Skapa textramar

Text i InDesign ligger i behållare som kallas för textramar. (Textramar liknar textrutorna i QuarkXPress och textblocken i Adobe PageMaker.)

Det finns två typer av textramar: ramstödraster och vanliga textramar. Ramstödraster är en typ av textramar som används för asiatiska språk där teckenfyrkanter och blanksteg visas som stödraster. Tomma textramar utan stödraster är vanliga textramar.

På samma sätt som textramar kan du flytta textramar, ändra storlek på eller ändra dem. Det verktyg du markerar en textram med avgör vilka ändringar du kan göra:

 • Använd textverktyget  om du vill skriva eller ändra text i en ram.

 • Använd markeringsverktyget  för allmänna layoutuppgifter, t.ex. när du vill placera och ange storlek på en ram.

 • Använd direktmarkeringsverktyget  för att ändra en rams form.

 • Använd verktyget Vågrätt stödraster  eller Lodrätt stödraster för att skapa ett ramstödraster. Se Skapa ramstödraster.

 • Använd textverktyget  för att skapa en vanlig textram för vågrät text, och verktyget Lodrät text  för att skapa en vanlig textram för lodrät text. Använd samma verktyg för att redigera text i en ram.

Textramar kan även kopplas till andra textramar så att texten i en ram kan monteras i en annan ram. Ramar som ansluts på det här sättet är kopplade. Text som flödas i en eller flera kopplade ramar kallas för en artikel. När du monterar (importerar) en ordbehandlingsfil visas den i dokumentet som en enkel artikel, oavsett hur många ramar den använder.

Textramar kan ha flera spalter. Textramar kan baseras på sidspalter, men ändå vara oberoende. Du kan med andra ord använda en textram med två spalter på en sida med fyra spalter. Textramar kan också monteras på mallsidor och fortfarande användas för text på dokumentsidor.

Obs!

Om du använder samma typ av textramar ofta kan du skapa ett objektformat med ramformatering som linje- och fyllningsfärg, alternativ för textramen och figursättnings- och genomskinlighetseffekter.

När du monterar eller klistrar in text behöver du inte skapa någon textram. I InDesign läggs automatiskt ramar till som är baserade på sidans spaltinställningar.

När text klistras in skapas automatiskt en vanlig textram. Du kan också skapa en vanlig textram manuellt och skriva in text.

 1. Gör något av följande:
  • Välj textverktyget  och dra sedan för att ange höjden och bredden för en ny textram. Håll Skift-tangenten nedtryckt medan du drar så begränsas ramen till en kvadrat. När du släpper musknappen visas en insättningspunkt i ramen.

  Dra så att en ny textram skapas
  Dra så att en ny textram skapas

  • Med markeringsverktyget klickar du på inporten eller utporten på en annan textram och skapar sedan en annan ram genom att klicka eller dra.

  • Montera en textfil med kommandot Montera.

  • Klicka i en tom ram med textverktyget . Om du har markerat alternativet Textverktyget konverterar ramar till textramar under textinställningar, konverteras den tomma ramen till en textram.

Flytta och ändra storlek på textramar

Använd markeringsverktyget om du vill flytta eller skalförändra textramar.

Obs!

Om du vill flytta eller skalförändra en textram utan att växla från textverktyget  till ett markeringsverktyg håller du ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) och drar i ramen.

Flytta en textram

 • Dra i ramen med hjälp av markeringsverktyget.
 • Använd textverktyget, håll ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) och dra ramen. När du släpper upp knappen är textverktyget fortfarande markerat.

Ändra storlek på en textram

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra storlek med textverktyget  håller du ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) och drar sedan i ett av ramens handtag. Om du håller ned musknappen i en sekund innan du börjar dra, komponeras texten om när du ändrar storlek på ramen genom att dra.

   Obs! Om du klickar på textramen i stället för att dra den förloras textmarkeringen eller insättningspunktens plats.

  • Om du vill ändra storlek med markeringsverktyget  drar du något av ramhandtagen på ramkanten. Håll ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) om du vill skalförändra texten i ramen. (Se Skala text.)

  • Om du snabbt vill anpassa en ram till dess innehåll markerar du textramen med markeringsverktyget och dubbelklickar på ett handtag. Om du till exempel dubbelklickar på handtaget i mitten längst ned kommer ramens undersida att fästas mot textens undersida. Om du dubbelklickar på handtaget i mitten till höger kommer höjden att bevaras men bredden minskas så att ramen fylls.

   Tips: Du kan dubbelklicka på ett handtag i en övertextram om du vill öka höjden eller bredden så att all text får plats i ramen. Om en textram innehåller mer dold text än vad rimligen kan få plats på sidan, ändras inte textramens storlek.

  Dubbelklicka på handtaget om du vill ändra storlek på textramen
  Dubbelklicka på handtaget om du vill ändra storlek på textramen

  • Om du vill anpassa textramen till dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget och väljer Objekt > Passning > Anpassa ramen till innehållet. Textramens undersida anpassas till innehållet. Om en textram innehåller mer dold text än vad rimligen kan få plats på sidan, ändras inte textramens storlek.

  • Dra om du vill skalförändra ramen med skalförändringsverktyget . (Se Skala text.)

Använda textramar på mallsidor

När du skapar ett nytt dokument kan du markera alternativet Textram på mallsida så att en tom textram placeras på mallsidan som är standard för dokumentet. Den här ramen har de spalt- och marginalattribut som anges i dialogrutan Nytt dokument.

Följ de här riktlinjerna när du använder textramar på mallsidor:

 • Ange textramar på mallsidor när du vill att varje sida i dokumentet ska innehålla en textram i sidstorlek som du kan montera eller skriva text i. Om dokumentet kräver större variation, t.ex. sidor med olika ramnummer eller ramar med olika längder markerar du inte alternativet Textram på mallsida. I stället använder du textverktyget för att skapa textramar på mallsidor.

 • Oavsett om du markerar alternativet Textram på mallsida eller inte kan du lägga till ramar som fungerar som platshållare i en mallsida. Du kan koppla de här tomma platshållarna och på så sätt skapa en montering.

 • Montera textramar på mallsidor på samma sätt som du använder ramar som skapats i dokumentsidor.

 • Om du vill skriva text i en malltextram på en dokumentsida håller du ned Ctrl+Skift (Windows) respektive Kommando+Skift (Mac OS) när du klickar på textramen. Använd sedan textverktyget till att klicka i ramen och börja sedan skriva.

 • Du kan använda smart textomformning om du vill att sidor ska läggas till och tas bort automatiskt medan du skriver och redigerar texten. Som standard när du skriver text i slutet av en kopplad textram som bygger på en mallsida läggs en ny sida till så att du kan fortsätt skriva i den nya textramen. Du kan redigera inställningarna för smart textomformning

 • Om du ändrar sidmarginalerna anpassas textramarna endast till de nya marginalerna om alternativet Aktivera layoutanpassning är markerat.

 • Att markera alternativet Textram på mallsida påverkar inte hur nya sidor läggs till när du monterar text automatiskt.

Ändra egenskaper för textramar

Du kan använda Alternativ för textramar om du vill ändra inställningar som till exempel antal spalter i ramen, lodrät justering för text i ramen eller avstånd för indrag, vilket är marginalavståndet mellan texten och ramen.

Före (vänster) och efter (höger) att du har angett indrag och lagt till två spalter till en textram
Före (vänster) och efter (höger) att du har angett indrag och lagt till två spalter till en textram

Obs!

Om du vill använda samma textramsegenskaper för flera textramar skapar du ett objektformat som du kan använda på textramar.

 1. Använd markeringsverktyget  till att markera en ram, eller använd textverktyget  till att klicka inuti textramen eller markera text.
 2. Välj Objekt > Alternativ för textramar eller håll ned Alt och dubbelklicka på textramen med ett markeringsverktyg.
 3. Ändra textramsalternativ och klicka sedan på OK.

De här textramsalternativen är tillgängliga när du definierar ett objektformat för textramar. Se Objektformat.

Lägga till spalter i en textram

Du kan skapa spalter i en textram genom att använda dialogrutan Alternativ för textramar.

Obs!

Du kan inte skapa olika breda spalter i en textram. Om du vill skapa spalter med olika bredd eller höjd lägger du kopplade textramar sida vid sida på antingen en dokumentsida eller en mallsida.

 1. Använd markeringsverktyget när du markerar en ram eller textverktyget när du klickar i textramen eller markerar text.
 2. Välj Objekt > Alternativ för textramar.
 3. Ange antalet spalter, bredden på spalterna och mellanrummet mellan spalterna i textramen.
 4. (Valfritt) Behåll spaltbredden när du ändrar storlek på ramen genom att markera Fast spaltbredd. Om det här alternativet är markerat ändras antalet men inte bredden på spalter när du ändrar storlek på ramen.
  Fast spaltbredd
  Fast spaltbredd

  A. Ursprunglig textram med två spalter B. Skalförändrad med Fast spaltbredd avmarkerat (fortfarande två spalter) C. Skalförändrad med Fast spaltbredd markerat (fyra spalter) 
 5. (Valfritt) Välj Avpassa spalter för att göra text jämn längst ned i en textram med flera spalter.
  Före och efter avpassning av spalter
  Före och efter avpassning av spalter

Ändra indragsavstånd i textramar (marginaler)

 1. Använd markeringsverktyget när du markerar en ram eller textverktyget när du klickar i textramen eller markerar text.
 2. Välj Objekt > Alternativ för textramar.
 3. Ange de avstånd du vill använda i Överkant, Vänster, Underkant och Höger i avsnittet Avstånd för indrag på fliken Allmänt. (Klicka på Använd samma inställningar för alla  om du vill använda samma avstånd på alla sidor.)

Om ramen du markerat inte är rektangulär är alternativen Överkant, Vänster, Underkant och Höger nedtonade. I stället visas alternativet Indrag.

Alternativ för avstånd för den första baslinjen

Om du vill ändra alternativen för den första baslinjen för en markerad textram väljer du Objekt > Alternativ för textramar och klickar på fliken Baslinjealternativ. Följande alternativ visas på menyn Förskjutning under Första baslinje:

Stapel

Höjden på ”d”-tecknet i teckensnittet faller under textramens övre indrag.

Versalhöjd

Den övre delen av versala tecken når upp till textramens övre indrag.

Radavstånd

Använd textens radavstånd som avståndet mellan den första radens baslinje och ramens övre indrag.

X-höjd

Höjden på ”x”-tecknet i teckensnittet faller under textramens övre indrag.

Fast

Ange avståndet mellan den första radens baslinje och ramens övre indrag.

Min

Ange ett minimivärde för baslinjeförskjutning. Om t.ex. Radavstånd är markerat och du anger 1p som minimivärde används endast värdet för radavstånd när det är högre än 1 pica.

Obs!

Om du vill fästa textramens överkant mot ett stödraster väljer du Radavstånd eller Fast så att du kan styra placeringen av den första baslinjen med text i textramar.

Ange baslinjestödraster för en textram

I vissa fall kan du vilja använda ett baslinjestödraster för en ram i stället för ett helt dokument. Om du vill använda ett baslinjestödraster på en textram använder du dialogrutan Alternativ för textramar. Du bör tänka på följande när du anger ett baslinjestödraster för en textram:

 • Om du anger baslinjestödraster för textramar visas inte baslinjestödrastret för dokumentet över eller under dem.
 • Om Stödraster bakom har valts i inställningarna för stödlinjer, får rambaserade baslinjestödraster företräde framför dokumentbaserade. Om Stödraster bakom inte har valts får dokumentbaserade baslinjestödraster företräde framför rambaserade.
 1. Om du vill visa alla baslinjestödraster, även de i en textram, väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa stödraster för baslinje.
 2. Markera textramen eller placera insättningspunkten i en textram och välj Objekt > Alternativ för textramar.

  Om du vill att baslinjestödrastret ska användas i alla ramar i en koppling (även om en eller flera kopplade ramar inte innehåller någon text), placerar du insättningspunkten i texten, väljer Redigera > Markera allt och använder sedan baslinjestödrasterinställningarna i dialogrutan Alternativ för textramar.

 3. Klicka på fliken Baslinjealternativ.
 4. Välj Använd anpassat baslinjestödraster under Stödraster för baslinje och gör sedan något av följande:

  Början

  Ange avståndet mellan stödrastret och överkanten av sidan, övre marginalen på sidan, överkanten på ramen eller det övre indraget för ramen, beroende på vad du väljer på menyn I förhållande till.

  I förhållande till

  Ange om baslinjestödrastret ska börja relativt sidans överkant, sidans toppmarginal, textramens överkant eller textramens ramindrag.

  Öka varje

  Ange ett värde för avståndet mellan rasterlinjerna. I de flesta fall är det lämpligt att ange ett värde som är lika stort som radavståndet för brödtexten så att textraderna placeras på stödrasterlinjerna.

  Färger

  Välj en färg för stödrasterlinjerna. Om du vill använda samma färg som för det lager textramen visas på väljer du (Lagerfärg).

Obs!

Om du inte ser baslinjestödrastret i en textram väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa stödraster för baslinje. Om baslinjestödrastret fortfarande inte visas kontrollerar du tröskelvärdet för visning av baslinjestödraster i avsnittet Stödraster i inställningarna. Du kanske måste zooma in eller minska tröskelvärdet för att stödrastret ska visas.

Räkna antalet ord eller tecken

 1. Placera insättningspunkten i en textram om du vill räkna alla kopplade ramar (artikeln). Markera text om du bara vill räkna i den markerade texten.
 2. Välj Fönster > Information om du vill visa informationspanelen.

På informationspanelen visas information om antalet tecken, ord, rader eller stycken i en textram. Placeringen av insättningspunkten i textramen visas också.

Arbeta med flera språk

Du kan tilldela språk till olika texter. Att tilldela lämpligt språk till text är särskilt praktiskt för stavningskontroll och bindestreck. (Se Koppla ett språk till en text.)

Om du behöver arbeta med asiatisk text finns det specialversioner av InDesign för japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska och koreanska. Med dessa versioner kan du skapa layoutstödraster och ramstödraster där du kan skriva tecken på flera byte, och de innehåller ett antal funktioner för formatering av sådan text på flera byte, tillsammans med ytterligare teckensnitt.

Det finns också en specialversion av InDesign för formatering av språk från Mellanöstern, till exempel hebreiska, arabiska, farsi och urdu, som använder textformatering från höger till vänster. Den här versionen kallas för InDesign ME.

Information om hur du köper InDesign ME eller en version av InDesign för asiatiska språk finns på Adobes webbplats.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy