Flytta Elements Organizer-katalogen

Flytta Adobe Elements Organizer-katalogen till en annan dator genom att utföra två steg: säkerhetskopiera och återställ.

Om att flytta kataloger

Du kanske vill flytta din Elements Organizer-katalog till en ny dator av flera skäl, t. ex. för att uppgradera din dator eller din version av Photoshop Elements eller Premiere Elements.

Att flytta en katalog till en annan dator är en process i två steg. Först säkerhetskopierar du katalogen på den ena datorn och återställer katalogen på den andra. Elements Organizer har funktionerna Säkerhetskopiera och Återställ som utför dessa två steg. 

Du kan säkerhetskopiera katalogen, antingen till en CD-skiva eller en DVD-skiva (endast Windows). Om katalogen är stor kan det krävas flera CD-skivor eller DVD-skivor. För mer information om säkerhetskopiering av katalogen, se Säkerhetskopiera katalogen. För mer information om hur man flyttar katalogen, se Flytta katalog (återställ) till en annan dator.

Obs! Om katalogen innehåller objekt som är urkopplade, uppmanas du att ansluta dem på nytt. Adobe rekommenderar starkt att du ansluter objekt innan du säkerhetskopierar katalogen.

Obs!

Vissa av dessa procedurer kräver att du letar rätt på dolda filer, dolda mappar eller filer med fullständiga namn inklusive tillägg (exempelvis exempel_filnamn.ini). Som standard visas inte dolda filer, dolda mappar och filnamnstillägg som känns igen i Windows Explorer. Information om hur du visar dolda filer och mappar i Windows finns i Visa dolda filer, mappar och filnamnstillägg.

Säkerhetskopiera katalogen

Säkerhetskopiera katalogen till en extern hårddisk

Innan du flyttar katalogen, ska du säkerhetskopiera den. Du kan säkerhetskopiera till en extern hårddisk eller till CD- eller DVD-skivor, om du använder Windows. Följ anvisningarna nedan för att säkerhetskopiera katalogen till en extern hårddisk. 

Om du vill säkerhetskopiera från en Windows-dator till en Mac, seFlytta katalogen från Windows till Mac.

 1. Anslut den externa hårddisken till datorn. Kontrollera att operativsystemet har fullständigt stöd för enheten genom att visa dess innehåll i Windows Explorer eller Mac Finder.

 2. Öppna Elements Organizer.

 3. Om katalogen som du vill flytta till en ny dator inte är öppen, väljer du Arkiv > Katalog, för att öppna den.

 4. Välj Arkiv > Säkerhetskopiera katalog till CD, DVD eller hårddisk (Windows) eller Arkiv > Säkerhetskopiera katalog till hårddisk (Mac).

 5. Välj Fullständig säkerhetskopiering i fönstret Alternativ för säkerhetskopiering och klicka på Nästa.

 6. Välj extern hårddisk i rutan Målenhet, som visas i fönstret Inställningar för mål.

 7. Klicka på Bläddra intill fältet Sökväg till säkerhetskopia. Klicka på Skapa ny mapp längst ned i dialogrutan Leta efter mapp och klicka på OK.

  Obs!

  Obs! Skriv ned namnet på mappen där du placerar katalogen som du säkerhetskopierar. Namnet krävs när du återställer katalogen.Säkerhetskopieringsfilen Backup.tly lagras i mappen.

 8. Klicka på Klar.

 9. När säkerhetskopieringen är slutförd kopplar du bort den externa hårddisken enligt tillverkarens anvisningar.

Säkerhetskopiera katalogen till en CD- eller DVD-skiva (endast Windows)

Om du använder Windows följer du instruktionerna nedan för att säkerhetskopiera katalogen till en CD eller DVD. 

 1. Öppna Elements Organizer.

 2. Om den katalog du vill flytta inte är öppen väljer du Arkiv > Katalog för att öppna den.

 3. Välj Arkiv > Säkerhetskopiera katalog.

 4. Välj Fullständig säkerhetskopiering i fönstret Alternativ för säkerhetskopiering och klicka på Nästa.

 5. Sätt i en tom CD- eller DVD-skiva i motsvarande enhet.

 6. Välj CD- eller DVD-enhetens enhetsbokstav i fönstret Inställningar för mål.

 7. Klicka på Klar. Om det är en stor katalog kan du behöva använda fler tomma skivor under bränningen.

 8. Ta bort CD- eller DVD-skivorna från enheten.

Flytta katalog (återställ) till en annan dator

Elements Organizer erbjuder tre metoder för att återställa dina katalogfiler:

 • Ursprunglig plats kopierar katalogen och fotofilerna till samma plats på den nya datorn som de hade på den gamla datorn. Se till att du är inloggad på den nya datorn med samma användarnamn som för den gamla datorn. Se också till att samma antal diskar är tillgängliga och att de använder samma enhetsbokstäver (endast Windows).
 • Ny plats kopierar katalogen och fotofilerna till en ny plats som du anger. Mappstrukturen för fotofiler är sammanlagd. Mapparna som innehåller fotona skapas inte i andra mappar som på den gamla datorn. I tabellen nedan visas ett exempel på hur förändringar i mappstrukturen och återställningen av den ursprungliga mappstrukturen påverkar processen. På den gamla datorn sparades fotona i mappen C:\Foton\Semester\2015\Hawaii. Katalogen återställs till mappen C:\Mitt fotoalbum på den nya datorn. När katalogen återställs placeras fotona i C:\Mitt fotoalbum\Hawaii.
 • Ny plats med alternativet Återställ ursprunglig mappstruktur innebär att katalogen och fotofilerna kopieras till en ny plats som du anger. Mappstrukturen för fotofilerna behålls på den nya platsen. I tabellen nedan visas ett exempel på hur förändringar i mappstrukturen och återställningen av den ursprungliga mappstrukturen påverkar processen. På den gamla datorn sparades fotona i mappen C:\Foton\Semester\2015\Hawaii. Katalogen återställs till mappen C:\Mitt fotoalbum på den nya datorn. När katalogen återställs placeras fotona i C:\Mitt fotoalbum\Foton\Semester\2015\Hawaii.

Filåterställningsmetod

Filsökväg på den gamla datorn

Filsökväg på den nya datorn (katalogen återställd till C:\Mitt fotoalbum)

Ny plats

C:\Foton\Semester\2015\Hawaii

C:\Mitt fotoalbum\Hawaii

Ny plats med alternativet Återställ ursprunglig mappstruktur

C:\Foton\Semester\2015\Hawaii

C:\Mitt fotoalbum\Foton\Semester\2015\Hawaii

Obs!

Om du har säkerhetskopierat katalogen till en extern hårddisk rekommenderar Adobe att du återställer din katalog till en annan enhet. Återställ då katalogen till en intern hårddisk eller en annan extern hårddisk. Om en enhet inte startar har du ändå en kopia av katalogen.

Återställ katalogen till en ny dator

 1. Återställa från CD- eller DVD-skivor: Starta den nya datorn. Kontrollera att Windows har fullständigt stöd för CD- eller DVD-enheten genom att visa dess innehåll i Windows Explorer.

  Återställning från en extern hårddisk: Anslut den externa hårddisken till den nya datorn. Starta den nya datorn. Kontrollera att operativsystemet har fullständigt stöd för enheten genom att visa dess innehåll i Windows Explorer eller Mac Finder.

  Obs!

  Den externa hårddiskens enhetsbeteckning (Windows) på din nya dator kan avvika från enhetsbeteckningen på din gamla dator.

 2. Installera Photoshop Elements på den nya datorn och öppna sedan Elements Organizer. Organizer visar en tom katalog.

 3. Välj Arkiv > Återställ katalog från CD, DVD eller hårddisk (Windows) eller Arkiv > Återställ katalog från hårddisk (Mac OS).

 4. (Endast Windows) I dialogrutan Återställ katalog anger du om den säkerhetskopierade katalogen finns på en CD, DVD eller extern hårddisk.

 5. (endast Windows)

  • Om du använder CD eller DVD sätter du i den senaste skivan som brändes under säkerhetskopieringen. Välj sedan CD- eller DVD-enhetens enhetsbokstav i popup-menyn. 
  • Om du använder en extern hårddisk ska du klicka på knappen Bläddra. Navigera till den mapp på hårddisken där du säkerhetskopierade katalogen och välj filen Backup.tly som finns där.
 6. Välj om du vill återställa katalogen och filerna till den ursprungliga platsen eller till en ny plats. Om du väljer Ny plats, kan du markera Återställ ursprunglig mappstruktur, om du vill bevara den ursprungliga mappstrukturen enligt beskrivningen ovan.

 7. Om du har valt Ny plats, klickar du på knappen Bläddra och navigerar till den mapp där du vill placera den återställda katalogen och filerna. Om du vill skapa en ny mapp för katalogen som du återställer, klickar du påSkapa ny mapp i dialogrutan Bläddra.

  Obs!

  Obs! Namnet på den återställda katalogen är namnet på den mapp du väljer att återställa den till. Om du vill behålla katalogens ursprungliga namn skapar du en mapp med det namnet och återställer katalogen till den mappen.

 8. Klicka på Återställ.

  Rensa katalogen för att slutföra, så att det inte finns några filer som är frånkopplade eller offline. Mer information finns i nästa avsnitt som beskriver de avslutande stegen.

Rensa en återställd katalog

Återansluta frånkopplade filer

Kontrollera att katalogen inte innehåller några objekt som är frånkopplade eller offline när du har avslutat återställningen. Om det behövs väljer du Arkiv > Koppla > Alla saknade filer för att ansluta filerna igen. Verifiera också att platsen för fotona som visas i panelen Egenskaper är samma som den plats dit du återställde katalogen. Om panelen Egenskaper inte visas väljer du Fönster > Egenskaper. Välj sedan några foton slumpvis i katalogen och verifiera att rätt plats visas på fliken Allmänt i fönstret Egenskaper. Mer information om att ansluta filer på nytt finns i Koppla saknade filer i en katalog.

Arbeta med offline-filer

Om den ursprungliga katalogen innehöll offlineproxyfiler som lagrades på standardplatsen så finns de filerna i en eller flera mappar inuti den mapp som du återställde till. Om filerna importerades till katalogen som offlinefiler, finns proxyfilerna i en mapp med offlinediskens namn. (Filerna kan exempelvis finnas i C:\Mitt fotoalbum\<disknamn>). Om filerna flyttades offline efter att de importerades finns proxyfilerna i en mapp med katalogens namn. För mer information om offline-foton, se Hantera offline-filer.

Flytta katalogfilen

Katalogfilen (catalog.psedb) finns i den mapp dit du valde att återställa katalogen. Om du vill flytta katalogfilen till en annan plats efter återställningen väljer du Arkiv > Katalog. Välj katalogens namn och klicka på Flytta

Obs! Innan du kan använda alternativet Stegvis säkerhetskopiering i katalogen på en ny plats måste du först säkerhetskopiera katalogen från den platsen. Använd alternativet Fullständig säkerhetskopiering. Efter en ny fullständig säkerhetskopiering kan du ta bort den gamla säkerhetskopieringen på den externa hårddisken. Du kan också kassera eller radera de CD- eller DVD-skivor som användes för den gamla säkerhetskopieringen.

Viktigt! På din nya dator skapar en standardinstallation av Photoshop eller Adobe Premiere Elements en mapp med namnet Catalogs på standardplatsen:

 • Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\Catalogs ///Query om sökvägen ska översättas. Querysvar säger att dessa sökvägar ska lämnas på engelska som de är///
 • Windows Vista/7/8: C:\Program Data\Adobe\Photoshop Elements\Catalogs
 • Macintosh: /Användare/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/Catalogs ///Enligt querysvar ska de lämnas på engelska///

I mappen Catalogs finns varje enskild katalogfil (catalog.psedb) i en mapp. Mappen innehåller också viktiga relaterade filer, som exempelvis cacheminnet för miniatyrbilder och mappen med offlineobjekt. Ta inte bort den här mappen eller något av dess innehåll. Om du vill ändra plats för de här objekten väljer du Arkiv > Katalog, väljer katalogens namn och klickar på Flytta. Mer information om vanliga problem vid uppgradering av kataloger finns i Vanliga katalogproblem.

Återställa från Photoshop Elements 5 eller tidigare

Om du uppgraderar från en tidigare version av Photoshop Elements till Photoshop Elements 6 eller senare, bör du tänka på följande viktiga kommentarer:

 • Stegen när du säkerhetskopierar en katalog kan vara något annorlunda än vad som beskrivs ovan. Gå till hjälpfilerna i tidigare versioner av Photoshop Elements som har specifika instruktioner om säkerhetskopiering av katalogen. (Öppna Organizer och välj Hjälp > Hjälp för Photoshop Elements).
 • Photoshop Elements 6 och senare använder ett annat filformat för kataloger. När katalogen har återställts konverteras den automatiskt till en Photoshop Elements 6-katalog.
 • När katalogen konverteras placeras filen catalog.psedb i en ny mapp på samma nivå som den mapp du återställde till. (Om du exempelvis väljer att återställa katalogen till C:\Mitt fotoalbum så placeras den konverterade katalogens mapp på C-enheten). Endast katalogfilerna flyttas till den här mappen. Fotofilerna finns kvar i den mapp du valde att återställa till.
 • Den ursprungliga katalogen som återställdes (exempelvis Min katalog.psa) tas inte bort automatiskt. Du kan ta bort filen.
 • Photoshop Elements 6 har inte stöd för alla fotoprojekt som var tillgängliga i tidigare versioner av Photoshop Elements. Några av dina fotoprojekt kan saknas i den konverterade katalogen.

Mer information om att konvertera och hantera katalogfiler finns i Vanliga katalogproblem.

Flytta katalog från Windows XP till Windows Vista/7/8

Om du flyttar katalogen från en Windows XP-dator till en Windows Vista- eller Windows 7/8-dator finns det några viktiga saker att tänka på.

Obs!

Vissa av sökvägarna i avsnittet innehåller dolda mappar. Information om hur du visar dolda filer och mappar i Windows finns i Visa dolda filer, mappar och filnamnstillägg.

Standardmapp och filplatser

 • Photoshop Elements 6 och senare versioner lagrar katalogfiler på olika standardplatser i Windows XP och Windows Vista/7:
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs
  • Windows Vista/7/8: C:\Program Data\Adobe\Photoshop Elements\Catalogs
 • Windows Vista/7/8 och Windows XP använder olika standardplatser för foton och övriga filer. 
  • Windows XP: Standardplatsen för foton är C:\Documents and Settings\My documents\ My Photos.
  • Windows Vista: Standardmappen är Foton och dokument som finns på C:\Users\<username>\Documents eller C:\Users\<username>\Photos.

Användarkonton

 • Om du valde alternativet Ursprunglig plats vid återställningen loggar du in i Windows Vista/7/8 med samma användarkontonamn som du använde i Windows XP. 
 • Om katalogen innehåller foton från andra användarkonton bör du se till att användarkonton med samma namn finns i Windows Vista/7/8. Om användarkontot inte finns skapar Photoshop Elements en mapp med kontots namn i mappen C:\Users. Denna mapp motsvarar dock inget egentligt användarkonto och kan orsaka problem om du senare vill skapa ett konto med det namnet. Flytta filerna som kopierades till den här mappen till ditt eget användarkonto (exempelvis mappen Dokument\Bilder). Ta sedan bort de extra mapparna i C:\Users som Photoshop Elements skapade.
 • Du får eventuellt ett felmeddelande om den ursprungliga katalogen lagrades under ett användarkonto (exempelvis på skrivbordet) i stället för i standardmappen Alla användare i Windows XP, om du valde att återställa till den ursprungliga platsen. (Fel: "Ett fel påträffades när katalogen återställdes. Du bör kontakta tillverkaren av diskenheten och uppgradera till den senaste modellen innan du försöker igen.") Om det här felet inträffar ska du kontrollera att du är inloggad i Windows Vista med samma användarkontonamn som du använde i Windows XP. Du kan också undvika felet om du väljer att återställa katalogen till en ny plats.

Flytta katalog från Windows till Mac

Du kan överföra media till Elements 9 eller senare Organizer på Mac OS om du använde Photoshop Album eller en tidigare version av Elements Organizer i Windows.

Innan du startar den här processen ska du göra följande:

 • Kontrollera att du har åtkomst till Windows-datorn där din katalog och dina foton finns.
 • Verifiera att du fortfarande har Photoshop Album eller din tidigare version av Elements Organizer installerat i Windows.
 • Installera samma version av Photoshop Elements eller Premiere Elements på din Windows-dator som du använder på din Mac. Du kan ladda ned en kostnadsfri 30-dagars testversion av senaste Photoshop Elements för Windows från Adobe.com/Downloads.
 • Installera Photoshop eller Adobe Premiere Elements på din Mac.
 • Kontrollera att du har en extern hårddisk tillgänglig. Enheten måste ha tillräckligt med ledigt utrymme för alla foton och andra media i din befintliga katalog. Kontrollera också att filsystemet är kompatibelt med både Windows och Mac OS (t.ex. FAT/FAT32).

När allt är förberett, kan du följa dessa steg för att överföra foton och videoklipp från Windows-datorn till din Mac:

 1. Öppna Elements Organizer på Windows-datorn.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Ja när du ser meddelandet Konvertera en katalog från en tidigare version.
  • Om du vill konvertera en annan katalog klickar du påNej när meddelandet visas. När Elements Organizer öppnas väljer du Arkiv > Katalog och klickar på Konvertera. Öppna dialogrutan Konvertera katalog, sök efter och markera katalogen som du vill konvertera och klicka sedan på Konvertera.

 3. Klicka på OK när konverteringen av katalogen är slutförd.

 4. Säkerhetskopiera katalogen till din externa hårddisk Specifika instruktioner finns i Säkerhetskopiera katalogen till extern hårddisk

  Obs!

  Du kan säkerhetskopiera en katalog till en CD- eller DVD-skiva i Windows. Däremot kan du inte återställa katalogen direkt från CD- eller DVD-skivan på en Mac.

 5. När säkerhetskopieringen är klar tar du bort den externa hårddisken på ett säkert sätt från Windows-datorn.

 6. Ansluta den externa hårddisken till din Mac

 7. Öppna Elements Organizer på din Mac.

 8. Återställ katalogen från den externa hårddisken. Specifika instruktioner finns i Återställa en katalog

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?