Använda ljud i Animate CC

Om ljud och Animate CC

I Adobe Animate kan du använda ljud på flera olika sätt. Du kan skapa ljud som spelas upp hela tiden, oberoende av tidslinjen, eller synkronisera animering och ljudspår på tidslinjen. Du kan lägga till ljud för knappar så att de blir mer interaktiva och göra ljudspåret mer elegant med ljud som tonas in och ut.

Det finns två typer av ljud i Animate: händelseljud och direktuppspelningsljud. Ett händelseljud måste laddas ned helt innan det kan spelas upp och fortsätter spelas upp tills det stoppas explicit. Direktuppspelningsljud börjar spelas upp så snart tillräckligt mycket data har laddats ned för de första bildrutorna. Direktuppspelningsljud är synkroniserade mot tidslinjen för uppspelning på en webbplats.

Om du skapar Animate-innehåll för mobila enheter kan du även använda enhetsljud i den publicerade SWF-filen. Enhetsljud kodas i de ljudformat som enheten själv stöder, till exempel MIDI, MFi eller SMAF.

Du kan använda delade bibliotek för att länka ett ljud till flera dokument. Du kan också använda ActionScript ® 2.0-händelsen onSoundComplete eller ActionScript® 3.0 soundComplete-händelsen för att aktivera en händelse när ett ljud har spelats färdigt.

Du kan läsa in ljud och styra ljuduppspelning med färdigskrivna beteenden eller mediekomponenter. Med mediekomponenter kan du dessutom lägga till kontroller för stopp, paus, tillbakaspolning och så vidare. Du kan också använda ActionScript 2.0 eller 3.0 för att läsa in ljud dynamiskt.

Mer information finns i attachSound (metoden Sound.attachSound) och loadSound (metoden Sound.loadSound) i Språkreferens för ActionScript 2.0 eller klassen Sound i språk- och komponentreferensen för ActionScript 3.0.

Obs!

(Endast Animate Professional CC) ActionScript 2.0 och ActionScript 1.0 stöds inte i Animate CC.

Obs!

(Endast Animate CC) Du behöver inte förinstallera QuickTime eller iTunes för att arbeta med ljud i Animate CC.

Följande videofilmer och artiklar innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder ljud i Animate.

Importera ljud

Du placerar ljudfiler i Animate genom att importera dem till biblioteket eller direkt till scenen.

Om du använder menyalternativet Arkiv > Importera > Importera till biblioteket placeras ljudet bara i biblioteket, och inte på tidslinjen.

När du importerar en ljudfil med menyalternativet Arkiv > Importera > Importera till scenen, eller genom att dra och släppa ljudfilen direkt på tidslinjen, placeras ljudet i den aktiva bildrutan i det aktiva lagret. Om du drar och släpper flera ljudfiler importeras bara en fil, eftersom en bildruta bara kan innehålla ett ljud. 

Importera ljud på något av följande sätt:

 • Om du vill importera en ljudfil till biblioteket väljer du Arkiv > Importera > Importera till biblioteket och väljer sedan önskad ljudfil.
 • Om du vill importera en ljudfil till scenen väljer du Arkiv > Importera > Importera till scenen och väljer sedan önskad ljudfil. 
 • Dra och släpp ljudfilen direkt på scenen.
Obs!

Du kan också dra ljud från ett vanligt bibliotek till biblioteket för det aktuella dokumentet.

I Animate lagras ljuden i biblioteket tillsammans med bitmappar och symboler. Du behöver bara en kopia av en ljudfil för att kunna använda ljudfilen på flera sätt i dokumentet.

Om du vill att flera Animate-dokument ska dela ljud kan du lägga ljuden i delade bibliotek.

Animate innehåller ett ljudbibliotek med många användbara ljud för effekter. Öppna ljudbiblioteket genom att välja Fönster > Delade bibliotek > Ljud. Importera ett ljud från ljudbiblioteket till Animate-filen genom att dra ljudet från ljudbiblioteket till bibliotekspanelen för Animate-filen. Du kan också dra ljud från ljudbiblioteket till andra delade bibliotek.

Ljud kan ta stor plats på hårddisken och i RAM-minnet. Mp3-ljuddata är dock komprimerat och mindre än WAV- och AIFF-ljuddata. I allmänhet är det bäst att använda 16–22 kHz monoljud för WAV- och AIFF-filer (stereo kräver dubbelt så mycket minne som mono), men du kan även importera 8- eller 16-bitars ljud med samplingsfrekvenserna 11, 22 eller 44 kHz i Animate. Ljud som spelats in i format som inte är delbara med 11 kHz (till exempel 8, 32 eller 96 kHz) samplas om när de importeras till Animate. Animate kan konvertera ljud till lägre samplingsfrekvenser när de exporteras.

Om du vill lägga till effekter för ljud i Animate är det bäst att importera 16-bitars ljud. Om det är ont om RAM-minne håller du ljudklippen korta eller arbetar med 8-bitars ljud i stället för 16-bitars ljud.

Anm: (Endast Animate CC) Du behöver inte förinstallera QuickTime eller iTunes för att importera eller spela upp ljud i Animate.

 

Ljudfilformat som stöds

Du kan importera följande ljudfilformat till Animate:

 • Adobe-ljud (.asnd). Det här är det inbyggda ljudformatet i Adobe® Soundbooth™.

 • Wave (.wav)

 • AIFF (.aif, .aifc)

 • mp3

  Du kan dessutom importera dessa ljudfilformat:

 • Sound Designer® II (.sd2)

 • Sun AU (.au, .snd)

 • FLAC (.flac)

 • Ogg Vorbis (.ogg, .oga)

Obs!
 • ASND-formatet är ett icke-förstörande ljudformat, som är inbyggt i Adobe Soundbooth. ASND-filer kan innehålla ljuddata med effekter som kan ändras senare, flerspårssessioner i Soundbooth och ögonblicksbilder som gör att du kan återställa en tidigare version av ASND-filen.
 • Dokumenttyperna WebGL och HTML5 Canvas har bara stöd för formaten MP3 och WAV.

Lägga till ett ljud på tidslinjen direkt från datorn

Du kan importera ljud till tidslinjen direkt från datorn på följande sätt:

 • Välj Arkiv > Importera > Importera till scenen och välj sedan önskad ljudfil.
 • Dra och släpp ljudfilen på scenen/tidslinjen. 

Du kan bara lägga till en ljudfil i taget. Om du drar och släpper flera ljudfiler importeras ändå bara en fil till tidslinjen.

Lägga till ett ljud på tidslinjen från biblioteket

Du kan lägga till ett ljud i ett dokument med biblioteket eller läsa in ett ljud i en SWF-fil under körning med metoden loadSound i Sound-objektet. Mer information finns i loadSound (Sound.loadSound-metod) i språkreferensen för ActionScript 2.0 eller Sound-klassen i referensen för ActionScript 3.0.

 1. Importera ljudet till biblioteket om det inte redan har importerats.
 2. Välj Infoga > Tidslinje > Lager.
 3. Markera det nya ljudlagret och dra ljudet från bibliotekspanelen till scenen. Ljudet läggs till i det aktuella lagret.

  Du kan placera flera ljud i ett lager eller i lager som innehåller andra objekt. Varje ljud bör dock placeras i ett eget lager. Varje lager fungerar som en separat ljudkanal. Ljuden i alla lager kombineras när du spelar upp SWF-filen.

 4. Markera den första bildrutan på tidslinjen som innehåller ljudfilen.
 5. Välj Fönster > Egenskaper och klicka på pilen i nedre högra hörnet så att egenskapsinspektören utökas.
 6. I egenskapsinspektören väljer du ljudfilen från popup-menyn Ljud.
 7. Välj ett effektalternativ på popup-menyn Effekter:

  Inget

  Inga effekter tillämpas på ljudfilen. Använd det här alternativet när du vill ta bort tidigare valda effekter.

  Vänster kanal/Höger kanal

  Spelar upp ljud enbart i den vänstra eller högra kanalen.

  Tona från vänster till höger/Tona från höger till vänster

  Flyttar ljudet från en kanal till den andra.

  Tona in

  Ökar volymen gradvis för ett ljud under dess varaktighet.

  Tona ut

  Minskar volymen gradvis för ett ljud under dess varaktighet.

  Anpassad

  Gör att du kan skapa anpassade in- och utpunkter för ljud med Redigera omslag.

  Obs!

  Effekter stöds inte i WebGL- och HTML5 Canvas-dokument

 8. Välj ett synkroniseringsalternativ på popup-menyn Synka:

  Händelse

  Synkroniserar ljudet med en händelse. En ljudhändelse spelas upp när den inledande nyckelbildrutan visas första gången och den spelas upp i sin helhet, oberoende av spelhuvudet på tidslinjen, även om uppspelningen av SWF-filen upphör. Händelseljud blandas när du spelar upp den publicerade SWF-filen.

  Om en ljudhändelse spelas upp och ljudet återigen instansieras (till exempel genom att en användare på nytt klickar på knappen eller att spelhuvudet passerar den inledande nyckelbildrutan för ljudet) fortsätter den första instansen av ljudet att spelas och en annan instans av samma ljud börjar spelas upp samtidigt. Tänk på detta när du använder ljud som varar länge eftersom det eventuellt kan överlappa och orsaka oönskade effekter.

  Start

  Samma som Händelse, förutom att om ljudet redan spelas upp, skapas ingen ny instans av ljudet.

  Stopp

  Avbryter uppspelningen av det angivna ljudet.

  Direktuppspelning

  Synkroniserar ljudet för uppspelning på en webbplats. Animate synkroniserar animeringar med direktuppspelade ljud. Om Animate inte kan rita animeringsbildrutorna tillräckligt snabbt, hoppas bildrutor över. Till skillnad från händelseljud avbryts direktuppspelningsljud om SWF-filen slutar spelas upp. Ett direktuppspelningsljud kan heller aldrig spelas upp längre än de bildrutor det finns i. Direktuppspelningsljud blandas när du publicerar SWF-filen.

  Ett exempel på ett direktuppspelningsljud är rösten för en figur i en animering som spelas upp på flera bildrutor.

  Obs! Om du använder ett mp3-ljud för direktuppspelning måste du komprimera om ljudet för export. Du kan exportera ljudet som en mp3-fil med samma komprimeringsinställningar som den hade när den importerades.

  Alternativen beskrivs och visas i denna videokurs av Andy Anderson på InfiniteSkills.com.

  Animate kommer ihåg alternativen för ljudsynkronisering i egenskapsinspektören. Om du väljer ett ljud i delen Ljud i egenskapsinspektören och sedan försöker ange ett annat ljud i en ny nyckelbildruta via egenskapsinspektören kommer Animate ihåg synkroniseringsalternativen Direktuppspelning och Händelse från det föregående ljudet.

  Obs!

  Direktuppspelning stöds inte i WebGL- och HTML5 Canvas-dokument.

 9. Ange ett värde för Upprepa och ange hur många gånger ljudet ska upprepas, eller välj Slinga om du vill upprepa ljudet oavbrutet.

  Om du vill att ljudet ska spelas upp kontinuerligt anger du ett tal som är tillräckligt stort för att ljudet ska spelas upp en längre tid. Om du till exempel vill att ett 15-sekunders ljud ska spela upp i 15 minuter anger du 60. Direktuppspelningsljud bör inte upprepas. Om ett direktuppspelningsljud upprepas läggs bildrutor till i filen och filstorleken ökas med antalet gånger ljudet spelas upp.

 10. Testa ljudet genom att dra spelhuvudet över bildrutorna som innehåller ljudet eller använda kommandona i kontrollenheten eller på Kontroll-menyn.

Ta bort ljud från en tidslinje

 1. I tidslinjelagret, som innehåller ljudet, väljer du en bildruta som även innehåller ljudet.
 2. I egenskapsinspektören väljer du avsnittet Ljud och markerar Inget på menyn Namn.

  Animate tar bort ljudet från tidslinjelagret.

Lägga till ett ljud för en knapp

Ljud kan kopplas till en knappsymbols olika lägen. Eftersom ljuden sparas med symbolen fungerar de för alla instanser av symbolen.

 1. Markera knappen på bibliotekspanelen.
 2. Välj Redigera på panelmenyn i panelens övre högra hörn.
 3. Lägg till ett lager för ljud i knappens tidslinje (Infoga > Tidslinje > Lager).
 4. Skapa en vanlig eller tom nyckelbildruta som motsvarar knappläget som du vill lägga till ett ljud för i ljudlagret (Infoga > Tidslinje > Nyckelbildruta eller Infoga > Tidslinje > Tom nyckelbildruta).

  Om du till exempel vill lägga till ett ljud som spelas upp när du klickar på knappen skapar du en nyckelbildruta i bildrutan med etiketten Ned.

 5. Klicka på nyckelbildrutan du skapade.
 6. Välj Fönster > Egenskaper.
 7. I egenskapsinspektören väljer du ljudfilen från popup-menyn Ljud.
 8. Välj Händelse på popup-menyn Synka.

  Koppla olika ljud till knappens olika nyckelbildrutor genom att skapa en tom nyckelbildruta och lägga till en ljudfil för varje nyckelbildruta. Du kan också använda samma ljudfil och lägga på olika ljudeffekter på knappens nyckelbildrutor.

Synkronisera ett ljud med animering

Om du vill synkronisera ett ljud med en animering ska det börja och sluta i nyckelbildrutor.

 1. Lägg till ett ljud på tidslinjen i ett eget lager (mer information finns här ovan).
 2. Om du vill synkronisera ljudet med en händelse på scenen, ska du skapa en inledande nyckelbildruta för ljudet som motsvarar nyckelbildrutan för händelsen på scenen som du vill ska utlösa ljudet. Du kan välja vilket synkroniseringsalternativ som helst av dem som beskrivs ovan (se Lägga till ett ljud på tidslinjen).
 3. Skapa en nyckelbildruta i ljudlagrets tidslinje vid den bildruta där du vill att ljudet ska sluta. En beteckning för ljudfilen visas på tidslinjen.
 4. Välj Fönster > Egenskaper och klicka på pilen i nedre högra hörnet så att egenskapsinspektören utökas.
 5. I egenskapsinspektören väljer du samma ljud från popup-menyn Ljud.
 6. Du fortsätter i egenskapsinspektören genom att välja Stopp på popup-menyn Synkronisera.

  När du spelar upp SWF-filen avbryts uppspelningen av ljudet när den kommer till den avslutande nyckelbildrutan.

 7. Spela upp ljudet genom att dra spelhuvudet på tidslinjen.

Redigera ett ljud i Animate 

I Animate kan du definiera startpunkten för ett ljud eller styra ljudets volym när det spelas upp. Du kan också ändra var uppspelningen av ljudet börjar och slutar. Det är ett bra sätt att göra ljudfilerna mindre genom att ta bort delar som inte behövs.

 1. Lägg till ett ljud i en bildruta eller markera en bildruta som redan innehåller ett ljud.
 2. Välj Fönster > Egenskaper.
 3. Klicka på knappen Redigera på egenskapsinspektörens högra sida.
 4. Gör något av följande:
  • Dra kontrollerna Starttid och Sluttid i Redigera omslag om du vill ändra start- och slutpunkt för ett ljud.

  • Ändra ljudomslaget genom att dra omslagets handtag för att ändra nivåerna på olika ställen i ljudet. Omslagslinjerna visar ljudets volym när det spelas upp. Klicka på omslagslinjerna om du vill skapa fler omslagshandtag (upp till åtta totalt). Om du vill ta bort ett omslagshandtag drar du det utanför fönstret.

  • Om du vill visa mer eller mindre av ljudet i fönstret klickar du på Zooma in eller Zooma ut.

  • Om du vill växla mellan tidsenheterna sekunder och bildrutor klickar du på knapparna Sekunder och Bildrutor.

 5. Om du vill höra det redigerade ljudet klickar du på Spela upp.

Dela ett ljud på tidslinjen

Du kan dela direktuppspelat ljud som är inbäddat på tidslinjen via snabbmenyn Dela ljud. Med Dela ljud kan du pausa ljudet när det behövs och sedan återuppta ljuduppspelningen från den punkt då den stoppades i en senare bildruta på tidslinjen.

Dela ett ljudklipp på tidslinjen:

 1. Välj Arkiv > Importera > Importera till biblioteket. 
 2. Markera ljudklippet och importera det till biblioteket. 
 3. Skapa ett nytt lager på tidslinjen och lägg till klippet på lagret. 
 4. Under Egenskaper > Ljud ska du välja Synk som Direktuppspelning.
 5. Högerklicka på bildrutan där du vill dela ljudet och klicka på Dela ljud. 

Skapa en ljudslinga på tidslinjen

En ljudslinga gör att ett litet ljudavsnitt spelas kontinuerligt över ett antal bildrutor på tidslinjen. När alternativet Loopa är aktiverat på tidslinjen kan du loopa direktuppspelat ljud inom ett intervall av bildrutor tillsammans med andra animeringar.

Aktivera alternativet Loopa på tidslinjen på följande sätt när du vill skapa en slinga:

Knappen Ljudslinga på tidslinjen

Redigera ett ljud i Soundbooth

Om Adobe Soundbooth är installerat kan du använda Soundbooth när du vill redigera ljud som du har importerat till Animate-filen. När du har gjort ändringar i Soundbooth återges ändringarna automatiskt i Animate-filen när du sparar filen och skriver över originalfilen.

Om du ändrar filnamnet eller formatet på ljudet efter att du har redigerat det måste du importera det igen till Animate.

En självstudievideo om att använda Animate med Soundbooth finns i Arbeta med Soundbooth och Animate på _sewww.adobe.com/go/lrvid4100_xp_se.

Obs!

Soundbooth är endast tillgängligt på Windows-baserade datorer och Intel®-baserade Macintosh-datorer.

Så här redigerar du ett importerat ljud i Soundbooth:

 1. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på ljudet på bibliotekspanelen.
 2. Välj Redigera i Soundbooth på snabbmenyn. Filen öppnas i Soundbooth.
 3. Redigera filen i Soundbooth.
 4. Spara filen när du är klar. Om du vill spara ändringarna i ett icke-förstörande format väljer du ASND-formatet.

  Om du sparar filen i ett annat format än originalformatet måste du importera ljudfilen till Flash Professional igen.

 5. Gå tillbaka till Flash Professional för att se den redigerade versionen av ljudfilen på bibliotekspanelen.
Obs!

Det går inte att redigera ljud från ljudbiblioteket (Fönster > Delade bibliotek > Ljud) med kommandot Redigera i Soundbooth. Om du vill redigera ljud i Soundbooth öppnar du Soundbooth och väljer ljudet på panelen Resource Central. Redigera ljudet och importera det sedan till Flash Professional.

Använda ljud i Flash Lite

Adobe® Flash® Lite har stöd för två sorters ljud: vanliga Flash Professional-ljud, som de som används i Flash Professional-datorprogram, samt enhetsljud. Flash Lite 1.0 stöder bara enhetsljud. Flash Lite 1.1 och 2.x stöder både standardljud och enhetsljud.

Enhetsljud sparas i den publicerade SWF-filen i enhetens egna ljudformat (till exempel MIDI eller MFi). När ljudet spelas upp skickas ljuddata till enheten, som sedan avkodar och spelar upp ljudet. Eftersom de flesta enhetsljudformaten inte går att importera till Flash Professional importerar du i stället ett proxyljud i ett format som stöds (som mp3 eller AIFF), som ersätts med ett externt enhetsljud du anger.

Du kan bara använda enhetsljud som händelseljud. Det går inte att synkronisera enhetsljud med tidslinjen på samma sätt som med standardljud.

Flash Lite 1.0 och Flash Lite 1.1 stöder inte följande funktioner som finns i datorversionen av Flash® Player:

 • ActionScript-objektet Sound

 • Läsa in externa mp3-filer

 • Ljudkomprimeringsalternativet Tal

Mer information finns i avsnittet Arbeta med ljud, video och bilder i Utveckla Flash Lite 2.x-program och i avsnittet Arbeta med ljud i Utveckla Flash Lite 1.x-program.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?