Za pomocą kodu ActionScript® można sterować symbolami w środowisku wykonawczym. Za pomocą języka ActionScript można tworzyć interakcje z innymi funkcjami plików FLA, które nie są dostępne w przypadku korzystania z samej osi czasu.

Za pomocą kodu ActionScript® można sterować symbolami w środowisku wykonawczym. Za pomocą języka ActionScript można tworzyć interakcje z innymi funkcjami plików FLA, które nie są dostępne w przypadku korzystania z samej osi czasu.

Informacje o sposobach sterowania symbolami w czasie wykonywania można znaleźć w omówieniu symboli i języka ActionScript w Pomocy w sieci WWW.

Sterowanie instancjami i symbolami za pomocą ActionScript

Aby zarządzać instancjami klipów filmowych i przycisków, użyj ActionScript®. Aby korzystać z ActionScript, instancja klipu filmowego lub przycisku musi posiadać unikalną nazwę instancyjną. Kod ActionScript można napisać samodzielnie. Można też użyć wstępnie zdefiniowanych zachowań dostępnych w programie Animate.

Więcej informacji zawiera rozdział Obsługa zdarzeń w publikacji Podręcznik programisty języka ActionScript 3.0.

Sterowanie wystąpieniami przy użyciu zachowań

W plikach FLA, w których opcja ActionScript Publish jest ustawiona na ActionScript 2.0, możesz kontrolować instancje klipów filmowych i instancje graficzne w dokumencie przy użyciu zachowań bez potrzeby pisania ActionScript. Zachowania to wcześniej napisane skrypty ActionScript, które pozwalają ci dodać kod ActionScript do twojego dokumentu bez potrzeby pisania kodu ActionScript samodzielnie. Zachowania nie są dostępne w ActionScript 3.0.

Możesz użyć zachowań dla instancji, aby określić kolejność na stosie w ramce, a także aby wczytywać, usuwać, odtwarzać, zatrzymywać, kopiować i przeciągać klip filmowy lub łączyć go z URL.

Dodatkowo, możesz użyć zachowań, aby wczytywać do klipu filmowego zewnętrzną grafikę lub animowaną maskę.

Program Animate określa zachowania wymienione w poniższej tabeli.

Zachowanie

Cel

Zaznaczenie lub wprowadzenie

Wczytaj grafikę

Wczytuje zewnętrzny plik JPEG do klipu filmowego lub ekranu.

Ścieżka i nazwa pliku JPEG.

Nazwa instancyjna klipu filmowego lub ekranu, do którego jest przekazywana grafika.

Wczytaj zewnętrzny klip filmowy

Wczytuje zewnętrzny plik SWF do klipu filmowego lub ekranu.

URL zewnętrznego pliku SWF.

Nazwa instancyjna klipu filmowego lub ekranu, do którego jest przekazywany plik SWF.

Powiel klip filmowy

Powiela klip filmowy lub ekran.

Nazwa instancyjna klipu filmowego do powielenia.

Przesunięcie kopii w stosunku do oryginału wzdłuż współrzędnej X i Y liczone w pikselach.

Przejdź do klatki lub etykiety i odtwarzaj

Odtwarza klip filmowy zaczynając od danej klatki.

Nazwa instancyjna klipu docelowego do odtwarzania.

Numer klatki lub etykieta do odtworzenia.

Przejdź do klatki lub etykiety i zatrzymaj

Zatrzymuje klip filmowy, a opcjonalnie przesuwa głowicę odtwarzania do określonej klatki.

Nazwa instancyjna klipu docelowego do zatrzymania.

Numer klatki lub etykieta, na której trzeba się zatrzymać.

Przesuń na wierzch

Przesuwa docelowy klip filmowy lub ekran na górę stosu.

Nazwa wystąpienia klipu filmowego lub ekranu.

Przesuń do przodu

Przesuwa docelowy klip filmowy lub ekran na wyższą pozycję na stosie.

Nazwa wystąpienia klipu filmowego lub ekranu.

Przesuń na spód

Przesyła docelowy klip filmowy na spód stosu.

Nazwa wystąpienia klipu filmowego lub ekranu.

Przesuń do tyłu

Przesuwa docelowy klip filmowy lub ekran na niższą pozycję na stosie.

Nazwa wystąpienia klipu filmowego lub ekranu.

Rozpocznij przeciąganie klipu filmowego

Zaczyna przeciąganie klipu filmowego.

Nazwa wystąpienia klipu filmowego lub ekranu.

Zakończ przeciąganie klipu filmowego

Kończy bieżące przeciąganie.

Wyładuj klip filmowy

Usuwa klip filmowy, który był wczytany za pomocą loadMovie() z programu Flash Player.

Nazwa instancji klipu filmowego.

Dodawanie i konfigurowanie zachowań

Upewnij się, czy pracujesz na pliku FLA, którego ustawienie ActionScript Publish ma wartość ActionScript 2.0 lub wcześniejszy.

 1. Zaznacz obiekt, np. przycisk, aby wywołać zachowanie.
 2. W panelu Zachowania (Okno > Zachowania) kliknij przycisk Dodaj (+) i zaznacz zachowanie z podmenu Movieclip.
 3. Wybierz klip filmowy, do którego chcesz przypisać zachowanie.
 4. Wybierz ścieżkę względną lub bezwzględną.
 5. Jeśli to konieczne, zaznacz ustawienia wejścia dla parametrów zachowania i kliknij OK. Domyślne ustawienia dla zachowania pojawiają się w panelu Zachowania.
 6. Pod Zdarzeniem kliknij Przy zwolnieniu (domyślne zdarzenie) i wybierz z menu zdarzenie dla myszki. Aby użyć zdarzenia onRelease, pozostaw tę opcję niezmienioną.

Tworzenie własnych zachowań

Aby napisać własne zachowania, utwórz plik XML z kodem ActionScript 3.0 realizującym te zachowania i zapisz ten plik w folderze Zachowania na komputerze. 

Przed utworzeniem własnych zachowań, sprawdź pliki Zachowań XML, aby zrozumieć składnię plików XML, oraz kod napisany w ActionScript używany do tworzenia zachowań. Jeśli wcześniej nie pisałeś plików definiujących zachowania, zapoznaj się ze znacznikami XML używanymi do tworzenie elementów interfejsu użytkownika (takimi jak okna dialogowe) oraz z ActionScript - językiem programowania używanym do tworzenia zachowań. Informacje na temat formatu XML, pomagające w tworzeniu elementów interfejsu użytkownika, można znaleźć w artykule Rozszerzanie programu Animate. Informacje o języku ActionScript można znaleźć w publikacji Nauka języka ActionScript 3.0.

Można także pobrać ze strony internetowej Adobe Flash Exchange zachowania, które zostały utworzone przez innych użytkowników programu Animate. Odwiedź giełdę Adobe Exchange pod adresem www.adobe.com/go/flash_exchange_pl.

 

 1. Przy użyciu edytora XML otwórz plik XML istniejącego zachowania i zmień nazwę pliku, na taką, która będzie odpowiadała tworzonemu zachowaniu.
 2. Wpisz nową wartość do atrybutu category w znaczniku behavior_devinition w pliku XML.

  Następujący kod XML tworzy kategorię nazywaną myCategory w panelu Zachowania w programie Animate, gdzie będzie wpisane to zachowanie.

  <behavior_definition dialogID="Trigger-dialog" category="myCategory" 
  authoringEdition="pro" name="behaviorName">
 3. Wpisz nową wartość nazwy atrybutu w znaczniku behavior_definition. To będzie nazwa zachowania widoczna w środowisku autorskim Animate.

 4. (Opcjonalne) Jeśli zachowanie wymaga okna dialogowego, wpisz parametry przy użyciu znaczników <properties> i <dialog>.

  Więcej informacji na temat znaczników i parametrów używanych do tworzenia własnych okien dialogowych można znaleźć w artykule Rozszerzenie programu Animate.

 5. W znaczniku <actionscript> wpisz kod ActionScript, aby utworzyć zachowanie.

  Osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z językiem ActionScript, powinny zapoznać się z podręcznikiem Nauka języka ActionScript 3.0.

  Na przykład, (z pliku określającego zachowanie Movieclip_loadMovie.xml) (ActionScript 2.0):

  <actionscript> 
   <![CDATA[   //load Movie Behavior 
    if($target$ == Number($target$)){ 
      loadMovieNum($clip$,$target$); 
    } else { 
      $target$.loadMovie($clip$); 
    } 
    //End Behavior 
   ]]> 
  </actionscript>
 6. Zapisz plik i przetestuj zachowanie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online