Katso lisätietoja ja ohjeita napsauttamalla seuraavia linkkejä.

XML-tuonti ja asettelumenetelmät

Tuotu XML-sisältö näkyy elementteinä (XML-kielen perusosina) Rakenne-ruudussa. InDesign ei luo uusia kehyksiä tai sivuja, kun XML-sisältö tuodaan.

Liitä vai yhdistä?

Voit tuoda XML-sisältöä kahdella tavalla: liittämällä tai yhdistämällä. Menetelmä valitaan sen mukaan, millainen työnkulku on kyseessä (manuaalinen vai automaattinen), miten käsitellään julkaisun aiempi sisältö ja tarvitaanko lisäasetuksia tuotujen tietojen käsittelemistä varten.

Liittämistila

Kun tuotu sisältö liitetään, julkaisun rakenne ja sisältö jäävät ennalleen ja uusi XML-sisältö sijoitetaan Rakenne-ruudun alaosaan elementteinä.

Yhdistämistila

Kun tuotu sisältö yhdistetään, InDesign vertaa uutta XML-sisältöä julkaisussa ennestään olevien elementtien rakenteeseen ja nimiin. Jos elementit vastaavat toisiaan, tuodut tiedot korvaavat julkaisun aiemman sisällön ja yhdistetään oikein nimiöityihin kehyksiin (tai paikkamerkkeihin) sivuasettelussa. (Elementit, joille InDesign ei löydä vastaavaa nimeä ja hierarkialuokitusta, sijoittuvat Rakenne-ruutuun, jotta ne voidaan sijoittaa manuaalisesti.) Yhdistä-tila mahdollistaa automaattisen asettelun ja tarjoaa monipuolisempia tuontiasetuksia, esimerkiksi mahdollisuuden suodattaa saapuva teksti ja kloonata elementtejä toistuvia tietoja varten.

Sisällön asettelu

XML-sisällön tuomisen jälkeen seuraava vaihe on sijoittaa se julkaisuun. Sisältö voidaan sijoittaa manuaalisesti, automaattisesti tai komentosarjojen avulla. Menetelmän valintaan vaikuttaa·tuotava sisältö, julkaisun sivuasettelu ja työnkulku.

Sisällön sijoittaminen manuaalisesti

Manuaalisessa menetelmässä pitää vetää elementtejä Rakenne-ruudusta julkaisun sivuille tai kehyksiin. Tämä menetelmä ei juuri vaadi asetusten määrittämistä tai suunnittelua. Käytä sitä, jos tuotavan sisällön tyyppi vaihtelee tai jos sisältöä tulee monesta lähteestä.

Tuodun XML-sisällön sijoittaminen manuaalisesti
Tuodun XML-sisällön sijoittaminen manuaalisesti

Sisällön sijoittaminen automaattisesti

Kun teet suunnitelman, voit automatisoida XML-tietojen sijoittamisen sivuasetteluun. Kun aiot sijoittaa XML-sisällön automaattisesti, valmistele ensin julkaisu luomalla nimiöidyt paikkamerkkikehykset XML-sisältöä varten. Jos tulevan sisällön XML-rakenne ja nimiöiden nimet vastaavat paikkamerkkikehysten rakennetta ja nimiöiden nimiä, InDesign pystyy sijoittamaan tuodun XML-sisällön julkaisuun automaattisesti. InDesign pystyy myös kloonaamaan elementtejä toistuvia tietoja, esimerkiksi osoitelistoja ja luettelomateriaalia, varten. Käytä automaattista asettelumenetelmää rakenteisen työnkulun osana tuotannon nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.

Valittu paikkamerkkikehys on nimiöity Juttu-elementin kanssa.
Valittu paikkamerkkikehys (yllä) on nimiöity Juttu-elementin kanssa. Kun XML-tiedot tuodaan (alla), Juttu-elementin paikkamerkkikehys täytetään automaattisesti Juttu-elementin sisällöllä.

Huomautus:

InDesign tunnistaa nimiavaruuden erikoismääritteitä, jotka voivat määrittää kappale- tai merkkityylejä XML:ssä. Lisätietoja on teknisessä XML-viiteoppaassa.

Tietoja yhdistämisestä

XML-tiedot voidaan sijoittaa julkaisuun yhdistämis- tai liittämistilassa. Yhdistämistilassa on mahdollista automatisoida sisällön sijoittaminen. XML-tiedoston sisältö voidaan myös suodattaa niin, että sisällöstä sijoitetaan vain tietyt osat.

Yhdistä saapuva XML-sisältö seuraavissa tilanteissa:

 • Julkaisussa on paikkamerkkikehyksiä, ja haluat täyttää ne tuodulla XML-sisällöllä.

 • Julkaisussa on XML-sisältöä ja haluat korvata sen tuodulla XML-sisällöllä.

 • Julkaisussa ei ole XML-rakennetta, ja haluat InDesignin korvaavan oletuspääelementin tuotavan XML-tiedoston pääelementillä.

Yhdistämistilassa InDesign vertaa saapuvia XML-tietoja julkaisussa ennestään oleviin elementteihin. Se etenee tiedostossa elementti kerrallaan ja vertaa saapuvia elementtejä olemassa oleviin elementteihin seuraavalla tavalla:

1. InDesign aloittaa vertailemisen pääelementistä.

 • Jos tuodun XML-tiedoston pääelementti on erilainen kuin InDesign-julkaisun pääelementti eikä Rakenne-ruudussa ole valmista rakennetta, InDesign korvaa InDesign-julkaisun pääelementin saapuvan XML-tiedoston oletuspääelementillä ja tuo tiedoston.

 • Jos pääelementit eivät vastaa toisiaan mutta Rakenne-ruutu sisältää elementtejä, InDesign liittää tiedoston nykyisen rakenteen loppuun.

 • Jos pääelementit vastaavat toisiaan, yhdistäminen (ja vertaileminen) etenee.

2. InDesign siirtyy pääelementin alaisuudessa olevaan elementtiin.

InDesign aloittaa tuotavan XML-tiedoston pääelementin alla välittömästi olevasta elementistä ja etsii vastaavaa elementtiä Rakenne-ruudusta. Elementit vastaavat toisiaan, jos saapuvalla XML-elementillä on sama nimi kuin Rakenne-ruudussa olevalla elementillä ja elementit ovat hierarkiassa samalla tasolla.

 • Jos InDesign löytää Rakenne-ruudusta vastaavan elementin, se korvaa tämän tuodussa XML-tiedostossa olevalla elementillä.

 • Jos InDesign ei löydä vastinetta, se lisää saapuvan elementin Rakenne-ruudun kohtaan, josta etsintä alkoi. Jos etsintä alkaa esimerkiksi pääelementin alapuolelta eikä vastinetta löydy, saapuva elementti sijoitetaan välittömästi pääelementin alaisuuteen.

3. InDesign jatkaa elementtien vertailemista.

InDesign jatkaa saapuvan XML-sisällön ja nykyisen rakenteen vertailua elementti elementiltä. Etsinnän alkamiskohta Rakenne-ruudussa siirtyy etsinnän edetessä; jokainen uusi haku alkaa viimeksi lisätyn tai korvatun elementin alapuolelta. InDesign siirtyy aina nykyisestä paikasta alaspäin; se ei koskaan sijoita elementtejä viimeksi lisäämänsä tai korvaamansa elementin yläpuolelle.

XML-tietojen tuominen ja liittäminen

XML-sisältöä tuotaessa uudet elementit näkyvät Rakenne-ruudussa. Siitä voidaan vetää elementtejä julkaisuun sijoittamista varten.

 1. Avaa InDesign-julkaisu tai luo uusi julkaisu XML-sisältöä varten.
 2. Avaa Rakenne-ruutu. (Valitse Näytä > Rakenne > Näytä rakenne.)
 3. Valitse Tiedosto > Tuo XML (tai valitse Rakenne-ruudun valikosta Tuo XML) ja valitse tuotava XML-tiedosto.
 4. Valitse Näytä XML-tuontiasetukset.
 5. Valitse Liitä sisältö ja napsauta sitten Avaa-painiketta.
 6. Linkitä XML-sisältö alkuperäiseen XML-tiedostoon valitsemalla Luo linkki.

  InDesign näyttää XML-tiedoston Linkit-paneelissa ja lisää paneeliin keltaisen kolmion, jos XML-tiedosto muuttuu.

 7. Valitse OK.

XML:n manuaalinen asettelu

Voit sijoittaa XML-sisällön julkaisuun manuaalisesti vetämällä elementtejä Rakenne-ruudusta sivulle tai kehyksiin. Kun sijoitat elementin, sen alielementit (ja mahdolliset alielementtien alielementit) sijoittuvat myös.

Rakenne-ruudussa näkyy rakennekohtainen sininen vinoneliö elementin kuvakkeen kohdalla, jos elementti on sijoitettu julkaisuun. Sijoittamattomien elementtien kohdalla on sijoittamaton-kuvake.

Huomautus:

Jos valitsit Yhdistä sisältö -asetuksen XML-tiedostoa tuodessasi, osa elementeistä on ehkä aseteltu valmiiksi. Kun yhdistät tuodun sisällön, InDesign juoksuttaa automaattisesti elementit kehyksiin, jos niiden rakenne ja nimiöt ovat samanlaiset.

 1. Avaa Rakenne-ruutu (Näytä > Rakenne > Näytä rakenne) ja valitse aseteltava elementti.
 2. Tee jokaisen julkaisuun sijoitettavan elementin kohdalla jompikumpi seuraavista toimista:
  • Vedä elementti sivulle. InDesign luo kehyksen elementtiä varten.

  • Vedä elementti kehykseen. Jos kehyksessä on sisältöä, se korvautuu XML-sisällöllä.

 3. Jos haluat muotoilla asettelemasi kohteet, tee jokin seuraavista:
  • Osoita XML-tunnisteet kappale-, merkki-, taulukko- tai solutyyleihin.

  • Liitä tyylit elementteihin.

  • Muotoile valittu sisältö manuaalisesti valitsemalla tekstin asetuksia Ohjauspaneelista.

XML-nimiöiden osoittaminen tyyleihin

XML-nimiöt ovat vain tietojen kuvauksia; ne eivät sisällä muotoiluohjeita. Siksi XML-sisältö pitää muotoilla tuomisen ja asettelemisen jälkeen. Yksi tapa tehdä tämä on osoittaa XML-nimiöitä kappale-, merkki-, taulukko- tai solutyyleihin. Esimerkiksi Kirjoittaja-nimiö voitaisiin osoittaa Tekijä-merkkityyliin, jotta kaikki tuotu ja sijoitettu XML-sisältö, joka on merkitty Kirjoittaja-nimiöllä, muuttuu automaattisesti Tekijä-merkkityylin mukaiseksi. Nimiöiden osoittaminen tyyleihin helpottaa ja nopeuttaa tuodun XML-sisällön muotoilemista.

Jokaista nimiötä ei tarvitse osoittaa kappale- tai merkkityyliin. Toiset elementit eivät ehkä näy sivuasettelussa, ja toiset on helpompi muotoilla yksitellen. Lisäksi alielementit saavat yläelementtinsä kappale- tai merkkityylin, mikä voi aiheuttaa sekaannuksia, ellei eri tasojen elementtejä osoiteta huolellisesti erikseen.

Huomautus:

Osoita nimiöt tyyleihin -komento lisää tyylit kaikkialle julkaisuun, ja tulokset eivät aina vastaa odotuksia. Kun nimiö osoitetaan tyyliin, teksti, johon on aiemmin liitetty tyyli, voi saada XML-nimiön mukaan toisen tyylin. Jos olet jo muotoillut osan tekstistä, haluat ehkä liittää tyylit manuaalisesti, jotta kappale- ja merkkityylit eivät muutu.

 1. Valitse Osoita nimiöt tyyleihin Nimiö-paneelin valikosta tai Rakenne-ruudun valikosta.
  Nimiöiden osoittaminen Tyylit-valintaikkunaan
  Kullakin nimiöllä on tyylivalikko Osoita nimiöt tyyleihin -valintaikkunassa

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat tuoda tyylit, nimiöt ja osoittamismääritykset toisesta julkaisusta, napsauta Lataa-painiketta, valitse tiedosto ja napsauta Avaa-painiketta.

  • Jos haluat osoittaa nimiöt yksitellen, napsauta nimiön vieressä olevaa Tyyli-saraketta ja valitse valikosta kappale- tai merkkityyli. (Kappalesymboli viittaa kappaletyyleihin ja "A" merkkityyleihin.) Toista toimenpide jokaisen osoitettavan nimiön kohdalla.

  • Jos haluat automaattisesti osoittaa nimiöt samannimisiin tyyleihin, napsauta Osoita nimen mukaan -painiketta. Tyylit, joilla on samat nimet kuin nimiöillä, on valittu Tyyli-sarakkeessa. Jotta nimiö ja tyyli vastaisivat toisiaan, niillä on oltava sama nimi samalla tavoin kirjoitettuna. Esimerkiksi H1 ja h1 eivät vastaa toisiaan. (Jos sama tyylin nimi esiintyy kahdessa eri tyyliryhmässä, Osoita nimen mukaan ei toimi ja ohjelma kehottaa vaihtamaan toisen tyylin nimen.)

 3. Napsauta OK-painiketta.

Tietoja automaattisesta sivuasettelusta

InDesignilla voidaan automaattisesti sijoittaa tuotu XML-sisältö sivuasetteluun. Tätä varten luodaan ensin paikkamerkkikehykset tai -taulukot ja lisätään niihin samannimiset nimiöt kuin sijoitettavissa XML-elementeissä. Sitten XML-sisältö tuodaan paikkamerkkeihin yhdistämistilassa. Kun nimiöiden nimet ja rakennehierarkia vastaavat toisiaan, InDesign yhdistää XML-sisällön ja korvaa julkaisun aiemman sisällön.

Tästä menetelmästä on hyötyä, kun halutaan käyttää samaa sivuasettelua erilaista sisältöä varten. Esimerkiksi viikkotiedotteessa voi olla sama sivuasettelu joka viikko, mutta sisältö on aina erilainen.

Julkaisun pitää täyttää seuraavat vaatimukset, jotta tuotu XML-sisältö voitaisiin suoraan yhdistää sivuasetteluun:

 • Julkaisun kehykset (tai taulukot) täytyy merkitä samannimisillä nimiöillä kuin tuotavan XML-tiedoston elementit.

 • Julkaisun rakenteen (joka näkyy Rakenne-ruudussa) täytyy vastata tuotavan XML-tiedoston rakennetta. Toisin sanoen samannimisten elementtien on oltava samoissa kohdissa kummankin tiedoston rakennehierarkiassa. Rakenteen vastaavuuden saavuttamiseksi elementit (ja niiden alielementit) pitää ehkä järjestää uudelleen Rakenne-ruudussa tai XML-tiedostoa tuotaessa pitää käyttää Käytä XSLT:tä -asetusta.

Huomautus:

InDesign juoksuttaa XML-sisällön vain olemassa oleviin kehyksiin. Elementin sisältö, joka ei mahdu kehykseen (tai useaan ketjutettuun kehykseen), muuttuu ylijuoksevaksi tekstiksi.

Toistuvien tietojen käsitteleminen

XML on toistuva, jos sama elementtien kokoonpano esiintyy useita kertoja peräkkäin, mutta sisältää joka kerta erilaiset tiedot. Esimerkiksi tietokannan tietueet ovat toistuvia. Tietokannan taulukon osoitteet sisältävät toistuvia tietoja: usean henkilön nimen, osoitteen, postinumeron, kaupungin ja maan.

Kun tuot XML-sisältöä, voit valita XML-tuontiasetukset-valintaikkunasta Kloonaa toistuvat tekstielementit. Kun valitset tämän asetuksen, InDesign kloonaa rakenteessa toistuvat tekstielementit. Kloonaamalla yhdistetään toistuvat XML-tiedot julkaisuun tarvitsematta luoda Rakenne-ruutuun paikkamerkkielementtejä (tai kehykseen paikkamerkkitekstejä) jokaista tietuetta varten. Jos esimerkiksi haluat tuoda XML-osoitelistan, jossa on 25 riviä, luo Rakenne-ruudussa yhtä riviä vastaava elementtirakenne. Kun tuot koko listan, InDesign kloonaa rakenteen ja luo elementin jokaista riviä varten.

Toistuva XML-sisältö juoksutetaan yhtenä juttuna, kun se yhdistetään julkaisuun. Jos paikkamerkkikehykset on ketjutettu yhteen, sisältö juoksutetaan kehyksestä seuraavaan. Jos paikkamerkkikehyksissä ei ole tarpeeksi tilaa XML-sisältöä varten, voit juoksuttaa jäljelle jääneen sisällön automaattisesti luomalla ja ketjuttamalla lisää kehyksiä. Sinun ei tarvitse manuaalisesti vetää elementtejä Rakenne-ruudusta kuhunkin kehykseen.

Sivuasettelu
Ketjutettu paikkamerkki sivuasettelussa (vasemmalla) ja sivuasettelu tuonnin jälkeen (oikealla)

Paikkamerkkien luominen automaattista asettelua varten

Luo paikkamerkkikehykset tai -taulukot julkaisuun, kun haluat InDesignin yhdistävän tuodun XML-sisällön sivuasetteluun automaattisesti.

Huomautus:

InDesign juoksuttaa XML-sisällön vain olemassa oleviin kehyksiin. Sisältö, joka ei mahdu kehyksiin, muuttuu ylijuoksevaksi tekstiksi.

Voit myös luoda paikkamerkkitekstin, jotta XML-tiedot varmasti sijoitetaan sivulle ja muotoillaan oikein. Paikkamerkkitekstin avulla voidaan myös lisätä sarkainmerkkejä, välejä tai otsikoita (joita sanotaan kiinteäksi tekstiksi) kehyksessä näytettävien XML-elementtien väliin.

Nimiöity paikkamerkkiteksti ja sivuasettelu tuonnin jälkeen
Nimiöity paikkamerkkiteksti (vasemmalla) ja sivuasettelu tuonnin jälkeen (oikealla)

A. Rivinvaihdot ja kiinteä teksti lisätty elementtien väliin B. Paikkamerkkiteksti 

Jos esimerkiksi tuot ja sijoitat tuotetietoja, voit erotella tuotteen nimen, kuvauksen ja hinnan sarkainmerkeillä ja lisätä otsikot, kuten "Tuote:" tai "Hinta:" paikkamerkkitekstien edelle. Kun XML-tiedot yhdistetään kehykseen, kiinteät tekstit, välit ja sarkainmerkit säilyvät sisältöelementtien välissä.

Huomautus:

Jos yhdistät toistuvat XML-tiedot julkaisuun ja käsket InDesignia kloonaamaan toistuvat elementit, myös staattinen teksti ja välit kloonataan tietojen jokaista esiintymää varten.

Paikkamerkkikehyksen luominen

 1. Luo tekstikehys XML-sisältöä varten tekstityökalulla.

  Huomautus:

  Jos haluat tuodun XML-sisällön juoksevan kehyksestä toiseen, luo monta kehystä ja ketjuta ne.

 2. Avaa Rakenne-ruutu (Näytä > Rakenne > Näytä rakenne) ja Nimiöt-paneeli (Ikkuna > Apuohjelmat > Nimiöt).
 3. Jos Nimiöt-paneelissa ei ole samannimisiä nimiöitä kuin tuotavat XML-elementit, luo nimiöt tai lataa ne XML-tiedostosta.
 4. Lisää paikkamerkkiin sopiva nimiö Nimiöt-paneelista. (Kun nimiöit kehyksen, siihen ketjutetut kehykset saavat saman nimiön.)
 5. Järjestä Rakenne-ruutu tarvittaessa tai lisää siihen elementtejä, jotta sen elementit ja rakenne vastaavat tuotavaa XML-tiedostoa.

Paikkamerkkitaulukon luominen

Voit tuoda XML-elementtejä paikkamerkkikehyksen lisäksi paikkamerkkitaulukkoon. Taulukossa jokaista solua edustaa elementti. InDesign sijoittaa XML-sisällön taulukkoon solu kerrallaan ja elementti kerrallaan alkaen vasemmasta yläkulmasta ja valitsee kuhunkin soluun sopivan elementin. Kun luot paikkamerkkitaulukoita, sinun täytyy nimiöidä sekä taulukko että sen jokainen solu. (Yhdistetyt solut tulkitaan yhdeksi soluksi.)

Koska InDesign ei erottele rivejä ja sarakkeita tietoja tuotaessa, paikkamerkkitaulukon sarakkeiden määrän on oltava sama kuin tuodun sisällön sarakkeiden määrä. Lisäksi kaikkien taulukkosoluelementtien on oltava yhdessä taulukkoelementissä. Solut ovat toisin sanoen saman tason elementtejä, joilla on sama yläelementti.

Paikkamerkkitaulukko
Paikkamerkkitaulukko (yllä) ja XML-sisällön juoksuttaminen paikkamerkkitaulukkoon (alla)

 1. Avaa Nimiöt-paneeli (Ikkuna > Apuohjelmat > Nimiöt) ja Rakenne-ruutu (Näytä > Rakenne > Näytä rakenne).
 2. Jos Nimiöt-paneelissa ei ole samannimisiä nimiöitä kuin tuotavan XML-taulukon elementit, lataa nimiöt toisesta julkaisusta tai luo ne.

  Huomautus:

  Nimiöt tarvitaan ainakin taulukkosolujen yläelementtiä, taulukkosoluja ja sitä elementtiä varten, jossa taulukko on.

 3. Luo taulukko, joka sisältää sopivan määrän sarakkeita XML-sisältöä varten. Sinun ei tarvitse luoda juuri oikeaa määrää rivejä, sillä InDesign lisää rivejä taulukkoon tarvittaessa.
 4. Kun kohdistin on taulukossa, valitse Taulukko > Valitse > Taulukko ja valitse Nimiöt-paneelista sopiva nimiö.
 5. Lisää taulukon jokaiseen soluun haluamasi nimiö. Voit XML-sisällön rakenteen mukaan joko valita ja nimiöidä solut yksitellen tai valita koko rivin tai sarakkeen – jos esimerkiksi haluat nimiöidä ensimmäisen eli otsikkorivin – ja lisätä kaikkiin valittuihin soluihin saman nimiön.
 6. Järjestä Rakenne-ruutu tarvittaessa tai lisää siihen elementtejä, jotta julkaisun elementit ja rakenne vastaavat tuotavaa XML-tiedostoa.

Paikkamerkkirakenteen luominen toistuvia tietoja varten

Toistuva XML yhdistetään samojen sääntöjen mukaan kuin XML: Rakenne-ruudun elementtien täytyy vastata tuotavien XML-tietojen rakennetta ja paikkamerkkikehykset täytyy merkitä samannimisillä nimiöillä kuin XML-tiedoston yläelementit.

Rakenne-ruutu, jossa näkyy paikkamerkkitekstin rakenne
Rakenne-ruutu, jossa näkyy paikkamerkkitekstin rakenne

A. Elementti, joka sisältää kaikki toistuvat elementit B. Elementti, joka kloonataan toistuvaa XML-sisältöä tuotaessa C. Alielementit toistuvassa elementissä olevia tietoja varten 
 1. Tarvitset ensiksi ylä- tai pääelementin, joka kuvaa tuotavaa tietokokoelmaa eli tietueita.

  Esimerkiksi Luku-elementti, joka sisältää useita reseptejä.

 2. Luo tämän elementin alaisuuteen elementti, joka kuvaa toistuvia tietoja (eli tietuetta).

  Esimerkiksi Luku-elementtiin voit luoda Resepti-elementin. Tämä on elementti, joka kloonataan tuotavan XML-tiedoston jokaista tietuetta varten.

 3. Luo tämän elementin alaisuuteen alielementtejä, jotka kuvaavat tietueen muodostavia tietoyksikköjä (eli kenttiä).

  Esimerkiksi Resepti-elementtiin voit luoda Reseptin nimi-, Ainekset-, Ohjeet-, Huomautukset- ja Annokset-elementit.

Huomautus:

Jos haluat lisätä otsikoita, rivinvaihtoja tai sarkainmerkkejä toistuvien XML-tietojen "kenttäelementtien" väliin, luo paikkamerkkielementit kehykseen, johon tuotu sisältö yhdistetään. Lisää sitten tarvittaessa välejä tai otsikoita paikkamerkkien väliin.

Paikkamerkkitekstin luominen

 1. Avaa julkaisu tai luo uusi julkaisu XML:ää varten.
 2. Avaa Nimiöt-paneeli (Ikkuna > Apuohjelmat > Nimiöt) ja Rakenne-ruutu (Näytä > Rakenne > Näytä rakenne).
 3. Varmista, että Nimiöt-paneelin nimiöt ovat samannimisiä kuin tuotavassa XML-tiedostossa olevat elementit, ja luo tai lataa nimiöt tarvittaessa.

  Huomautus:

  Lopullista XML-sisältöä edustavan näytteen tuominen on helpoin tapa saada kaikki tarvittavat nimiöt ja varmistaa, että julkaisun rakenne vastaa XML-tiedostoa.

 4. Luo tarvittavat paikkamerkkikehykset (ja ketjuta ne) XML-sisältöä varten.
 5. Valitse tekstityökalu ja napsauta ensimmäistä kehystä, jotta kohdistin tulee näkyviin. Kirjoita paikkamerkkiteksti jokaista kehykseen yhdistettävää elementtiä varten. Lisää elementtien väliin tarvittavat välit ja mahdolliset kiinteät tekstit.

  Huomautus:

  Jos aiot tuoda toistuvia tietoja, sinun pitää luoda mallitekstistä vain yksi esiintymä toistuvia elementtejä varten.

 6. Muotoile teksti sellaiseksi kuin haluaisit sen näkyvän valmiissa julkaisussa.
 7. Lisää tekstikehykseen sen yläelementin nimiö, joka sisältää kehykseen tuotavat elementit (eli toistuvat tiedot).
 8. Siirrä kohdistin paikkamerkkitekstiin ja valitse Muokkaa > Muokkaa juttueditorilla.
 9. Valitse Näytä > Rakenne > Näytä nimiömerkit.
 10. Valitse Muokkaa > Valitse kaikki.
 11. Valitse Nimiöt-paneelista Lisää nimiö ja napsauta sitten kehykseen liittämääsi nimiötä.

  InDesign rivittää nimiön sisältävän paikkamerkkitekstin ja lisää elementin Rakenne-ruutuun.

 12. Valitse ensimmäistä alielementtiä edustava teksti ja napsauta sen nimiötä Nimiöt-paneelissa. Toista toimenpiteitä, kunnes olet nimiöinyt kaiken paikkamerkkitekstin.

  Huomautus:

  Kun nimiöit paikkamerkkitekstiä, älä valitse välejä tai kiinteää tekstiä, jonka haluat säilyttää elementtien välissä. Nimiöi vain teksti, jonka haluat korvata XML-sisällöllä.

 13. Tarkista nimiöimällä luotu hierarkia Rakenne-ruudusta, jotta näet, vastaako se tuotavan XML-sisällön rakennetta.

XML:n tuominen ja yhdistäminen

Kun olet luonut ja nimiöinyt paikkamerkkikehykset, taulukot ja tekstin – ja varmistat, että julkaisussa ja tulevassa XML-tiedostossa on samat nimiöt ja rakenne – voit tuoda XML-sisällön asetteluun.

Yhdistä sisältö -asetusta täytyy käyttää, jotta XML:n voi tuoda paikkamerkkeihin (tai jotta julkaisun nykyisen sisällön voi korvata). Sisältöä yhdistettäessä InDesign korvaa identtisesti nimiöidyt ja rakennetut elementit julkaisussa tuodun XML-elementeillä. Lisätuontiasetusten avulla voit jättää pois (ts. suodattaa) sisältöä, joka ei vastaa julkaisun rakennetta, poistaa julkaisun kohteita, jotka eivät vastaa tuotua XML:ää tai joita ei korvata tuodulla XML:llä, sekä kloonata toistuvia XML-elementtejä.

Jos tuotu XML-tiedosto sisältää elementtejä, joita ei ole julkaisussa, InDesign sijoittaa nämä elementit Rakenne-ruutuun lisäämättä niitä julkaisun asetteluun.

Ota seuraavat säännöt huomioon, jotta XML:n yhdistäminen paikkamerkkeihin onnistuu:

 • Nimiöi paikkamerkit korvaavaa (tai siihen juoksutettavaa) XML-elementtiä vastaavilla nimiönimillä.

 • Varmista paikkamerkkitekstissä, että välit, rivinvaihdot, sarkaimet ja kiinteä teksti ovat paikkamerkkielementtinimiöiden ulkopuolella, mutta jutun yläelementin sisällä.

 • Kun tuot XML-tiedoston, valitse Älä tuo sisältöjä, jotka kuuluvat vain tyhjän tilan elementeille. (Tämä pitää välit ja kiinteän tekstin muuttumattomina, jos tuotavat XML-elementit koostuvat vain välilyöntimerkeistä.)

XML:n yhdistäminen sisältöön tai paikkamerkkeihin

 1. Avaa XML-sisällön paikkamerkkejä sisältävä InDesign-julkaisu.
 2. Avaa Rakenne-ruutu (Näytä > Rakenne > Näytä rakenne).
 3. Valitse Tiedosto > Tuo XML (tai valitse Rakenne-ruudun valikosta Tuo XML) ja valitse sitten tuotava XML-tiedosto.
 4. Valitse Näytä XML-tuontiasetukset.
 5. Valitse Yhdistä sisältö ja sitten OK.
 6. Linkitä XML-sisältö alkuperäiseen XML-tiedostoon valitsemalla Luo linkki.

  InDesign näyttää XML-tiedoston Linkit-paneelissa ja lisää paneeliin keltaisen kolmion, jos XML-lähdetiedosto muuttuu.

 7. Valitse lisätuontiasetuksia tarvittaessa:

  Kloonaa toistuvat tekstielementit

  Jos tuot toistuvaa XML:ää, tämä kloonaa yhden paikkamerkkielementin ja luo säilön jokaiselle tiedoston tietueelle.

  Tuo vain elementit, jotka vastaavat nykyistä rakennetta

  Suodattaa tulevan XML-tiedoston, jotta tuontiin ei sisälly elementtejä, joita ei ole Rakenne-ruudussa.

  Älä tuo sisältöjä, jotka kuuluvat vain tyhjän tilan elementeille

  Pitää paikkamerkkikehyksessä elementtien väliin lisätyt välimerkit ja kiinteän tekstin muuttumattomana.

  Poista elementit, kehykset ja sisältö, jotka eivät vastaa tuotavaa XML:ää

  Kun XML on tuotu, poistaa julkaisusta kaikki elementit tai paikkamerkit, jotka eivät vastanneet (tai joita ei korvattu) tulleita tietoja.

 8. Valitse OK.

InDesign yhdistää sisällön julkaisuun ensimmäisestä XML-tiedoston vastaavasta elementistä lähtien.

XML-tuontiasetukset

Kun XML-tietojen tuonnissa ja sijoittamisessa käytetään Yhdistä sisältö -asetusta, XML-tuontiasetukset -valintaikkunassa on seuraavat vaihtoehdot:

Luo linkki

Muodostaa linkin XML-tiedostoon, jotta voit XML-tiedoston tiedot voidaan päivittää InDesign-julkaisussa, jos XML-tiedosto päivitetään.

Käytä XSLT:tä

Lisää tyylitiedoston, jolla määritetään tuodun XML-tiedoston muuntaminen. Valitse XSLT-tiedosto (.xsl tai .xslt) tiedostojärjestelmästä valitsemalla Selaa (Windows) tai Valitse (Mac OS). Kun oletusasetusta Käytä XML-tyylilomaketta käytetään, InDesign muuntaa XML-tiedot käyttäen XSLT-käsittelyohjetta, jos XML-tiedosto sisältää sellaisen.

Kloonaa toistuvat tekstielementit

Tämä asetus kopioi toistuviin sisältöihin nimiöidyssä paikkamerkkitekstissä käytetyn muotoilun. Kun luot yhden muotoiluesiintymän (esimerkiksi osoite), voit käyttää sen asettelua uudelleen ja luoda muita esiintymiä automaattisesti. (Lisätietoja: Toistuvien tietojen käsitteleminen.)

Tuo vain elementit, jotka vastaavat nykyistä rakennetta

Suodattaa tuodun XML-sisällön niin, että vain julkaisun elementtejä vastaavat tuodun XML-tiedoston elementit tuodaan.

Tuo tekstielementit taulukoihin, jos nimiöt vastaavat toisiaan

Tämä asetus tuo elementit taulukkoon, jos nimiöt vastaavat paikkamerkkitaulukkoon ja sen soluihin liitettyjä nimiöitä. Voit käyttää tätä asetusta esimerkiksi silloin, kun haluat sijoittaa tietokannan tietueita taulukkoon luodessasi hinnastoja tai inventaarioluetteloita.

Älä tuo sisältöjä, jotka kuuluvat vain tyhjän tilan elementeille

Tämä asetus jättää nykyisen sisällön paikalleen, jos vastaava XML-sisältö sisältää vain tyhjää tilaa (esimerkiksi vaihto- tai sarkainmerkin). Käytä tätä asetusta, jos olet lisännyt tekstiä elementtien väliin paikkamerkkikehyksissä ja haluat säilyttää tämän tekstin. Voit esimerkiksi lisätä tietokannasta luotujen reseptien asettelun yhteydessä selitteitä, kuten “Ainekset” ja “Ohjeet”. Jos reseptin kiertävä yläelementti sisältää vain tyhjää tilaa, InDesign jättää nimen paikalleen.

Poista elementit, kehykset ja sisältö, jotka eivät vastaa tuotavaa XML:ää

Poistaa elementit Rakenne-ruudusta ja julkaisun asettelusta, jos ne eivät vastaa tuodun XML-tiedoston elementtejä. Tämän asetuksen avulla voit suodattaa tietoja julkaisusta. Jos tuot esimerkiksi nimiä ja osoitteita, sinulla voi olla yhtiön nimen sisältävälle elementille paikkamerkkiteksti. Jos yksi nimistä ei sisällä yhtiön elementtiä, InDesign poistaa paikkamerkkitekstin sisältämän elementin.

Tuo CALS-taulukot InDesign-taulukkoina

Tuo kaikki XML-tiedoston sisältämät CALS-taulukot InDesign-taulukoina.