Informacje na temat ścieżek w szablonach programu Dreamweaver

Szablony programu Dreamweaver
Gdy strona HTML zostaje zapisana w formie szablonu, program Dreamweaver tworzy folder szablonu na poziomie głównym lokalnego folderu głównego i generuje plik .dwt, który staje się źródłem dla wszystkich stron, które są do niego stosowane. Za każdym razem, gdy dana strona HTML jest stosowana do szablonu (Plik > Nowy z szablonu lub Modyfikuj > Szablon > Zastosuj szablon do strony), tworzy łącze względem katalogu głównego witryny do pliku .dwt. To łącze względem witryny będzie zawsze łączyć się prawidłowo, gdyż plik .dwt będzie zawsze w folderze Szablony na poziomie głównym struktury folderów witryny. Jeśli plik .dwt zostanie przeniesiony z folderu Szablony lub jeśli folder Szablony zostanie przeniesiony lub zostanie zmieniona jego nazwa, łącze zostanie uszkodzone. Ważne jest, aby pozostawić plik .dwt w folderze Szablony, w którym zostaje on utworzony przez program Dreamweaver. Aby uniknąć błędów, zaleca się, by NIE zapisywać innych elementów witryny (plików źródłowych obrazu lub dokumentów HTML) w folderze Szablony.

Jak strony są połączone z plikami szablonu?
Gdy plik jest stosowany do istniejącej strony lub tworzony od nowa z szablonu, do źródła zostaje wstawiony następujący kod:

<!-- #BeginTemplate "/Templates/templateName.dwt" -->

Aby wyświetlić kod źródłowy HTML generowany w programie Dreamweaver wybierz kolejno opcje Okno> HTML.

Ścieżka powyżej zastępuje zwykłe źródło HTML, które będzie wyświetlane na nowej stronie. Nie rozpoczyna się od zwykłych znaczników, które wygenerowałby nowy plik, ale określa, że na jednym poziomie wewnątrz lokalnego folderu głównego, wewnątrz folderu o nazwie Szablony, istnieje plik .dwt, który zawiera wszystkie informacje spoza edytowalnych rejonów tej strony. Ta ścieżka powoduje, że przeglądarka wyszukuje w odpowiedniej lokalizacji pliku, który zawiera właściwości, układ i grafikę strony — całą zawartość, która istnieje tylko w pliku .dwt. To dlatego, zmiany poza edytowalnymi rejonami strony muszą być wprowadzane bezpośrednio w pliku .dwt. Gdy sam plik .dwt zostaje otwarty i poprawiony wszystkie strony stosowane do szablonu są łączone z plikiem w tej samej lokalizacji co do tej pory. Wszystkie strony stosowane do szablonu są automatycznie aktualizowane w celu zapisania nowych informacji.

Ścieżka względem dokumentu a ścieżka względem katalogu głównego witryny
Ścieżka łącząca stronę HTML z szablonem jest ścieżką względem katalogu głównego witryny. Nazywana jest ścieżką względem katalogu głównego witryny, gdyż zaczyna się na górnym poziomie struktury katalogu (od lokalnego folderu głównego), następnie jest kontynuowana do kolejnego folderu w dół (Szablony), aż w końcu podaje łącze do pliku .dwt. Program Dreamweaver automatycznie generuje ścieżkę względem katalogu głównego witryny w szablonach w folderze Szablony, gdyż ma dokładne dane dotyczące tego, gdzie szablon będzie się znajdował, bez względu na to, jakie inne foldery plików znajdują się w strukturze witryny.

Funkcja względem dokumentu powoduje utworzenie ścieżki właściwej dla danego pliku. Nie rozpoczyna się ona od górnego poziomu (katalogu głównego witryny) struktury folderu plików, ale generuje ścieżkę, która rozpoczyna się na jednym pliku, następnie występują w niej kolejno wszystkie niezbędne foldery (katalogi) plików, a na końcu lokalizacja innego pliku. Konieczne jest, by oba pliki zostały zapisane wewnątrz lokalnego folderu głównego PRZED utworzeniem łącza względem dokumentu z jednego pliku do drugiego.

Jeśli chcesz mieć możliwość wyświetlenia podglądu stron lokalnie w przeglądarce, przed przesłaniem plików do serwera zdalnego muszą one być podane względem dokumentu. Przeglądarki Internet Explorer i Netscape nie mają informacji o tym, który lokalny folder główny został zdefiniowany (jak ma to miejsce w przypadku programu Dreamweaver), więc mogą one tylko śledzić ścieżkę względem dokumentu, który jest w nich w danym momencie wyświetlany. Ze względu na to, że większość użytkowników woli wyświetlać strony lokalnie w przeglądarce przed ich przesłaniem, program Dreamweaver wprowadza ustawienia domyślne względem dokumentu za każdym razem, gdy zostaje utworzone łącze do pliku lub zostaje wstawiony obraz. Jeśli plik nie został zapisany PRZED podjęciem próby wstawienia obrazu lub łącza na innej stronie HTML, program Dreamweaver nie ma odnośnika do lokalizacji bieżącej strony i dlatego generuje ścieżkę, która będzie wyglądać mniej więcej tak:

file:///HardDrive/Desktop Folder/localRootFolder/subfolder/subfolder/images/content.htm

lub

file:///C:/Desktop/localRootFolder/subfolder/subfolder/images/content.htm

Ścieżki te są przypisane TYLKO do stacji roboczej i nie będą działać, jeśli prześlesz pliki do serwera zdalnego.

Na wykresie poniżej wyjaśniono w sposób graficzny różnicę między ścieżką względem dokumentu a ścieżką względem katalogu głównego witryny. W przykładzie poniżej strona bio.htm zawiera grafikę o nazwie logo.jpg wstawioną na niej przy użyciu alternatywnych opcji ścieżki.

 

Ścieżki względem dokumentu w szablonie

Wstawianie obrazów i łączy bezpośrednio do pliku .dwt może powodować zamieszanie. Pamiętaj, że podczas pracy z plikiem .dwt każde łącze, które tworzysz jako względne wobec dokumentu będzie właśnie takie — względne wobec pliku .dwt. Generowana ścieżka jest przypisana z tej strony HTML lub ze źródła obrazu do pliku .dwt. Program Dreamweaver zapisuje, gdzie strony z odwołaniem były stosowane do szablonu dynamicznie i automatycznie dostosowuje ścieżkę do pliku HTML z odwołaniem w taki sposób, by była ona prawidłowa dla bieżącej strony. Jeśli przyjrzysz się źródłu HTML i skoncentrujesz się zarówno na pliku .dwt jak i stronie stosowanej do szablonu, ścieżki będą inne i tak powinno być. Jeśli program Dreamweaver nie dostosuje automatycznie ścieżki dla określonej lokalizacji poszczególnych stron, ścieżka względem dokumentu będzie uszkodzona we wszystkich plikach z wyjątkiem pliku .dwt.

Oto przykład w jaki sposób program Dreamweaver może dostosować ścieżkę względem dokumentu:

Ścieżka oryginalna z szablonu do grafiki:

../graphics/images/banner.gif

Dostosowana ścieżka na stronie była stosowana do szablonu:

../../graphics/images/banner.gif

Program Dreamweaver nie dostosowuje ścieżek względem katalogu głównego witryny lub ścieżek absolutnych (http://) z szablonu do stron stosowanych do szablonu, gdyż nie ma konieczności ich poprawiania.

Ścieżki względem dokumentu na stronach stosowanych do szablonu

Wstawianie obrazów i łączy w edytowalnej części strony dołączonej do szablonu działa dokładnie w taki sam sposób co wstawianie obrazów lub łączy na stronie, która nie została dołączona do szablonu. Jeśli będziesz wykonywać operację wybierania kolejno opcji Plik > Nowy z szablonu, następnie Plik > Zapisz (wybierając lokalizację z lokalnego folderu głównego) PRZED utworzeniem łączy do innych stron lub obrazów, program Dreamweaver wprowadzi ustawienia domyślne względem dokumentu w oknach dialogowych Wybieranie strony HTML i Wybieranie źródła obrazu. O ile w menu podręcznym „Względem” nie wprowadza się ręcznie zmian w celu wybrania opcji Katalog główny witryny, obrazy i łącza będą dostępne po wyświetleniu podglądu pracy lokalnie w przeglądarce.

Ścieżki względem katalogu głównego witryny w szablonie

Podczas pracy z plikiem szablonu w celu utworzenia łączy do innych stron lub odniesienia do źródła obrazu grafiki menu podręczne w oknach dialogowych Wybieranie pliku HTML i Wybieranie źródła obrazu umożliwia wybranie między ścieżką względem dokumentu i ścieżką względem katalogu głównego witryny. Jak przedstawiono na wykresie powyżej, wybranie opcji Katalog główny witryny powoduje utworzenie ścieżki z lokalnego folderu głównego bezpośrednio do wybieranego pliku, niezależnie od pliku .dwt, który jest obecnie otwarty w programie Dreamweaver. Użycie łączy względem katalogu głównego witryny może być korzystne, gdy zawartość w strukturze katalogu witryny zostanie prawdopodobnie przeniesiona w obrębie lokalnego folderu głównego, gdyż łącze nie zostanie uszkodzone, nawet jeśli pliki zostaną przeniesione ze swojej oryginalnej lokalizacji.

Ścieżka oryginalna z szablonu do grafiki:

/graphics/images/banner.gif

Ścieżka na stronie została zastosowana do szablonu:

/graphics/images/banner.gif

Program Dreamweaver nie dostosowuje ścieżek względem katalogu głównego witryny lub ścieżek absolutnych (http://) z szablonu do stron stosowanych do szablonu, gdyż nie ma konieczności ich poprawiania. Lokalizacja dokumentu (niezależnie od tego, czy jest to plik .dwt czy plik HTML dołączony do szablonu) nie ma znaczenia dla ścieżki względem katalogu głównego witryny.

Ścieżki względem katalogu głównego witryny na stronach stosowanych do szablonu
Użycie łączy względem katalogu głównego witryny może być przydatne, jeśli witryna jest złożona, pracuje nad nią wspólnie zespół projektantów lub ma strukturę katalogu witryny, która będzie regularnie poprawiana. Aby utworzyć łącze względem witryny, po prostu wybierz opcję Katalog główny witryny z menu podręcznego obok słów „Względem” znajdujących się w oknach dialogowych Wybieranie źródła obrazu i Wybieranie pliku HTML.

Ze względu na to, że utworzona ścieżka będzie zaczynać się od lokalnego katalogu głównego, zawierać dowolną liczbę podfolderów i wreszcie zakończy się na stronie lub obrazie, z którymi została połączona, projektanci mogą korzystać z elastyczności polegającej na przenoszeniu stron lub zasobów o co najmniej jeden podfolder w górę w strukturze katalogów witryny bez uszkadzania łączy. Na przykład zgodnie z wykresem powyżej, jeśli plik logo.jpg zostanie przeniesiony z folderu obrazów do folderu funkcji, a łącze jest łączem względem katalogu głównego witryny, przeglądarka nadal nie będzie miała programu ze zlokalizowaniem grafiki. Jeśli ścieżka jest łączem względem dokumentu, pliki logo.jpg oraz bio.htm MUSZĄ pozostać w strukturze folderów, w której znajdowały się, gdy była tworzona ścieżka względem dokumentu. Przeniesienie jednego z plików po utworzeniu ścieżki spowoduje uszkodzenie ścieżki.

Jak wspomniano wyżej, można wyświetlać lokalnie w przeglądarce tylko podgląd łączy względem dokumentów. Jeśli zdecydujesz się na użycie łączy względem katalogu głównego witryny, istnieją tylko dwa sposoby na wyświetlanie stron w przeglądarce.

Pierwszy polega na przesłaniu plików do serwera zdalnego, a następnie użyciu przeglądarki do przejścia na stronę przez wpisanie ścieżki absolutnej w polu lokalizatora adresu URL. W przypadku zastosowania tej metody strony są wyświetlane dokładnie w takiej formie, w jakiej będą je widzieć inne osoby w sieci Web. Aby wprowadzić poprawki na stronach, otwórz lokalną kopię plików, wprowadź zmiany, zapisz strony HTML, połącz się z serwerem ftp i „Prześlij” nowe pliki do serwera zdalnego. Pliki o tej samej nazwie w tym samym folderze zastąpią starsze wersje pliku na serwerze zdalnym.

Drugi sposób na wyświetlenie podglądu łączy względem witryny w przeglądarce polega na użyciu osobistego serwera sieci Web. Tylko w systemie Windows opcję tę można ustawić, przechodząc do programu Dreamweaver przy użyciu kolejnych opcji Plik > Podgląd w przeglądarce > Edytuj listę przeglądarki i wybierając opcję Podgląd przy użyciu serwera lokalnego. Ustawienie tej opcji umożliwi wyświetlanie podglądu dokumentów w programie Dreamweaver przy użyciu osobistego serwera sieci Web.

Uwaga: W systemie Macintosh osobisty serwer sieci Web jest ustawiany na poziomie systemowym. Sprawdź dokumentację systemu, aby uzyskać dodatkową pomoc.

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?