Tecken och specialtecken

Översikt över panelen Infoga tecken

Ange tecken med hjälp av panelen Infoga tecken. På panelen visas från början tecken i det teckensnitt som pekaren är placerad i, men du kan visa ett annat teckensnitt, visa en teckenstil i teckensnittet (till exempel tunt, normalt eller fett) och visa en delmängd av tecken i teckensnittet på panelen (till exempel matematiska symboler, siffror eller skiljetecken).

Panelen Infoga tecken

A. Sökruta B. Visa en delmängd av tecken C. Verktygstips som visar tecken-ID, Unicode-kod och namn D. Teckensnittslista E. Teckensnittsformat 

Genom att flytta pekaren över ett tecken kan du läsa dess CID/GID-värde, Unicode-värde och namn i ett verktygstips.

Öppna panelen Infoga tecken

 1. Välj Text > Infoga tecken eller Fönster > Text och tabeller > Infoga tecken.

Ändra hur panelen Infoga tecken visas

 • Om du vill ändra hur panelen visas klickar du på växlingsikonen (den är placerad till vänster om ordet ”Infoga tecken” på panelen Infoga tecken). När du klickar på ikonen visas följande vyer efter varandra: den komprimerade panelen, hela panelen och panelen utan senast använda tecken.
 • Klicka på Zooma in eller Zooma ut längst ned i högra hörnet på panelen Infoga tecken.
 • Ändra storlek på panelen Infoga tecken genom att dra i det nedre högra hörnet.

Filtrera tecknen som visas

 1. Ange vilka tecken som ska visas på panelen Infoga tecken genom att välja något av följande på listan Visa:
  • Välj Hela teckensnittet om du vill visa alla tecken i teckensnittet.

  • Välj ett alternativ under Hela teckensnittet om du vill minska listan till en delmängd av tecknen. Om du till exempel väljer Interpunktion visas endast skiljetecken. Med Matematiska symboler förminskar du det som visas till matematiska symboler.

Sortera tecken på panelen Infoga tecken

 1. Välj Efter CID/GID eller Efter Unicode för att bestämma hur tecken sorteras på panelen Infoga tecken.

Söka efter tecken på panelen Infoga tecken

 1. Klicka i sökrutan på panelen Infoga tecken och ange sökfrågan.

  Som standard används en allmän sökning som söker efter teckennamn, Unicode-kod eller tecken-ID.

 2. Du kan dock ange sökparametrar för att filtrera sökresultaten ytterligare.

  Om du vill göra det klickar du på pilen till vänster om sökrutan och väljer önskad sökparameter.

Infoga tecken och specialtecken

Ett specialtecken (glyph) är en specifik teckenform. Vissa teckensnitt innehåller flera former av versalt A, t.ex. dekortecken och kapitäler. Du kan använda panelen Infoga tecken för att leta upp ett visst tecken i ett teckensnitt.

OpenType-teckensnitt, som Adobe Caslon™ Pro, innehåller flera varianter av många standardtecken. Använd panelen Infoga tecken om du vill infoga alternativa tecken i dokumentet. Du kan även använda panelen Infoga tecken om du vill visa och infoga OpenType-attribut som utsmyckningar, dekortecken, bråktecken och ligaturer.

Infoga specialtecken

Du kan infoga vanliga tecken, t.ex. långa och korta tankstreck, registrerat varumärke-symboler och tre punkter.

 1. Använd textverktyget och placera insättningspunkten där du vill infoga ett tecken.
 2. Välj Text > Infoga specialtecken och välj sedan ett alternativ från någon av kategorierna på menyn.

Om specialtecken som du använder ofta inte visas i listan med specialtecken, lägger du till dem i en teckenuppsättning som du skapar.

Infoga ett tecken från ett visst teckensnitt

 1. Använd textverktyget och placera insättningspunkten där du vill skriva in ett tecken.
 2. Visa panelen Infoga tecken genom att välja Text > Infoga tecken.
 3. Om du vill visa en annan teckenuppsättning på panelen Infoga tecken gör du något av följande:
  • Välj ett annat teckensnitt eller en annan textstil, om tillgängligt. Välj Hela teckensnittet på menyn Visa. Eller, om du valt ett OpenType-teckensnitt, väljer du mellan ett antal OpenType-kategorier.

  • Välj en anpassad teckenuppsättning på menyn Visa. (Se Skapa och redigera anpassade teckenuppsättningar.)

 4. Bläddra genom de tecken som visas tills du ser det tecken du vill infoga. Om du markerar ett OpenType-teckensnitt kan du visa en snabbmeny med alternativa tecken genom att klicka på och hålla ned teckenrutan.
 5. Dubbelklicka på tecknet du vill infoga. Tecknet visas vid insättningspunkten för texten.

Infoga ett nyss använt tecken

InCopy lagrar de senaste 35 olika tecknen som du har infogat. Tecknen finns under Senast använda på den första raden på panelen Infoga tecken (du måste expandera panelen om alla 35 tecknen ska få plats på första raden).

 1. Gör något av följande:
  • Dubbelklicka på ett tecken under Senast använda.

  • Välj Senaste tecken på listan Visa om du vill visa de senast använda tecknen på panelen Infoga tecken. Dubbelklicka sedan på ett tecken.

Rensa senast använda tecken

 • Om du vill radera ett markerat tecken från avsnittet Senast använda högerklickar (Windows®) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på ett tecken i avsnittet Senast använda och väljer Ta bort tecken från Senast använda.
 • Om du vill ta bort alla tecken väljer du Rensa samtliga Senast använda.

Ersätta ett tecken med ett alternativt tecken

När ett tecken innehåller alternativa tecken visas det på panelen Infoga tecken med en triangelsymbol i det nedre högra hörnet. Du kan klicka på och hålla ned tecknet på panelen Infoga tecken om du vill visa en snabbmeny över alternativa tecken. Du kan även visa alternativa tecken på panelen Infoga tecken.

Välja alternativa tecken i OpenType-teckensnitt

 1. Visa panelen Infoga tecken genom att välja Text > Infoga tecken.
 2. Markera Alternativ för markering i listan Visa.
 3. Markera ett tecken i dokumentet med textverktyget.
 4. Gör något av följande om du vill ersätta det markerade tecknet i dokumentet:
  • Dubbelklicka på ett tecken på panelen Infoga tecken.

  • Välj ett tecken på menyn.

Visa OpenType-teckenattribut på panelen Infoga tecken

För att det ska vara enkelt att välja kan du visa tecken på panelen Infoga tecken som endast har de valda OpenType-attributen. Du kan välja olika alternativ på menyn Visa på panelen Infoga tecken.

Obs!

Blanda inte ihop dessa alternativ med dem som visas i menyn på panelen Infoga tecken, där du kan använda former på den markerade texten. (Se Använda attribut för OpenType-teckensnitt.)

Visa menyalternativ på panelen Infoga tecken

 1. Välj ett OpenType-teckensnitt i teckensnittslistan på panelen Infoga tecken.
 2. Välj ett alternativ på menyn Visa.

Vilka alternativ som visas beror på vilket teckensnitt som är valt. Information om hur du använder OpenType-teckensnittsattribut finns i Använda attribut för OpenType-teckensnitt. Mer information om OpenType-typsnitt finns på http://www.adobe.com/go/opentype_se.

Framhäva alternativa tecken i texten

 1. Välj Redigera > Inställningar > Disposition (Windows®) eller InCopy > Inställningar > Disposition (Mac OS).
 2. Markera Ersatta tecken och klicka på OK. Ersatta tecken i texten framhävs i gult (som inte skrivs ut).

Skapa och redigera anpassade teckenuppsättningar

En teckenuppsättning är en namngiven uppsättning med tecken från ett eller flera teckensnitt. Genom att spara tecken som du använder ofta i en teckenuppsättning behöver du inte leta efter dem varje gång du behöver dem. Teckenuppsättningar är inte kopplade till ett visst dokument, de lagras tillsammans med övriga inställningar i InDesign i en separat fil som kan delas med andra.

Du kan ange om teckensnittet ska kommas ihåg med det tillagda tecknet. Den här funktionen är användbar för symboltecken som inte finns i andra teckensnitt. Om ett teckens teckensnitt sparas men teckensnittet saknas, visas teckensnittets fyrkant i rosa i teckenpanelen och i dialogrutan Redigera teckenuppsättning. Om ett teckensnitt inte sparas med ett tillagt tecken, visas ett "u" bredvid tecknet, vilket indikerar att teckensnittets unicode-värde bestämmer tecknets utseende.

Skapa en anpassad teckenuppsättning

 1. Välj Text > Infoga tecken.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Ny teckenuppsättning på menyn på panelen Infoga tecken.

  • Öppna snabbmenyn på panelen Infoga tecken och välj Ny teckenuppsättning.

 3. Ange namnet på teckenuppsättningen.
 4. Välj i vilken ordning tecknen ska läggas till i teckenuppsättningen och klicka på OK:

  Infoga i början

  Varje nytt tecken visas först i uppsättningen.

  Lägg till i slutet

  Varje nytt tecken visas sist i uppsättningen.

  Unicode-ordning

  Alla tecken visas i ordning efter sitt Unicode-värde.

 5. Om du vill lägga till tecken i den anpassade uppsättningen markerar du det teckensnitt som innehåller tecknet, längs ned på panelen Infoga tecken. Därefter markerar du tecknet och väljer den anpassade teckenuppsättningen på menyn Lägg till i teckenuppsättningen på menyn på panelen Infoga tecken.

Visa en anpassad teckenuppsättning

 1. Gör något av följande på panelen Infoga tecken:
  • Välj teckenuppsättningen i listan Visa.

  • Välj Visa teckenuppsättning på teckenpanelen och sedan namnet på teckenuppsättningen.

Redigera anpassade teckenuppsättningar

 1. Välj Redigera teckenuppsättning på menyn på panelen Infoga tecken och välj den anpassade teckenuppsättningen.
 2. Markera det tecken du vill redigera, gör något av följande och klicka på OK:
  • Om du vill koppla tecknet till teckensnittet väljer du Kom ihåg teckensnitt med tecken. Ett tecken som kommer ihåg sitt teckensnitt ignorerar det teckensnitt som använts för den markerade texten i dokumentet när tecknet infogas i texten. Dessutom ignoreras det teckensnitt som anges på panelen Infoga tecken. Om du avmarkerar det här alternativet används Unicode-värdet för det aktuella teckensnittet.

  • Om du vill visa andra tecken väljer du ett annat teckensnitt eller en annan teckenstil. Om tecknet inte är definierat med ett teckensnitt, kan du inte välja ett annat teckensnitt.

  • Om du vill ta bort ett tecken från den anpassade teckenuppsättningen väljer du Ta bort från uppsättning.

  • Om du vill ändra den ordning som tecknen läggs till i uppsättningen väljer du alternativet Infogningsordning. Unicode-ordning är inte tillgängligt om du valde Infoga i början eller Lägg till i slutet när teckenuppsättningen skapades.

Ta bort tecken från anpassade teckenuppsättningar

 1. Välj den anpassade teckenuppsättningen på menyn Visa på panelen Infoga tecken.
 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på ett tecken och välj Ta bort tecken från uppsättning.

Ta bort anpassade teckenuppsättningar

 1. Gör något av följande:
  • Välj Ta bort teckenuppsättning på menyn på panelen Infoga tecken.

  • Välj Ta bort teckenuppsättning på snabbmenyn.

 2. Klicka på namnet på en anpassad teckenuppsättning.
 3. Bekräfta genom att klicka på Ja.

Spara och läsa in teckenuppsättningar

Anpassade teckenuppsättningar sparas i filer som lagras i mappen Glyph Sets, en undermapp till mappen Presets. Du kan kopiera teckenuppsättningsfiler till andra datorer om du vill göra anpassade teckenuppsättningar tillgängliga för andra. Så här kopierar du teckenuppsättningsfiler till och från dessa mappar om du vill dela dem med andra:

Mac OS

Användare\[användarnamn]\Bibliotek\Inställningar\Adobe InCopy \[version]\[språk]\Glyph Sets

Windows XP

Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\InCopy\[version]\[språk]\Glyph Sets

Windows Vista och Windows 7

Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\InCopy\[version]\[språk]\Glyph Sets

Använda citattecken

Du kan ange olika citattecken för olika språk. Dessa för varje språk anpassade tecken visas automatiskt om du väljer alternativet Använd typografiska citattecken under Text i dialogrutan Inställningar.

Ange vilka citattecken som ska användas

 1. Välj Redigera > Inställningar > Lexikon (Windows) eller InCopy > Inställningar > Lexikon (Mac OS).
 2. Välj ett språk på menyn Språk.
 3. Gör något av följande och klicka sedan på OK:
  • I Dubbla citattecken markerar du ett par citattecken, eller skriver det par som du vill använda.

  • I Enkla citattecken markerar du ett par citattecken, eller skriver det par som du vill använda.

Infoga raka citattecken

 1. Gör något av följande:
  • Välj Text > Infoga specialtecken > Citattecken > Raka dubbla citattecken eller Raka enkla citattecken (apostrofer).

  • Avmarkera alternativet Använd typografiska citattecken under Text i dialogrutan Inställningar och ange sedan citattecknet eller apostrofen.

  • Om du vill växla mellan att aktivera och inaktivera alternativet Använd typografiska citattecken trycker du på Skift+Ctrl+Alt+' (Windows) respektive Skift+Kommando+Alt+' (Mac OS).

Obs!

Ibland används primtecknet för att indikera fot, bågminuter eller tidsminuter. Tecknet ser ut som en lutande apostrof. Ibland används dubbelt primtecken för att indikera tum, bågsekunder eller tidssekunder. Symbolerna är inte desamma som apostrofer eller dubbla citattecken. Vissa teckensnitt innefattar primtecken och dubbla primtecken. Använd panelen Infoga tecken om du vill infoga primtecken. Om teckensnittet inte innefattar enkla och dubbla primtecken, kan du infoga ett rakt enkelt citattecken och kursivera det.

Infoga tecken för tomt utrymme

Ett tecken för tomt utrymme är ett blanksteg som visas mellan tecknen. Du kan använda tomt utrymme-tecken i många sammanhang, t.ex. för att förhindra att två ord delas i slutet av en rad.

 1. Använd textverktyget och placera insättningspunkten där du vill infoga en viss mängd tomt utrymme.
 2. Välj Text > Infoga tomt utrymme och markera ett av blankstegsalternativen (till exempel fyrkantsblanksteg) på snabbmenyn.
Obs!

Representativa symboler av tomt utrymme-tecken visas när du väljer Text > Visa dolda tecken.

Alternativ för tomt utrymme

Följande alternativ visas på menyn Text > Infoga tomt utrymme.

Ideographic Space 

Det här är ett utrymme som baseras på ett tecken med full bredd på asiatiska språk. Det bryts till nästa rad precis som andra tecken med full bredd.

Fyrkantsblanksteg 

Har samma bredd som texten. Med 12-punkters text blir fyrkantsblanksteget 12 punkter brett.

Halvfyrkantsblanksteg 

Halva bredden av ett fyrkantsblanksteg.

Hårt blanksteg 

Samma flexibla bredd som att trycka på Blanksteg, men raden hindras från att brytas vid blankstegstecknet.

Hårt blanksteg (fast bredd) 

Ett hårt blanksteg med fast bredd som förhindrar att raden bryts, men som inte förstoras eller förminskas i justerad text. Blanksteget med fast bredd är identiskt med det hårda blanksteg som introducerades i InCopy CS2.

Tredjedels blanksteg 

En tredjedel av ett fyrkantsblanksteg.

Fjärdedels blanksteg 

En fjärdedel av ett fyrkantsblanksteg.

Sjättedels blanksteg 

En sjättedel av ett fyrkantsblanksteg.

Justeringsblanksteg 

Lägger till en dynamisk mängd mellanrum på den sista raden av ett helt justerat stycke. Användbart för att justera text på den sista raden. (Se Ändra justeringsinställningar.)

Hårfint avstånd 

En tjugofjärdedel av ett fyrkantsblanksteg.

Tunt blanksteg 

En åttondel av ett fyrkantsblanksteg. Du kan använda det här smala blanksteget på sidorna av ett kort eller långt tankstreck.

Nummerbredd 

Samma bredd som en siffra i teckensnittet. Använd detta när du vill justera siffror i ekonomiska tabeller.

Interpunktionsblanksteg 

Samma bredd som ett utropstecken, en punkt eller ett kolon i teckensnittet.

Om Adobe SING Glyphlet Manager

Adobe SING Glyphlet Manager är ett verktyg för att installera och söka efter tecken. Det ingår inte i Adobe Creative Suite 5.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto