Indstille streger

Du kan anvende streg- eller linjeindstillinger på kurver, former, tekstrammer og tekstkonturer. Med panelet Streg kan du styre stregers styrke og udseende, hvordan segmenter sammenføjes, form ved stregers ende og begyndelse samt hvordan hjørnerne skal se ud. Du kan også vælge stregindstillinger i kontrolpanelet, når der er markeret en kurve eller ramme.

Bemærk:

Hvis du ofte bruger de samme stregindstillinger, kan du arkivere disse i et objektformat, så de hurtigt kan anvendes på andre objekter. Du kan se flere oplysninger under Objektformater.

Anvende strøg
Anvende streger

A. Streg anvendt på tekstramme B. Streg anvendt på tekstkontur C. Streg anvendt på cirkel 
 1. Marker den kurve, hvis streg du vil redigere.

  Bemærk:

  Hvis du markerer en kurve med markeringsværktøjet , aktiverer du en afgrænsningsramme, der omgiver hele objektet. Hvis du ønsker at se selve kurven, skal du markere den med værktøjet Direkte markering.

 2. Vælg Vindue > Streg for at åbne panelet Streg.
 3. Ved Styrke skal du vælge en stregstyrke i menuen eller indtaste en værdi og trykke på Enter eller Retur.

  Bemærk:

  Streger under 0,25 pkt. kan være for tynde til at kunne ses, når de udskrives på outputenheder med høj opløsning som f.eks. en fotosætter. Du kan fjerne stregen ved at indtaste en værdi på 0 (nul).

 4. Hvis de øvrige indstillinger ikke vises, skal du vælge Vis indstillinger i panelmenuen for at få vist de forskellige stregattributter.
 5. Du kan ændre attributterne efter ønske.

Bemærk:

Hvis du vil ændre stregens farve, skal du anvende værktøjspanelet og panelet Farveprøver. Se Anvende farve.

Indstillinger i panelet Streg

Panelet Streg
Indstillinger i panelet Streg

Tykkelse

Angiver tykkelsen af stregen.

Afslutning

Vælg en afslutningstype for at angive, hvordan enderne på en åben kurve skal se ud:

Flad Giver kantede ender, der ender i (stopper ved) endepunkterne.

Afrundet Giver halvafrundede ender, der går ud over endepunkterne med halvdelen af stregbredden.

Udragende Giver firkantede ender, der går ud over endepunkterne med halvdelen af stregbredden. Denne indstilling får stregstyrken til at strække sig jævnt i alle retninger omkring kurven.

Bemærk:

Du kan angive en afslutningsindstilling for en lukket kurve, men afslutningen er ikke synlig, medmindre kurven åbnes (hvis du f.eks. klipper den med sakseværktøjet). Afslutningstyper er desuden nemmere at se med en tykkere stregstyrke.

Spidsvinkel

Angiver, hvor lang en vinkel kan være i forhold til stregstyrken, før en spidssammenføjning bliver til en facetsammenføjning. En værdi på 9 kræver f.eks., at vinklen er 9 gange stregstyrken, før vinklen bliver en facet. Indtast en værdi (mellem 1 og 500), og tryk på Enter eller Retur. Spidsvinklen kan ikke anvendes på en rund afslutning.

Bemærk:

Du kan medtage indstillingerne for spidsvinkel og stregjustering i et afsnits- eller tegnformat. Klik på tegnfarveafsnittet, og klik derefter på stregikonet for at gøre indstillingen tilgængelig.

Sammenføjning

Angiv udseendet på stregen i hjørnepunkterne:

Spids Giver spidse hjørner, der går ud over endepunktet, når spidsens længde er inden for spidsvinklen.

Afrundet Giver afrundede hjørner, der går ud over endepunkterne med halvdelen af stregbredden.

Facet Giver kantede hjørner, der ender i (stopper ved) endepunkterne.

Bemærk:

Du kan angive spidsindstillinger for en kurve, der ikke har nogen hjørnepunkter, men spidsindstillingerne træder ikke i kraft, før du opretter hjørnepunkter ved at tilføje dem eller ved at konvertere udjævningspunkter. Spidser er desuden nemmere at se med en tykkere stregstyrke.

Juster streg

Klik på et ikon for at angive stregens placering i forhold til kurven.

Type

Vælg en stregtype i menuen. Hvis du vælger stiplet, vises et nyt sæt indstillinger.

Start/ende

Vælg et pilehoved til begyndelsen og slutningen af kurven.

Byt om på start- og slutpilehoved Klik på ikonet for at bytte rundt på start- og slutpilehovederne.

Skaler

Tilpas størrelsen på pilehovedernes start- og slutpunkter hver for sig. Hvis du vil sammenkæde skalaen for starten og enden af pilehovedet
, skal du klikke på ikonet Sammenkæd skaleringsfaktorer for starten og enden af pilehovedet ved siden af indstillingen Skaler.  

Juster

Justerer kurven mod pilehovedets spids eller ende. Indstillingerne er:

 • Forlæng pilespids forbi enden af kurven
 • Placer pilespids ved enden af kurven

Mellemrumsfarve

Angiv en farve, der skal vises i mellemrummene mellem streger, prikker eller flere linjer i en mønstret streg.

Mellemrumsnuance

Angiv en nuance (når mellemrumsfarven er angivet).

Bemærk:

Selvom du kan definere stiplede streger i panelet Streg, er det nemmere at oprette en stiplet streg ved hjælp af et brugerdefineret stregformat.

Tilføje begyndelses- og endeformer

Vær opmærksom på følgende, når du arbejder med begyndelses- og endeformer:

 • Du kan ikke redigere de tilgængelige begyndelses- og endeformer, men hvis du har et ekstramodul, der giver dig flere muligheder, kan menuerne Begyndelse og Ende i stregpanelet indeholde ekstra former.

 • Begyndelses- og endeformernes størrelse er proportionale med stregstyrken. Det ændrer dog ikke kurvens længde at tilføje en begyndelses- eller endeform.

 • Begyndelses- og endeformerne roterer automatisk for at passe til vinklen på et endepunkts retningslinje.

 • Begyndelses- og endeformer vises kun ved endepunkter på åbne kurver. De vises ikke på individuelle streger i en stiplet streg.

 • Hvis du anvender begyndelses- og endeformer på en sammensat kurve, der indeholder åbne underkurver, anvender alle underkurverne de samme begyndelses- og endeformer.

 • Du kan anvende begyndelses- og endeformer på en lukket kurve, men de er ikke synlige, medmindre du åbner kurven.

Starte og afslutte former
Eksempler på begyndelses- og endeformer

Oprette pile med begyndelses- og endeformer

Brug menuerne Begyndelse og Afslutning i panelet Streg til at føje en pil eller en anden form til slutningen af en åben kurve.

 1. Brug stregværktøjet til at tegne en streg, eller opret en åben kurve.
 2. Åbn panelet Streg, når stregen eller kurven er markeret, og vælg et format i menuerne Begyndelse og Afslutning. Menuen Begyndelse tilføjer en form til det første endepunkt på en kurve (bestemt af den rækkefølge, kurvens punkter blev tegnet i), og menuen Ende tilføjer en form til det sidste endepunkt.

Skifte mellem en kurves begyndelses- og endeformer

 1. Vælg en kurve ved hjælp af værktøjet Direkte markering .
 2. Vælg Objekt > Kurver > Omvend kurve, eller klik på knappen Omvend kurve i panelet Kurvefinder.

Definere brugerdefinerede stregformater

Du kan oprette et brugerdefineret stregformat ved hjælp af panelet Streg. Brugerdefinerede stregformater kan være stiplede, prikkede eller stribede, og du kan definere stregens mønster-, afslutnings- og hjørneattributter. Du kan angive andre stregattributter, f.eks. styrke, mellemrumsfarve og begyndelses- og endeformer, efter at dit eget stregformat er blevet anvendt på et objekt.

Brugerdefinerede stregformater
Brugerdefinerede stregformater

A. Stiplet B. Prikket C. Stribe 

Brugerdefinerede stregformater kan arkiveres og indlæses i andre InDesign-dokumenter.

 1. Vælg Vindue > Streg for at åbne panelet Streg.
 2. Vælg Stregformater i stregpanelets menu.
 3. Klik på Nyt.
 4. Indtast et navn på stregformatet.
 5. Vælg en af følgende under Type:
  • Stiplet for at definere et stiplet format med regelmæssige eller varierende afstand mellem stregerne.

  • Stribet for at definere et format med en eller flere parallelle linjer.

  • Punkteret for at definere et format med prikker med regelmæssige eller varierende afstand mellem prikkerne.

   Indstillingerne i dialogboksen ændres, så de passer til dine valg.

 6. Ved Mønsterlængde skal du angive længden på det gentagne mønster (kun stiplede eller prikkede formater). Linealen opdateres, så den passer til den angivne længde.
 7. Hvis du vil definere et stregmønster, skal du gøre et af følgende:
  • Klik på linealen for at tilføje en ny streg, prik eller stribe.

  • Træk i en streg, prik eller stribe for at flytte den.

  • Hvis du vil tilpasse bredden på en streg, skal du flytte dens linealmærker . Du kan også markere punktet og indtaste værdier under Begyndelse (hvor den stiplede linje begynder på linealen) og Længde.

  • Hvis du vil tilpasse placeringen af en prik, skal du flytte dens linealmærker . Du kan også markere prikken og indtaste en værdi ved Centreret (hvor prikkens centrum er placeret).

  • Hvis du vil tilpasse tykkelsen på en stribe, skal du flytte dens linealmærker . Du kan også markere striben og indtaste værdier ved Begyndelse og Bredde, der begge vises som procenter af stregens styrke.

  • Hvis du vil slette et punkt, en prik eller en stribe, skal du trække det ud af linealvinduet (egne stregformater skal dog indeholde mindst én streg, prik eller stribe).

  Oprette en stiplet linje i dialogboksen Nyt stregformat
  Oprettelse af en stiplet linje i dialogboksen Nyt stregformat

  A. Klik for at tilføje en streg til mønstret B. Træk i et mærke for at gøre stregen bredere C. Træk i stregen for at tilpasse mellemrummet mellem stregerne 
 8. Hvis du vil se stregen med forskellig linjestyrke, kan du angive en linjestyrke ved hjælp af indstillingen Skærmversionsstyrke.
 9. Til stiplede eller prikkede mønstre skal du bruge indstillingen Hjørner for at se, hvordan streger eller prikker placeres for at gøre mønstret jævnt omkring et hjørne.
 10. Til stiplede formater skal du vælge et format ved Afslutning for at se formen på stregerne. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Afslutning i panelet Streg.
 11. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Tilføj for at arkivere stregformatet og definere et nyt. Klik på Udført for at lukke dialogboksen.

  • Klik på OK for at arkivere stregformatet og lukke dialogboksen.

Arkivere brugerdefinerede stregformater

Du kan arkivere brugerdefinerede stregformater til brug i andre InDesign-dokumenter.

Arkivere et brugerdefineret stregformat

 1. Vælg Stregformater i stregpanelets menu.
 2. Marker et brugerdefineret stregformat, og klik på Arkiver.

  Bemærk:

  Du kan ikke gemme eller redigere standardstregformaterne (omgivet af kantede parenteser).

 3. Angiv navn og placering for stregformatfilen (.inst), og klik på OK.

Indlæse et brugerdefineret stregformat

 1. Vælg Stregformater i stregpanelets menu.
 2. Klik på Indlæs.
 3. Marker den stregformatfil (.inst), der indeholder det brugerdefinerede stregformat, du vil importere, og klik på OK.

Anvende et brugerdefineret stregformat

 1. Vælg et brugerdefineret stregformat fra menuen Type i panelet Streg, mens en kurve eller ramme er markeret.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online