Informacje o symbolach

Symbol jest grafiką, przyciskiem lub klipem filmowym, który tworzy się raz w środowisku autorskim programu Animate CC (dawniej Flash Professional CC) lub przez użycie klas SimpleButton (ActionScript 3.0) i MovieClip. Później możesz ponownie użyć symboli w dalszych częściach dokumentu lub w innych dokumentach.

Symbol może zawierać pracę artystyczną, która importujesz z innej aplikacji. Każdy symbol, który tworzysz, automatycznie staje się częścią biblioteki dla bieżącego dokumentu.

Instancja jest kopią symbolu umieszczoną na Stole montażowym lub zagnieżdżoną wewnątrz innego symbolu. Instancja może różnić się od swojego symbolu nadrzędnego pod względem koloru, rozmiaru i funkcji. Edycja symbolu uaktualnia wszystkie jego instancje, ale stosowanie efektów do instancji symbolu uaktualnia tylko instancję.

Użycie symboli w twoim dokumencie znacznie zmniejszy wielkość pliku; zapis kilku instancji symbolu wymaga mniej miejsca niż zapis wielu kopii zawartości symbolu. Na przykład, możesz zmniejszyć wielkość pliku twoich dokumentów poprzez konwertowanie statycznych grafik (takich jak obrazki tła) w symbole, a następnie wielokrotne używanie ich. Użycie symboli może także zwiększyć szybkość odtwarzania pliku SWF, ponieważ symbole trzeba pobrać do programu Flash® Player tylko raz.

Dziel symbole między dokumenty podczas tworzenie lub wykonania jak zbiory bibliotek dzielonych. Dla zbiorów wspólnego wykonania możesz podłączyć zbiory w źródłowym dokumencie do dowolnej liczby dokumentów docelowych bez potrzeby importu zbiorów do docelowych dokumentów. Dla zbiorów dzielonych podczas tworzenia możesz uaktualniać lub zamieniać symbol z dowolnym innym symbolem dostępnym w twojej sieci lokalnej.

Jeśli importujesz zbiory bibliotek z taką samą nazwą jak te, które już istnieją w bibliotece, możesz rozwiązać konflikt nazw bez przypadkowego nadpisania istniejących zbiorów.

Dodatkowe informacje i podstawowe instrukcje dotyczące zastosowania symboli są dostępne w następujących materiałach:

Typy symboli

Każdy symbol posiada unikalną Oś czasu na Stole montażowym, wypełnioną warstwami. Możesz dodać ramki, klatki kluczowe i warstwy do Osi czasu symbolu w taki sam sposób, jak do głównej Osi czasu. Kiedy tworzysz symbol, wybierasz typ symbolu.

 • Użyj symboli graficznych  dla statycznych obrazków i do utworzenia kawałków animacji wielokrotnego użycia, które są podczepione do głównej Osi czasu. Symbole graficzne działają w synchronizacji w główną Osią czasu. Interaktywne kontrolki i dźwięki nie będą działały w kolejności wyznaczonej przez sekwencję animacji symboli graficznych. Symbole graficzne nie przyczyniają się do rozmiaru pliku FLA tak bardzo jak przyciski czy klipy filmowe, ponieważ nie zawierają osi czasu.

 • Użyj symboli przycisku , aby utworzyć interaktywne przyciski, które reagują na kliknięcia myszki, najazd i inne czynności. Definiujesz grafiki związane z różnymi stanami przycisków, a następnie związujesz operacje z instancjami przycisków. Więcej informacji zawiera rozdział Obsługa zdarzeń w publikacji Podręcznik programisty języka ActionScript 3.0.

 • Użyj symboli klipu filmowego , aby utworzyć kawałki animacji wielokrotnego użycia. Klipy filmowe posiadają swoją własną wieloramkową Oś czasu, która jest niezależna od głównej Osi czasu - myśl o nich jako o zagnieżdżonych w głównej Osi czasu, mogących posiadać interaktywne kontrolki, dźwięki a nawet instancje innych klipów filmowych. Aby utworzyć animowane przyciski, możesz także umieścić instancje klipu filmowego wewnątrz Osi czasu symbolu przycisku. Dodatkowo, klipami filmowymi można zarządzać za pomocą skryptów ActionScript®.

 • Symbole czcionek służą do eksportowania czcionek i używania ich w innych dokumentach programu Animate.

  Program Animate udostępnia wbudowane składniki — klipy filmowe ze zdefiniowanymi parametrami — za pomocą których można dodawać do dokumentu elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski, pola wyboru czy paski przewijania. Więcej informacji zawiera rozdział Składniki języka ActionScript 3.0 — informacje w podręczniku Korzystanie ze składników języka ActionScript 3.0.

  Uwaga: Aby wyświetlić podgląd animacji w wystąpieniach składnika i skalowanie klipu filmowego z podziałem na obszary w środowisku projektowym Animate, wybierz polecenie Sterowanie > Włącz podgląd aktywny.

Tworzenie symboli

Można utworzyć symbol z zaznaczonych obiektów na stole montażowym, utworzyć pusty symbol i utworzyć bądź zaimportować zawartość w trybie edycji symboli, a także utworzyć symbole czcionek w programie Animate. Symbole mogą zawierać te same funkcje, które program Animate pozwala utworzyć, w tym animację.

Za pomocą symboli zawierających animacje można tworzyć aplikacje Animate z wieloma elementami ruchomymi przy zachowaniu małego rozmiaru pliku. Rozważ tworzenie animacji w symbolu, który posiada powtarzającą się lub cykliczną operację - na przykład ruch skrzydeł ptaka w górę i w dół.

Aby dodać symbole do twojego dokumentu, użyj dzielonych zbiorów bibliotek podczas tworzenia lub w trakcie wykonania.

Konwertuj wybrane elementy na symbol

 1. Zaznacz element lub kilka elementów na Stole montażowym. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Modyfikuj > Konwertuj do symbolu.

  • Przeciągnij zaznaczenie do panelu Biblioteka.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (Macintosh), a następnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Konwertuj do symbolu.

 2. W oknie dialogowym Konwertowanie do symbolu wpisz nazwę symbolu i wybierz zachowanie.
 3. Kliknij siatkę rejestracyjną, aby ustawić punkt odniesienia dla symbolu.
 4. Kliknij przycisk OK.

  Program Animate doda symbol do biblioteki. Zaznaczenie na Stole montażowym staje się instancją symbolu. Po utworzeniu symbolu można edytować go w trybie edycji symbolu poprzez wybranie poleceń Edytuj > Edytuj symbole lub w kontekście Stołu montażowego poprzez wybranie poleceń Edytuj > Edytuj na miejscu. Możesz także zmienić punkt odniesienia dla symbolu.

Utwórz pusty symbol

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > Nowy symbol.

  • Kliknij przycisk Nowy symbol po lewej dolnej stronie panelu Biblioteka.

  • Wybierz Nowy symbol z menu panelu Biblioteka w prawym górnym rogu panelu Biblioteka.

 2. Wpisz nazwę symbolu i wybierz zachowanie w oknie dialogowym Utwórz nowy symbol.
 3. Kliknij przycisk OK.

  Program Animate doda symbol do biblioteki i zmieni tryb na tryb edycji symbolu. W trybie edycji symbolu nazwa symbolu pojawia się nad lewym górnym rogiem stołu montażowego, a kursor krzyżykowy wskazuje punkt rejestracji dla symbolu.

 4. Aby utworzyć zawartość symbolu, użyj Osi czasu, rysuj za pomocą narzędzi rysowania, importuj multimedia lub utwórz instancje innych symboli.
 5. Aby powrócić do trybu edycji dokumentu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wstecz.

  • Wybierz polecenie Edycja > Edytuj dokument.

  • Kliknij nazwę sceny w pasku Edycja.

   Kiedy utworzysz symbol, punkt odniesienia jest umieszczony w środku okna w trybie edycji symbolu. Możesz w zależności od punktu odniesienia umieścić zawartość symbolu w oknie. Aby zmienić punkt odniesienia, podczas edycji symbolu przesuń zawartość symbolu w zależności od punktu odniesienia.

 6. W sekcji Połączenia ActionScript można wybrać opcję eksportowania do kodu ActionScript, zaznaczając pole wyboru Eksportuj do ActionScript. Klasa i klasa bazowa są wyświetlane automatycznie (można zmienić ich nazwy). Program Animate szuka definicji klas w zewnętrznym pliku AS lub połączonym pliku SWC. Jeśli nie można znaleźć definicji klas w tych lokalizacjach, program Animate automatycznie generuje pliki klas. Więcej informacji można uzyskać w tym artykule.

(Tylko Animate CC) Zamienianie wielu symboli

Opcja Zamień symbol umożliwia zastępowanie symboli wybranymi symbolami lub bitmapami.

 1. Zaznacz wiele symboli na stole montażowym w programie Animate.

 2. Kliknij opcję Zamień w panelu Właściwości.
 3. W oknie dialogowym Zamiana symbolu wybierz symbol do wstawienia w miejsce wszystkich zaznaczonych symboli/bitmap.
 4. Kliknij przycisk OK.

Konwertuj animację w klip filmowy na Stole montażowym. symbol

Aby wielokrotnie użyć animowanej sekwencji na stole montażowym lub modyfikować ją jak wystąpienie, zaznacz animację i zapisz jako symbol klipu filmowego.

 1. Na głównej Osi czasu zaznacz każdą ramką, której chcesz użyć, na każdej warstwie animacji na Stole montażowym. Więcej informacji na temat zaznaczania ramek zawiera sekcja Wstawianie klatek na osi czasu.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby skopiować klatki:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszki (Windows) lub Control (Macintosh) i wybierz Kopiuj ramki z menu kontekstowego. Aby usunąć sekwencję po skonwertowaniu jej na klip filmowy, wybierz Wytnij.

  • Wybierz Edycja > Oś czasu > Kopiuj ramki. Aby usunąć sekwencję po skonwertowaniu jej na klip filmowy, wybierz Wytnij ramki.

 3. Odznacz zaznaczenie i upewnij się, czy nic nie jest zaznaczone na Stole montażowym. Wybierz Wstaw > Nowy symbol.
 4. Nazwij symbol. Aby wybrać Typ, wybierz Klip filmowy i kliknij OK.
 5. Na Osi czasu kliknij Ramka 1 na Warstwie 1 oraz zaznacz Edycja > Oś czasu > Wklej ramki.

  Ta operacja wklei ramki (i dowolne warstwy i nazwy warstw), które skopiowałeś z głównej Osi czasu do Osi czasu tego symbolu klipu filmowego. Dowolna animacja, przyciski lub cechy interaktywności ze skopiowanej ramki teraz stają się niezależną animacją (symbolem klipu filmowego), której możesz wielokrotnie używać.

 6. Aby powrócić do trybu edycji dokumentu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wstecz.

  • Wybierz polecenie Edycja > Edytuj dokument.

  • Kliknij nazwę sceny w pasku Edycja ponad Stołem montażowym.

Powiel symbole

Powielanie symbolu pozwoli ci na użycie istniejącego symbolu jako punktu startowego dla tworzenia nowego symbolu.

Aby utworzyć wersje symbolu z różnym wyglądem, możesz użyć instancji.

Powiel symbol za pomocą panelu Biblioteka

 1. Wybierz symbol z panelu Biblioteka i wykonaj jedną z czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (Macintosh) i wybierz z menu kontekstowego polecenie Powiel.

  • Wybierz Powiel z menu panelu Biblioteka.

Powiel symbol poprzez zaznaczenie instancji

 1. Wybierz instancję symbolu na Stole montażowym.
 2. Wybierz Modyfikuj >Symbol > Powiel symbol.

  Symbol zostanie powielony, a instancja zastąpiona przez instancję powielonego symbolu.

Edytowanie symboli

Podczas edytowania symbolu program Animate aktualizuje wszystkie jego wystąpienia w dokumencie. Edytuj symbol na jeden z poniższych sposobów:

 • W kontekście z innymi obiektami znajdującymi się na Stole montażowym, używając polecenia Edytuj na miejscu. Inne obiekty są wygaszone, aby odróżnić je od obiektów, które edytujesz. Nazwa symbolu, który edytujesz, pojawia się na pasku Edycja na górze Stołu montażowego, po prawej stronie bieżącej nazwy sceny.

 • W osobnym oknie przy użyciu polecenia Edytuj w nowym oknie. Edycja symbolu w nowym oknie pozwala ci zobaczyć jednocześnie symbol i główną Oś czasu. Nazwa symbolu, który edytujesz, pojawia się na pasku Edycja na górze Stołu montażowego.

  Możesz edytować symbol poprzez zmianę okna z widoku Stołu montażowego na widok samego symbolu, poprzez użycie trybu edycji symbolu. Nazwa symbolu, który edytujesz, pojawia się na pasku Edycja na górze Stołu montażowego, po prawej stronie bieżącej nazwy sceny.

  Podczas modyfikowania symbolu program Animate aktualizuje wszystkie jego wystąpienia w dokumencie. Podczas edycji symbolu można używać dowolnych narzędzi do narzędzia rysowania, importować materiały oraz tworzyć wystąpienia innych symboli.

 • Aby zmienić punkt odniesienia symbolu (punkt o współrzędnych 0,0), można użyć dowolnej metody edycji symbolu.

 

Edytuj symbol na miejscu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij podwójnie instancję symbolu na Stole montażowym.

  • Zaznacz instancję symbolu na Stole montażowym, kliknij prawym przyciskiem myszki (Windows) lub Control (Macintosh) i zaznacz Edytuj na miejscu.

  • Zaznacz instancję symbolu na Stole montażowym i wybierz polecenie Edytuj > Edytuj na miejscu.

 2. Edytuj symbol.
 3. Aby wyjść z trybu edycji na miejscu i wrócić do trybu edycji dokumentu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wstecz.

  • Zaznacz nazwę bieżącej sceny z menu Scena w pasku Edycja.

  • Wybierz polecenie Edycja > Edytuj dokument.

  • Kliknij dwukrotnie na zewnątrz zawartości symbolu.

Edycja symbolu w nowym oknie

 1. Zaznacz instancję symbolu na Stole montażowym, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (Macintosh) i wybierz polecenie Edytuj w nowym oknie.
 2. Edytuj symbol.
 3. Kliknij pole Zamknij w prawym górnym rogu (Windows) lub lewym górnym (Macintosh), aby zamknąć nowe okno oraz kliknij okno głównego dokumentu, aby powrócić do edycji głównego dokumentu.

Edytuj symbol w trybie edycji symbolu

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zaznaczyć symbol:
  • Kliknij podwójnie ikonę symbolu w panelu Biblioteka.

  • Zaznacz instancję symbolu na Stole montażowym, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Control (Macintosh) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Edytuj.

  • Zaznacz instancję symbolu na Stole montażowym i wybierz Edycja > Edytuj symbole.

  • Zaznacz symbol w panelu Biblioteka i wybierz Edycja z menu panelu Biblioteki lub kliknij prawym przyciskiem myszki (Windows) lub Control (Macintosh) symbol w panelu Biblioteka i zaznacz Edytuj.

 2. Edytuj symbol.
 3. Aby wyjść z trybu edycji symbolu i wrócić do edycji dokumentu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Wstecz po lewej stronie paska Edycja na górze Stołu montażowego.

  • Wybierz Edycja > Edytuj dokument.

  • Kliknij nazwę sceny w pasku Edycja na górze Stołu montażowego.

  • Kliknij dwukrotnie na zewnątrz zawartości symbolu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online