Ustawianie opcji wyjściowych

Opcje wyjściowe decydują o tym, jak są formatowane pliki HTML, jak są nazywane pliki i plasterki, a także jak podczas zapisywania zoptymalizowanej wersji obrazu są traktowane obrazy tła. Opcje te określa się w oknie dialogowym Ustawienia wyjściowe.

Ustawienia wyjściowe można zapisać, a potem stosować je do innych plików.

 1. Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia wyjściowe, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zapisujesz obraz zoptymalizowany, wybierz opcję Inne z wyskakującego menu Ustawienia w oknie dialogowym Zapisz zoptymalizowany lub Zapisz zoptymalizowany jako.

  • Wybierz polecenie Edytuj ustawienia wyjściowe z wyskakującego menu Optymalizuj w oknie dialogowym Zapisywanie dla Internetu i urządzeń. (Znajduje się ono po prawej stronie menu Ustawienia predefiniowane).

 2. (Opcjonalnie) Aby obejrzeć zdefiniowane ustawienia wyjściowe, można skorzystać z wyskakującego menu Ustawienia.

 3. Stosownie do potrzeb zmieniaj każdy z zestawów opcji. Aby przejść do innego zestawu opcji, wybierz go z wyskakującego menu poniżej menu Ustawienia. Można też kliknąć na przycisku Następny, aby wyświetlić następny zestaw na liście, lub na przycisku Poprzedni, aby wyświetlić poprzedni zestaw.

 4. (Opcjonalnie) Chcąc zapisać wybrane ustawienia, należy kliknąć na przycisku Zapisz. Następnie należy wpisać nazwę pliku, wybrać jego lokalizację i kliknąć na Zapisz.

  Ustawienia wyjściowe można zapisać w dowolnym miejscu. Umieszczenie pliku w folderze Optimized Output Settings w folderze programu Animate powoduje jego wyświetlenie w menu podręcznym Ustawienia.

 5. (Opcjonalnie) Chcąc wczytać ustawienia wyjściowe, kliknij przycisk Wczytaj, wybierz plik i kliknij Otwórz.

Opcje wyjściowe HTML

W zestawie HTML można wybrać następujące opcje:

Generuj XHTML

Podczas eksportowania tworzone będą znaczniki zgodne ze standardem XHTML. Wybór opcji Generuj XHTML sprawi, że inne opcje, które mogłyby powodować konflikty z tym standardem. Zaznaczenie tej opcji automatycznie ustawia parametry opcji Wielkość znaczników oraz Wielkość atrybutów.

Wielkość liter znaczników

Pozwala określić wielkość liter używanych w znacznikach.

Wielkość atrybutów

Pozwala określić wielkość liter używanych w atrybutach.

Wcięcie

Pozwala określić metodę tworzenia wcięć wierszy kodu: przy użyciu ustawień tabulacji programu do edycji kodu HTML, za pomocą zadanej liczby spacji lub bez wcinania.

Zakończenia wierszy

Pozwala określić platformę zgodności rodzaju zakończeń wierszy.

Kodowanie

Pozwala określić domyślne kodowanie znaków na stronie internetowej. (Ta opcja jest dostępna wyłącznie w programie Illustrator. Program Photoshop zawsze korzysta z kodowania UTF-8).

Dołącz komentarze

Powoduje dodanie do kodu HTML komentarzy wyjaśniających.

Zawsze dodawaj atrybut Alt

Do elementów IMG zawsze będzie dodawany atrybut ALT, co zapewnia zgodność z rządowym standardem dostępności materiałów internetowych.

Atrybuty zawsze w cudzysłowach

Powoduje, że wszystkie atrybuty znaczników są ujmowane w cudzysłów. Cudzysłowy zapewniają zgodność z niektórymi starszymi przeglądarkami, a także ścisłą zgodność z konwencją HTML. Niemniej, nie zaleca się bezwarunkowego stosowania tej opcji. Nawet jeśli nie jest ona zaznaczona, większość przeglądarek dołącza cudzysłowy, gdy zachodzi taka potrzeba.

Zamykaj wszystkie znaczniki

Powoduje, że do wszystkich elementów HTML są dodawane znaczniki końcowe, co zapewnia zgodność ze standardem XHTML.

Dołącz zerowe marginesy do znacznika Body

Powoduje usuwanie domyślnych marginesów wewnętrznych w oknie przeglądarki internetowej. Innymi słowy, do znacznika tekstu podstawowego są dodawane zerowe znaczniki marginwidth, marginheight, leftmargin i topmargin.

Opcje wyjściowe plasterków

W zestawie Plasterki można ustawić następujące opcje:

Generuj tabelę

Powoduje wyrównanie plasterków przy użyciu tabeli HTML, a nie arkusza CSS.

Puste komórki

Określa sposób konwersji pustych plasterków na komórki tabeli. Opcja GIF, IMG Sz&W powoduje, że używany będzie plik GIF o wielkości 1 piksela, z wartościami wysokości i szerokości podanymi w znaczniku IMG. Opcja GIF, TD Sz&W powoduje, że używany będzie jednopikselowy plik GIF wartościami wysokości i szerokości podanymi w znaczniku TD. Opcja Bez zawijania, TD Sz&W powoduje, że w tabeli umieszczony zostanie niestandardowy znacznik NoWrap z wartościami wysokości i szerokości podanymi w znacznikach TD.

TD SzW

Określa sposób uwzględniania w danych tabeli atrybutów wysokości i szerokości: Zawsze, Nigdy lub Automatycznie (ustawienie zalecane).

Komórki rozdzielające

Określa sposób dodawania wokół wygenerowanej tabeli wiersza i kolumny z komórkami oddzielającymi: Auto (ustawienie zalecane), Auto (na dole), Zawsze, Zawsze (na dole) lub Nigdy. W przypadku tabel, w których krawędzie plasterków nie są wyrównane, dodanie komórek oddzielających zapobiega błędnemu formatowaniu tabeli w niektórych przeglądarkach.

Generuj CSS

Powoduje wygenerowanie arkusza CSS (Cascading Style Sheet), a nie tabeli HTML.

Referencja

Określa sposób odwołań do pozycji plasterków w pliku HTML w przypadku korzystania ze stylów CSS:        

Według identyfikatora Plasterki są lokalizowane za pomocą stylów o unikatowych identyfikatorach.

W wierszu W deklaracji elementu blokowego (znacznik DIV) są uwzględniane elementy stylu.

Według klasy Plasterki są lokalizowane za pomocą klas o unikatowych identyfikatorach.

Domyślne nazewnictwo plasterków

Aby utworzyć domyślne nazwy dla plasterków, należy wybrać elementy z wysuwanych menu lub wpisać tekst w odpowiednich polach. Elementy te to: nazwa dokumentu, słowo plasterek, liczby lub litery określające plasterki lub stany rollover, data utworzenia odcięcia, znaki przestankowe lub brak.

Ustawienia wyjściowe tła

W oknie dialogowym Ustawienia wyjściowe można ustawić następujące opcje tła:

Wyświetl dokument jako

Aby tło obrazka na stronie internetowej było jednokolorowe lub określone przez inny obrazek, należy wybrać ustawienie Obrazek. Opcja Tło umożliwia wyświetlanie w tle zoptymalizowanego obrazka.

Obraz w tle

Należy podać położenie pliku obrazka lub kliknąć na Wybierz i zaznaczyć obrazek. Wskazany obrazek będzie wyświetlany na stronie internetowej za zoptymalizowanym obrazkiem (w jego tle).

Kolor

Kliknij pole Kolor i wybierz tło przy pomocy próbnika kolorów lub wybierz odpowiednią opcję menu.

Ustawienia wyjściowe Zapisywanie plików

W oknie dialogowym Ustawienia wyjściowe można ustawić następujące opcje zapisywania plików:

Nazywanie pliku

Wybierz z menu wybrane elementy lub wprowadzić w odpowiednich polach tekst dołączany do domyślnych nazw plików. Do elementów tych należą: nazwa dokumentu, nazwa plasterka, stan rollover, wywoływane odcięcie, data utworzenia pliku, numer odcięcia, znak przestankowy, rozszerzenie nazwy pliku. Niektóre opcje można wybrać tylko wtedy, gdy plik zawiera plasterki lub stany najazdu.

Pola umożliwiają zmianę kolejności i formatowania elementów nazwy pliku (na przykład pozwalają wskazać stan najazdu za pomocą skrótu, a nie pełnego słowa).

Zgodność nazwy pliku

Wybierz co najmniej jedną opcję zgodności nazw plików z systemami Windows (obsługa długich nazw plików), Mac OS i UNIX.

Umieść obrazki w folderze

Określa nazwę folderu, w którym są zapisywane zoptymalizowane obrazy. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku plików zawierających wiele plasterków.

Kopiuj obraz tła przy zapisywaniu

Zachowuje obraz tła określony w zestawie preferencji tła.

Dołączanie do obrazu tytułu i informacji o prawach autorskich

Do strony internetowej można dołączyć tytuł i informacje o prawach autorskich — wprowadzone uprzednio w oknie dialogowym Informacje o pliku. Tytuł wyeksportowanego pliku HTML wyświetlany będzie na pasku tytułu przeglądarki internetowej. Informacje o prawach autorskich nie są wyświetlane w przeglądarce, ale są dodawane do pliku HTML jako komentarz, a do obrazu jako metadane.

 1. Wybierz polecenie Plik > Informacje o pliku.

 2. Aby podać tytuł, który będzie wyświetlany na pasku tytułowym przeglądarki internetowej, wpisz tekst tytułu w polu tekstowym Tytuł dokumentu. Znajduje się ono w sekcji Opis okna dialogowego Informacje o pliku.

 3. Aby podać informacje o prawach autorskich, wpisz odpowiedni tekst w polu tekstowym Notatka o prawach autorskich w sekcji Opis okna dialogowego Informacje o pliku.

 4. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online