Användarhandbok Avbryt

Mallsidor

  1. Användarhandbok för InDesign
  2. Lär känna InDesign
    1. Introduktion till InDesign
      1. Nyheter i InDesign
      2. Systemkrav
      3. Vanliga frågor
      4. Använda Creative Cloud-bibliotek
    2. Arbetsyta
      1. Allmänt om arbetsytan
      2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
      3. Verktygslådan
      4. Ange inställningar
      5. Toucharbetsytan
      6. Standardkortkommandon
      7. Återställa och ångra dokument
  3. Skapa och layouta dokument
    1. Dokument och sidor
      1. Skapa dokument
      2. Arbeta med mallsidor
      3. Arbeta med dokumentsidor
      4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
      5. Arbeta med filer och mallar
      6. Skapa bokfiler
      7. Lägga till grundläggande sidnumrering
      8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
      9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
      10. Dela innehåll
      11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
      12. Spara dokument
    2. Stödraster
      1. Stödraster
      2. Formatstödraster
    3. Hjälpmedel för layout
      1. Linjaler
      2. Justera och fördela objekt med linjaler
      3. Mäta objekt med verktyget Mått
  4. Lägg till innehåll
    1. Text
      1. Lägga till text till ramar
      2. Koppla text
      3. Sydostasiatiska skript
      4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
      5. Skapa text på en bana
      6. Punkter och numrering
      7. Tecken och specialtecken
      8. Textdisposition
      9. Textvariabler
      10. Generera QR-koder
      11. Redigera text
      12. Justera text
      13. Figursätta text runt objekt
      14. Förankrade objekt
      15. Länkat innehåll
      16. Formatera stycken
      17. Formatera tecken
    2. Typografi
      1. Använda teckensnitt i InDesign
      2. Kerning och spärra/knip
    3. Formatera text
      1. Formatera text
      2. Autoformatera text
      3. Arbeta med stilpaket
      4. Tabbar och indrag
    4. Granska text
      1. Spåra och granska ändringar
      2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
      3. Importera PDF-kommentarer
    5. Stavningskontroll och språklexikon
      1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
      2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
      3. Ändra lexikoninställningar
      4. Duden-lexikon
    6. Lägga till referenser
      1. Skapa en innehållsförteckning
      2. Fotnoter
      3. Skapa ett index
      4. Slutkommentarer
      5. Bildtexter
    7. Format
      1. Stycke- och teckenformat
      2. Mappa, exportera och hantera format
      3. Objektformat
      4. Anfanger och kapslade format
      5. Arbeta med format
      6. Radavstånd
    8. Tabeller
      1. Formatera tabeller
      2. Skapa tabeller
      3. Tabell- och cellformat
      4. Markera och redigera tabeller
      5. Linjer och fyllningar i tabeller
    9. Interaktivitet
      1. Hyperlänkar
      2. Dynamiska PDF-dokument
      3. Bokmärken
      4. Knappar
      5. Formulär
      6. Animering
      7. Korsreferenser
      8. Strukturera PDF-filer
      9. Sidövergångar
      10. Filmer och ljud
    10. Bilder
      1. Förstå banor och former
      2. Rita med pennverktyget
      3. Rita med ritstiftsverktyget
      4. Tillämpa linjeinställningar 
      5. Sammansatta banor och former
      6. Redigera banor
      7. Urklippsbanor
      8. Ändra utseendet på hörn
      9. Ramar och objekt
      10. Justera och fördela objekt
      11. Länkad och inbäddad grafik
      12. Integrera AEM Assets
    11. Färg och genomskinlighet
      1. Använda färg
      2. Använda färger från importerade bilder
      3. Arbeta med färgrutor
      4. Blanda tryckfärger
      5. Färgtoner
      6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
      7. Blanda färger
      8. Övertoningar
      9. Förenkla genomskinliga bilder
      10. Lägga till genomskinlighetseffekter
  5. Söka och ersätta
    1. Söka och ersätta text
    2. Söka och ersätta teckensnitt
    3. Söka och ersätta tecken
    4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
    5. Söka och ersätta objekt
    6. Söka och ersätta färger
    7. Sökalternativ för att söka och ersätta
  6. Dela
    1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
    2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
    3. Dela och samarbeta        
    4. Dela för granskning
    5. Granska ett delat InDesign-dokument
    6. Hantera feedback 
  7. Publicera
    1. Montera, exportera och publicera
      1. Publicera online
      2. Publish Online-kontrollpanelen
      3. Kopiera, infoga grafik
      4. Exportera innehåll för EPUB
      5. Alternativ för Adobe PDF-filer
      6. Exportera innehåll till HTML
      7. Exportera till Adobe PDF
      8. Exportera till JPEG-format
      9. Exportera HTML
      10. Översikt över DPS och AEM Mobile
      11. Filformat som stöds
    2. Utskrift
      1. Skriva ut häften
      2. Utskriftsmärken och utfall
      3. Skriva ut dokument
      4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
      5. Övertryck
      6. Skapa PostScript- och EPS-filer
      7. Förhandskontrollera filer före leverans
      8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
      9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
      10. Förbereda färgseparationer
  8. Utöka InDesign
    1. Automatisering
      1. Datasammanfogning
      2. Plugin-program
      3. Capture-tillägget i InDesign
      4. Skript
  9. Felsökning
    1. Korrigerade problem
    2. Krasch vid start
    3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
    4. Felsöka filproblem
    5. Det går inte att exportera till PDF
    6. Återställning av InDesign-dokument
Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Om mallar, staplingsordning och lager

En mallsida är som en bakgrund som du snabbt kan använda på många sidor. Objekt på en mallsida visas på alla sidor som mallsidan används på. Mallsidesobjekt som visas på dokumentsidor omges av en prickad kant. Ändringar du gör på en mallsida tillämpas automatiskt på associerade sidor som vanligtvis innehåller upprepade logotyper, sidnummer, sidhuvuden och sidfötter. De kan också innehålla tomma text- och bildramar som fungerar som platshållare på dokumentsidor. Ett mallobjekt kan inte markeras på en dokumentsida, såvida inte det inte åsidosätts.

Mallar kan ha flera lager, på samma sätt som sidor i dokumentet. Objekt i ett lager har en egen staplingsordning i lagret. Objekt på en mallsidas lager visas bakom objekt som tilldelats samma lager på dokumentsidan.

Om du vill att ett mallobjekt ska visas framför objekt på dokumentsidan tilldelar du ett högre lager till objektet på mallen. Ett mallobjekt på ett högre lager visas framför alla objekt på lägre lager. Om du sammanfogar alla lager flyttas mallobjekten bakom dokumentsidesobjekt.

Mallobjekt (överst till vänster) visas bakom sidobjekt på samma lager (nederst till vänster). Om du flyttar ett mallobjekt till ett högre lager (överst till höger) placeras det framför alla objekt i underliggande lager (nederst till höger).

Tips och riktlinjer för mallsidor

  • Du kan jämföra alternativa formidéer genom att skapa flera mallsidor och tillämpa dem på exempelsidor med typiskt innehåll.

  • Om du snabbt vill komma igång och utforma nya dokument, kan du spara en uppsättning mallsidor i en dokumentmall, tillsammans med stycke- och teckenformat, färgbibliotek och andra format och förinställningar.

  • Om du ändrar spalt- och marginalinställningar för en mallsida, eller använder en ny mall med olika spalt- och marginalinställningar, kan du tvinga objekt på sidan att justeras mot den nya layouten automatiskt. (Se Automatisk layoutanpassning.)

  • Automatiska sidnummer som infogas på en mallsida visar rätt sidnummer för avsnitt i dokumentet som mallsidan är tillämpad på. (Se Lägga till grundläggande sidnumrering.)

Skapa mallsidor

Alla dokument som du skapar har som standard en mallsida. Du kan skapa nya mallar från början eller utgå från en befintlig mall- eller dokumentsida. När du tillämpar mallsidor på andra sidor kommer alla ändringar som görs på källmallen att föras vidare till alla mallar och dokumentsidor som baseras på den. Med noggrann planering är det här ett enkelt sätt att göra layoutförändringar av flera sidor i dokumentet.

Skapa en ny mall

  1. Välj Ny mall på sidpanelens meny.
  2. Ange följande alternativ och klicka på OK:
    • Under Prefix anger du ett prefix som identifierar den tillämpade mallsidan för varje sida på sidpanelen. Du kan ange upp till fyra tecken.

    • Som Namn anger du malluppslagets namn.

    • Under Baserad på mall väljer du ett befintligt malluppslag som du vill basera det här malluppslaget på. Du kan även välja Inget.

    • Vid Antal sidor anger du värdet för det antal sidor som du vill ha i malluppslaget (upp till tio).

Skapa en mall från en befintlig sida eller ett befintligt uppslag

  • Dra ett helt uppslag från sidavsnittet på sidpanelen till mallavsnittet.
  • Markera ett uppslag på sidpanelen och välj Spara som mall på sidpanelens meny.

Alla objekt på den ursprungliga sidan eller uppslaget blir en del av den nya mallsidan. Om den ursprungliga sidan använde en mallsida, kommer den nya mallsidan att bygga på den ursprungliga sidans mallsida.

Basera en mallsida på en annan

Du kan skapa en variant av en mallsida som baseras på och uppdateras tillsammans med en annan mallsida (så kallad överordnad mall) i samma dokument. De malluppslag som baseras på den överordnade mallen kallas underordnade mallsidor. Om ett dokument har tio kapitel med mallsidor som bara skiljer sig marginellt från varandra, kan du basera alla på ett malluppslag med den layout och de objekt som är gemensamma för alla tio. På så sätt kräver en ändring i den grundläggande utformningen bara redigering av den överordnade mallsidan. Du behöver alltså inte redigera alla tio var för sig. Variera formateringen av de underordnade mallsidorna. Du kan åsidosätta objekt på den överordnade mallsidan om du vill skapa varianter på en mallsida, precis som du kan åsidosätta mallobjekt på dokumentsidor. Det här är ett mycket effektivt sätt hålla en enhetlig utformning med variationer uppdaterad.

Ursprungliga mallar och underordnade mallar (vänster). När mallen ändras uppdateras den underordnade mallen automatiskt (höger).

  1. Om du vill basera en mall på en annan gör du något av följande i mallavsnittet på sidpanelen:
    • Markera ett malluppslag och välj Mallalternativ för [malluppslagets namn] på sidpanelens meny. Under Baserad på mall väljer du en annan mallsida och klickar på OK.

    • Markera namnet på det malluppslag som du vill använda som bas och dra det till namnet på en annan mall för att använda det.

Redigera layouten i en mall

Du kan redigera layouten för mallsidor när du vill. Ändringarna återspeglas automatiskt på alla sidor som använder mallen. All text och alla bilder som du lägger till på en mallsida visas på dokumentsidorna som mallen används för.

Obs!

När du åsidosätter eller kopplar bort ett mallsidesobjekt på en viss sida, kan det hända att det objektet inte uppdateras med de ändringar som du har gjort på mallsidan.

  1. Dubbelklicka på ikonen för den mallsida du vill redigera (på sidpanelen) eller markera mallsidan i listrutan, längst ned i dokumentfönstret. Malluppslaget visas i dokumentfönstret.
  2. Gör ändringar på mallsidan.

Alla sidor som använder mallen uppdateras automatiskt i InDesign.

Om du vill ändra mallsidans storlek markerar du mallsidan med sidverktyget och ändrar sedan storleken genom att ange alternativen på kontrollpanelen. Se Använda flera sidstorlekar.

Obs!

Använd flera vyer om du vill se effekterna av mallsidesredigeringen. Välj Fönster > Ordna > Nytt fönster och välj sedan Fönster > Ordna > Sida vid sida. Ställ in den ena vyn så att du ser en sida och den andra vyn så att du ser den använda mallsidan. Redigera sedan mallsidan och se hur dokumentsidan påverkas.

Ändra alternativ för mallsidor

Du kan redigera mallsidesalternativ om du vill ändra namnet på eller prefixet för mallen, basera mallen på en annan mall eller ändra antalet sidor på malluppslaget.

  1. Markera ett malluppslag på sidpanelen genom att klicka på dess namn.
  2. Välj Mallalternativ för [mallens namn] på sidpanelens meny.
  3. Ändra eventuella alternativ och klicka sedan på OK.

Använda mallsidor

Om dokumentet innehåller anpassade uppslag (t.ex. ett 3- eller 4-sidigt utvik i en tidskrift), måste alla mallsidor som du använder innehålla samma antal sidor.

Om mallsidan har en annan sidstorlek än layoutsidan ändras storleken på layoutsidan om du tillämpar mallsidan. Om layoutsidan har en anpassad sidstorlek kan du ange om du vill behålla den anpassade storleken eller använda storleken på mallsidan.

Obs!

Mallobjekt på en dokumentsida är omslutna av en prickad kant. Om du inte kan visa mallobjekt på en dokumentsida kan det bero på att mallobjektet är dolt på ett underliggande lager eller att mallobjekt är dolda. Välj Visa mallobjekt på sidpanelens meny.

Tillämpa en mallsida på en dokumentsida eller ett uppslag i ett dokument

  • Om du vill använda en mall på en sida drar du mallsidans ikon till en sidikon på sidpanelen. När en svart rektangel innesluter den aktuella sidan släpper du musknappen.
  • Om du vill använda en mall för ett uppslag drar du mallsidans ikon till ett hörn av uppslaget på sidpanelen. När en svart rektangel innesluter alla sidor i det aktuella uppslaget släpper du musknappen.

Tillämpa en mallsida på flera sidor

  1. Gör något av följande:
    • Markera de sidor på sidpanelen som du vill tillämpa en ny mallsida på. Håll sedan ned Alt (Windows) eller Option (macOS) samtidigt som du klickar på en mall.

    • Välj Använd mall på sidor på sidpanelens meny, markera en mall under Använd mall, kontrollera att sidintervallet under På sidor är rätt och klicka sedan på OK. Du kan använda en mallsida för flera sidor samtidigt. Du kan t.ex. skriva 5, 7-9, 13-16 om du vill använda samma mall för sidorna 5, 7-9 och 13-16. (Se Visa sidnumrering, absolut eller för sidavsnitt, på sidpanelen.)

Använda en mallsida på sidor som inte följer på varandra

Frigöra mallsidor från dokumentsidor

  1. Använd mallen Inget under Mallar på sidpanelen.

    När du frigör en mallsida från en sida används inte längre dess layout eller objekt på sidan. Om en mall innehåller de flesta av de element du behöver, men du vill anpassa utseendet på några sidor, kan du åsidosätta mallsidesobjekt och redigera dem på dessa dokumentsidor i stället för att frigöra mallen.

Kopiera mallsidor

Du kan kopiera mallar i samma dokument eller från ett dokument till ett annat, om du vill använda mallen som startpunkt för en ny mall. Du kan också kopiera mallsidor till andra dokument när du synkroniserar dokument i en bok eller importerar mallsidor från ett annat dokument.

Kopiera en mallsida i ett dokument

  1. Gör något av följande på sidpanelen:
    • Dra sidnamnet på ett malluppslag till knappen Ny sida längst ned på sidpanelen.

    • Markera sidnamnet på ett malluppslag och välj Duplicera malluppslag [uppslagsnamn] på panelmenyn.

När du kopierar en mallsida får sidan på den kopierade mallsidan ett prefix som är nästa bokstav i alfabetet.

Kopiera eller flytta en mallsida till ett annat dokument

  1. Öppna det dokument som du vill lägga till mallen i. Därefter öppnar du dokumentet med den mall som du vill kopiera.
  2. Gör något av följande på sidpanelen i källdokumentet:
    • Kopiera malluppslaget genom att klicka på det och dra det till måldokumentets fönster.

    • Markera den mallsida som du vill flytta eller kopiera. Välj Layout > Sidor > Flytta mall och välj namnet på måldokumentet på menyn Flytta till. Om du vill ta bort sidan eller sidorna från källdokumentet markerar du Ta bort sidor efter flyttning och klickar på OK.

Om måldokumentet redan har en mall med det här prefixet tilldelas den flyttade mallen nästa lediga bokstav i alfabetet.

Ta bort en mallsida från ett dokument

  1. På sidpanelen markerar du en eller flera mallikoner.
    Obs!

    Du kan markera alla oanvända mallsidor med alternativet Markera oanvända malar på sidpanelens meny.

  2. Gör något av följande:
    • Dra en markerad mallsida eller uppslagsikon till ikonen Ta bort längst ned på panelen.

    • Klicka på ikonen Ta bort längst ned på panelen.

    • Välj Ta bort malluppslaget [uppslagets namn] på panelmenyn.

När du tar bort en mall kommer mallen [Inget] att användas för dokumentsidor där den borttagna mallen användes.

Åsidosätta och frigöra mallobjekt

När du tillämpar en mallsida på en dokumentsida visas alla objekt på mallsidan, som kallas mallobjekt, på dokumentsidan. Ibland kanske du vill att en sida ska vara en aning annorlunda än mallsidan. Då är du inte tvungen att göra om mallsidans layout på sidan eller skapa en ny mallsida. Om du åsidosätter eller frigör mallsidesobjektet fortsätter andra mallobjekt på dokumentsidan att uppdateras tillsammans med mallsidan.

Observera skillnaden mellan att åsidosätta och frigöra mallsidesobjekt på en dokumentsida:

Åsidosätta attribut för mallsidesobjekt

När du åsidosätter ett mallsidesobjekt läggs en kopia av objektet på dokumentsidan utan att kopplingen med mallsidan förstörs. När du har åsidosatt själva objektet kan du åsidosätta ett eller flera av objektets attribut som du vill anpassa. Du kan till exempel ändra fyllningsfärgen på den lokala kopian. Efter det kommer inte ändringar av fyllningsfärgen på mallsidan att uppdatera den lokala kopian. Andra attribut, till exempel storlek, kommer däremot att uppdateras eftersom de inte har åsidosatts för den lokala kopian. Åsidosättningar kan tas bort senare så att objektet motsvarar mallen.

De attribut du kan åsidosätta för mallsidesobjekt är linjer, fyllningar, innehållet i ramar och omformningar (till exempel rotering, skalförändring, skevning och skalförändring), hörnalternativ, alternativ för textramar, låsningsläge, genomskinlighet och objekteffekter.

Frigöra objekt från mallsidorna

Du kan frigöra (koppla bort) ett mallobjekt på en dokumentsida från sitt mallobjekt. Du måste åsidosätta objektet på dokumentsidan och därmed skapa en lokal kopia, innan du kan frigöra objektet. Ett bortkopplat objekt uppdateras inte med mallsidan eftersom kopplingen med mallsidan är bruten.

Åsidosätta ett mallobjekt

  1. Se till att mallobjektet kan åsidosättas.

    Du kan bara åsidosätta ett mallobjekt om alternativet Tillåt att mallobjekt åsidosätts vid markering är markerat på sidpanelens meny för det objektet.

  2. Gör något av följande:
    • Om du vill åsidosätta vissa mallobjekt på en dokumentsida håller du ned Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) och klickar på objektet (eller drar för att markera fler objekt). Ändra de markerade mallobjektet. Objektet kan nu markeras som vilket sidobjekt som helst, men det behåller sin koppling med mallsidan.

    • Om du vill åsidosätta mallsidesobjekt på ett dokumentuppslag aktiverar du uppslaget och väljer Åsidosätt alla mallsidesobjekt på sidpanelens meny. Du kan nu markera och ändra alla mallsidesobjekt.

    När du har åsidosatt ett mallobjekt ändras den prickade begränsningsramen till en heldragen linje. Det visar att en lokal kopia har skapats.

    Obs!

    Om du åsidosätter en kopplad textram, åsidosätts alla synliga ramar i den kopplingen, även om de finns på en annan sida på ett uppslag.

Frigöra ett mallobjekt

  • Om du vill frigöra ett enskilt mallobjekt från mallsidan åsidosätter du först objektet genom att trycka på Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) och klicka på objektet på en dokumentsida. Välj sedan Frigör markering från mallen på sidpanelens meny.
  • Om du vill frigöra alla åsidosatta mallobjekt på ett uppslag åsidosätter du de mallsidesobjekt du vill frigöra och aktiverar det uppslaget i dokumentet. (Gå inte till den ursprungliga mallsidan.) Välj Frigör alla objekt från mallen på sidpanelens meny. Om kommandot inte är tillgängligt finns det inga åsidosatta objekt på uppslaget.

Förhindra att ett mallobjekt åsidosätts

Det kan finnas tillfällen när du vill åsidosätta alla förutom några mallobjekt. Anta att du vill åsidosätta mallobjekt som bakgrundsbilder på en dokumentsida, men vill förhindra att en sidnumreringsrubrik åsidosätts. Du kan förhindra att rubriken åsidosätts genom att välja Åsidosätt alla mallobjekt, så att alla mallobjekt förutom rubriken åsidosätts.

  1. Markera objektet på mallsidan.
  2. Avmarkera Tillåt att mallobjekt åsidosätts vid markering på sidpanelens meny.

Mallobjekt som inte tillåter åsidosättningar visas utan ramkant på dokumentsidan. Om du förhindrar att en kopplad textram åsidosätts, tillämpas samma inställning på alla kopplade textramar.

Återkoppla mallobjekt

Om du har åsidosatt mallobjekt kan du återställa dem så att de motsvarar mallsidan. När du gör det återställs objektens attribut till sina värden på mallsidan och kommer att tillämpas när du redigerar mallsidan. Den lokala kopian av objektet tas bort och mallobjektet kan inte markeras, vilket den streckade kanten visar. Du kan ta bort åsidosättningar antingen för markerade objekt eller för alla objekt på ett uppslag, men inte i ett helt dokument på en gång.

  1. Gör något av följande:
    • Om du vill ta bort mallåsidosättningar från ett eller flera objekt, markerar du de objekt som ursprungligen var mallobjekt. På sidpanelen aktiverar du ett uppslag och väljer Ta bort markerade lokala åsidosättningar på sidpanelens meny.

    • Om du vill ta bort alla mallåsidosättningar från ett uppslag aktiverar du uppslaget (eller malluppslaget) som du vill ta bort åsidosättningarna från på sidpanelen. Välj Redigera > Avmarkera allt för att säkerställa att inga objekt är markerade. Välj Ta bort alla lokala åsidosättningar på sidpanelens meny.

Om du har kopplat bort mallsidesobjekt kan du inte återställa dem till mallsidan. Du kan däremot ta bort de bortkopplade objekten och återkoppla mallsidan för sidan.

Om du återkopplar en mallsida till en sida som innehåller åsidosatta mallsidesobjekt, frigörs objekten med åsidosättningar och alla mallsidesobjekt återkopplas. Det kan resultera i att två kopior av vissa objekt visas på sidan. Du måste ta bort de bortkopplade objekten om sidan helt ska likna mallsidan.

Dölja mallobjekt

Använd Dölj mallobjekt om du vill dölja mallsidesobjekt på en eller flera dokumentsidor. Dolda mallobjekt skrivs inte ut eller ingår i andra utdata.

  1. Välj på sidpanelen vilka sidor och uppslag som du vill dölja mallobjekt på.
  2. Välj Dölj mallobjekt på sidpanelen.

När du vill visa mallobjekt igen väljer du uppslag på sidpanelen och klickar sedan på Visa mallobjekt på sidpanelens meny.

Importera en mallsida från ett annat dokument

Du kan importera mallsidor från ett annat InDesign-dokument (vilken version som helst) till det aktiva dokumentet. Om måldokumentet innehåller mallsidor som har andra namn än dem från en mallsida i källdokumentet, förblir åsidosättningarna av dessa sidor och deras motsvarande dokumentsida oförändrade.

  1. Välj Läs in mallsidor på sidpanelens meny.
  2. Leta upp och dubbelklicka på InDesign-dokumentet som innehåller de mallsidor du vill importera.
  3. Ange vad som ska hända om en inläst mallsida har samma namn som en mallsida i det aktuella dokumentet.
    • Välj Ersätt mallsidor om du vill att mallsidorna från källdokumentet ska ersätta måldokumentets mallsidor med samma namn. Om måldokumentet inte har några åsidosatta objekt är det säkert att ersätta mallsidor vid import.

    • Välj Ändra namn på mallsidor om du vill ändra sidornas prefix till nästa tillgängliga bokstav i alfabetet.

När du har importerat mallar från ett källdokument skapas en länk mellan källdokumentet och måldokumentet. När du sedan läser in malllar från samma källdokument behålls kopplingen mellan åsidosatta objekt och deras överordnade objekt på återinlästa mallsidor. Tack vare den här kopplingen kan du hålla mallsidor i olika dokument konsekventa, utan att behöva placera dokumenten i en bok.

Om du vill använda den här metoden för att hålla mallsidor konsekventa bör du läsa in mallsidorna från källdokumentet innan du åsidosätter några objekt på mallen. Om dokumentet har åsidosatta objekt och du aldrig har importerat mallsidor från en källa, kommer dessa åsidosatta objekt att frigöras första gången du läser in mallsidor från ett källdokument. Mallsidor med samma namn som den överordnade mallsidan för de åsidosatta objekten kommer att ersättas.

Åsidosatta objekt kan däremot frigöras om du importerar mallsidor från ett annat källdokument och väljer Ersätt mallsidor. Eventuella mallsidor med samma namn från det nya källdokumentet används på den dokumentsida som innehåller de åsidosatta objekten, vilket innebär att två uppsättningar objekt skapas.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto