Za pomocą kodu ActionScript® można sterować dźwiękiem w środowisku wykonawczym. Pisząc skrypt w języku ActionScript, można w pliku FLA tworzyć zachowania interakcyjne oraz realizować inne funkcje niedostępne, gdy używana jest wyłącznie oś czasu.

Podręcznik programisty języka ActionScript 3: Praca z dźwiękiem zawiera opis obiegu pracy z dźwiękiem w języku ActionScript 3.0.

Uwaga:

(Tylko Animate CC) Program Animate CC nie obsługuje języków ActionScript 1.0 ani 2.0.

Sterowanie dźwiękami przy użyciu zachowań

Przy użyciu zachowań dźwięku, przedpisanego kodu ActionScript 2.0, można dodawać dźwięki do dokumentu i sterować ich odtwarzaniem. Dodanie dźwięku przy użyciu zachowań powoduje powstanie obiektu dźwiękowego, który następnie służy do kontroli tego dźwięku.

Uwaga:

Wersja 3.0 kodu ActionScript, a także wersje 1.x i 2.x programu Flash Lite nie obsługują zachowań.

Wczytywanie dźwięku do pliku za pomocą zachowania.

 1. Zaznacz obiekt (na przykład przycisk), którego zadaniem będzie wywoływanie danego zachowania.
 2. Na panelu Zachowania (polecenie: Okno > Zachowania), kliknij przycisk Dodaj (+) oraz wybierz polecenie Dźwięk > Ładuj dźwięk z biblioteki, lub Dźwięk > Ładuj strumieniowy plik MP3.
 3. W oknie dialogowym Wczytaj Dźwięk wprowadź identyfikator powiązania dla dźwięku z biblioteki, lub lokalizację dźwięku dla pliku strumieniowego mp3. Następnie wprowadź nazwę dla utworzonego obiektu dźwiękowego i kliknij przycisk OK.
 4. Na panelu Zachowania w kolumnie zdarzenia kliknij opcję Zwolniony (zdarzenie domyślne), oraz wybierz z menu zdarzenie myszy. Jeśli ma być używane zdarzenie onRelease, nie należy zmieniać opcji.

Odtwarzanie lub zatrzymywanie dźwięków przy pomocy zachowań

 1. Zaznacz obiekt (na przykład przycisk), którego zadaniem będzie wywoływanie danego zachowania.
 2. Na panelu Zachowania (Okno > Zachowania) kliknij przycisk Dodaj (+).
 3. Wybierz polecenie Dźwięk > Odtwórz dźwięk, Dźwięk > Zatrzymaj dźwięk, lub Dźwięk > Zatrzymaj wszystkie dźwięki.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wprowadź identyfikator powiązania oraz nazwę obiektu dźwięku przeznaczonego do odtwarzania lub zatrzymania, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Kliknij przycisk OK aby potwierdzić polecenie zatrzymania wszystkich dźwięków.

 5. Na panelu Zachowania, w kolumnie zdarzenia kliknij opcję Zwolniony (zdarzenie domyślne), oraz wybierz z menu zdarzenie myszy. Jeśli ma być używane zdarzenie onRelease, nie należy zmieniać opcji.

Sterowanie dźwiękami przy pomocy funkcji Obiekt dźwiękowy kodu ActionScript.

Funkcja Obiekt dźwiękowy kodu ActionScript 2.0 umożliwia dodawanie dźwięków do dokumentu i sterowania obiektami dźwiękowymi, włącznie z regulacją natężenia dźwięku i równowagi pomiędzy kanałem lewym i prawym w czasie odtwarzania. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca elementów sterujących służących do tworzenia dźwięków w podręczniku Nauka języka ActionScript 2.0 w programie Flash.

 1. Zaznacz dźwięk na panelu Biblioteka.
 2. Z menu Panel, znajdującego się w prawym górnym rogu, wybierz opcję Powiązanie, lub też kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh) nazwę dźwięku na panelu Biblioteka, po czym wybierz opcję Powiązanie z menu kontekstowego.
 3. W oknie dialogowym Właściwości powiązania zaznacz opcję Eksportuj dla ActionScript.
 4. Wprowadź kod identyfikatora oraz kliknij przycisk OK.

Informacje o zdarzeniu onSoundComplete kodu ActionScript 2.0

Zdarzenie onSoundComplete obiektu Sound kodu ActionScript 2.0 pozwala wywołać zdarzenie w aplikacji Animate na podstawie zakończenia odtwarzania załączonego pliku dźwiękowego. Obiekt dźwiękowy jest obiektem wbudowanym, który pozwala na sterowanie dźwiękami w aplikacji Animate. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca dźwięku w podręczniku Dokumentacja języka ActionScript 2.0. Zdarzenie onSoundComplete jest wywoływane automatycznie wraz z zakończeniem odtwarzania załączonego pliku dźwiękowego. Jeśli dźwięk wykonuje wielokrotne pętle, zdarzenie jest wywoływane z końcem ostatniej pętli.

Obiekt dźwiękowy posiada dwie właściwości, które można wykorzystać przy zdarzeniu onSoundComplete. Właściwość duration, przeznaczona jedynie do odczytu, odzwierciedla czas trwania próbki dźwiękowej (w milisekundach), dołączonej do obiektu dźwiękowego. Właściwość position, przeznaczona tylko do odczytu, podaje liczbę milisekund w każdej pętli odtwarzanego dźwięku.

Zdarzenie onSoundComplete pozwala na manewrowanie dźwiękiem na różne sposoby, jak np:

 • Tworzenie dynamicznej listy odtwarzania lub sekwencji

 • Tworzenie prezentacji multimedialnej, o przepływie klatek lub scen odpowiednio zestrojonym z narracją

 • Tworzenie gry, w której dźwięki zestrojone są z poszczególnymi zdarzeniami lub scenami, a przejścia pomiędzy dźwiękami są płynne

 • Dostosowywanie zmiany obrazów do dźwięku, np. następowanie takiej zmiany w połowie odtwarzania dźwięku

Korzystanie z właściwości ID3 w plikach mp3 przy pomocy aplikacji Flash Player

Program Macromedia Flash Player 7 i jego późniejsze wersje obsługują znaczniki ID3 v2.3 i v2.4. W bieżącej wersji, po wczytaniu dźwięku mp3 przy pomocy metody attachSound() lub loadSound() kodu ActionScript 2.0, właściwości znacznika ID3 zostają udostępnione na początku strumienia danych dźwięku. Zdarzenie onID3 następuje po uruchomieniu danych ID3.

Program Flash Player 6 (6.0.40.0) i jego późniejsze wersje obsługują pliki mp3 ze znacznikami ID3 v1.0 i v1.1. W przypadku znaczników ID3 v1.0 i v1.1 właściwości są udostępniane na końcu strumienia danych. Jeśli dźwięk nie zawiera znacznika ID3v1, właściwości ID3 pozostają niezdefiniowane. Aby właściwości ID3 mogły działać, konieczne jest posiadanie programu Flash Player w wersji 6 (6.0.40.0), lub późniejszej.

Więcej informacji na temat korzystania z właściwości ID3 zawiera opis właściwości id3 (właściwość Sound.id3) w podręczniku Dokumentacja języka ActionScript 2.0.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online