Om objektformat

På samma sätt som du använder stycke- och teckenformat till att snabbt formatera text kan du använda objektformat till att snabbt formatera bilder och ramar. I objektformat finns det inställningar för linje, färg, genomskinlighet, skuggor, styckeformat, figursättning m.m. Du kan tilldela olika genomskinlighetseffekter till objektet, fyllningen, linjen och texten.

Du kan använda objektformat på objekt, grupper och ramar (inklusive textramar). Format kan antingen användas för att rensa eller ersätta alla objektinställningar eller endast till att ersätta vissa inställningar. Du anger vilka inställningar ett format påverkar genom att ta med eller inte ta med en viss inställningskategori i definitionen.

Du kan även använda objektformat till ramstödraster. Som standard använder alla ramstödraster som du skapar objektformatet [Enkelt stödraster]. Du kan redigera formatet [Enkelt stödraster] eller använda andra objektformat på stödrastret. När du skapar eller redigerar ett objektformat för ett ramstödraster kan du använda avsnittet Artikelalternativ för att ange textorientering, ramtyp och namngivet stödraster.

När du skapar format kommer du troligtvis att upptäcka att flera olika format har ungefär samma egenskaper. I stället för att definiera de inställningarna varje gång du definierar ett format kan du basera objektformat på andra objektformat. När du ändrar grundformatet ändras de attribut du ändrar i det överordnade formatet även i det underordnade formatet.

Översikt över objektformatpanelen

Du kan använda objektformatpanelen för att skapa, redigera och tillämpa objektformat. När du skapar ett nytt dokumentet visas standarduppsättningen med objektformat på panelen. Objektformat sparas med dokument och visas på panelen när du öppnar ett dokument. Standardformatet för textramar anges med ikonen Textram . Standardformatet för bildramar och ritade former anges med ikonen Bildram .

Du kan använda objektformatpanelen för att skapa, namnge och använda objektformat. När du skapar ett nytt dokumentet visas standarduppsättningen med objektformat på panelen. Objektformat sparas med dokument och visas på panelen när du öppnar ett dokument. Standardformatet för textramar anges med ikonen Textram . Standardformatet för bildramar anges med ikonen Bildram . Standardformatet för ramstödraster anges med ikonen Stödraster .

Öppna objektformatpanelen

 1. Välj Fönster > Format > Objektformat.

Ändra hur objektformat visas på panelen

 • Välj Små panelrader på panelmenyn om du vill visa en mer komprimerad version objektformaten.
 • Du kan dra objektformat till en annan plats. Släpp musknappen när en svart linje visas i det önskade läget.
 • Om du vill visa objektformaten i alfabetisk ordning väljer du Sortera efter namn på panelmenyn.

Definiera objektformat

Du kan definiera format baserat på inställningar du redan har tillämpat på ett objekt. Du kan också skapa ett helt nytt format eller ett som är baserat på ett annat format.

 1. Markera det objekt eller den textram vars inställningar du vill använda för objektformatet.
 2. Välj Nytt objektformat på objektformatpanelens meny eller Alt-klicka på knappen Skapa nytt format.
 3. Ange ett namn för formatet i dialogrutan Nytt objektformat.
 4. Om du vill basera formatet på ett annat format väljer du ett format i Baserat på.

  Obs!

  Du kan använda alternativet Baserat på till att länka format, vilket innebär att om du ändrar ett format ändras de format som är baserade på det formatet. Om du ändrar formatet för ett underordnat format och sedan vill återställa det klickar du på Återställ till bas så återställs formateringen för det underordnade formatet till formateringen för det överordnade formatet.

 5. Om du vill lägga till ett kortkommando placerar du markören i fältet Kortkommando. Kontrollera att Num Lock är aktiverat. Tryck sedan på en valfri kombination av Skift, Alt och Ctrl (Windows) eller Skift, Alt och Kommando (Mac OS) och tryck på en siffra på det numeriska tangentbordet. Du kan inte använda bokstäver eller siffror som inte finns på tangentbordet för kortkommandon.
 6. Under Grundattribut väljer du eventuella ytterligare kategorier som innehåller alternativ du vill definiera. Därefter kan du ange alternativ för dem. Klicka på kryssrutan till vänster om varje kategori för att ange om kategorin ska tas med eller ignoreras i formatet.

  Använd kategorin Artikelalternativ och ange textorienteringen, ramtypen och namngivet stödraster för ett objektformat för stödraster. Det namngivna stödrastret lagrar inställningar för ramstödraster som kan tillämpas på alla ramstödraster.

 7. Om du vill använda effekter väljer du ett alternativ under Effekter (Objekt, Linje, Fyllning eller Text), markerar effektkategorier och anger tillhörande inställningar. Du kan ange olika effekter för varje kategori. Ange vilka effektkategorier som ska aktiveras, avaktiveras och ignoreras i formatet.
 8. Välj ett alternativ under Exportalternativ och ange exportparametrar för alternativet. Du kan ange Alt-text för monterade bilder och grafik. För PDF:er med taggar kan du ange taggar och faktiska textinställningar. För HTML- och EPUB-layouter kan du ange olika konverteringsinställningar för varje objekt, så att de renderas bra på olika skärmstorlekar och med olika pixeldensiteter.
  Exportalternativ
  Exportalternativ

  Obs!

  Alternativ för objektexport används om du vill ange nödvändiga exportparametrar vid export till olika format, t.ex. EPUB, HTML och tillgängliga PDF-filer. Alternativ för objektexport används för textramar, bildramar och grupper. Se Alternativ för objektexport.

 9. Klicka på OK.

Objektformatskategorier

Om du endast vill använda formatet för vissa attribut ser du till att endast de kategorier du vill ange attribut för är i rätt läge. Du kan använda ett av tre lägen för varje aktiverad kategori: på, av eller ignorerad. Om du till exempel markerar rutan Skugga tas skuggformatering med i objektformatet. Om du avmarkerar rutan Skugga är inte skuggan längre en del av formatet. Alla skuggor som tillämpas på ett objekt visas då som en åsidosättning. Om du ställer in rutan för Skugga (en liten ruta i Windows eller ett bindestreck i Mac OS) till ”Ignorera”, tas skuggor bort från formatet. Det innebär att alla skuggor som tillämpas på formatet inte visas som en åsidosättning.

Objektformatskategorier
Objektformatskategorier

A. Aktiverad B. Ignorerad C. Avaktiverad 

Obs!

Kategorier i vilka inställningarna kan aktiveras och avaktiveras manuellt, till exempel Fyllning, Linje och Genomskinlighet, har endast har två lägen. De kan antingen vara aktiverade eller ignorerade.

Kategorin Styckeformat ignoreras som standard, även när du skapar en textram. Den här kategorin är endast tillämplig om objektet är en okopplad textram.

Tillämpa objektformat

Om du aktiverar ett objektformat för en grupp av objekt, används objektformatet för varje objekt i gruppen. Om du vill använda ett objektformat för en grupp av objekt kapslar du objekten i en ram. (Använd kommandot Redigera > Klistra in i för att klistra in ett objekt i en ram.)

 1. Markera ett objekt, en ram eller en grupp.
 2. Klicka på ett objektformat på kontrollpanelen eller objektformatpanelen när du vill tillämpa ett format.

Om du väljer Rensa åsidosättningar när formatet används på objektformatpanelen tas åsidosättningar bort (standardinställning) när du klickar på ett objektformat. Om alternativet inte är markerat kan du Alt-klicka på objektformatet för att ta bort åsidosättningar när du tillämpar formatet.

Obs!

Du kan även dra objektformatet till ett objekt om du vill tillämpa formatet utan att första markera objektet.

Om du markerar en grupp och använder ett objektformat används formatet på alla objekt i gruppen.

När du har tillämpat ett format kan du göra andra inställningar för objektet. Även om du åsidosätter en inställning du har definierat i formatet bryts inte kopplingen till formatet.

Använda standardobjektformat

När du skapar ett nytt dokumentet visas standarduppsättningen med objektformat på objektformatpanelen. Om du skapar ett nytt objekt används ett objektformat på det. Som standard när du skapar en textram används objektformatet [Enkel textram] på den. Om du ritar en bana eller form används objektformatet [Enkel bildram] på den. Om du monterar en bild eller ritar en platshållarram med ett ”X” i används objektformatet [Inget] på den. Du kan välja ett annat objektformat som ska användas som standard för text- och bildramar.

När du skapar ett nytt dokumentet visas standarduppsättningen med objektformat på objektformatpanelen. Om du skapar ett nytt objekt används ett objektformat på det. Som standard när du skapar en textram används objektformatet [Enkel textram] på den. Om du monterar en bild eller ritar en bana eller form används objektformatet [Enkel bildram] på den. Om du skapar ett stödraster används objektformatet [Enkelt stödraster]. Om du ritar en platshållarram med ett ”X” i används objektformatet [Inget] på den. Du kan välja ett annat objektformat att använda som standard för var och en av de olika objekttyperna.

 • Om du vill ändra standardformatet för textramar väljer du Standardformat för textram på objektformatpanelens meny och väljer sedan ett objektformat.
 • Om du vill ändra standardformatet för bildramar väljer du Standardformat för bildram på objektformatpanelens meny och väljer sedan ett objektformat.
 • I grafiska platshållarramar (med ett X) använder du alltid formatet [Inget] som standard. Du kan inte ange ett objektformat som standard.
 • Om du vill ändra standardformatet för en stödrasterram väljer du Standardformat för stödraster på objektformatpanelens meny och väljer sedan ett objektformat.
 • Om du vill ändra standardformatet för en viss objekttyp drar du ikonen som anger standardobjekttyp till ett annat objektformat.

Obs!

Om du väljer ett objektformat utan att markera någon ram används det objektformatet som standardobjektformat för text eller bilder, beroende på vilket verktyg du har valt i verktygslådan.

Obs!

Om du väljer ett objektformat utan att markera någon ram används det objektformatet som nytt standardobjektformat för text, bilder eller stödrasterramar beroende på vilket verktyg du har valt i verktygslådan.

Du kan redigera de enkla formaten men det går inte att ta bort dem.

Rensa objektformatsåsidosättningar

Om du tillämpar formatering på ett objekt som skiljer sig från delar av den formatdefinition du har tillämpat på objektet kallas det för en åsidosättning. När du markerar ett objekt med en åsidosättning visas ett plustecken (+) bredvid formatnamnet.

Använd kommandot Rensa åsidosättningar om du vill åsidosätta formatering som antingen är aktiverad eller avaktiverad i objektformatet. Använd alternativet Rensa attribut som inte definierats i formatet, om du vill ta bort ignorerade attribut.

Rensa objektformatsåsidosättningar

 1. Markera det objekt eller den grupp du vill ändra.
 2. Klicka på knappen Rensa åsidosättningar  längst ned på objektformatpanelen.

Åsidosättningar visas endast om det använda attributet är en del av formatet.

Rensa attribut som ignoreras i ett objektformat

Du kan ta bort attribut från ett objekt, även om attributen ignoreras i ett format. Om kategorin Fyllning till exempel ignoreras i ett objektformat och du tillämpar en röd fyllning på en ram som objektformatet har tillämpats på, tas den röda fyllningen bort när du väljer Rensa attribut som inte definierats i formatet.

Obs!

Om en objektformatskategori är avaktiverad i stället för ignorerad, använder du kommandot Rensa åsidosättningar för att åsidosätta formatet.

 1. Markera det objekt eller den grupp du vill ändra.
 2. Klicka på knappen Rensa attribut som inte definierats i formatet  längst ned på objektformatpanelen.

Du kan bryta länken mellan ett objekt och det format du har använt på det. Attributen ändras inte för objektet men det kommer inte längre att ändras om du ändrar formatet.

 1. Markera det objekt som du har använt objektformatet på.
 2. Välj Bryt länken till formatet på objektformatpanelens meny.

Om du inte vill behålla formateringen för objektformatet väljer du [Inget] på objektformatpanelen.

Ändra namn på ett objektformat

 1. Se till att inga objekt är markerade, så att du inte råkar tillämpa ett format av misstag.
 2. I objektformatpanelen dubbelklickar du på det objektformat du vill ändra namn på.
 3. Ange ett nytt namn för formatet i dialogrutan Alternativ för objektformat och klicka på OK.

Obs!

Du kan också redigera ett objektformat direkt på panelen. Klicka på formatet, vänta någon sekund och klicka sedan igen för att redigera formatnamnet.

Redigera objektformat

 1. Gör något av följande:
  • Om du inte vill att formatet ska tillämpas på den markerade ramen eller anges som standardformat, högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på formatnamnet på objektformatpanelen och väljer Redigera [format].

  • Dubbelklicka på formatet på objektformatpanelen eller markera formatet och välj Formatalternativ på formatpanelens meny. När du gör det används formatet på det markerade objektet. Om du inte har markerat något objekt anges det som standardobjektformat.

 2. Öppna dialogrutan Alternativ för objektformat och välj den kategori som innehåller de alternativ du vill ändra. Gör ändringarna.
 3. Ange om objektformatskategorierna är aktiverade, avaktiverade eller ignorerade.
 4. Klicka på OK.

Ta bort ett objektformat

 1. Markera ett objektformat på objektformatpanelen.
 2. Välj Ta bort format på panelmenyn eller dra formatet till ikonen Ta bort, längst ned på panelen.
 3. Om du tar bort ett format som använts på objekt eller som andra format baseras på, får du en uppmaning om att ange ett ersättningsformat i dialogrutan Ta bort objektformat. Gör något av följande:
  • Om du vill använda ett annat format för de objekt som använder ett borttaget format, markerar du formatet du vill använda för objekten och klickar på OK.

  • Om du inte vill ändra objekten väljer du [Inget], markerar Bevara formatering och klickar sedan på OK. Attributen ändras inte för objekt du har använt det borttagna formatet på men de är inte längre kopplade till något format.

  • Om du vill ta bort alla attributinställningar du har använt väljer du [Inget], avmarkerar Bevara formatering och klickar sedan på OK.

Obs!

Om du vill ta bort alla format som inte har tillämpats på några objekt väljer du Markera alla oanvända på objektformatpanelens meny. Klicka på ikonen Ta bort.

Definiera om ett objektformat

Efter att du har använt ett objektformat kan du åsidosätta inställningarna för det. Om du vill behålla de ändringar du har gjort på ett visst objekt kan du definiera om formatet så att det matchar formateringen för det ändrade objektet. Kom ihåg att kommandot Omdefiniera objektformat endast definierar om kategorier som är aktiverade eller avaktiverade, däremot inte kategorier som ignoreras. Om du har angett ytterligare inställningar för objektet måste du lägga till dem inställningarna separat till formatet eller skapa ett nytt objektformat.

 1. Markera det objekt du vill ändra.
 2. Ändra de attribut du vill ändra.
 3. Välj Omdefiniera format på objektformatpanelens meny.

Objektformatsdefinition ändras så att den matchar de åsidosättningsinställningar du har använt. Alla förekomster av objektformatet i dokumentet ändras till de nya inställningar.

Obs!

Om alternativet Omdefiniera objektformat inte är tillgängligt är de attribut du har angett inte en del av objektformatsdefinition. Om du vill ändra formatdefinitionen direkt väljer du Alternativ för objektformat i stället eller skapar ett nytt format från objektet.

Importera objektformat

Du kan importera format från andra dokument. Förutom objektformaten importeras eventuella färgrutor, anpassade linjer, teckenformat och styckeformat som har använts i formaten. Om en färgruta, en linje eller ett styckeformat som du importerar har samma namn men andra värden än en befintlig färgruta eller ett befintligt format, ändras namnet på den.

Om objektformaten som du importerar innehåller namngivna stödraster importeras dessa också.

 1. Välj Läs in objektformat på objektformatpanelens meny.
 2. Markera den fil du vill importera objektformat från och klicka sedan på Öppna.
 3. Kontrollera att de format du vill importera är markerade i dialogrutan Läs in format. Om det finns en formatnamnskonflikt väljer du något av följande alternativ under Konflikt med befintligt format och klickar sedan på OK.

  Använd inkommande formatdefinition

  Skriver över det befintliga formatet med det inlästa formatet och använder de nya attributen för alla objekt i det aktuella dokument där det äldre formatet användes. Definitionerna för formaten visas längst ned i dialogrutan Läs in format.

  Ändra namn automatiskt

  Ändra namn på det inlästa formatet.

  Objektformaten visas på objektformatpanelen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy