Oprette linealhjælpelinjer

Linealhjælpelinjer adskiller sig fra linjenet ved, at de kan placeres frit på en side eller et montagebord. Du kan oprette to typer linealhjælpelinjer: sidehjælpelinjer, som kun vises på den side, hvor du opretter dem, eller opslagshjælpelinjer, som strækker over alle sider og montagebordet i et opslag med flere sider. Du kan trække en hvilken som helst linealhjælpelinje ud på montagebordet. En linealhjælpelinje vises eller skjules sammen med det lag, den er oprettet på.

Nye linealhjælpelinjer vises altid på målopslaget. Hvis du f.eks. kan se flere opslag i dokumentvinduet, og du trækker en ny hjælpelinje ind i vinduet, vises den nye hjælpelinje kun på målopslaget.

Hjælpelinjer i dokumentvinduet
Hjælpelinjer i dokumentvinduet

A. Opslagshjælpelinje B. Sidehjælpelinje 

Oprettelse af en linealhjælpelinje:

 1. Sørg for, at både linealer og hjælpelinjer er synlige, kontroller at det korrekte opslag er angivet, og vis dokumentet i normal visningstilstand (ikke i skærmversionstilstand).
 2. Hvis dokumentvinduet har flere lag, skal du klikke på et lagnavn i panelet Lag for at gøre det til mållag.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette en sidehjælpelinje, skal du placere markøren i en vandret eller lodret lineal og trække til den ønskede placering på målopslaget. Hvis du slipper hjælpelinjen på montagebordet, går den hen over montagebordet og opslaget, og den fungerer som sidehjælpelinje, hvis du senere trækker den ud på siden.

  • Hvis du vil oprette en opslagshjælpelinje, skal du trække fra den vandrette eller lodrette lineal, idet markøren er på montagebordet, mens hjælpelinjen placeres det ønskede sted på målopslaget.

  • Hvis du vil skifte mellem vandrette og lodrette hjælpelinjer, skal du markere hjælpelinjen og holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede.

  • Hvis du vil oprette en opslagshjælpelinje, når montagebordet ikke er synligt (f.eks. når du har zoomet ind), skal du trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du trækker fra den vandrette eller lodrette lineal til målopslaget.

  • Hvis du vil oprette en opslagshjælpelinje uden at trække, skal du dobbeltklikke på et bestemt sted på den vandrette eller lodrette lineal. Hvis du vil fastgøre hjælpelinjen til det nærmeste mærke, skal du holde Shift nede, når du dobbeltklikker på linealen.

  • Hvis du vil oprette lodrette og vandrette hjælpelinjer på samme tid, skal du trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du trækker fra målopslagets linealskæringspunkt til den ønskede placering.

En lodret og vandret hjælpelinje
En vandret og lodret hjælpelinje oprettet samtidig

Bemærk:

Hvis du vil flytte en linealhjælpelinje numerisk, skal du markere hjælpelinjen og indtaste værdier for X og Y i kontrolpanelet.

Oprettelse af et sæt jævnt fordelte sidehjælpelinjer

 1. Hvis dokumentvinduet har flere lag, skal du klikke på et lagnavn i panelet Lag for at gøre det til mållag.
 2. Vælg Layout > Opret hjælpelinjer.
 3. Indtast en værdi, der angiver det antal rækker eller spalter, du vil oprette, under Antal.
 4. Indtast en værdi, der angiver afstanden mellem rækker eller spalter, under Spaltemellemrum. Start med en lav værdi, f.eks. 1 pica; et stort mellemrum giver ikke megen plads til spalterne.

  Spalter, der oprettes med kommandoen Opret hjælpelinjer, er ikke de samme som dem, der oprettes med kommandoen Layout > Margener og spalter. Spalter, der er oprettet med Opret hjælpelinjer kan f.eks. ikke styre tekstombrydningen, når en tekstfil indsættes. Brug kommandoen Margener og spalter til at oprette større spalteopdelinger til automatisk ombrydning af tekst, og brug kommandoen Opret hjælpelinjer til at oprette spaltelinjenet og andre layouthjælpemidler.

 5. Klik på Margener under Tilpas hjælpelinjer til for at oprette hjælpelinjerne inden for sidemargenerne, eller klik på Side for at oprette hjælpelinjerne inden for sidens kanter.
  Jævnt fordelte linealhjælpelinjer
  Jævnt fordelte linealhjælpelinjer inden for sidemargenerne (til venstre) og sidens kanter (til højre)

 6. Hvis du vil slette eksisterende hjælpelinjer (herunder hjælpelinjer på låste eller skjulte lag), skal du vælge Fjern eksisterende linealhjælpelinjer.
 7. Du kan vælge Skærmversion for at se virkningen af indstillingerne på siden og derefter klikke på OK.

Bemærk:

Kommandoen Opret hjælpelinjer kan kun oprette sidehjælpelinjer, ikke opslagshjælpelinjer.

Bemærk:

Hvis du vil placere eksisterende hjælpelinjer med samme afstand fra hinanden, skal du markere hjælpelinjerne (ved at trække eller holde Shift nede, mens du klikker med musen). Vælg derefter Brug afstand i kontrolpanelet, indtast afstandsværdien i tekstfeltet og tryk på Enter eller Retur for at bekræfte. Klik på Fordel lodret, centreret  eller Fordel vandret, centreret  til venstre for indstillingen Brug afstand.

Visning og skjulning af hjælpelinjer

 • For at få vist eller skjule alle margen-, spalte- og linealhjælpelinjer skal du vælge Vis > Net og hjælpelinjer > Vis/Skjul hjælpelinjer.
 • Hvis du kun vil have vist eller skjule linealhjælpelinjer på et enkelt lag uden at ændre synligheden af objekterne på laget, skal du dobbeltklikke på lagets navn i lagpanelet, markere eller fjerne markeringen af Vis hjælpelinjer og trykke på OK.
 • For at få vist eller skjule hjælpelinjer og alle andre elementer, der ikke udskrives, skal du klikke på ikonet Skærmversion  nederst i værktøjspanelet.

Arbejde med linealhjælpelinjer

Du kan ændre attributterne for enkelte linealhjælpelinjer, og du kan flytte, klippe, kopiere, indsætte eller slette flere linealhjælpelinjer på samme tid. Klippede eller kopierede linealhjælpelinjer kan indsættes på andre sider eller i andre dokumenter, men ikke i andre programmer. Hvis du vil ændre bestemte hjælpelinjers attributter, skal du markere de hjælpelinjer, du vil ændre. Når der ikke er markeret nogen hjælpelinjer, definerer kommandoen Linealhjælpelinjer kun standardindstillingerne for nye hjælpelinjer.

Markering af linealhjælpelinjer

Umarkerede linealhjælpelinjer vises som standard i lyseblå. Markerede linealhjælpelinjer fremhæves med deres lagfarve. Når en hjælpelinje er markeret, ændres ikonet Referencepunkt i kontrolpanelet til eller , hvilket repræsenterer den markerede hjælpelinje.

 • Hvis du vil markere en enkelt linealhjælpelinje, skal du bruge markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering  og klikke på hjælpelinjen for at fremhæve dens lagfarve.

Bemærk:

Hvis du ikke kan markere en linealhjælpelinje, og kommandoen Vis > Net og hjælpelinjer > Lås hjælpelinjer allerede er deaktiveret, kan hjælpelinjen være på sidens master eller på et lag, hvor hjælpelinjerne er låst.

 • Hold Shift nede, mens du klikker med markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering for at markere flere linealhjælpelinjer. Du kan også trække hen over flere hjælpelinjer, så længe markeringsrammen ikke berører eller omgiver andre objekter.
 • For at markere alle linealhjælpelinjer på målopslaget skal du trykke på Ctrl+Alt+G (Windows) eller Kommando+Alternativ+G (Mac OS).

Flytning af linealhjælpelinjer

 1. Du kan gøre et af følgende med markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering :
  • Træk i linealhjælpelinjen for at flytte den.

  • Du kan flytte flere linealhjælpelinjer ved at holde Shift nede og markere de hjælpelinjer, du vil flytte, og træk derefter i dem.

   Flyt markerede hjælpelinjer som ethvert andet markeret objekt, f.eks. som når du skubber med piletasterne og ved hjælp af kontrolpanelet eller panelet Omdan.

  • Hvis du vil fastgøre en linealhjælpelinje til et linealmærke, skal du trykke på Shift, mens du trækker den. Du kan også markere hjælpelinjen, holde Shift nede og klikke med musen.

  • Vil du flytte en opslagshjælpelinje, skal du trække den del af hjælpelinjen, der ligger på montagebordet, eller trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du trækker hjælpelinjen fra siden.

  • Hvis du vil flytte hjælpelinjerne til en anden side eller til et andet dokument, skal du markere en eller flere hjælpelinjer, vælge Rediger > Kopier eller Rediger > Klip, gå til en anden side og derefter vælge Rediger > Sæt ind. Hvis du indsætter på en side med samme størrelse og retning som hjælpelinjernes oprindelige side, får hjælpelinjerne samme placering.

Bemærk:

Indstillingen Bevar lag ved indsættelse påvirker det lag, de indsatte hjælpelinjer vises på.

Slette linealhjælpelinjer

 • Hvis du vil slette enkelte hjælpelinjer, skal du markere en eller flere hjælpelinjer og derefter trykke på Delete. (du kan også trække i linealhjælpelinjer og slippe dem på en lineal for at slette dem).
 • Hvis du vil slette alle linealhjælpelinjer på målopslaget, skal du højreklikke (Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) på en markeret hjælpelinje eller en lineal og vælge Slet alle hjælpelinjer på opslag.

Hvis du ikke kan slette en hjælpelinje, er den muligvis låst, den kan være på en masterside eller på et låst lag.

Tilpasse linealhjælpelinjer

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil ændre indstillinger for en eller flere eksisterende linealhjælpelinjer, skal du markere dem.

  • Hvis du vil definere standardindstillinger for nye linealhjælpelinjer, skal du fjerne markeringen af alle hjælpelinjer ved at klikke i et tomt område.

 2. Vælg Layout > Linealhjælpelinjer.
 3. Angiv den mindste forstørrelse, linealhjælpelinjerne vises ved, under Visningstærskel. Dette forhindrer, at linealhjælpelinjerne vises for tæt sammen ved lille forstørrelse.
 4. Du kan enten vælge en farve eller vælge Brugerdefineret for at angive en brugerdefineret farve i systemfarvevælgeren. Klik derefter på OK.

Bemærk:

Du kan indstille den aktuelle forstørrelse som visningstærskel for nye linealhjælpelinjer ved at trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), når du trækker de markerede linealhjælpelinjer.

Låse linealhjælpelinjer eller låse dem op

 • Hvis du vil låse alle linealhjælpelinjer eller låse dem op, skal du vælge Vis > Net og hjælpelinjer > Lås hjælpelinjer for at markere eller fjerne markeringen af kommandoen.
 • For at låse eller låse linealhjælpelinjer på kun et enkelt lag op og ikke ændre synligheden af objekterne på laget, skal du dobbeltklikke på lagets navn i lagpanelet, markere eller fjerne markeringen af Lås hjælpelinjer og trykke på OK.

Ændring af linealhjælpelinjers stakrækkefølge

Linealhjælpelinjer vises som standard foran alle andre hjælpelinjer og objekter. Nogle linealhjælpelinjer kan dog blokere for objekter såsom streger med lille stregbredde. Du kan ændre indstillingen Hjælpelinjer bagest for at få vist linealhjælpelinjerne foran eller bag alle andre objekter. Men uanset indstillingen Hjælpelinjer bagest ligger objekter og linealhjælpelinjer altid foran margen- og spaltehjælpelinjer. Du kan også strukturere hjælpelinjer på forskellige lag, men det påvirker ikke den synlige rækkefølge - indstillingen Hjælpelinjer bagest stabler alle linealhjælpelinjer som ét sæt i forhold til alle sideobjekter.

Standardstakrækkefølge
Standardstakrækkefølge

A. Linealhjælpelinjer B. Sideobjekter C. Margen- og spaltehjælpelinjer D. Side 
 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Hjælpelinjer og montagebord (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Hjælpelinjer og montagebord (Mac OS).
 2. Marker Hjælpelinjer bagest, og klik på OK.

Fastgøre objekter til hjælpelinjer og linjenet

Du kan justere objekter præcist på hjælpelinjerne ved hjælp af kommandoerne Fastgør til hjælpelinjer og Fastgør til dokumentlinjenet. Objektkanter fastgøres til (trækkes frem mod) det nærmeste skæringspunkt på linjenettet eller den nærmeste hjælpelinje, når du trækker, flytter eller ændrer størrelse på objekter.

Det nøjagtige område, inden for hvilket objekter fastgøres til hjælpelinjer, kaldes fastgøringszonen, og den kan du justere. Når du vælger både Fastgør til hjælpelinjer og Fastgør til dokumentlinjenet, har linjenettet forrang.

Vær opmærksom på følgende, når du justerer objekter på hjælpelinjer og linjenet:

 • For at fastgøre et objekt til en hjælpelinje skal du trække et objekt mod en hjælpelinje, indtil et eller flere af objektets kanter befinder sig inden for hjælpelinjens fastgøringszone.

 • Hjælpelinjer skal være synlige, for at objekterne kan fastgøres til dem. Objekter kan dog fastgøres til dokument- og grundlinjenet, uanset om de er synlige eller ej.

 • Objekter i et lag fastgøres til linealhjælpelinjer, der er synlige på et hvilket som helst andet lag. Hvis objekterne ikke skal fastgøres til hjælpelinjerne på et bestemt lag, skal du skjule lagets hjælpelinjer.

 • Hvis du vil fastgøre tekstens grundlinje til grundlinjegitteret, skal du vælge Gitterjustering > Latinsk grundlinje i kontrolpanelmenuen eller panelmenuen Afsnit. Du kan også angive Gitterjustering til Latinsk grundlinje i Gitterindstillinger for kolonneformater.

 • Hvis tekstgrundlinjer skal fastgøres til grundlinjenettet, skal du trykke på knappen Juster efter grundlinjenet  for de enkelte afsnit eller afsnitstyper.

 1. Vælg Vis > Net og hjælpelinjer, og kontroller, at Fastgør til hjælpelinjer er markeret (med flueben).

  Bemærk:

  Kommandoen Fastgør til hjælpelinjer styrer både fastgørelse til hjælpelinjer og til grundlinjenet.

 2. For at angive zonen for fastgørelse skal du vælge Rediger > Indstillinger > Hjælpelinjer og montagebord (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Hjælpelinjer og montagebord (Mac OS), indtaste en værdi for Fastgør til zone og klikke på OK. Værdien Fastgør til zone er altid i pixel.

Bruge autohjælpelinjer

Funktionen Smart-hjælpelinjer gør det nemmere at fastgøre objekter til elementer i dit layout. Mens du trækker eller opretter et objekt, vises der midlertidige hjælpelinjer, der angiver, at objektet justeres med en kant eller midten af siden eller med et andet sideelement.

Funktionen Smart-hjælpelinjer er valgt som standard. Du kan deaktivere smart-hjælpelinjer, eller du kan deaktivere kategorier for smart-hjælpelinjer:

Justering af smart-objekt

Med Justering af smart-objekt kan du nemt at fastgøre til midten eller kanten af sideelementer. Udover fastgørelse så tegner smart-hjælpelinjer dynamisk for at indikere, hvilket objekt de fastgøres til.

Smart-dimensioner

Smart-dimensionsfeedback vises, når du tilpasser størrelsen på, opretter eller roterer sideelementer. Hvis du f.eks. roterer et objekt på din side 24 grader, vises der et rotationsikonet, mens du roterer et andet objekt tæt på 24 grader. Med dette tip kan du fastgøre objektet til samme rotationsvinkel som det tilstødende objekt. Når du tilpasser størrelsen på et objekt ved siden af et andet objekt, kan du også fastgøre objektet til samme bredde og højde som det tilstødende objekt med et linjesegment med pile i hver ende.

Smart-mellemrum

Med Smart-mellemrum kan du hurtigt arrangere sideelementer vha. midlertidige hjælpelinjer, som viser, hvornår mellemrummene mellem objekter er lige store.

Smart-markører

Der vises smart-markør-feedback i form af X- og Y-værdier i en grå boks, når du flytter eller tilpasser størrelsen på et objekt, eller i form af en måling, når du roterer værdier. Du kan slå smart-markører til eller fra ved hjælp af indstillingen Vis transformationsværdier under indstillingerne for Grænseflade.

Du kan finde et videoselvstudium om brug af autohjælpelinjer på www.adobe.com/go/lrvid4029_id.

Slå autohjælpelinjer til eller fra

 1. Vælg Vis > Net og hjælpelinjer > Smart-hjælpelinjer.

Aktivere eller deaktivere kategorierne for smart-hjælpelinjer

 1. Åbn indstillingerne Hjælpelinjer og montagebord.
 2. Angiv, om du vil aktivere eller deaktivere Juster efter objektcenter, Juster efter objektkanter, Smart-dimensioner og Smart-mellemrum, og klik derefter på OK.

Bemærk:

Du kan deaktivere smart-markører, der viser X- og Y-værdierne for de objekter, du lader musemarkøren hvile på, ved at fjerne markeringen af Vis transformationsværdier i indstillingerne for grænsefladen.

Ændring af udseendet af smart-hjælpelinjer

 1. Åbn afsnittet Hjælpelinjer og montagebord i dialogboksen Indstillinger.
 2. Vælg en anden farve i menuen Smart-hjælpelinjer, og klik på OK.

Tip om brug af smart-hjælpelinjer

 1. Smart-hjælpelinjer virker kun på sideelementer og skæringspunkter i den aktuelle sidevisning. Hvis du har mange objekter på en side og forsøger at justere et objekt til et andet objekt eller andre objekter, skal du zoome ind på området. Hvis du ikke vil fastgøre smart-hjælpelinjer til spaltehjælpelinjer, skal du deaktivere Fastgør til hjælpelinjer midlertidigt ved at vælge Vis > Net og hjælpelinjer > Fastgør til hjælpelinjer. Funktionen Smart-hjælpelinjer er præcis, uanset zoomprocenten, så du behøver ikke at zoome ind for at se, om to objekter f.eks. virkelig er justeret langs deres venstrekanter.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online