Smart-hjælpelinjer gør det nemmere at flytte objekter til bestemte steder i dit layout. Mens du trækker et objekt, vises der midlertidige hjælpelinjer, der angiver, at det objekt, du flytter, justeres med en kant eller midten af siden eller med et andet sideelement.

Flytte objekter

Du opnår det bedste resultat, hvis du bruger markeringsværktøjet, når du skal flytte flere objekter. Hvis du markerer flere objekter eller kurver ved hjælp af værktøjet Direkte markering, flyttes kun den markerede grafik, den markerede kurve eller de markerede ankerpunkter, når du trækker.

 1. Vælg et objekt, der skal flyttes. Du kan flytte både rammen og indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet . Hvis du vil flytte indholdet uden at flytte rammen, skal du markere objektet direkte eller klikke på håndværktøjet til indhold, når musen er placeret på et billede. Hvis du vil flytte en ramme uden at flytte indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og vælge alle ankerpunkterne.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil indsætte objektet (eller en kopi af objektet) på en ny placering, skal du vælge Rediger > Klip eller Rediger > Kopier. Find destinationsopslaget, og vælg Rediger > Sæt ind. Objektet vises i midten af destinationsopslaget.
  • Du kan indsætte en kopi samme sted som originalen ved at vælge Rediger > Kopier. Vælg derefter Rediger > Indsæt samme sted. (Skub med piletasterne for at rykke kopien fra originalen).

  Bemærk:

  Hvis et objekt skal vises samme sted på mange sider, skal du overveje at oprette en masterside og indsætte objektet på siden.

  • Du kan flytte et objekt til en bestemt numerisk placering ved at indtaste en værdi for hver af X-placeringerne (vandret) eller Y-placeringerne (lodret) i panelet Omdan eller i kontrolpanelet. Tryk derefter på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Hvis du vil skubbe et objekt let i en retning, skal du trykke på og holde en piletast nede. Hvis du vil skubbe et objekt ti gange så langt, skal du holde Shift nede, mens du trykker på en piletast.

  • Træk objektet til en ny placering for at flytte et objekt ved at trække. Tryk på Shift og træk for at begrænse objektets bevægelsen vandret, lodret eller diagonalt (til vinkler på 45°).

  Bemærk:

  Træk håndværktøjet til indhold for at flytte et billede i dets ramme.

Flytte objekter et bestemt stykke

Du kan bruge kommandoen Flyt til at flytte et bestemt stykke. Med denne kommando kan du også flytte en kopi af det markerede objekt, uden at det oprindelige objekt påvirkes.

 1. Vælg et objekt, der skal flyttes. Du kan flytte både rammen og indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet. Du kan flytte indholdet uden at flytte rammen ved at markere objektet med direkte markering. Hvis du vil flytte en ramme uden at flytte indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og vælge alle ankerpunkterne.
 2. Vælg Objekt > Omdan > Flyt, eller dobbeltklik på markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering i værktøjspanelet.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Flyt:
  • Angiv, hvor langt du vil flytte objektet i vandret og lodret retning. Positive værdier flytter objektet ned og mod højre påx-aksen. Negative værdier flytter det op og mod venstre.

  • Angiv afstanden og vinklen for flytningen for at flytte et objekt en bestemt afstand og vinkel. Den angivne vinkel beregnes i grader fra x-aksen. Positive vinkler flytter objektet mod uret, mens negative vinkler flytter det med uret. Du kan også indtaste værdier mellem 180° og 360°. Disse værdier konverteres til deres tilsvarende negative værdier (f.eks. konverteres en værdi på 270° til -90°).

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Eksempel for at få vist resultatet, inden du anvender det.

  • Hvis du vil flytte objektet, skal du klikke på OK.

  • Hvis du vil flytte en kopi af objektet, skal du klikke på Kopier.

Flytte objekter til en nøjagtig placering

 1. Vælg et objekt, der skal flyttes.
 2. Hvis du vil bruge et andet referencepunkt til flytningen, skal du klikke der, hvor referencepunktet skal placeres.

  Hvis du f.eks. vil flytte objektet til det øverste venstre hjørne på siden, skal du vælge det øverste venstre referencepunkt.

 3. I felterne X og Y i panelet Omdan skal du indtaste koordinaterne for det sted, hvor du vil flytte det markerede hen.

Angive den afstand, objekter bevæges, når de skubbes

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Enheder og intervaller (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Enheder og intervaller (Mac OS).
 2. Angiv den afstand, det markerede skal flyttes for hvert tryk på en piletast, under Markørtast, og klik derefter på OK.

Bemærk:

Hvis du holder Shift nede, mens du flytter en markering, flyttes den 10 gange den angivne afstand.

Skalering af vs. tilpasning af størrelsen på objekter

Tilpasning af størrelse og skalering er forskellige handlinger i InDesign. Tilpasning af størrelse er blot en ændringer af bredde- og højdeværdierne af et objekt. Skalering omhandler brug at en procentvis værdi, der er tilknyttet rammens oprindelige skalering (100 %).

Forskellen mellem tilpasning af størrelse og skalering er ikke altid åbenlys. Den bedste måde, du kan se forskellen på, er ved at tilpasse størrelsen på og skalere en tekstramme, hvor der er anvendt en streg. Når du fordobler størrelsen på rammen, forbliver tekststørrelsen og stregstyrken uændret. Når du fordobler skaleringen af tekstrammen, bliver tekststørrelsen og stregstyrken også fordoblet.

Tilpasse rammens størrelse

Når rammen (og ikke rammeindholdet) vælges, ændrer værdierne for felterne Bredde og Højde som standard kun rammen og ikke indholdet, uanset om markeringsværktøjet er aktivt.

Skalere en ramme og dens indhold

Når rammen vælges med markeringsværktøjet, ændres rammen og indholdet, når værdierne i felterne Skaler X-aksen i procent og Skaler Y-aksen i procent ændres. Hvis Tilpas automatisk er markeret, ændres størrelsen af rammen og dens indhold samtidig.

Skalere eller tilpasse størrelsen af rammeindholdet

Hvis du vil ændre indholdet i en ramme (tilpasse størrelsen eller skalere), skal du bruge værktøjet Håndværktøj til indhold eller værktøjet Direkte markering til at vælge indholdet. Når det er valgt, kan du bruge felterne Bredde og Højde eller feltet Skaler, afhængigt af hvad du foretrækker.

Tilsidesætte standarder

Hvis du vil skalere rammen eller dens indhold med en procentdel og ønsker resultatet i det aktuelle målesystem, skal du angive et tal med procenttegnet for at tilsidesætte standardmålesystemet. Hvis den aktuelle bredde f.eks. er 12 punkter, og du ønsker, at den nye bredde skal være 75 % af den aktuelle værdi, kan du skrive 75 % i feltet Bredde. Når du har trykket på Enter, vises den nye værdi på 9 punkter i feltet Bredde.

Du kan også bruge andre målesystemværdier, hvis du vil skalere til et bestemt interval, men vil have resultatet vist i procent af det oprindelige. Du kan f.eks. udskifte 100 % med 9 punkter, hvorefter InDesign finder ud af, hvilken procentdel der er nødvendig for den pågældende bredde/højde.

Ændre størrelsen på objekter

Størrelsen af indholdet tilpasses som standard ikke ved at trække i håndtaget for den ramme, hvori der er indhold. Det er vigtigt at forstå, at indholdet og objektbeholderrammen er separate elementer, der hver har deres egen afgrænsningsramme. Når du trækker i rammen på et importeret grafikelement, beskæres grafikelementet, eller der oprettes et tomt område omkring grafikelementet afhængig af, hvilken retning rammen trækkes i. Adgangen til at ændre rammen uafhængigt af indholdet giver fleksibilitet, men det tager et stykke tid at vænne sig til.

Med Smart-hjælpelinjer kan du nemt tilpasse størrelsen på objekter på baggrund af andre elementer i dit layout. Når du tilpasser størrelsen på et objekt, vises der midlertidige hjælpelinjer, som angiver, at objektet justeres med en kant eller midten af siden eller er på samme højde eller bredde som andre sideelementer.

Ændre størrelsen på et importeret grafikelement
Ændre størrelsen på et importeret grafikelement

A. Ramme markeret med markeringsværktøjet B. Ændring af størrelse på ramme C. Ramme og indhold skaleret 
 • Hvis du vil tilpasse størrelsen på en ramme, skal du trække i et vilkårligt håndtag med markeringsværktøjet. Hvis du holder Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker, skaleres rammen og indholdet. Du kan skalere proportionelt ved at tilføje tasten Shift.

Bemærk:

Hvis Tilpas automatisk er markeret, vil ændring af rammens størrelse ændre størrelsen af billedet i rammen.

 • Du kan ændre størrelsen af indholdet i en grafikramme ved at bruge markeringsværktøjet til at klikke på håndværktøjet til indhold eller ved at markere grafikken direkte og derefter trække i ét af håndtagene på grafikrammen.
 • Du kan tilpasse en ramme eller dens indhold til en bestemt størrelse ved at markere objektet og indtaste størrelsen i felterne bredde (B) eller højde (H) i kontrolpanelet.

Bemærk:

Hvis du vil bevare objektets oprindelige proportioner, når du bruger kontrolpanelet, skal du kontrollere, at ikonet Begræns proportioner  er markeret.

 • Du kan tilpasse størrelsen af både ramme og indhold ved at bruge felterne Skaler X-aksen i procent og Skaler Y-aksen i procent og ikke felterne W og H. Felterne W og H ændrer kun den valgte ramme eller indholdet, ikke begge. Du kan skrive målene ved at medtage måleenheden, f.eks. "6p", frem for at angive procentdelene.
 • Du kan tilpasse en ramme eller dens indhold til en procentdel af dens aktuelle størrelse ved at markere objektet og indtaste procentdelen i bredde- eller højdefeltet i panelet Omdan.
 • Hvis du vil oprette en kopi af objektet med den nye størrelse anvendt på kopien, skal du indtaste en værdi i bredde- eller højdefeltet i panelet Omdan og derefter holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trykke på Enter.

Bemærk:

Når du har ændret størrelsen på en ramme eller et objekt, kan du tilpasse indholdet til rammen eller rammen til indholdet ved hjælp af en tilpasningsindstilling (Objekt > Tilpasning).

Skalere objekter

Når et objekt skaleres, forstørres eller formindskes det vandret (langs x-aksen), lodret (langs y-aksen) eller både vandret og lodret i forhold til det angivne referencepunkt.

InDesign skalerer som standard streger.. Hvis du f.eks. skalerer et markeret objekt med en 4-punkts streg 200 %, vises en 8-punkts streg i panelet Streg, og det er synligt, at stregens størrelse er fordoblet. Du kan ændre standardfunktionsmåden for streg ved at fjerne markeringen ud for Juster stregstyrke ved skalering i panelmenuen Omdan eller i kontrolpanelet.

Skalere et objekt ved hjælp af markeringsværktøjet

 1. Du kan skalere indholdet og rammen på én gang ved at bruge markeringsværktøjet til at markere objektet og holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede. Hold Shift-tasten nede for at tilpasse objektets størrelse proportionelt.

Skalere et objekt ved hjælp af skaleringsværktøjet

 1. Vælg et objekt, der skal skaleres. Du kan skalere både rammen og indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet. Hvis du vil skalere indholdet uden at skalere dets ramme, skal du klikke på Håndværktøj til indhold for at vælge objektet direkte. Hvis du vil skalere en ramme uden at skalere indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og markere alle ankerpunkterne.
 2. Vælg skaleringsværktøjet .
 3. Placer skaleringsværktøjet væk fra referencepunktet, og træk. Hvis du kun vil skalere x- eller y-aksen, skal du starte med kun at trække skaleringsværktøjet langs en af akserne. Du kan skalere proportionelt ved at holde Shift nede, samtidig med at du trækker med skaleringsværktøjet. Du opnår større kontrol ved at starte med at trække længere væk fra objektets referencepunkt.

  Bemærk:

  Du kan også skalere vha. værktøjet Fri omdannelse.

Skalere et objekt via panelet Omdan

Hvis du vil bevare objektets oprindelige proportioner, når du bruger panelet Omdan, skal du kontrollere, at ikonet Begræns proportioner  er markeret.

 1. Vælg et objekt, der skal skaleres. Du kan skalere både rammen og indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet. Du kan skalere indholdet uden at skalere rammen ved at markere objektet med direkte markering. Hvis du vil skalere en ramme uden at skalere indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og markere alle ankerpunkterne.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i panelet Omdan eller kontrolpanelet:
  • Vælg en foruddefineret procentværdi i pop-up-menuen Skaler X-aksen i procent  eller Skaler Y-aksen i procent .

  • Angiv en procentværdi (f.eks. 120 %) eller en bestemt afstand (f.eks. 10 punkt) i feltet Skaler X-aksen i procent eller Skaler Y-aksen i procent, og tryk derefter på Enter eller Retur.

Skaler et objekt med piletasterne

 1. Vælg eller marker direkte på objektet eller framen.
 2. Gå ind på panelet Omdan, og klik i feltet Skaler X-aksen i procent  eller Skaler Y-aksen i procent .
 3. Tryk på pil op eller pil ned for at skalere objektet i intervaller på 1 %. Når du trykker på tasten Shift sammen med piletasterne, kan du skalere objektet i intervaller på 10 %.

Hvis du bruger denne metode til at skalere op med en procentsats og skalere ned med samme procentsats, returnerer objektet til den oprindelige skaleringsværdi, hvis Juster skaleringsprocenten er valg under Generelle indstillinger. Hvis du f.eks. skalerer en 20 mm cirkel op med 10 % og derefter ned med 10 %, går den tilbage til 20 mm (ikke 19,8 mm).

Skalere et objekt ved hjælp af kommandoen Skaler

 1. Vælg et objekt, der skal skaleres. Du kan skalere både rammen og indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet. Du kan skalere indholdet uden at skalere rammen ved at markere objektet med direkte markering. Hvis du vil skalere en ramme uden at skalere indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og markere alle ankerpunkterne.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at åbne dialogboksen Skaler:
  • Vælg Objekt > Omdan > Skaler.

  • Dobbeltklik på skaleringsværktøjet .

  • Vælg skaleringsværktøjet, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på eller i nærheden af objektet for at markere et nyt referencepunkt.

 3. Angiv en procentværdi i feltet Skaler X eller Skaler Y.

  Bemærk:

  Hvis du vil bevare objektets oprindelige proportioner, når du bruger panelet Omdan, skal du kontrollere, at ikonet Begræns proportioner  er markeret.

 4. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Eksempel for at få vist resultatet, inden du anvender det.

  • Klik på OK for at skalere objektet.

  • Klik på Kopier for at skalere en kopi af objektet.

Bestemme, hvordan skalering registreres

Du kan bestemme, hvordan skalering skal registreres i brugergrænsefladen. Hvis indstillingen Anvend på indhold er valgt under panelpunktet Generelt under indstillinger, omdefineres skaleringsværdierne til 100 % i panelet Omdan, når objektet er skaleret. Hvis Juster skaleringsprocenten er valgt, forbliver skaleringsværdierne som angivet (f.eks. 125 %).

Hvis flere objekter er markerede, vises skaleringsværdien altid som 100 %. Du kan imidlertid markere objekter individuelt for at få vist den anvendte virkning af omdannelsen (f.eks. 125 %), hvis Juster skaleringsprocenten er valgt.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Vælg Anvend på indhold eller Juster skaleringsprocenten under Ved skalering, og klik derefter på OK.

Bemærk:

Hvis du har valgt Juster skaleringsprocenten, og du skalerer et objekt, kan du vælge Omdefiner skalering som 100 % i panelmenuen Omdan eller i kontrolpanelet for at nulstille procentdelen til 100 %.

Justere stregstyrke ved skalering af objekter

 1. Marker indstillingen Juster stregstyrke ved skalering i panelet Omdan eller i panelmenuen Kontrol.

Hvis du f.eks. skalerer en 4-punkts streg 200 %, mens denne indstilling er aktiv, ændres stregstyrken til 8 punkter. Hvis du slår denne indstilling fra, fordobles størrelsen på objektet, men stregstyrken forbliver 4 punkter.

Hvis indstillingen er aktiveret, og du foretager en uforholdsmæssig skalering af et objekt, anvendes den mindste stregstyrke på alle sider af objektet i InDesign. Lad os f.eks. antage, at du skalerer et markeret objekt med en 4-punkts streg 200 %, men kun i X-retningen. I stedet for at anvende en 8-punkts streg i X-retningen og en 4-punkts streg i Y-retningen, anvender InDesign den mindste værdi (4 punkter) i alle retninger.

En effekts skalerbarhed

Hvis du har oprettet et objekt og anvendt en effekt, skalerer effekten konsekvent i forhold til objektskaleringen. Proportionen, som du skalerer objektet med, gælder også for effekten.

I indstillingerne under Generelle > Anvend på indhold > Medtag effekter. Fravælg denne indstilling, hvis du vil have objekterne til at skalere, og ikke effekterne.

Indstillinger - Medtag effekter
Indstillinger - Medtag effekter

Eller

Vindue > Objekt og layout > Omdan. I pop-op-menuen skal du vælge Juster effekter ved skalering for at slå skalerbarehed på effekter til eller fra.

Juster skalering
Juster skalering

Det fungerer på nogenlunde samme måde som stregeffekter. Du kan altså skalere effekter på samme måde, som du skalerer streger.

Omdefiner skalering som 100 %

I nogle tilfælde kan du ønske at omdefinere værdierne for Skaler X og Skaler Y for et objekt til 100 % uden at ændre størrelsen på objektet. Hvis du f.eks. åbner et dokument, der er oprettet i en tidligere version af InDesign, som ikke har skaleringsværdier, der er forskellige fra 100 %, eller hvis du har skaleret et objekt, mens indstillingen Juster skaleringsprocenten har været aktiveret. Når du vælger denne kommando, indstilles skaleringsværdierne for alle markerede rammer til 100 %. Valg af kommandoen har ingen indflydelse på objekternes størrelse eller udseende.

 1. Marker ét eller flere objekter med skaleringsværdier, der er forskellige fra 100 %.

  Kommandoen er nedtonet, hvis du markerer et importeret billede med direkte markering, eller hvis objektet har skaleringsværdier på 100 %.

 2. Vælg Omdefiner skalering som 100 % i panelet Omdan eller i kontrolpanelet.

Bemærk:

Valg af denne kommando kan medføre en uventet funktionsmåde for objekter i omdannede grupper.

Spejle (spejlvende) objekter

Spejling af et objekt angiver, at objektet spejlvendes langs en usynlig akse ved et angivet referencepunkt. (Se Ændre omdannelsesindstillinger).

Oprindeligt objekt (øverst) spejlet vha. Spejlvend vandret (midten) og Spejlvend lodret (nederst)
Oprindeligt objekt (øverst) spejlet vha. Spejlvend vandret (midten) og Spejlvend lodret (nederst)

Hvis et objekt er blevet spejlvendt, er indikatoren for spejlvending/rotation (P), der er placeret midt i kontrolpanelet, hvid med en sort kontur omkring. Hvis objektet ikke er blevet spejlvendt, er indikatoren helt sort.

 1. Vælg et objekt, der skal spejlvendes. Du kan spejlvende både rammen og indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet. Du kan spejlvende indholdet uden at spejlvende rammen ved at markere objektet med direkte markering. Hvis du vil spejlvende en ramme uden at spejlvende indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og vælge alle ankerpunkterne.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Spejlvend vandret i kontrolpanelet for at spejle objektet med referencepunktet som vandret akse.

  • Klik på knappen Spejlvend lodret i kontrolpanelet for at spejle objektet med referencepunktet som lodret akse.

  Bemærk:

  Du kan spejle objekter ved at trække en side af et objekts afgrænsningsramme forbi den modsatte side med markeringsværktøjet eller værktøjet Fri omdannelse. Du kan også indtaste negative værdier for Skaler X-aksen i procent eller Skaler Y-aksen i procent i panelet Omdan eller i kontrolpanelet.

Vride (skråtstille) objekter

Med vridningsfunktionen kan du hælde eller skråtstille et objekt langs dets vandrette akse eller rotere begge objektets akser. Vridning er praktisk i følgende situationer:

 • Simulering af visse perspektivtyper, f.eks. isometrisk projektion.

 • Hældning af en tekstramme.

 • Oprettelse af kastede skygger, når du vrider en kopi af et objekt.

Vride et objekt

 1. Marker et objekt, der skal vrides. Du kan vride både rammen og indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet. Hvis du vil vride indholdet uden dets ramme, skal du klikke på Håndværktøj til indhold for at vælge objektet direkte. Hvis du vil vride en ramme uden at skalere indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og vælge alle ankerpunkterne.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg vridningsværktøjet   for at vride markerede objekter ved at trække. Placer derefter vridningsværktøjet væk fra udgangspunktet, og træk omkring punktet. Hold Shift nede, og træk for at begrænse vridningen til en vinkelret lodret eller vandre akse. Hvis du begynder at trække i en ikke-vinkelret vinkel og derefter holder Shift-tasten nede, begrænses vridningen til den pågældende vinkel.


   Objekt vredet ved at trække vridningsværktøjet med midten som referencepunkt.

  Bemærk:

  Hvis du vil bruge et andet referencepunkt til vridningen, skal du klikke der, hvor referencepunktet skal placeres.

  • Du kan vride objektet på baggrund af en foruddefineret værdi i panelet Omdan eller i kontrolpanelet ved at vælge en vinkel i pop‑up-menuen Vrid .
  • Du kan vride objektet på baggrund af en angivet værdi i panelet Omdan eller i kontrolpanelet ved at angive en positiv eller negativ vinkel i feltet Vrid  og derefter trykke på Enter eller Retur.
  • Hvis du vil oprette en kopi af objektet med den nye vridning anvendt på kopien, skal du skrive en værdi i feltet Vrid i panelet Omdan og derefter holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trykke på Enter.

Når du vrider et enkelt objekt, vises den angivne værdi i panelet Omdan eller kontrolpanelet. Når du vrider flere objekter, nulstilles værdien for vridningsvinkel til 0 grader, selvom objekterne vrides.

Bemærk:

Du kan også vride vha. værktøjet Fri omdannelse.

Vride et objekt vha. kommandoen Vrid

Du kan vride et objekt et bestemt stykke ved at bruge kommandoen Vrid. Med denne kommando kan du også vride en kopi af det markerede objekt, uden at det oprindelige objekt påvirkes.

 1. Marker et objekt, der skal vrides. Du kan vride både rammen og indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet. Hvis du vil vride indholdet uden dets ramme, skal du klikke på Håndværktøj til indhold for at vælge objektet direkte. Hvis du vil vride en ramme uden at skalere indholdet, skal du markere rammen med direkte markering og vælge alle ankerpunkterne.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at åbne dialogboksen Vrid:
  • Vælg Objekt > Omdan > Vrid.

  • Dobbeltklik på vridningsværktøjet .

  • Vælg vridningsværktøjet, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede for at markere et nyt referencepunkt.

 3. Indtast en ny vridningsvinkel.

  Vridningsvinklen er den hældning, objektet skal have, set i forhold til en linje vinkelret på vridningsaksen. (Vridningsvinklen angives med uret fra den aktuelle akse).

 4. Angiv den akse, som objektet skal vrides i forhold til. Du kan vride et objekt i forhold til en vandret eller lodret akse.
 5. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Eksempel for at få vist resultatet, inden du anvender det.

  • Klik på OK for at forskyde objektet.

  • Klik på Kopier for at forskyde en kopi af objektet.

Gentage omdannelser

Du kan gentage omdannelser som f.eks. flytning, skalering, rotering, ændring af størrelse, spejling, vridning og tilpasning. Du kan enten gentage en enkelt omdannelse eller en sekvens af omdannelser, og du kan anvende disse omdannelser på mere en et objekt ad gangen. InDesign husker alle omdannelser, indtil du vælger et andet objekt eller udfører en anden handling.

Bemærk:

Ikke alle omdannelser registreres. Hvis du f.eks. ændrer en kurve eller dens punkter registreres det ikke som en omdannelse.

 1. Marker ét eller flere objekter, og foretag de nødvendige omdannelser.
 2. Marker det eller de objekter, du vil anvende de samme omdannelser på.
 3. Vælg Objekt > Omdan igen, og marker derefter én af følgende indstillinger:

  Omdan igen

  Anvender den sidste enkeltomdannelsesoperation på afsnittet.

  Omdan igen individuelt

  Anvender den sidste enkeltomdannelsesoperation på hvert markeret objekt individuelt snarere end som en enkelt gruppe.

  Omdan sekvens igen

  Anvender den sidste sekvens af omdannelsesoperationer på afsnittet.

  Omdannelse sekvens igen individuelt

  Anvender den sidste sekvens af omdannelsesoperationer på hvert markeret objekt individuelt.

Rydde omdannelser

 1. Marker det eller de objekter, der er blevet omdannet.
 2. Vælg Ryd omdannelser i panelmenuen Omdan eller i kontrolpanelet.

  Medmindre alle værdierne er standardværdier, medfører rydning af omdannelser, at objekterne ændrer udseende.

  Bemærk:

  Hvis skaleringsværdierne er blevet omdefineret til 100 %, ændres dette ikke ved rydning af omdannelser.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online