Tween-animaties

Voordat u begint

Opmerking: Zoals bij de meeste dingen in Animate (voorheen Flash Professional CC), is er geen ActionScript vereist voor animaties. Het is echter wel mogelijk om animatie tot stand te brengen met ActionScript.

Voordat u tweens maakt, dient u de volgende Animate-concepten te begrijpen:

 • Tekenen in het werkgebied

 • Tijdlijnlagen en de stapelvolgorde van objecten in één laag en tussen lagen

 • Objecten verplaatsen en transformeren in het werkgebied en in Eigenschapcontrole

 • De tijdlijn gebruiken, met inbegrip van de levensduur van objecten en objecten selecteren op specifieke punten in de tijd. Zie Frames en hoofdframes voor informatie over de grondbeginselen.

 • Symbolen en symbooleigenschappen Voorbeelden van tweenbare symbooltypen zijn filmclips, knoppen en afbeeldingen. Tekst is ook tweenbaar.

 • Geneste symbolen. Instanties van symbolen kunnen worden genest in andere symbolen.

 • Optioneel: Bézier-curven bewerken met de gereedschappen Selectie en Subselectie. Deze gereedschappen kunnen worden gebruikt om bewegingspaden te bewerken. Voor meer informatie raadpleegt u Bewegings-tweens bewerken met de bewegingseditor.

Raadpleeg de lijst met koppelingen onder aan deze pagina voor meer informatie over deze concepten.

Leren werken met bewegings-tweens

Een bewegings-tween is een animatie die tot stand is gebracht door het opgeven van verschillende waarden voor een objecteigenschap in verschillende frames. Animate berekent automatisch de waarden voor die eigenschap voor de tussenliggende frames. De term tween is afgeleid aan de Engelse woorden voor tussen: 'in between'.

U kunt een symbool bijvoorbeeld links van het werkgebied plaatsen in frame 1 en het naar de rechterzijde van het werkgebied verplaatsen in frame 20. Wanneer u een tween maakt, berekent Animate alle posities van de tussenliggende filmclip. Het resultaat is een animatie van het symbool die zich van links naar rechts verplaatst, en wel van frame 1 naar frame 20. In elk tussenliggend frame verplaatst Animate de filmclip één twintigste van de afstand over het werkgebied.

Een tween-reeks is een groep frames in de tijdlijn waarin een of meer eigenschappen van een object in de loop der tijd veranderen. Een tween-reeks wordt in de tijdlijn weergegeven als een groep frames in één laag met een blauwe achtergrond. Deze tween-reeksen kunnen als één object worden geselecteerd en worden versleept van de ene naar de andere locatie op de tijdlijn, waaronder naar een andere laag. In elke tween-reeks kan op slechts één object in het werkgebied een animatie worden toegepast. Dit object wordt het doelobject van de tween-reeks genoemd.

Een eigenschapshoofdframe is een frame in een tween-reeks waarin een of meer eigenschapswaarden van het tween-doelobject van de reeks expliciet door u worden gedefinieerd. Deze eigenschappen zijn onder andere de positie, alfawaarde (transparantie), kleurtint, enzovoort. Elke eigenschap die u definieert, heeft eigen eigenschapshoofdframes. Als u in een frame meerdere eigenschappen instelt, bevinden de eigenschapshoofdframes voor deze eigenschappen zich in dat frame. U kunt alle eigenschappen van een tween-reeks en de eigenschappenhoofdframes in de Bewegingseditor bekijken. Via het contextmenu van de tween-reeks kunt u aangeven welke soorten eigenschapshoofdframes u wilt weergeven in de tijdlijn.

In het zojuist besproken voorbeeld waarin een filmclip werd getweend tussen frame 1 en frame 20, zijn frame 1 en frame 20 de hoofdframes van de eigenschap. U kunt de Eigenschapcontrole, de bewegingseditor en vele andere hulpmiddelen in Animate gebruiken om waarden te definiëren voor de eigenschappen die u wilt animeren. U geeft deze eigenschapswaarden op in de gewenste frames, waarna Animate de benodigde eigenschapshoofdframes toevoegt aan de tween-reeks. Animate interpoleert de waarden voor elk van deze eigenschappen in de frames tussen de eigenschapshoofdframes die u hebt gemaakt.

Opmerking: De term 'hoofdframe' verwijst naar een frame in de tijdlijn waarin een symboolinstantie voor het eerst in het werkgebied verschijnt. De afzonderlijke term 'eigenschapshoofdframe' verwijst naar een waarde die is gedefinieerd voor een eigenschap van een object op een bepaald moment of frame in een bewegings-tween.

Als een getweend object tijdens het tweenen wordt verplaatst in het werkgebied, is er een bewegingspad gekoppeld aan de tween-reeks. Dit bewegingspad toont het pad dat het getweende object volgt tijdens de verplaatsing binnen het werkgebied. U kunt het bewegingspad wijzigen in het werkgebied met de gereedschappen Selecteren, Subselectie, Ankerpunt omzetten, Anker verwijderen en Vrije transformatie en met de opdrachten in het menu Wijzigen. Als de positie niet wordt getweend, verschijnt er geen bewegingspad in het werkgebied. U kunt ook een bestaand pad gebruiken als een bewegingspad door het pad op een tween-reeks in de tijdlijn te plakken.

Een getweende animatie is een effectieve en efficiënte manier om beweging en wijzigingen in de tijd toe te passen, waarbij de bestandsgrootte zo klein mogelijk blijft. Bij een getweende animatie worden alleen de waarden van de eigenschapshoofdframes die u opgeeft, opgeslagen in het FLA-bestand en gepubliceerd in het SWF-bestand.

Tweenbare objecten en eigenschappen

Soorten objecten die kunnen worden getweend, zijn onder andere filmclips, grafische symbolen, knopsymbolen en tekstvelden. Van deze objecten kunnen bijvoorbeeld de volgende eigenschappen worden getweend:

 • 2D X- en Y-positie

 • 3D Z-positie (alleen filmclips)

 • 2D-rotatie (rond de Z-as)

 • 3D X-, Y- en Z-rotatie (alleen filmclips)

  3D-beweging is alleen mogelijk als het FLA-bestand in de publicatie-instellingen is ingesteld voor gebruik met ActionScript 3.0 en Flash Player 10. Adobe AIR biedt ook ondersteuning voor 3D-beweging.

 • X en Y scheeftrekken

 • X en Y schalen

 • Kleureffecten

  Voorbeelden van kleureffecten zijn alfa (transparantie), helderheid, tint en geavanceerde kleurinstellingen. Kleureffecten kunnen alleen worden getweend op symbolen en TLF-tekst. Door deze eigenschappen te tweenen, lijkt het alsof objecten van de ene kleur in de andere vervagen.

  Als u een kleureffect wilt tweenen op klassieke tekst, converteert u de tekst naar een symbool.

 • Filtereigenschappen (filters kunnen niet worden toegepast op grafische symbolen)

Verschillen tussen bewegings-tweens en klassieke tweens

Animate ondersteunt twee verschillende soorten tweens voor het simuleren van beweging. Bewegings-tweens zijn krachtig en eenvoudig te maken. Bewegings-tweens bieden de grootste mate van controle op een getweende animatie. Klassieke tweens, die alle tweens bevatten die zijn gemaakt in eerdere versies van Animate, zijn lastiger om te maken. Bewegings-tweens bieden weliswaar veel meer controle op een tween, maar klassieke tweens bieden specifieke mogelijkheden die bepaalde gebruikers nodig hebben.

Bewegings-tweens en klassieke tweens verschillen onder meer op de volgende punten van elkaar:

 • Klassieke tweens gebruiken hoofdframes. Hoofdframes zijn frames waarin een nieuwe instantie van een object verschijnt. Bewegings-tweens kunnen maar aan één objectinstantie zijn gekoppeld en maken gebruik van eigenschapshoofdframes in plaats van gewone hoofdframes.

 • Een bewegings-tween heeft gedurende de gehele tween-reeks maar één doelobject. Bij een klassieke tweens kunt u tussen twee hoofdframes tweenen, die instanties van hetzelfde symbool of verschillende symbolen bevatten.

 • Bij zowel bewegings-tweens als klassieke tweens kunnen alleen bepaalde typen objecten worden getweend. Wanneer u een bewegings-tween toepast op niet-toegestane objecttypen, vraagt Animate u of u de objecttypen wilt converteren naar een filmclip wanneer de tween wordt gemaakt. Als u een klassieke tween toepast, worden de objecttypen geconverteerd naar grafische symbolen.

 • Voor bewegings-tweens wordt tekst beschouwd als tweenbaar, en daarom worden tekstobjecten niet omgezet naar filmclips. Klassieke tweens zetten tekstobjecten om naar grafische symbolen.

 • Framescripts zijn niet toegestaan in een reeks bewegings-tweens. Klassieke tweens bieden wel ondersteuning voor framescripts.

 • Objectscripts in een tween-doel kunnen niet worden aangepast tijdens de reeks bewegings-tweens.

 • Reeksen bewegings-tweens kunnen worden uitgerekt en vergroot of verkleind in de tijdlijn en worden beschouwd als één object. Klassieke tweens bestaan uit groepen frames die afzonderlijk kunnen worden geselecteerd in de tijdlijn.

 • Als u afzonderlijke frames wilt selecteren in een reeks bewegings-tweens, klikt u op de frames terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt.

 • In het geval van klassieke tweens kunnen versnellingen worden toegepast op de framegroepen tussen de hoofdframes binnen de tween. Bij bewegings-tweens worden versnellingen toegepast op de volledige duur van een bereik van bewegings-tweens. Voor versnelling van alleen specifieke frames van een bewegings-tween moet een aangepaste versnellingscurve worden gemaakt.

 • U kunt klassieke tweens gebruiken om beweging toe te voegen tussen twee verschillende kleureffecten, zoals tint en alpha-transparantie. Bewegings-tweens kunnen één kleureffect per tween toepassen.

 • U kunt alleen met bewegings-tweens 3D-objecten van animatie voorzien. U kunt 3D-objecten niet met een klassieke tween van animatie voorzien.

 • Alleen bewegings-tweens kunnen worden opgeslagen als bewegingsvoorinstellingen.

 • Bij bewegings-tweens is het niet mogelijk om symbolen te wisselen of het framenummer in te stellen van een grafisch symbool dat u wilt weergeven in een eigenschapshoofdframe. Voor animaties met deze technieken hebt u klassieke tweens nodig.

 • Eén laag kan meerdere klassieke tweens of bewegings-tweens bevatten, maar geen tweens van verschillende typen.

Aanvullende bronnen

Over de verschillen tussen bewegings-tweens en klassieke tweens zijn de volgende artikelen en bronnen beschikbaar:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account