Felsöka massöverföring av användare via CSV-filer | Adobe Admin Console

Översikt

Med funktionen Lägg till användare via CSV på sidan Användare kan administratörer skapa flera användarkonton i Admin Console med hjälp av en CSV-fil. Status och förlopp för kontoskaparprocessen visas på sidan Resultat av gruppåtgärd. Du kan avbryta skapandet av användarkonton när som helst.

Mer information om hur du arbetar med användare i Admin Console finns i Hantera användare.

Filkrav

Nedan visas de krav som måste uppfyllas innan administratören överför en fil:

 • Filformat och filhuvud
 • Fildata- och filradskrav

Filformat och filhuvud

 • Filen är i CSV-format (kommaavgränsade värden) och har tillägget .csv. Varje post finns på en separat rad, avgränsad av en radbrytning (CRLF). Till exempel aaa,bbb,ccc CRLF. Mer information finns i RFC 4180 (specifikation för CSV-fil)
 • Kolumnrubriken är giltig. Rubrikraden är obligatorisk. Mer information om obligatoriska och valfria fält och filformat finns i tabellen CSV-filformat i Hantera användare.
Obs!

CSV-filerna som du överför måste använda kommatecken (”,”) som fältavgränsare. 

För vissa språk använder operativsystemet ett semikolon (”;”) som fältavgränsare. Det gör att Microsoft Excel sparar filerna med semikolonet som avgränsare och då misslyckas bearbetningen. Du kan tillfälligt uppdatera de regionala inställningarna för att kringgå problemet. Du kan även välja Spara som när du sparar filen i Excel och spara filen som en CSV genom att välja UTF-8 som kodningstyp.

Tillfällig lösning

Viktigt:

Ändringarna som beskrivs nedan kan påverka andra program och kalkylblad. Gör därför nödvändiga ändringar i CSV-filen och återställ sedan dessa inställningar. 

Windows 10

 1. Gå till Inställningar i Windows.

 2. Gå till Tid och språk > Region och språk > Fler datum-/tidsinställningar och nationella inställningar > Ändra datum-, tids- eller talformat.

 3. I listrutan Format väljer du Engelska (Storbritannien).

Windows 7

 1. Gå till Kontrollpanelen > Alla objekt på Kontrollpanelen > Nationella inställningar och språkinställningar.

 2. I listrutan Format väljer du Engelska (Storbritannien).

Data- och radkrav

Se till att följande krav uppfylls för varje datarad:

 • Den består av en giltig e-postadress.
 • Produktprofiler (eller konfigurationer), om sådana finns, är giltiga.
Obs!

Om du är Teams-kund ändrar du kolumnrubriken Produktkonfigurationer till Teamprodukter. För uppgifterna i den här kolumnen anger du också produktnamnet (inte produktprofilnamnet).

 • Alternativ, om sådana finns, är giltiga.
Obs!

Landskoder måste vara koder av typen ISO 3166 med två bokstäver (alpha-2).

Filstorlekskrav

CSV-filen kan innehålla upp till 25 000 rader (5 000 för optimala prestanda). Om det finns fler än 5 000 rader i filen kommer du att få prestandaproblem när filen bearbetas i Admin Console (se avsnittet Filbearbetning). Vi avvisar dock alla CSV-filer som överskrider 25 000 rader.

Om du behöver överföra fler än 25 000 användare rekommenderar vi något av följande:

 1. Dela upp din CSV-fil i flera filer om 25 000 rader vardera (max). Använd 5 000 rader eller mindre för optimala prestanda.
 2. Använd Adobes verktyg för användarsynkronisering. Ett kommandotolksverktyg som flyttar användar- och gruppinformation från organisationens företagskatalog (som Active Directory eller annat LDAP-system) till organisationens katalog i Adobe Admin Console.
 3. Använd Adobes REST API User Management. Du kan integrera detta API i organisationens administrativa program och processer.
 4. Om du har konfigurerat Federated ID i Admin Console med Microsoft Azure eller Google-federation använder du deras Admin Console-anslutningar. Se Konfigurera Google-federation för SSO med Adobe eller Konfigurera SSO med Azure AD Connector.
 5. Om du inte kan använda någon av ovanstående metoder för att överföra användare i grupp, loggar du in på Admin Console, går till Support och kontaktar Adobes kundtjänst.

Filbearbetning

När en fil bearbetas, bearbetas varje post individuellt utifrån den specifika domänen enligt beskrivningen i följande tabell.

När all bearbetning är klar skickas en sammanfattning via e-post till den ansvariga administratören. Om importen avbryts, avbryts även bearbetningen. Rader som redan har bearbetats återgår dock inte.

Obs!

Vi uppdaterar organisationer (team och företag) till Enterprise-lagringsmodellen för att ge företagslagring och andra funktioner på företagsnivå till Adobe ID-användare.

Du kommer att få ett meddelande om när din organisation ska uppdateras. Efter uppdateringen flyttas Adobe ID-användarna till företagslagring och organisationen kontrollerar deras företagsprofiler direkt.

Identitetstyp

Åtgärd

Undantag

Federated ID

 • En användarpost skapas med det angivna användarnamnet.
 • Ett konto läggs till i de angivna produktprofilerna.
 • E-postadressen används inte förutom för att identifiera domän.
 • Ett e-postmeddelande skickas till användaren om inställningen för produktprofilsavisering är aktiverad.

 • Användarnamn finns
 • Adobe får eller kan inte göra affärer i ett land (om det finns)*
 • Beroende på typ av organisation eller avtal inträffar något av följande om det inte finns tillräckligt med licenser via den angivna produktprofilen:
  • Teams: Felet Inte tillräckligt med licenser uppstår
  • VIP: Ett konto läggs till i de angivna produktprofilerna. Eftersom licenskvoten överskrids är dock produkterna inte tillgängliga för användaren
  • ETLA: Ett konto läggs till i de angivna produktprofilerna. Användarna får tillgång till de angivna produkterna. Debiteringen justeras vid förnyelse

Enterprise ID

 • Ett konto skapas med angiven e-postadress.
 • Ett konto läggs till i de angivna produktkonfigurationerna.
 • Ett välkomstmeddelande skickas till användaren via e-post.

 • Har redan en inbjudan som bearbetas eller ett konto med den angivna e-postadressen finns redan
 • Adobe får eller kan inte göra affärer i ett land (om det finns)*
 • Beroende på typ av organisation eller avtal inträffar något av följande om det inte finns tillräckligt med licenser via den angivna produktprofilen:
  • Teams: Felet Inte tillräckligt med licenser uppstår
  • VIP: Ett konto läggs till i de angivna produktprofilerna. Eftersom licenskvoten överskrids är dock produkterna inte tillgängliga för användaren
  • ETLA: Ett konto läggs till i de angivna produktprofilerna. Användarna får tillgång till de angivna produkterna. Debiteringen justeras vid förnyelse

Adobe ID

 • Ett konto skapas med angivna e-postadressen.
 • Kontot läggs till i de angivna produktkonfigurationerna.
 • Ett välkomstmeddelande skickas via e-post till användaren om du har aktiverat alternativet Meddela användare via e-post i Redigera produktprofil.

 

 • Har redan en inbjudan som bearbetas eller ett konto med den angivna e-postadressen finns redan.
 • Adobe får eller kan inte göra affärer i ett land (om det finns)*
 • Beroende på typ av organisation eller avtal inträffar något av följande om det inte finns tillräckligt med licenser via den angivna produktprofilen:
  • Teams: Felet Inte tillräckligt med licenser uppstår
  • VIP: Ett konto läggs till i de angivna produktprofilerna. Eftersom licenskvoten överskrids är dock produkterna inte tillgängliga för användaren
  • ETLA: Ett konto läggs till i de angivna produktprofilerna. Användarna får tillgång till de angivna produkterna. Debiteringen justeras vid förnyelse

 

Varning:

Adobes tjänster och programvara styrs av amerikansk exportlagstiftning som begränsar export och användning av Adobes tjänster och programvara i vissa regioner, däribland Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien och Krim-området i Ukraina.

Obs!

Funktionen Importera användare stöder inte användarsmeknamn med specialtecken som kommatecken (,) eller semikolon (;).

Prestandainformation

För att undvika överbelastning ingår det en arbetscykelregel på 66,6 % i bearbetningen.  Om tiden för att bearbeta en post skiljer sig från det glidande medelvärdet med mer än 10 % justeras begränsningen så att begäran endast tar 2/3 av realtiden.

Det finns även en teamhanterad begränsningskontroll som begränsar bearbetningshastigheten.  Om begränsningskontrollen är fastställd inaktiveras arbetscykelkontrollen. Det finns ett API-anrop för att växla tillbaka till arbetscykelbaserad begränsning.

Det visar antalet förfrågningar som bearbetas per sekund för att ge dig feedback om prestanda.

Målhastigheten för att skapa 1 000 konton som vart och ett läggs till i 2 produktkonfigurationer är 1 konto/sekund, bortsett från arbetscykeln på 66,6 %, så den verkliga bearbetningshastigheten kan vara 0,66 konton/sekund eller cirka 40 konton/minut.  Att skapa 1 000 konton i den här takten tar 25 minuter.  Att skapa 5 000 konton i den här takten tar två timmar och fem minuter.

Felsökning

Avsnittet Felsökning hjälper dig att felsöka fel och andra problem som kan uppstå när du använder massimportfunktionen tillsammans med Adobe Admin Console.

Överföringsfel

Ibland misslyckas filöverföringen om vissa villkor inte är uppfyllda.

Felmeddelandet visas när något av följande inträffar:

 • Filen är inte i CSV-format.
 • En obligatorisk kolumnrubrik (till exempel E-post) är ogiltig eller saknas.
 • En obligatorisk kolumn saknas.

Gör så här:

 • Använd bara filformatet .csv.
 • Se till att kolumnrubrikerna är giltiga.
 • Se till att kolumnvärdena är giltiga.

Mer information om obligatoriska och valfria fält och filformat finns i tabellen CSV-filformat i Hantera användare.

Så här åtgärdar du problem med formateringen av data i CSV-filen:

 1. Öppna CSV-filen i Microsoft Excel.

 2. Välj (markera) alla kolumner i kalkylbladet som innehåller data.

 3. Gå till fliken Data klicka på Text till kolumner.

 4. I dialogrutan som visas fortsätter du att klicka på Nästa tills knappen Nästa har inaktiverats och knappen Slutför är aktiverad.

 5. Klicka på Slutför och spara och stäng sedan filen.

 6. Överför den uppdaterade CSV-filen i Admin Console.

Felmeddelandet visas när något av följande inträffar:

 • När de obligatoriska kolumnrubrikerna (till exempel E-post) finns men motsvarande radvärden saknas.

Se till att du anger motsvarande värden för varje rad.

Bearbetningsfel

Ett bearbetningsfel uppstår om systemet inte kan bearbeta datarader i den överförda filen. Om du vill se information tittar du i Resultat av gruppåtgärd.

Orsak

Felet INTERNAL_SERVER_ERROR inträffar vid gateway-timeout. Då visas INTERNAL_SERVER_ERROR i kolumnen STATUS på felresultatskärmen.

Lösning

Du kan försöka igen senare.

Orsak

Om du överför befintliga användare igen utan att göra några ändringar visas Användaren har redan lagts till i kolumnen STATUS på felresultatskärmen.

Användaren har redan lagts till

Lösning

Se till att du inte överför befintliga användare igen. Ta bort rader som innehåller information om befintliga användare.

Orsak

Det här felet uppstår i Azure Syncs eller Google Syncs associerade kataloger. Användare hanteras av identitetsleverantören.

Lösning

Vi rekommenderar att du redigerar och hanterar synkade data i identitetsleverantörens portal och låter ändringarna överföras via synkning. Ändra inte data manuellt i Admin Console om det inte är absolut nödvändigt.

Orsak

Om de obligatoriska kolumnrubrikerna (till exempel E-post) finns men motsvarande radvärden saknas, visas meddelandet Fel vid parsning av data i kolumnen STATUS på resultatskärmen. 

Fel vid parsning

Lösning

Se till att du anger motsvarande värden för varje rad.

Orsak

Felet uppstår för Enterprise ID- och Federated ID-användare om domänen inte uppfyller följande villkor:

 • Ett giltigt domännamn i kolumnen Domän
 • E-post-id med ett giltigt domännamn
 • Användarnamn med ett giltigt domännamn

Meddelandet Domänen hittades inte i din organisation visas i kolumnen STATUS på resultatskärmen.

Obs!

Felet uppstår när du använder det ogiltiga domännamnet. Det betyder att domänen inte har tagits i anspråk av eller är betrodd av din organisation.

Lösning

Gör så här:

 • Ange det giltiga domännamnet i kolumnen Domän.
 • Ange det giltiga e-post-id:t utifrån identitetstypen.
 • Ange det giltiga användarnamnet utifrån identitetstypen.

Orsak

Felet uppstår om organisationen inte äger domänen som du vill lägga till användaren i.

Lösning

Om du vill lägga till användare i en domän kan du testa något av det följande:

Orsak

Felet uppstår för Enterprise ID- och Federated ID-användare om landskodrubriken och/eller datavärdena saknas.

Meddelandet Landskoden måste ha ett ISO-3166-värde med två tecken visas i kolumnen STATUS på resultatskärmen.

Landskodsfel

Lösning

Ange kolumnrubriken Landskod och motsvarande giltiga radvärden.

Orsak

Det här felet uppstår om organisationen har uppdaterats till företagslagringsmodellen och du har angett ett Adobe ID som identitetstyp i CSV-filen.

Lösning

Du måste välja en användare av typen Enterprise ID eller Federated ID.

Orsak

Detta fel uppstår vanligtvis när användarnamnet i CSV-filen inte motsvarar några användare i organisationens Admin Console. Det utlöses under drift av befintliga tillgängliga användare i Adobe Admin Console.

Användaren är inte i organisationen

Lösning

Administratören bör kontrollera om det angivna användarnamnsvärdet i CSV-fältet redan finns i användarinformationen som är tillgänglig i Adobe Admin Console.

Orsak

Detta fel inträffar endast under byte av användaridentitet. I CSV-filen stämmer det angivna användarnamnet, men e-postadressen matchar inte den i katalogen i Admin Console.

E-postadressen måste matcha

Lösning

Se till att e-postadressen matchar den domän som har angetts för katalogen i Admin Console.

Om du fortfarande får problem vid massöverföring av användare, skapar du ett ärende, startar en chatt eller hanterar ett befintligt ärende via Admin Consoles Support-flik om du är system- eller supportadministratör.

Mer hjälp finns i Skapa ett supportärende

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto