Tworzenie wystąpień

Po utworzeniu symbolu można utworzyć wystąpienia symboli w całym twoim dokumencie, nawet wewnątrz innych symboli. W przypadku zmodyfikowania symbolu program Animate CC (dawniej Flash Professional CC) aktualizuje wszystkie jego wystąpienia.

W inspektorze Właściwości można nadawać nazwy wystąpieniom. Nazwa wystąpienia służy do odnoszenia się do wystąpienia w kodzie ActionScript. Aby sterować wystąpieniami za pośrednictwem języka ActionScript®, nadaj unikalną nazwę każdego wystąpienia na konkretnej osi czasu. 

Aby określić efekty kolorystyczne, przypisywać operacje, ustawiać tryb wyświetlania graficznego lub zmieniać zachowanie nowych wystąpień, użyj inspektora Właściwości. Zachowanie wystąpienia jest takie samo jak zachowanie symbolu, o ile nie określono innego. Wszystkie wprowadzane zmiany mają wpływ tylko na wystąpienie, a nie na obiekt.

Tworzenie wystąpienia symbolu

 1. Wybierz warstwę na osi czasu. Program Animate może ustawiać wystąpienia tylko w klatkach kluczowych, zawsze w bieżącej warstwie. Jeśli nie zaznaczysz klatki kluczowej, program Animate doda wystąpienie do pierwszej klatki kluczowej na lewo od bieżącej klatki.

  Uwaga:

  Kluczowa klatka jest ramką, w której definiujesz zmianę animacji. Więcej informacji zawiera sekcja Wstawianie klatek na osi czasu.

 2. Wybierz Okno > Biblioteka.

 3. Przeciągnij symbol z biblioteki na Stół montażowy.

 4. Jeśli utworzono instancję symbolu graficznego i ma zostać dodana pewna liczba klatek, które będą zawierać ten symbol graficzny, wybierz polecenie Wstaw > Oś czasu > Klatka.

Stosowanie własnej nazwy wystąpienia

 1. Zaznacz wystąpienie na stole montażowym.

 2. Wybierz polecenie Okno > Właściwości i wpisz nazwę w pole Nazwa instancyjna.

Edytowanie właściwości wystąpień

Każde wystąpienie symbolu ma własne właściwości, które są niezależne od symbolu. Można zmienić odcień, stopień przezroczystości i jasności wystąpienia, ponownie zdefiniować zachowanie wystąpienia (na przykład zmienić grafikę na klip filmowy), a także określić, jak animacja ma być odtwarzana wewnątrz wystąpienia grafiki. Można także pochylić ukośnie, rotować lub skalować instancję bez dokonania zmian w symbolu.

Dodatkowo, możesz nadać nazwę instancji klipu filmowego lub przycisku, aby zmieniać jej właściwości za pomocą ActionScript. Więcej informacji można znaleźć w artykule Obiekty i klasy w podręczniku Nauka języka ActionScript 3.0. Aby edytować właściwości instancji, użyj Inspektora właściwości (Okno > Właściwości).

Właściwości instancji są wraz z nią zapisane. Podczas edytowania symbolu lub łączenia wystąpienia z innym symbolem dowolna właściwość wystąpienia, którą zmieniono, nadal się do niego odnosi.

Ustawianie widoczności wystąpienia

Wystąpienie symbolu na stole montażowym można ustawić jako niewidoczne, wyłączając jego właściwość Widoczny. Stosowanie właściwości Widoczny pozwala uzyskać wyższą wydajność renderowania niż ustawianie właściwości Alfa symbolu na wartość 0.

Właściwość Widoczny wymaga ustawienia właściwości Odtwarzacz na wartość Flash Player 10.2 lub wyższą i jest zgodna tylko z wystąpieniami klipów filmowych, przycisków oraz składników.

 1. Zaznacz wystąpienie na stole montażowym.

 2. W sekcji Wyświetlanie panelu Właściwości usuń zaznaczenie właściwości Widoczny.

Zmienianie koloru i przezroczystości wystąpienia

Każde wystąpienie symbolu ma własne efekty kolorów. Aby ustawić opcje kolorów i przezroczystości dla wystąpienia, użyj inspektora Właściwości. Ustawienia w inspektorze Właściwości ma wpływ na bitmapy mieszczące się w symbolach.

Przy zmianach koloru i przezroczystość wystąpienia w danej klatce program Animate wprowadza te zmiany natychmiast przy wyświetlaniu tej klatki. Aby dokonać stopniowej zmiany kolorów, zastosuj animację ruchu. Podczas przejścia między kolorami, ustawiasz różne efekty w początkowych i końcowych kluczowych klatkach instancji, a potem płynnie zmienisz ustawienia, aby kolor instancji zmieniał się w czasie.

sy_tint_tween
sy_alpha_tween
Płynne przechodzenie zmienia kolor lub przezroczystość instancji.

Uwaga:

W przypadku zastosowania efektu do symbolu klipu z wieloma klatkami program Animate zastosuje ten efekt do każdej klatki w tym symbolu.

 1. Zaznacz wystąpienie na Stole montażowym i wybierz polecenie Okno > Właściwości.
 2. W inspektorze Właściwości wybierz jedną z poniższych opcji z menu Styl, w sekcji Efekt koloru.

  Jasność

  Ustawia względne rozjaśnienie lub przyciemnienie obrazu w skali od czerni (–100%) do bieli (100%). Aby ustawić jasność, kliknij trójkąt i przeciągnij suwak lub wpisz wartość w pole.

  Tinta

  Koloruje wystąpienie tą samą barwą. Aby ustawić procent tinty od przezroczystości (0%) do pełnego nasycenia (100%), użyj suwaka Tinta w inspektorze Właściwości. Aby ustawić tintę, kliknij trójkąt i przeciągnij suwak lub wpisz wartość w pole. Aby wybrać kolor, wpisz wartości koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego do odpowiedniego pola lub kliknij element sterujący koloru, a następnie wybierz kolor z Próbnika koloru.

  Alfa

  Dostosowuje przezroczystość wystąpienia od pełnej przezroczystości (0%) do pełnego nasycenia (100%). Aby ustawić wartość alfa, kliknij trójkąt i przeciągnij suwak lub wpisz wartość w pole.

  Zaawansowane

  Ustaw oddzielnie wartości koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego i przezroczystość dla wystąpienia. To jest najbardziej użyteczna metoda to tworzenia i animacji subtelnych efektów koloru w obiektach takich jak bitmapy. Kontrolki po lewej stronie pozwalają na redukcję wartości koloru lub przezroczystości o określony procent. Kontrolki po prawej stronie pozwalają na redukcję lub zwiększenie wartości koloru lub przezroczystości o stałą wartość.

  Bieżące wartości koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego i przezroczystość są pomnożone przez wartość procentu, a następnie dodane do stałej wartości w prawej kolumnie, co tworzy nową wartość koloru. Na przykład, jeśli bieżąca wartość czerwonego jest równa 100, to ustawienie lewego suwaka na 50%, a prawego na 100%, tworzy nową wartość 150 ([100 x .5] + 100 = 150).

  Uwaga: Zaawansowane ustawienia w panelu Efekt implementują funkcję (a * y + b) = x, gdzie a jest procentem podanym w polach po lewej stronie, y jest kolorem oryginalnej bitmapy, b jest wartością w polach po prawej stronie, a x jest końcowym efektem (między 0 a 255 dla RGB i między 0 a 100 dla wartości alfa).

  Można także zmienić kolor wystąpienia za pomocą obiektu ActionScript ColorTransform. Aby znaleźć szczegółowe informacje o obiekcie Kolor, zobacz ColorTransform w Skorowidz języka ActionScript 2.0 lub Skorowidz języka i składników ActionScript 3.0.

Zamiana jednego wystąpienia na inne

Aby wyświetlić inną instancję na Stole montażowym i zachować właściwości oryginalnej instancji, takie jak efekty koloru lub operacje przypisane do przycisków, przypisz inny symbol do instancji.

Na przykład, załóżmy, że tworzysz kreskówkę z symbolem szczura jako głównego bohatera, ale zdecydowałeś się zmienić go na kota. Mógłbyś zamienić symbol szczura na symbol kota i wszystkie zaktualizowane postacie pojawiłyby się w ramkach w tych samych miejscach co poprzednie.

Przypisywania innego symbolu do wystąpienia

 1. Zaznacz wystąpienie na stole montażowym i wybierz polecenie Okno > Właściwości.

 2. Kliknij przycisk Zamień w inspektorze Właściwości.

 3. Zaznacz symbol, którym chcesz zastąpić symbol aktualnie przypisany do wystąpienia. Aby powielić zaznaczony symbol, kliknij Powiel symbol a następnie OK.

  Jeśli tworzysz kilka symboli różniących się między sobą niewieloma szczegółami, powielanie pozwala ci utworzyć nowy symbol w oparciu o już istniejący w bibliotece i minimalizuje ilość kopiowania.

Zastąpienie wszystkich wystąpień symbolu

 1. Z jednego panelu Biblioteka do panelu Biblioteka edytowanego pliku FLA przeciągnij symbol o tej samej nazwie, jaką nosi symbol który zastępujesz, i kliknij Zastąp. Jeśli Biblioteka zawiera foldery, nowy symbol musi zostać przeciągnięty do tego samego folderu, w którym znajduje się symbol zastępowany.

Zmienianie typu wystąpienia

Aby zmienić zachowanie wystąpienia w aplikacji Animate, zmień typ wystąpienia. Na przykład, jeśli instancja graficzna zawiera animację, którą chcesz odtwarzać niezależnie od głównej Osi czasu, zdefiniuj graficzną instancję jako instancję klipu filmowego.

 1. Zaznacz wystąpienie na stole montażowym i wybierz polecenie Okno > Właściwości.
 2. Zaznacz Grafika, Przycisk lub Klip wideo z menu inspektora Właściwości.

Ustawianie zapętlania dla wystąpienia grafiki

Aby określić, jaka jest kolejność animacji wewnątrz wystąpienia grafiki w czasie odtwarzania w aplikacji Animate, ustaw opcje w inspektorze Właściwości.

Animowany symbol graficzny jest przywiązany do Osi czasu dokumentu, w którym się znajduje. Symbol klipu filmowego - przeciwnie - posiada swoją własną Oś czasu. Animowane symbole graficzne wyświetlają animację w trybie edycji dokumentu, ponieważ używają takiej samej Osi czasu, jak główny dokument. Symbole klipu filmowego pojawiają się jako obiekty statyczne na stole montażowym i nie są wyświetlane jako animacje w środowisku edycyjnym Animate.

 1. Zaznacz wystąpienie grafiki na stole montażowym i wybierz polecenie Okno >Właściwości.
 2. Wybierz opcję animacji z menu Opcje w sekcji Zapętlanie inspektora właściwości:

  Pętla

  Powoduje zapętlanie (cykliczne wykonywanie) animowanych sekwencji zawartych w bieżącym wystąpieniu dla tylu klatek, ile zajmuje wystąpienie.

  Odtwórz raz

  Odtwarza sekwencję animacji zaczynając od wybranej przez ciebie ramki do końca animacji, a następnie się zatrzymuje.

  Pojedyncza klatka

  Wyświetla jedną ramkę sekwencji animacji. Podaj, którą ramkę chcesz wyświetlić.

 3. Aby określić klatkę symbolu graficznego, która zostanie wyświetlona jako pierwsza podczas działania pętli, wprowadź numer klatki do pola tekstowego Pierwsza. W opcji pojedynczej klatki używany jest również numer klatki określony w tym obszarze.

Próbnik klatek

Próbnik klatek umożliwia wyświetlenie podglądu i wybranie pierwszej klatki symbolu graficznego. We wcześniejszych wersjach nie można było wyświetlać podglądu klatek bez uzyskania dostępu do wnętrza symbolu w trybie edycji. Dzięki tej opcji można łatwo stosować podczas pracy z animacjami nowe funkcje, takie jak synchronizacja z ustami.

Uwaga:

Panel Próbnik klatek działa tylko w przypadku symboli graficznych i jest wyłączony w przypadku klipów wideo lub symboli przycisków. Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji upewnij się, że zasoby są przekonwertowane na symbole.

 1. Opcja Symbol graficzny > Właściwości > Zapętlanie > Użyj próbnika klatek pozwala wyświetlić panel Próbnik klatek. Można też wybrać polecenie Okno > Próbnik klatek.

  Frame Picker_ PI
  Próbnik klatek

 2. W panelu Próbnik klatek wybierz widok Lista lub Miniaturka, aby wyświetlić wszystkie podglądy klatek wybranego symbolu graficznego. Można też wyświetlić liczby i etykiety klatek. 

  Lista — wyświetla klatki w widoku listy pionowej.

  Miniaturka — wyświetla klatki w widoku siatki i koryguje układ w przypadku zmiany rozmiaru panelu. 

  Utwórz klatkę kluczową — pozwala automatycznie tworzyć klatki kluczowe przy wybieraniu położenia w panelu Próbnik klatek.

  Pętla — wyświetla opcje zapętlania grafiki, takie jak Pętla, Odtwórz raz i Pojedyncza klatka.

  Strzałka suwaka — dopasowuje rozmiar podglądu.

  Lewy przycisk suwaka — wyświetla więcej klatek w widoku.

  Prawy przycisk suwaka — wyświetla mniej klatek w widoku.

  Menu rozwijane opcji filtrowania klatek — zawiera opcje filtrowania klatek.

  list
  Widok listy

  thumnail
  Widok miniaturki


 3. Użyj suwaka lub przycisków powiększenia, aby dostosować rozmiar podglądu lub miniaturki. Ustawiając suwak w lewym rogu panelu, można wyświetlić więcej klatek w widoku. Przesuwając suwak w kierunku prawego rogu, można wyświetlić większe obrazy podglądu.

 4. Klikając dowolna klatkę, można ustawić ją jako pierwszą klatkę wybranego symbolu.

Utwórz klatkę kluczową

Panel Próbnik klatek zawiera pole wyboru Utwórz klatkę kluczową, które pozwala automatycznie tworzyć klatki kluczowe przy wybieraniu klatek w tym panelu. W panelu Próbnik klatek jest również dostępna opcja zapętlania symboli graficznych.

Opcja Symbol graficzny > Właściwości > Zapętlanie > Użyj próbnika klatek pozwala wyświetlić panel Próbnik klatek. Można też wyświetlić go, wybierając opcję Okno > Próbnik klatek.

CreateKeyframe

Opcje filtrowania klatek

Program Animate zawiera panel z opcjami filtrowania klatek. Można filtrować według:

 • Wszystkie klatki — wyświetla wszystkie klatki.
 • Klatki kluczowe — wyświetla wyłącznie wybrane klatki kluczowe.
 • Etykiety — wyświetla tylko klatki z etykietami.
filterOptions

Automatyczna synchronizacja z ustami

Funkcja automatycznej synchronizacji z ustami ułatwia umieszczanie odpowiednich kształtów ust na osi czasu zgodnie z wybraną warstwą dźwięku. Można w tym celu użyć gotowej listy położeń ust, które rysuje się przy użyciu symbolu graficznego. Po zastosowaniu automatycznej synchronizacji z ustami do symbolu graficznego program automatycznie analizuje wybraną warstwę dźwięku i tworzy klatki kluczowe w miejscach odpowiadających fonemom. Po wykonaniu tej operacji można dostosować jej wyniki przy użyciu normalnych mechanizmów i próbnika klatek.

Fonemy odpowiadają ogólnemu ułożeniu twarzy i pozwalają wskazywać dźwięki. 

Tworzenie synchronizacji z ustami

Aby rozpocząć tworzenie synchronizacji z ustami, wykonaj poniższą procedurę:

 1. Utwórz symbol graficzny (ułożenie ust).

  W tym symbolu graficznym można narysować wszystkie ułożenia ust (fonemy).

 2. Na głównej osi czasu zaimportuj dźwięk do nowej warstwy.

  Uwaga:

  Automatyczna synchronizacja z ustami działa najlepiej, gdy jest wybrane ustawienie synchronizacji dźwięku Strumień.

  Przykładowy symbol z warstwą dźwięku
  Przykładowy symbol z warstwą dźwięku
 3. Zaznacz symbol graficzny ust. W inspektorze Właściwości kliknij przycisk Synchronizacja z ustami.

  Synchronizacja z ustami w inspektorze Właściwości
  Synchronizacja z ustami w inspektorze Właściwości

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe synchronizacji z ustami. Domyślnie widać w nim 12 podstawowych typów fonemów tak jak na poniższym zrzucie ekranu.

  Tworzenie synchronizacji z ustami
  Tworzenie synchronizacji z ustami
 4. Kliknij fonem, aby zmodyfikować jego odwzorowanie na ułożenie ust. Zostanie wyświetlone menu podręczne zawierające wszystkie ułożenia dostępne w tym symbolu graficznym. Wybierz odpowiednią klatkę z menu podręcznego, aby ustawić ją dla bieżącego fonemu.

  Zmienianie ułożenia ust dla poszczególnych fonemów
  Zmienianie ułożenia ust dla poszczególnych fonemów
 5. Wybierz warstwę dźwięku, z którą usta mają zostać zsynchronizowane. Kliknij przycisk Synchronizuj.

  Zrzut ekranu osi czasu po zastosowaniu synchronizacji z ustami
  Zrzut ekranu osi czasu po zastosowaniu synchronizacji z ustami

  Uwaga:

  Automatyczna synchronizacja z ustami jest stosowana do zakresu klatek, w którym występuje zaznaczony symbol graficzny. Zaznaczając najpierw wiele klatek kluczowych, można zastosować synchronizację z ustami do określonego zakresu klatek.

 6. Naciśnij skrót Ctrl+Enter, aby odtworzyć plik i sprawdzić uzyskany efekt.

  Można wyświetlić animowany plik z automatycznie wygenerowanymi ruchami ust, które są zsynchronizowane z plikiem dźwiękowym.

Dzielenie wystąpienia symbolu

Rozdziel wystąpienie, jeśli chcesz usunąć połączenie między wystąpieniem a symbolem i umieścić wystąpienie w kolekcji niepogrupowanych kształtów i linii. Ta funkcja jest przydatna na potrzeby dużych zmian w wystąpieniach bez wpływania na inne. 

Zmiany wprowadzone w symbolu źródłowym dla wystąpienia nie mają wpływu na wystąpienie po jego rozdzieleniu.

 1. Zaznacz wystąpienie na stole montażowym.
 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Rozdziel. Ta operacja rozdziela wystąpienie na graficzne elementy składowe.
 3. Aby modyfikować te elementy, użyj narzędzi malowania i rysowania.

Pobierz informacje o instancjach na Stole montażowym

Inspektor Właściwości i panel Informacje wyświetla następujące informacje o instancjach zaznaczonych na Stole montażowym:

 • W inspektorze Właściwości można obejrzeć zachowania i ustawienia dla wystąpienia; dla każdego typu są podane ustawienia efektów koloru, umiejscowienie, wielkość; dla wystąpienia grafiki: tryb pętli i pierwsza klatka, w której znajduje się grafika; dla przycisków: nazwa wystąpienia (jeśli jest przypisana) i opcje światła; dla klipów filmowych: nazwa wystąpienia (jeśli jest przypisana). Inspektor właściwości wyświetla położenie punktu pasowania symbolu jako współrzędne x i y.

 • W panelu Informacje są podane rozmiar i położenie wystąpienia, położenie punktu odniesienia, wartość koloru czerwonego (R), zielonego (G), niebieskiego (B) i alfa (A) (jeśli wystąpienie ma kryjące wypełnienie), i położenie wskaźnika. Sekcja Położenie i rozmiar w inspektorze Właściwości zawiera współrzędne x i y punktu odniesienia lub punktu przekształcenia symbolu. Program umożliwia przełączanie między wyświetlaniem współrzędnych tych punktów.

 • W Eksploratorze filmów są podane zawartości bieżącego dokumentu, wraz z instancjami i symbolami.

  Zobacz dowolne operacje przypisane do przycisków lub klipów filmowych w panelu Operacje.

Pobieranie informacji o wystąpieniu

 1. Zaznacz wystąpienie na stole montażowym.

 2. Wyświetl inspektora właściwości (Okno > Właściwości) lub panel, którego chcesz użyć:

  • Aby wyświetlić panel Informacje, wybierz Okno > Informacje.

  • Aby wyświetlić Eksplorator filmów, wybierz Okno > Eksplorator filmów.

  • Aby wyświetlić panel Operacje, wybierz Okno > Operacje.

Wyświetlanie definicji zaznaczonych symboli w Eksploratorze filmów

 1. Kliknij przycisk Pokaż przyciski, Klipy filmowe i Grafika na górze Eksploratora filmów.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (Macintosh), wybierz polecenie Pokaż instancje symbolu i Przejdź do definicji symbolu lub wybierz te opcje z menu w prawym górnym rogu Eksploratora filmu.

Przejście do sceny zawierającej wystąpienia zaznaczonego symbolu

 1. Wyświetl definicje symbolu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (Macintosh), wybierz polecenie Pokaż elementy filmu i Przejdź do definicji symbolu lub wybierz te opcje z menu w prawym górnym rogu Eksploratora filmu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online