Klik på hyperlinkene herunder for at få detaljerede oplysninger og instruktioner.

Om mastere, stakrækkefølge og lag

En master fungerer som en baggrund, du hurtigt kan anvende på mange sider. Objekter på en master vises på alle de sider, der anvender den pågældende master. Masterelementer, der vises på dokumentsider, er omgivet af en stiplet ramme. Ændringer, du foretager på en master, anvendes automatisk på tilknyttede sider. Mastere indeholder typisk gentagne logoer, sidetal, sidehoveder og sidefødder. De kan også indeholde tom tekst eller grafikrammer, der fungerer som pladsholdere på dokumentsider. Et masterelement kan ikke vælges på en dokumentside, medmindre masterelementet tilsidesættes.

Mastere kan ligesom sider indeholde flere lag i dokumentet. Objekter på et enkelt lag har deres egen stakrækkefølge i laget. Objekter på et mastersidelag vises bag objekter, der er tildelt samme lag på dokumentsiden.

Hvis du vil have et masterelement vist foran objekter på dokumentsiden, skal du tildele et højere lag til objektet på masteren. Et masterelement på et højere lag vises foran alle objekter på de lavere lag. Hvis du fletter alle lag, flyttes masterelementer om bag dokumentsideobjekter.

Mastere, stakrækkefølge og lag
Masterelementer (øverst til venstre) vises bag sideobjekter på samme lag (nederst til venstre). Når du flytter et masterelement til et højere lag (øverst til højre), flyttes det hen foran alle objekter på de lavere lag (nederst til højre).

Tip og retningslinjer for mastere

 • Du kan sammenligne designalternativer ved at oprette forskellige mastere og anvende dem enkeltvist for at afprøve dem på sider med typisk indhold.

 • Hvis du hurtigt vil oprette layout for nye dokumenter, kan du arkivere et sæt mastere i en dokumentskabelon sammen med afsnits- og tegntyper, farvebiblioteker samt andre formater og forudindstillinger.

 • Hvis du ændrer spalte- eller margenindstillinger på en master eller vælger en ny master med andre spalte- og margenindstillinger, kan du tvinge objekter på siden til at anvende det nye layout automatisk. (Se Om automatisk layoutjustering).

 • Automatiske sidetal, der er indsat på en master, viser det korrekte sidetal for hver af de sektioner i dokumentet, som masteren er anvendt på. (Se Tilføjelse af grundlæggende sidenummerering).

Oprette mastere

Som standard har alle de dokumenter, der oprettes, en masterside. Du kan oprette yderligere mastersider fra bunden eller ud fra eksisterende mastersider eller dokumentsider. Når du anvender mastersider på andre sider, overføres alle ændringer, der foretages i kildemasteren, til mastere og dokumentsider, der er baseret på den. Med nøje planlægning er dette en nem metode til at foretage layoutændringer på flere sider i hele dokumentet.

Oprettelse af en ny master fra bunden

 1. Vælg Ny master i menuen i panelet Sider.
 2. Angiv følgende indstillinger, og klik på OK:
  • Indtast et præfiks, der identificerer den anvendte master for hver side, i panelet Sider. Du kan indtaste maks. fire tegn.

  • Indtast et navn til masteropslaget under Navn.

  • Vælg et eksisterende masteropslag, som du vil basere det nye masteropslag på, eller vælg Ingen.

  • Indtast en værdi for det antal sider, der skal være i masteropslaget (maks. 10), under Antal sider.

Oprettelse af en ny master ud fra en eksisterende side eller et eksisterende opslag

 • Træk et helt opslag fra sidesektionen i panelet Sider til mastersektionen.
 • Marker et opslag i panelet Sider, og vælg Arkiver som master i menuen i panelet Sider.

Objekterne på den oprindelige side eller det oprindelige opslag bliver en del af den nye master. Hvis den oprindelige side anvendte en master, er den nye master baseret på den oprindelige sides master.

Oprettelse af et nyt masteropslag ud fra en anden side eller et andet opslag
Oprettelse af et nyt masteropslag ud fra en anden side eller et andet opslag

Basering af en master på en eksisterende master

Du kan oprette en mastervariant, der er baseret på og opdateres sammen med en anden master (der kaldes den overordnede master) i samme dokument. De masteropslag, der er baseret på den overordnede master, kaldes underordnede mastere. Hvis dit dokument f.eks. har 10 kapitler, der bruger masteropslag med meget få variationer, kan du basere dem alle på et masteropslag, der indeholder layout og objekter, som er fælles for alle 10. På denne måde skal du i forbindelse med en ændring af det grundlæggende design kun redigere den overordnede master og behøver ikke at redigere dem alle ti separat. Variere formatering af dine underordnede mastere. Du kan tilsidesætte overordnede masterelementer på en underordnet master for at oprette varianter af en master, ligesom du kan tilsidesætte masterelementer på dokumentsider. Det er en nem måde at holde et konsekvent, men varieret design helt opdateret.

Overordnede og underordnede mastere
Oprindelige overliggende og underliggende mastere (til venstre). Når den overliggende master ændres, opdateres de underliggende mastere automatisk (til højre)

 1. Hvis du vil basere en master på en eksisterende master, skal du gøre et af følgende i sektionen Mastere i panelet Sider:
  • Marker et masteropslag, og vælg Masterindstillinger for [masteropslagets navn] i menuen i panelet Sider. Vælg en anden master under Baseret på master, og klik på OK.

  • Marker navnet på det masteropslag, du vil bruge som basis, og træk det over på navnet på en anden master for at anvende det.

  B-Master baseret på A-Master
  B-Master baseret på A-Master

Redigering af layoutet i en master

Du kan redigere layoutet i mastersider når som helst. Ændringer, du foretager, afspejles på alle sider, der anvender den pågældende master. F.eks. vil tekst eller grafik, som føjes til en master, vises på de dokumentsider, som masteren er blevet anvendt på.

Bemærk:

Når du tilsidesætter eller frigør et mastersideobjekt på en bestemt side, opdateres objektet muligvis ikke i overensstemmelse med ændringer, der foretages på mastersiden.

 1. Dobbeltklik på ikonet for den master, du vil redigere, i panelet Sider, eller marker mastersiden på tekstfeltlisten nederst i dokumentvinduet. Masteropslaget vises i dokumentvinduet.
 2. Rediger masteren.

InDesign opdaterer automatisk de sider, der anvender masteren.

Du kan ændre størrelsen af mastersiden ved at markere den med sideværktøjet og derefter bruge indstillingerne i kontrolpanelet til at ændre dimensionen. Se Brug af flere sidestørrelser.

Bemærk:

Brug flere visninger til at se resultatet af masterredigeringen. Vælg Vindue > Arranger > Nyt vindue, og vælg derefter Vindue > Arranger > Flise. Indstil den ene visning til en side og den anden til den master, der er anvendt på siden. Rediger derefter masteren, og se siden blive opdateret.

Ændring af mastersideindstillinger

Du kan redigere mastersideindstillinger for at ændre masterens navn eller præfiks, basere masteren på en anden master eller ændre antallet af sider i masteropslaget.

 1. Klik på masteropslagets navn i panelet Sider for at markere masteropslaget.
 2. Vælg Masterindstillinger for [masternavn] i menuen i panelet Sider.
 3. Foretag ændringerne af indstillingerne, og klik derefter på OK.

Anvendelse af mastersider

Hvis dokumentet indeholder brugerdefinerede opslag (f.eks. et 3- eller 4-siders foldeudopslag i et magasin), skal alle mastere, du anvender, indeholde samme antal sider.

Hvis mastersiden har en anden sidestørrelse end layoutsiden, vil anvendelse af mastersiden ændre størrelsen af layoutsiden. Hvis layoutsiden har en tilpasset sidestørrelse, kan du angive, om du vil bevare den tilpassede størrelse af layoutsiden eller anvende mastersidens størrelse.

Bemærk:

Masterelementer på en dokumentside vises med stiplet ramme. Hvis du ikke kan se masterelementer på en dokumentside, er masteren muligvis skjult på et lavere lag, eller masterelementerne kan være skjult. Vælg Vis masterelementer i menuen i panelet Sider.

Anvendelse af en master på en dokumentside eller et opslag

 • Hvis du vil anvende masteren på én side, skal du trække mastersideikonet til et sideikon i panelet Sider. Når et sort rektangel omgiver den ønskede side, skal du slippe museknappen.
 • Hvis du vil anvende masteren på et opslag, skal du trække mastersideikonet til et hjørne af opslaget i panelet Sider. Når et sort rektangel omgiver alle siderne i det ønskede opslag, skal du slippe museknappen.


  Anvend en master på en side (til venstre), og anvend en master på et opslag (til højre)

Anvendelse af en master på flere sider

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker de sider, du vil anvende en ny master på, i panelet Sider. Tryk derefter på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), og klik på en master.

  • Vælg Anvend master på sider i menuen i panelet Sider, vælg en master under Anvend master, kontroller, at sideudsnittene under På side er korrekte, og klik på OK. Du kan anvende en master på flere sider samtidig. Du kan f.eks. indtaste 5, 7‑9, 13‑16 for at anvende den samme master på side 5, 7‑9 og 13‑16 (Se Visning af absolut nummerering eller sektionsnummerering i panelet Sider).

Anvendelse af en master på et ikke-sammenhængende sideudsnit
Anvendelse af en master på et ikke-sammenhængende sideudsnit

Fjernelse af tildeling af mastere fra dokumentsider

 1. Anvende masteren Ingen fra mastersektionen i panelet Sider.

  Når du fjerner tildelingen af en master fra en side, anvendes dens layout og elementer ikke længere på siden. Hvis en master indeholder de fleste af de elementer, du ønsker, men du har brug for at tilpasse udseendet på nogle få sider, kan du tilsidesætte masterobjekter og redigere eller ændre dem på de pågældende dokumentsider i stedet for at fjerne tildelingen af masteren.

Kopiering af mastere

Du kan kopiere en master inden for et dokument eller fra et dokument til et andet og bruge den som udgangspunkt for en ny master. Du kan også kopiere mastere til andre dokumenter, når du synkroniserer dokumenter i en bog eller importerer mastersider fra et andet dokument.

Kopiering af en master inden for et dokument

 1. Gør et af følgende i panelet Sider:
  • Træk et masteropslags sidenavn til knappen Ny side nederst i panelet.

  • Marker et masteropslags sidenavn, og vælg Dubler masteropslag [opslagsnavn] i menuen i panelet.

Når du kopierer en master, ændres præfikset for den kopierede master til det efterfølgende bogstav i alfabetet.

Kopiering eller flytning af en master til et andet dokument

 1. Åbn det dokument, du vil tilføje masteren til. Åbn derefter dokumentet med den master, du vil kopiere.
 2. Gør et af følgende i panelet Sider i kildedokumentet:
  • Klik på masteropslaget, og træk det hen til vinduet for destinationsdokumentet for at kopiere det.

  • Marker den master, som du vil kopiere. Vælg Layout > Sider > Flyt master, og vælg navnet på destinationsdokumentet i menuen Flyt til. Hvis du vil fjerne siden eller siderne fra kildedokumentet, skal du markere Slet sider efter flytning og derefter klikke på OK.

Hvis måldokumentet allerede har en master med samme præfiks, får den flyttede master tildelt det næste ledige bogstav i alfabetet.

Sletning af en master fra et dokument

 1. Marker et eller flere mastersideikoner i panelet Sider.

  Bemærk:

  Hvis du vil markere alle ubrugte mastersider, skal du vælge Vælg ubrugte mastere i menuen i panelet Sider.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk et markeret masterside- eller opslagsikon til ikonet Slet nederst i panelet.

  • Klik på ikonet Slet nederst i panelet.

  • Vælg Slet masteropslag [opslagets navn] i panelmenuen.

Når du sletter en master, anvendes masteren [Ingen] på de dokumentsider, som den slettede master blev anvendt på.

Tilsidesættelse eller frigøring af masterelementer

Når du anvender en masterside på en dokumentside, vises alle objekter i masteren, såkaldte masterelementer, på dokumentsiden. Af og til skal en bestemt side kun være en anelse anderledes end en master. I givet fald behøver du ikke at genskabe masterlayoutet på siden eller oprette en ny master. Du kan tilsidesætte eller frigøre masterelementet. Andre masterelementer på dokumentsiden bliver fortsat opdateret sammen med masteren.

Bemærk forskellen mellem at tilsidesætte og frigøre masterelementer på en dokumentside:

Tilsidesættelse af masterelementattributter

Ved tilsidesættelse af et masterelement indsættes en kopi af det på dokumentsiden, uden at dets tilknytning til mastersiden fjernes. Hvis selve elementet tilsidesættes, kan du selektivt tilsidesætte et eller flere attributter for elementet for at tilpasse det. Du kan for eksempel ændre fyldfarve for den lokale kopi. Herefter opdateres den lokale kopi ikke, hvis fyldfarven ændres på mastersiden. Andre attributter, f.eks. størrelse, vil dog fortsat blive opdateret, da de ikke er tilsidesat i den lokale kopi. Tilsidesættelser kan fjernes senere, så objektet kommer til at passe med masteren.

Attributter, der kan tilsidesættes for en masterside, omfatter streger, fyld, indhold i en ramme og eventuelle omdannelser (f.eks. rotation, skalering, skråstilling og tilpasning af størrelse), hjørneeffekter, tekstrammeindstillinger, låsetilstand, gennemsigtighed og objekteffekter.

Frigørelse af objekter fra deres master

Du kan frigøre (fjerne tilknytning af) et masterelement fra dets master på en dokumentside. Før du kan frigøre elementet, skal det tilsidesættes på dokumentsiden, hvorved der oprettes en lokal kopi. Et frigjort element opdateres ikke sammen med masteren, da dets tilknytning til mastersiden er brudt.

Tilsidesættelse af et masterelement

 1. Kontroller, at masterelementet kan tilsidesættes.

  Du kan kun tilsidesætte et masterelement, hvis Tillad tilsidesættelse af masterelement er valgt i menuen i panelet Sider for det pågældende element.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil tilsidesætte bestemte masterelementer på en dokumentside, skal du trykke på Ctrl+Shift (Windows) eller Kommando+Shift (Mac OS) og derefter klikke på elementet (eller trække til flere elementer). Du kan ændre de markerede masterelementer efter behov. Elementet kan nu markeres som et hvilket som helst andet sideelement men bevarer tilknytningen til mastersiden.

  • For at tilsidesætte alle mastersideelementer på et dokumentopslag skal du vælge opslaget som mål og derefter vælge Tilsidesæt alle mastersideelementer i menuen i panelet Sider. Nu kan nu markere og ændre samtlige masterelementer efter ønske.

  Når du tilsidesætter et masterelement, ændres dets stiplede afgrænsningsramme til at være en massiv linje for at vise, at der er oprettet en lokal kopi.

  Bemærk:

  Når du tilsidesætter en sammenkædet tekstramme, tilsidesættes alle synlige rammer i den pågældende kæde, også selvom de er placeret på en anden side i et opslag.

Frigørelse af et masterelement

 • For at frigøre et enkelt masterelement fra dets master skal du først tilsidesætte det ved at trykke på Ctrl+Shift (Windows) eller Kommando+Shift (Mac OS) og derefter klikke på elementet på en dokumentside. Vælg derefter funktionen for frigørelse af det markerede fra masteren i menuen i panelet Sider.
 • Hvis du vil frigøre alle tilsidesatte masterelementer i et opslag, skal du tilsidesætte de mastersideelementer, som du vil tilsidesætte, og gøre det pågældende opslag til mål i dokumentet. (Gå ikke til den oprindelige masterside). Vælg Frigør alle objekter fra mastersiden i menuen i panelet Sider. Hvis kommandoen ikke er tilgængelig, er der ikke nogen tilsidesatte objekter i det pågældende opslag.

Forhindring af et masterelement i at blive tilsidesat

I visse tilfælde vil du tilsidesætte alle masterelementer med undtagelse af nogle få. Det kan f.eks. være, at du vil tilsidesætte masterelementer, f.eks. baggrundsbilleder, på en dokumentside, og vil undgå at et sidehoved til sidenummerering bliver tilsidesat. Ved at forhindre at sidehovedet bliver tilsidesat kan du tilsidesætte alle masterelementer med undtagelse af sidehovedet ved at markere indstillingen Tilsidesæt alle masterelementer.

 1. Marker elementet på mastersiden.
 2. Fjern markeringen af Tillad tilsidesættelse af masterelement i menuen i panelet Sider.

Masterelementer, der ikke tillader tilsidesættelse, har ingen rammekant, når de vises på dokumentsiden. Hvis du forhindrer en sammenkædet tekstramme i at blive tilsidesat, bliver den samme indstilling anvendt på alle tekstrammer i den pågældende kæde.

Genanvendelse af masterelementer

Hvis du har tilsidesat masterelementer, kan du gendanne dem, så de passer til mastersiden. Når du gør det, vender objektets attributter tilbage til tilstanden på den tilsvarende master, og de opdateres igen, når du redigerer masteren. Den lokale kopi af objektet fjernes, og masterelementet kan ikke vælges, som angivet med dens punkterede ramme. Du kan fjerne tilsidesættelser for markerede objekter eller alle objekter på et opslag, men ikke i et helt dokument på samme tid.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at fjerne mastertilsidesættelsen af et eller flere objekter skal du markere objekter, som oprindeligt var masterelementer. Gør et opslag på sidepanelet til målopslag, og vælg Fjern de markerede lokale tilsidesættelser i menuen i panelet Sider.

  • For at fjerne alle mastertilsidesættelser fra et opslag skal du vælge det opslag (eller masteropslag) i panelet Sider, som vil fjerne alle mastertilsidesættelser fra. Vælg Rediger >Fjern markering af alt for at sikre dig, at der ikke er markeret nogen objekter. Vælg Fjern alle lokale tilsidesættelser i menuen i panelet Sider.

Hvis du har frigjort mastersideobjekter, kan du ikke gendanne dem på mastersiden, men du kan godt slette frigjorte objekter og genanvende dem på sidens master.

Hvis du genanvender en master på en side, der indeholder tilsidesatte mastersideobjekter, frigøres objekterne med tilsidesættelser, og alle mastersideobjekter genanvendes. Dette kan medføre to eksemplarer af visse objekter på siden. Du bliver nødt til at slette de frigjorte objekter for at efterligne masterens udseende præcist.

Skjulning af masteremner

Brug Skjul masterelementer til at skjule mastersideelementer på en eller flere sider i dit dokument. Skjulte masterelementer udskrives ikke.

 1. Vælg de sider og opslag, hvor masterelementerne skal skjules, i panelet Sider.
 2. Vælg Skjul masterelementer i panelmenuen Sider.

Du kan få vist masterelementer igen, ved at vælge opslagene i panelet Sider og vælge Vis masterelementer i panelmenuen Sider.

Import af en master fra et andet dokument

Du kan importere mastere fra andre InDesign-dokumenter (alle versioner) til det aktive dokument. Hvis dit destinationsdokument indeholder mastersider med andre navne end nogen masterside i kildedokumentet, forbliver de pågældende sider og deres tilsidesættelser for dokumentsider uændrede.

 1. Vælg Indlæs mastersider i menuen i panelet Sider.
 2. Find og dobbeltklik på det InDesign-dokument, der indeholder de mastersider, som du vil importere.
 3. Beslut, hvad der skal ske hvis en indlæst master har samme navn som en master i det aktuelle dokument.
  • Vælg Erstat mastersider, hvis masterne fra kilden skal tilsidesætte destinationsdokumentets mastere, der har de samme navne. Hvis dit destinationsdokument ikke indeholder nogen tilsidesatte elementer, er det sikkert at erstatter mastersider ved import.

  • Vælg Omdøb mastersider, hvis sidepræfikserne skal ændres til det næste ledige bogstav i alfabetet.

Når du har importeret mastere fra et kildedokument, opsættes en lænke mellem kildedokumentet og destinationsdokumentet. Ved efterfølgende indlæsning af mastere fra det samme kildedokument bevares tilknytningen mellem tilsidesatte elementer og deres overordnede elementer på genindlæste mastersider. Denne tilknytning gør det muligt for dig at bevare ensartetheden mellem mastersider i forskellige dokumenter uden at indsætte dokumenterne i en bog.

Hvis du vil bruge denne metode til at bevare ensartetheden mellem mastersider, skal du indlæse mastersiderne fra kildedokumentet, inden du tilsidesætter objekter på masteren. Hvis dokumentet indeholder tilsidesatte elementer og du aldrig har importeret mastere fra nogen kilde, brydes tilknytningen af de tilsidesatte elementer første gang du indlæser fra et kildedokument og erstatter mastersider, der har samme navn som den overordnede master for de tilsidesatte elementer.

Ved efterfølgende import af mastere fra et andet kildedokument, kan tilknytningen til de tilsidesatte elementer imidlertid blive brudt, hvis du vælger Erstat mastersider. Mastere i det nye kildedokument, der har samme navne, vil blive anvendt på dokumentsiden, der indeholder tilsidesatte objekter, hvorved der oprettes to sæt objekter.