Skapa och använda förinställda rörelser

Förinställda rörelser är förkonfigurerade rörelseinterpoleringar som du kan använda på ett objekt på scenen. Du markerar bara objektet och klickar på Använd på panelen Förinställda rörelser.

Du kan skapa och spara egna anpassade förinställningar. Dessa kan utgöra befintliga förinställda rörelser som du har ändrat eller anpassade interpoleringar som du har skapat själv.

Med panelen Förinställda rörelser kan du också importera och exportera förinställningar. Du kan dela förinställningar med personer som du samarbetar med eller använda förinställningar som delas av andra Animate-användare.

Genom att använda förinställningar kan du minska produktionstiden avsevärt under utformning och utveckling av dina projekt, särskilt om du ofta använder liknande typer av interpoleringar.

Obs!

Förinställda rörelser kan bara innehålla rörelseinterpoleringar. Klassiska interpoleringar kan inte sparas som förinställda rörelser.

I följande videofilmer visas hur du använder förinställda rörelser. I vissa videofilmer kan arbetsytan i CS3 eller CS4 visas, men de gäller även för CS5.

Förhandsgranska förinställda rörelser

Du kan förhandsgranska alla förinställda rörelser i Animate på panelen Förinställda rörelser. Förhandsgranskningen ger dig en uppfattning om hur animeringen kommer att se ut när den används på ett objekt i dokumentet. Om du skapar eller importerar anpassade förinställningar kan du lägga till en egen förhandsgranskning.

 1. Öppna panelen Förinställda rörelser.
 2. Markera en förinställd rörelse i listan.
  Förhandsgranskningen spelas upp i förhandsgranskningsfönstret längst upp på panelen.
 1. Du stoppar uppspelningen genom att klicka utanför panelen Förinställda rörelser.

Använda förinställda rörelser

När ett objekt som går att interpolera (symbolinstans eller textfält) har markerats på scenen kan du använda en förinställning genom att klicka på knappen Använd. Du kan endast använda en förinställning per objekt. Om du tillämpar en andra förinställning på samma objekt ersätter den andra förinställningen den första.

När en förinställning har använts på ett objekt på scenen har interpoleringen som har skapats på tidslinjen inte längre någon relation till panelen Förinställda rörelser. Interpoleringar som tidigare har skapats med en förinställning påverkas inte om du tar bort eller byter namn på förinställningen på panelen Förinställda rörelser. Om du ersätter en befintlig förinställning i panelen genom att spara en ny påverkar detta inte interpoleringar som redan har skapats med den ursprungliga förinställningen.

Varje förinställd rörelse innehåller ett visst antal bildrutor. När du använder en förinställning kommer interpoleringsintervallet som skapats på tidslinjen att innehålla samma antal bildrutor. Om en interpolering med en annan längd redan har använts på målobjektet, anpassas interpoleringsintervallet efter den förinställda rörelsens längd. Du kan justera längden på interpoleringsintervallet på tidslinjen efter att förinställningen har använts.

Förinställda rörelser som innehåller 3D-rörelser kan bara tillämpas på filmklippsinstanser. De interpolerade 3D-egenskaperna tillämpas inte på grafiska symboler, knappsymboler eller klassiska textfält. Du kan använda förinställda 2D- eller 3D-rörelser med valfritt 2D- eller 3D-filmklipp.

Obs!

Förinställda rörelser där z-axelns position för ett 3D-filmklipp animeras gör att det ser ut som att även x- och y-positionerna för filmklippet ändras. Detta beror på att rörelser längs z-axeln följer de osynliga perspektivlinjer som utgår från 3D-flyktpunkten (som anges i egenskapsinspektören för 3D-symbolinstansen) och strålar ut mot scenens kanter.

Så här tillämpar du den förinställda rörelsen:

 1. Markera ett objekt som går att interpolera på scenen. Om du tillämpar en förinställd rörelse på ett objekt som inte kan interpoleras visas en dialogruta där du kan konvertera objektet till en symbol.
 2. Markera en förinställning på panelen Förinställda rörelser.
 1. Klicka på knappen Använd på panelen eller välj Använd på aktuell plats på panelmenyn.

Rörelsen används så att den startar vid den aktuella positionen för filmklippet på scenen. Om en rörelsebana har associerats med förinställningen visas den rörelsebanan på scenen.

Om du vill tillämpa förinställningen så att rörelsen slutar vid objektets aktuella position på scenen Skift-klickar du på knappen Använd eller väljer Sluta vid aktuell plats på panelmenyn.

Du kan också använda en förinställd rörelse för flera markerade bildrutor på separata lager, förutsatt att varje markerad bildruta bara innehåller ett enda objekt som kan interpoleras.

Spara en interpolering som en anpassad förinställd rörelse

Om du skapar en egen interpolering eller ändrar en interpolering som du har använt från panelen Förinställda rörelser, kan du spara den som en ny förinställd rörelse. Den nya förinställningen visas i mappen Egna förinställningar på panelen Förinställda rörelser.

Så här sparar du en anpassad interpolering som en förinställning:

 1. Markera något av följande:

  • Interpoleringsintervallet på tidslinjen

  • Det objekt på scenen som den anpassade interpoleringen användes på

  • Rörelsebanan på scenen

 2. Klicka på knappen Spara markering som förinställning på panelen Förinställda rörelser eller välj Spara som förinställd rörelse på snabbmenyn för markeringen.

  Den nya förinställningen visas på panelen Förinställda rörelser. Animate sparar förinställningen som en XML-fil. De här filerna lagras i följande kataloger:

  • Windows: <hårddisk>\Documents and Settings\<användare>\Local Settings\Application Data\Adobe\Animate CC\<språk>\Configuration\Motion Presets\

  • Macintosh: <hårddisk>/Användare/<användare>/Bibliotek/Application Support/Adobe/Animate CC/<språk>/Configuration/Motion Presets/

  Obs!

  Du kan inte ångra när du sparar, tar bort eller byter namn på egna förinställningar.

Importera en förinställd rörelse

Förinställda rörelser sparas som XML-filer. Importera en XML-interpoleringsfil om du vill lägga till den på panelen Förinställda rörelser. Tänk på att förinställda rörelser som importerats som XML-filer bara kan läggas till i klassiska interpoleringar.

 1. Välj Importera på menyn på panelen Förinställda rörelser.

 2. I dialogrutan Öppna bläddrar du till den XML-fil du vill importera och klickar på Öppna.

Exportera en förinställd rörelse

Du kan exportera förinställda rörelser som XML-filer som kan delas med andra Animate-användare.

 1. Markera förinställningen på panelen Förinställda rörelser.
 2. Välj Exportera på menyn i panelen.
 3. I dialogrutan Spara som väljer du ett namn och en plats för XML-filen och klickar på Spara.

Ta bort en förinställd rörelse

Du kan ta bort förinställningar från panelen Förinställda rörelser. När du tar bort en förinställning tar Animate bort XML-filen för den från disken. Det kan vara bra att säkerhetskopiera förinställningar som du kan vilja använda igen genom att exportera kopior av dem.

 1. Markera den förinställning som ska tas bort på panelen Förinställda rörelser.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Ta bort på menyn på panelen.
  • Klicka på knappen Ta bort objekt på panelen.

Skapa en förhandsgranskning för en anpassad förinställning

Du kan skapa en förhandsvisning för valfria anpassade förinställda rörelser som du skapar. Det gör du genom att lagra en SWF-fil som demonstrerar den interpolerade animeringen i samma katalog som XML-filen för den förinställda rörelsen.

 1. Skapa den interpolerade animeringen och spara den som en anpassad förinställning.

 2. Skapa en FLA-fil som endast innehåller en demonstration av interpoleringen. Spara FLA-filen med exakt samma namn som den anpassade förinställningen.

 3. Skapa en SWF-fil av FLA-filen medkommandot Publicera.

 4. Placera SWF-filen i samma katalog som XML-filen för den anpassade förinställda rörelsen som du sparade. Dessa filer lagras i följande kataloger:

  • Windows: <hårddisk>\Documents and Settings\<användare>\Local Settings\Application Data\Adobe\Animate CC\<språk>\Configuration\Motion Presets\
  • Macintosh: <hårddisk>/Användare/<användare>/Bibliotek/Application Support/Adobe/Animate CC/<språk>/Configuration/Motion Presets/

  Förhandsgranskningen visas nu när den anpassade interpoleringen markeras på panelen Förinställda rörelser.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online