Odstraňovanie chýb a mrznutí | Reader | Windows

Poznámka: Navštívte Stránku pomocníka a podpory Adobe Reader, kde nájdete pomoc pri riešení najvážnejších problémov.

Aké témy obsahuje

Prvotné riešenie problémov

Mierne pokročilé riešenie problémov

Pokročilé riešenie problémov

Tento dokument vám môže pomôcť pri riešení systémových chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní Adobe Reader v systéme Windows 2000 alebo XP. Systémové chyby sa môžu prejavovať ako prázdne alebo blikajúce dialógové okná, zamrznutá obrazovka alebo kurzor alebo ako jedna z nasledujúcich chýb:

-- Čisté alebo blikajúce dialógové okno

-- Zamrznutý kurzor alebo obrazovka

-- Modrá obrazovka

-- Neočakávaný reštart

-- Niektorá z nasledovných chýb:

Chyba STOP

„Závažná systémová chyba.“

„Chyba aplikácie.“

„Reader spôsobil chybu Všeobecná ochrana v module [názov súboru]."

„Reader spôsobil chybu Neplatná stránka v module [názov súboru]."

„V aplikácii Reader sa vyskytol problém, ktorý je potrebné zatvoriť.“

„Pokyny v referenčnej pamäti ‚[pamäť adresy]' na adrese ‚[pamäť adresy]'. Pamäť nemožno čítať.“

„[názov súboru] vykázal chyby a systém Windows ho zavrie."

Systémové chyby môžu spôsobovať viaceré faktory, medzi ktoré patria rozpory medzi ovládačmi zariadenia, softvérom a hardvérom a tiež aj poškodené prvky konkrétnych súborov. Aj keď sa systémová chyba môže vyskytovať len pri práci s programom Adobe Reader, Adobe Reader nemusí byť nevyhnutne príčinou jeho vzniku. Môže ísť o prípad, kedy na vznik problému stačí, že je aplikácia náročná na procesor alebo pamäť.

Ak chcete tento dokument využiť v najväčšej možnej miere, vykonajte úlohy v uvedenom poradí. Zaznamenávajte si úlohy, ktoré ste vykonali, ako aj ich výsledky vrátane chýb alebo iných problémov. Tieto informácie môže využiť technická podpora spoločnosti Adobe, ktorej možno budete musieť zavolať.

Prvotné riešenie problémov

Úlohy v tejto časti vám môžu pomôcť vyriešiť najčastejšie systémové chyby. V prípade výskytu systémovej chyby vždy reštartujte počítač, aby sa obnovila jeho pamäť. Ak budete pokračovať v práci bez reštartovania počítača, problém sa tým môže zhoršiť.

Poznámka: Pri niektorých z týchto úloh je potrebné nájsť skryté súbory alebo priečinky, prípadne súbory podľa ich celých názvov spolu s príponami (príklad: filename.ini). Aplikácia Windows Prieskumník predvolene nezobrazuje skryté súbory, skryté priečinky ani prípony názvov súborov, ktoré rozpozná.

Zobrazenie skrytých súborov, skrytých priečinkov a všetkých prípon názvov súborov v aplikácii Windows Prieskumník:

1. V Prieskumníkovi Windows vyberte Nástroje > Možnosti priečinka.

2. V dialógovom okne Možnosti vyberte kartu Zobrazenie.

3. Označte možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky.

4. Zrušte označenie Skryť prípony známych súborov.

5. Kliknite na tlačidlo OK.

1. Uistite sa, či systém spĺňa minimálne požiadavky pre aplikáciu Acrobat.

Adobe Reader 8 sa nemôže nainštalovať správne, ak systém nespĺňa nasledujúce systémové požiadavky:

-- Procesor Intel Pentium

-- Microsoft Windows XP Professional alebo Home Edition (Service Pack 1 alebo 2), Windows 2000 (Service Pack 2), Windows XP verzia pre tabletové PC, Windows Server 2003 alebo Windows NT (Service Pack 6 alebo 6a)

-- 128 MB RAM (odporúča sa 256 MB)

-- Až 90 MB miesta na disku

-- Microsoft Internet Explorer 5.5 (alebo novší), Netscape 7.1 (alebo 8.0), Firefox 1.0 alebo Mozilla 1.7

2. Nainštalujte najnovšiu verziu Adobe Reader.

Najnovšia verzia aplikácie Adobe Reader môže byť kompatibilnejšia s vašim operačným systémom a ovládačmi hardvéru. Pred inštaláciou aktualizácie alebo inovácie sa uistite, či systém spĺňa požiadavky.

Bezplatný Adobe Reader si môžete stiahnuť z webovej adresy Adobe http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

3. Adobe Reader spustite vtedy, keď na pozadí nebudú bežať žiadne iné aplikácie.

Niektoré z aplikácií spustených na pozadí môžu spôsobovať systémové chyby alebo mrznutie v prípadoch, keď bežia súčasne s Adobe Reader. Tieto aplikácie môžete identifikovať a ukončiť ešte pred spustením Adobe Reader. Pri určovaní problematických aplikácií spustených na pozadí odstráňte aplikácie z priečinku Po spustení a zatvorte tie, ktoré sú v registroch uvedené, že sa majú spúšťať automaticky.

-- Vypnutie položiek a služieb pri spustení (Windows XP):

1. Zatvorte všetky aplikácie.

Vyberte položky Štart > Spustiť, do textového poľa Otvoriť zadajte text msconfig a kliknite na tlačidlo OK.

3. Kliknite na kartu Pri spustení a potom na kartu Služby. Poznačte si všetky políčka, ktoré nie sú označené.

4. Kliknite na kartu Všeobecné a vyberte možnosť Selektívne spustenie.

5. Zrušte výber možnosti Načítať položky ponuky Pri spustení. Uistite sa, že možnosti Spracovať súbor System.ini, Spracovať súbor WIN.INI a Načítať systémové služby sú označené.

6. Kliknite na kartu Služby a označte možnosť Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft

7. Kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky.

8. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém Windows.

9. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednotlivé ikony v oblasti oznámení (v starších verziách systému Windows nazývaná panel úloh ) a zatvorte alebo vypnite všetky položky spúšťania, ktoré sú stále aktívne.

Poznámka: Po reštartovaní budete informovaní o tom, že Pomôcka konfigurácie systému zmenila spôsob spúšťania systému Windows. Kliknite na tlačidlo OK a keď sa zobrazí Pomôcka konfigurácie systému, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Následne sa pokúste znova vytvoriť problém:

-- Ak sa problém neobjaví, bola niektorá z automaticky spúšťaných položiek v rozpore s Adobe Reader. Po jednej povoľujte položky po spustení, čím nakoniec zistíte, ktorá z nich spôsobuje problém. Ak je to možné, obráťte sa na vývojára položky a požiadajte ho o aktualizáciu.

-- Ak sa problém objavuje opakovane, položky po spustení nebudú príčinou, a preto ich spolu so službami môžete znovu zapnúť.

-- Opätovné zapnutie položiek a služieb spúšťania (Windows XP):

1. Stlačte Štart > Spustiť, zadajte msconfig a kliknite na OK.

2. Na karte Všeobecné vyberte možnosť Normálne spustenie, kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.

Poznámka: po výbere možnosti Normálne spúšťanie budete musieť zrušiť označenie všetkých poznačených položiek, ktoré neboli označené.

-- Vypnutie položiek a procesov pri spustení (Windows 2000):

Poznámka: Systém Windows 2000 neobsahuje nástroj MSConfig na vypnutie položiek spúšťania. Položky môžete vypnúť ručne.

1. Zatvorte všetky aplikácie.

2. V aplikácii Windows Prieskumník premiestnite všetky ikony a odkazy z nasledujúcich priečinkov do iného priečinka:

-- Documents and Settings/All Users/Start Menu/Programs/Startup

-- Documents and Settings/[profil používateľa]/Start Menu/Programs/Startup

3. Reštartujte systém Windows.

4. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh a vo vyskakovacej ponuky vyberte položku Správca úloh.

Poznámka: Najjednoduchším spôsobom vypnutia všetkých ostatných aplikácií je vypnúť procesy, ktoré nie sú nutné na fungovanie systému. Bez dôkladných znalostí o architektúre systému Windows 20000 môžete zvyčajne znížiť počet procesov na 19. Ak sa proces nenachádza v zozname nutných procesov, vypnite ho vykonaním nasledujúcich krokov.

5. Kliknite na kartu Procesy.

6. Vyberte požadovaný proces, kliknite na tlačidlo Ukončiť proces a vyberte možnosť Áno.

Upozornenie:  Nevypínajte nasledujúce nutné procesy: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, Procesy systémovej nečinnosti, Systém, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE.

Poznámka: Tieto procesy budete musieť vypnúť po každom reštartovaní počítača.

Následne sa pokúste znova vytvoriť problém:

-- Ak sa problém už neopakuje, presuňte ikony a odkazy po jednom späť do priečinku Po spustení, reštartujte počítač a zistite, ktorá z položiek spôsobuje rozpor. Ak je to možné, obráťte sa na vývojára položky a požiadajte ho o aktualizáciu.

-- Ak sa problém objavuje opakovane, položky po spustení nebudú príčinou, a preto ich môžete znovu zapnúť.

-- Opätovné povolenie položiek pri spustení (Windows 2000): Presuňte ikony a odkazy späť do príslušných priečinkov Pri spustení. Následne reštartujte počítač.

4. Riešenie problémov v priečinku doplnkov Adobe Reader.

Určte, či problém spôsobujú doplnky.

Postup riešenia problémov s doplnkami:

1. Spustite Adobe Reader bez spustených doplnkov.

a. Dvakrát na ploche kliknite na odkaz Adobe Reader.

b. Okamžite po dvojkliku podržte na klávesnici stlačený kláves Shift.

-- Ak položka ponuky Komentáre nie je dostupná, zatvorte Reader a zopakujte 1. krok.

-- Ak položka ponuky Komentáre je dostupná, pokračujte na 2. krok.

2. Pokúste sa znova spôsobiť chybu.

-- Ak problém zmizne, pokračujte na krok 3.

-- Ak problém pretrváva, pokračujte na krok 5.

3. Zatvorte Adobe Reader.

4. Odstráňte doplnky tretích strán z priečinku s doplnkami Reader. Predvolené umiestnenie priečinka pre doplnky Reader je Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Reader\Plug_ins.

5. Spusťte Adobe Reader a pokúste sa chybu zopakovať.

-- Ak sa problém neobjaví, pokračujte na krok 8.

-- Ak problém pretrváva, pokračujte na krok 6. Doplnky tretích strán ponechajte mimo priečinku doplnkov Adobe Reader.

6 Všetky zostávajúce doplnky presuňte do nového priečinku.

7. Po jednom obnovujte doplnky Adobe Reader a pokúste sa o zopakovanie chyby.

-- Ak problém pretrváva, poznačte si názov doplnku, presuňte ho späť do nového priečinku a zopakujte krok 6. Po otestovaní všetkých doplnkov Adobe Reader prejdite na krok 9.

-- Ak sa problém neobjaví, pokračujte na krok 6 s ďalším doplnkom.

8. Presuňte jeden doplnok tretej strany do priečinku s doplnkami Reader a pokúste sa o zopakovanie chyby.

-- Ak sa problém neobjaví, pokračujte na krok 8 s ďalším doplnkom tretej strany.

-- Ak sa problém objaví opakovanie, obráťte sa na vývojára doplnku pre pomoc s riešením problému.

9. Po odstránení poškodených doplnkov Reader z priečinku Reader spustite opravu Adobe Reader.

a. Z priečinku s doplnkami Reader odstráňte všetky poškodené doplnky, ktoré ste si poznačili v kroku 7.

b. Stlačte Štart > Ovládací panel a dvakrát kliknite na možnosť Pridať alebo Odstrániť programy.

c. Označte položku Adobe Reader a kliknite na Zmeniť.

d. Po zobrazení výzvy potvrďte, že chcete Reader opraviť.

5.Opätovne vytvorte priečinok s preferenciamiAdobe Reader.

Opätovne vytvorte priečinok s preferenciami Adobe Reader, čím odstránite problémy, ktoré mohli spôsobovať poškodené súbory preferencií.

Poznámka: Použitie tohto riešenia bude mať vplyv na preferencie správy farieb a ostatné nastavenia. Väčšina preferencií Adobe Reader sa ukladá v registroch.

Opätovné vytvorenie súboru s preferenciami Adobe Reader:

1. Ukončite Reader.

2. V prieskumníkovi Windows prejdite na cestu Documents and Settings\[používateľské meno]\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0 a priečinok preferencií presuňte do iného umiestnenia (napríklad C:\Temp).

3. Spustite Adobe Reader. Adobe Reader si vytvorí nový priečinok s preferenciami.

Ak problém pretrváva aj po opätovnom vytvorení priečinku s preferenciami Adobe Reader, nemôže za jeho vznik priečinok s preferenciami. Na obnovenie vlastných nastavení presuňte priečinok premiestnený v kroku 2 späť na svoje pôvodné miesto, pričom pri výzve nahradenia priečinku preferencií zvoľte možnosť Áno.

Mierne pokročilé riešenie problémov

Ak kroky v predchádzajúcej časti problém nevyriešia, vyskúšajte nasledujúce kroky mierne pokročilého riešenia problémov.

6. Spustite funkciu Zistiť a opraviť, pričom žiadne ďalšie aplikácie nie sú spustené.

1. Ukončite všetky aplikácie a reštartujte systém Windows.

2. Vyberte položky Štart > Ovládací panel a dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

3. Vyberte položku Adobe Reader a kliknite na tlačidlo Zmeniť.

4. Po zobrazení výzvy potvrďte, že chcete Reader opraviť.

5. Po dokončení opravy reštartujte počítač.

7. Preinštalujte Adobe Reader v zjednodušenom režime systému Windows.

Z dôvodu, že ovládače zariadenia môžu brániť otváraniu alebo inštalácii súborov, reštartujte Windows do zjednodušeného režimu, čím ovládače zariadenia vypnete. Následne nainštalujte Adobe Reader.

1. Vypnite položky a služby po spustení. (Ďalšie informácie nájdete v 3. kapitole tohto dokumentu.)

Preinštalujte aplikáciu Adobe Reader.

a. Vyberte položky Štart > Ovládací panel a dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

b. Vyberte položku Adobe Reader a kliknite na tlačidlo Zmeniť.

c. Keď sa zobrazí výzva, potvrďte odstránenie aplikácie Reader.

d. Vykonajte reštartovanie.

e. Stiahnite si príslušnú verziu Adobe Reader z webovej lokality Adobe na adrese http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

f. Spustite stiahnutý inštalačný súbor.

g. Pre opätovným povolením položiek pri spúštaní skontrolujte správne fungovanie Adobe Reader.

3. Znovu zapnite položky pri spustení a služby. (Ďalšie informácie nájdete v 3. kapitole tohto dokumentu.)

8. Aktualizujte ovládač grafickej karty.

Mnohí výrobcovia grafických adaptérov často aktualizujú softvérové ovládače. V prípade, že ste nedávno aktualizáciu ovládaču zobrazovacieho adaptéru nevykonali, obráťte sa na výrobcu grafickej karty, ktorý vám poskytne aktualizovaný ovládač. Aktualizovaný ovládač si môžete stiahnuť aj z webovej stránky výrobcu. (Informácie o výrobcovi grafickej karty nájdete vo vlastnostiach karty v Správcovi zariadení.) To, či je grafický ovládač neaktuálny môžete často zistiť zmenou hĺbky farieb a rozlíšenia videokarty, prípadne vypnutím grafickej hardvérovej akcelerácie.

Zmena hĺbky farieb a rozlíšenia grafickej karty:

1. Vyberte položky Štart > Ovládací panel.

2. Dvakrát kliknite na možnosť Zobrazenie, kde kliknite na kartu Nastavenie.

3. Pomocou ponuky Kvalita farieb zmeňte farebnú hĺbku.

Poznámka: Reader funguje optimálne pri 16-bitových farbách. Farebnú hĺbku zvyšujte alebo znižujte na základe aktuálneho nastavenia.

4. Zmeňte rozlíšenie pomocou posúvača rozlíšenia obrazovky.

Poznámka: Reader funguje optimálne pri rozlíšení 800 x 600. Rozlíšenie obrazovky zvyšujte alebo znižujte v závislosti od aktuálnych nastavení.

5. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo OK.

6. Reštartujte systém Windows a Adobe Reader. Ak problém zmizne, obráťte sa na výrobcu grafickej karty, ktorého požiadajte o aktualizovaný ovládač.

Vypnutie hardvérovej akcelerácie grafiky:

1. Vyberte položky Štart > Ovládací panel.

2. Dvakrát kliknite na možnosť Zobrazenie, kde kliknite na kartu Nastavenie a potom na Rozšírené.

3. Kliknite na kartu Riešenie problémov.

4. Posúvač hardvérovej aktualizácie presuňte do polohy Žiadna.

5. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte nové nastavenie. Následným kliknutím na OK zatvorite okno vlastností zobrazenia.

6. Reštartujte systém Windows a Adobe Reader.

7. Pokúste sa znova spôsobiť chybu.

-- Ak problém zmizne, obráťte sa na výrobcu grafickej karty, ktorého požiadajte o aktualizovaný ovládač.

-- Ak sa problém objaví znova, pokračujte na ďalší krok, „Overte, že ovládače zariadenia sú so systémom Windows kompatibilné.“

9. Overte, že ovládače zariadenia sú so systémom Windows kompatibilné.

Ovládače zariadení predstavujú súbory, ktoré systému Windows umožňujú komunikáciu s inými zariadeniami, akými sú skenery, grafické karty, myši a klávesnice. Obráťte sa na výrobcu zariadenia a uistite sa, že máte k dispozícii najnovší ovládač.

Kontrola problémov s ovládačmi zariadenia:

1. Vyberte položky Štart > Ovládací panel.

2. Dvakrát kliknite na možnosť Systém, kde kliknite na kartu Hardvér a Správca zariadení.

3. Pri každom type zariadenia kliknite na ľavej strane na znak plus (+).

4. V prípade, že sa pri zariadení objaví čierny výkričník (!) v žltom kruhu, kliknite pravým tlačidlom na dané zariadenie a vo vyskakovacej ponuky stlačte možnosť Vlastnosti.

5. Skontrolujte vlastnosti zariadenia:

-- Skontrolujte pole stavu zariadenia: ak zariadenie nefunguje správne, informácie v tomto poli môžu napomôcť pri riešení problému.

-- Ak dialógové okno obsahuje kartu Ovládač, kliknite na ňu. V prípade, že na karte Ovládač nie je uvedený jeho poskytovateľ, kliknite na Podrobnosti o ovládači. Ak je poskytovateľom spoločnosť Microsoft, pravdepodobne máte všeobecný ovládač, a preto by ste si mali najnovší ovládač stiahnuť priamo z webovej stránky výrobcu.

10. Nainštalujte si najnovšiu aktualizáciu Microsoft Windows.

Aktualizácie systému Windows (známe aj ako Service Packs) vylepšujú výkon a kompatibilitu s ostatnými aplikáciami. Aj keď si jednotlivé verzie Adobe Reader vyžadujú Service Pack (prečítajte si systémové požiadavky v úlohe 1 tohto dokumentu), novší Service Pack môže vylepšiť výkon. Balíčky Service Packs obyčajne zahŕňajú aktualizované ovládače zariadení a ďalšie aktualizované systémové komponenty. Balíčky Service Packs si môžete stiahnuť z webovej lokality Microsoft na adrese www.microsoft.com. Pre pomoc pri inštalácii balíčku Service Pack kontaktujte technickú podporu Microsoft.

Ak ste po nainštalovaní najnovšieho balíčku Service Pack preinštalovali aplikáciu alebo systém Windows, opätovne nainštalujte balíček Service Pack. Niektoré aplikácie inštalujú bežne využívané systémové súbory, pričom prepisujú aktualizované verzie nainštalované spolu s balíčkom Service Pack.

11. Vypnite možnosť kompresie pevného disku.

Vypnite možnosť kompresie pevného disku, ktorá bráni pokusom Reader o uloženie a otváranie súborov a zdrojov. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k softvéru kompresie alebo v dokumentácii systému Windows, ktorá sa týka kompresie zahrnutej v systéme.

12.Optimalizujte manipuláciu s dočasnými súbormi zo strany systému Windows.

Systém Windows a aplikácie ukladajú pracovné údaje do dočasných (.tmp) súborov, ktoré si vytvárajú na pevnom disku. Priveľké alebo neaktuálne dočasné súbory môžu narúšať výkon systému Windows alebo aplikácií. Vymažte dočasné súbory a skontrolujte, že na pevnom disku máte k dispozícii aspoň 50 MB priestoru, do ktorého sa môžu dočasné súbory zapisovať.

Kontrola, že na pevnom disku máte k dispozícii aspoň 50 MB priestoru, do ktorého sa môžu dočasné súbory zapisovať:

1. Zatvorte všetky aplikácie.

2. Vyberte položky Štart > Ovládací panel > Systém.

3. Kliknite na kartu Rozšírené a potom kliknite na možnosť Premenné prostredia.

4. V ponuke Premenné prostredia pre [používateľský profil] vyhľadajte v stĺpci Premenná hodnotu TEMP a poznačte si priečinok uvedený v stĺpci Value. Ak nie je viditeľná úplná cesta tohto priečinku, dvakrát kliknite na hodnotu TEMP uvedenú v stĺpci Premenná a do okna hodnoty premennej zadajte názov priečinku.

Poznámka: Ak premenná TEMP neexistuje, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na správcu systému.

5. V prieskumníkovi Windows skontrolujte, že priečinok poznačený v kroku 4 sa nachádza na diskovom oddieli bez kompresie, ktorý má k dispozícii aspoň 50 MB priestoru:

-- Ak priečinok neexistuje, vytvorte ho: Pravým tlačidlom kliknite na disk, v ponuke zvoľte možnosť Nový priečinok a následne zadajte názov, ktorý ste si poznačili v kroku 4 (napríklad Temp).

-- Ak na disku nie je dostatok voľného miesta, vytvorte ho odstránením nepotrebných súborov. Množstvo voľného miesta zistíte po kliknutí pravým tlačidlom na disk, kde v ponuke kliknite na možnosť Vlastnosti.

Odstránenie dočasných súborov:

Poznámka: Tento postup opakujte pravidelne. Windows dočasné súbory vymazáva pri správnom ukončení systému a aplikácií. V prípade pádu systému Windows alebo aplikácie sa na pevnom disku môžu dočasné súbory nahromadiť.

1. Vyberte položky Štart > Spustiť a do textového poľa Otvoriť zadajte príkaz cmd (Windows XP, 2000) alebo command (Windows 98). Kliknite na tlačidlo OK.

2. Zadajte nasledovné príkazy a po každom z nich stlačte kláves Enter:

c:

cd\

cd "C:\Windows\Temp"

Dôležitá informácia: Pred zadaním ďalšieho príkazu skontrolujte, že vo výzve je uvedená cesta C:\Windows\Temp. Vykonaním tohto príkazu v inom umiestnení pevného disku môže spôsobiť poškodenie operačného systému. Charakter týchto informácií od spoločnosti Adobe je len informačný, a preto Adobe nenesie žiadnu zodpovednosť za problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri spustení tohto príkazu v inom umiestnení.

del *.* /s /q

3. Microsoft Windows vymaže všetky nechránené súbory z dočasného priečinku Windows a následne sa vráti na blikajúcu výzvu. Po návrate na blikajúci výzvu zadajte nasledujúce príkazy, pričom po každom z nich stlačte Enter:

cd\

cd %temp%

Dôležitá informácia: Pred zadaním ďalšieho príkazu skontrolujte, že vo výzve je uvedená cesta C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Temp. Vykonaním tohto príkazu v inom umiestnení pevného disku môže spôsobiť poškodenie operačného systému. Charakter týchto informácií od spoločnosti Adobe je len informačný, a preto Adobe nenesie žiadnu zodpovednosť za problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri spustení tohto príkazu v inom umiestnení.

del *.* /s /q

4. Zadaním príkazu exit zatvoríte okno Command.com.

13.Skontrolujte problémy spôsobené písmami.

Ak chcete zistiť, či za problémy môže druh písma, znížte počet aktívnych druhov písma presunutím súborov druhov písma do iného umiestnenia:

Poznámka: Neodstraňujte druhy písma, ktoré boli nainštalované spolu s Windows. Podrobnosti si prečítajte na webovej stránke Microsoft.

1. Vytvorte nový priečinok (napríklad C:/TrueType).

2. Prejdite do priečinku s druhmi písma.

-- V systéme Windows XP: Otvorte priečinok Windows/Fonts.

-- V systéme Windows 2000: Otvorte priečinok Winnt/Fonts.

3. Súbory druhov písma (okrem tých, ktoré sa nainštalovali spolu s Windows) presuňte z priečinku druhov písma do priečinku vytvoreného v 1. kroku.

4. Niekoľko z druhov písma z kroku 3 presuňte späť do priečinku Winnt/Fonts.

5. Spustite Adobe Reader a pokúste sa problém zopakovať.

-- Ak sa problém objavuje aj naďalej, môže to spôsobovať jeden z druhov písma, ktorý ste presunuli v kroku 4. Odstráňte tieto druhy písma z priečinku s druhmi písma a zopakujte kroky 4 – 6, pričom druhy písma tentoraz pridávajte po jednom. Keď sa problém zopakuje znova, odstráňte druhy písma pomocou nástroja, odstráňte ho a opätovne nainštalujte z pôvodného média. Môžete sa tiež obrátiť na výrobcu, ktorý vám poskytne aktualizovanú verziu druhu písma.

-- Ak sa problém neobjaví, zopakujte kroky 4 – 5 a skúste iné druhy písma.

14.Spustite Adobe Readerna inom používateľskom účte.

Vytvorte nový používateľský účet, ktorý má rovnaké povolenia, ako je účet, ktorý ste používali, keď sa vyskytol problém. Ak sa problém znova neobjaví, môže byť pôvodný používateľský účet poškodený. Informácie o vytvorení používateľského účtu nájdete v dokumentácii k systémom Windows 2000 alebo Windows XP, prípadne od svojho sieťového správcu.

15.Opravte a defragmentujte pevné disky.

Ak pevné disky obsahujú poškodené sektory alebo fragmentované súbory, pri inštalácii sa môžu systémové chyby. Pevné disky opravte a defragmentujte buď pomocou nástroja na kontrolu chýb a nástroja Defragmentácia disku v systéme Windows, alebo pomocou nástroja pre disky od tretej strany, napríklad Symantec Norton Utilities. Tieto nástroje spustite na každom pevnom disku alebo oblasti.

Nástroj na kontrolu chýb opraví poškodené sektory, stratené alokačné jednotky a fragmenty súborov, krížovo prepojené súbory a neplatné názvy súboru. Na otvorenie nástroja na opravu chýb dvakrát kliknite na Tento počítač, kliknite pravým tlačidlom na požadovaný pevný disk, kde vo vyskakovacej ponuky kliknite na možnosť Vlastnosti. V dialógovom okne vlastnosti pevného disku kliknite na kartu Nástroje. V časti kontroly chýb stlačte možnosť Skontrolovať.

Defragmentátor disku opätovne usporiada súbory a v počítači uvoľní miesto, aby sa mohli súbory ukladať v súvislých jednotkách a voľné miesto sa tak bude ukladať v jednom súvislom bloku. Na prístup k nástroju defragmentátora disku zvoľte možnosť Štart > Programy > Príslušenstvo > Systémové nástroje > Defragmentácia disku.

Ďalšie informácie o diskových nástrojoch tretích strán nájdete v príslušnej dokumentácii.

16. Zistite výskyt vírusov v systéme.

Pomocou aktuálneho antivírusového softvéru (akým je napríklad Norton Antivirus alebo McAfee VirusScan) skontrolujte, či v systéme nemáte vírusy. Vírusové infekcie môžu poškodiť softvér a spôsobiť systémové chyby. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii antivírusového softvéru.

17. Prezrite si systémový denník a identifikujte rozpory softvéru.

Pri spúšťaní systému sa do systémového denníka zapisujú záznamy obsahujúce informácie o aplikáciách, bezpečnostných nastaveniach a systémových informáciách. Prezretím systémového denníka môžete identifikovať rozpory softvéru. Ak takýto rozpor objavíte, preinštalujte alebo aktualizujte softvér.

Zobrazenie systémového denníka:

Vyberte položky Štart > Nastavenie > Ovládací panel a dvakrát kliknite na položku Nástroje na správu.

2. Dvakrát kliknite na Zobrazovač udalostí. V jeho okne kliknite na systémový denník, kde si všímajte nasledovné veci:

-- Biely symbol „x“ v červenom krúžku označuje, že služba alebo ovládač sa zastavili (nespustili sa alebo sa nenačítali).

-- Čierny výkričník v žltom trojuholníku označuje možný budúci problém. Ide napríklad o málo miesta na disku.

Poznámka: Môžete ignorovať varovania, ktoré informujú o nainštalovaní nového ovládača tlačiarne.

3. Ďalšie informácie o zázname získate po kliknutí pravým tlačidlom, kde v ponuke zvoľte možnosť Vlastnosti. Prečítajte si časť s názvom Popis. Ak neviete určiť, ktoré udalosti súvisia s problémom, opätovne vytvorte systémový denník.

a. Otvorte zobrazovač udalostí, kliknite pravým tlačidlom na systémový denník, kde vo vyskakovacej ponuke zvoľte možnosť Vymazať všetky udalosti. Keď sa v systéme Windows zobrazí hlásenie „Želáte si systémový denník pred jeho vymazaním uložiť?“, kliknite na možnosť Áno.

b. Zatvorte zobrazovač udalostí a pokúste sa o zopakovanie problému.

c. Ak sa problém objaví znova, otvorte zobrazovač udalostí a prezrite si systémový denník.

4. Zapíšte si popis, zdroj a ID udalosti a na základe týchto informácií skúste vyhľadať riešenie problémy na webovej stránke spoločnosti Microsoft na adrese http://support.microsoft.com, prípadne sa obráťte na spoločnosť Microsoft alebo predajcu hardvéru.

18. Určte súbor alebo aplikáciu, ktorá spôsobuje problémy.

Ak vám chyba ozrejmí, ktorá aplikácia spôsobuje problémy, preinštalujte ju. V prípade, že je poškodený súbor, ktorý spôsobuje problémy v Adobe Reader, môže preinštalovanie aplikácie problém vyriešiť. Ak chyba naznačuje, že ide o chybu systému Windows, preinštalujte systém Windows. V prípade, že problém pretrváva, prejdite na ďalší krok.

Pokročilé riešenie problémov

Ak úlohy z predošlej kapitoly nepomohli pri riešení problému, môže ísť o hardvérový rozpor s Adobe Reader.

Upozornenie: Spoločnosť Adobe neposkytuje hardvérovú podporu, a preto majú tieto pokyny len informačný charakter. O ďalšiu pomoc požiadajte výrobcu hardvéru alebo autorizovaného predajcu. Riešenie problémov s hardvérom vo vlastnej réžií môže nepriaznivo ovplyvniť záručné krytie vášho počítača.

Poznámka: Pred odstránením a opätovným vložením hardvéru vypnite napájanie počítača a všetkých periférnych zariadení.

19. Preformátujte pevný disk a preinštalujte iba systém Windows a Reader.

Preformátujte pevný disk a preinštalujte iba systém Windows a Reader pomocou pôvodného inštalačného média. Preformátovaním disku dôjde k vymazaniu všetkých súborov, ktoré obsahuje, a preto si najprv nezabudnite zálohovať svoje súkromné súbory. Skontrolujte tiež, že máte k dispozícii všetky disky aplikácií a systému.

Poznámka: Ďalší softvér ani hardvér neinštalujte, pokým nebudete mať istotu, že je problém vyriešený. Nezálohujte si pevný disk, z ktorého neskôr neobnovujte Windows ani Reader. Namiesto toho ich preinštalujte. Ak problém spôsobuje aplikácia alebo Windows, ktorú obnovíte alebo preinštalujete, môže sa objavovať aj naďalej.

Po preformátovaní pevného disku a preinštalovaní systému Windows skúste problém zopakovať:

-- Ak problém zmizol, postupne nainštalujte ostatné aplikácie a pokúste sa o zopakovanie chyby po každej z inštalácií. V prípade, že sa problém objaví po dokončení inštalácie, pravdepodobne ho spôsobuje práve nainštalovaná aplikácia.

-- Ak sa problém objaví len pri inštalácii Windows a Reader, príčina je hardvérového pôvodu. Mali by ste sa obrátiť na výrobcu hardvéru alebo autorizovaného predajcu. Pred kontaktovaním výrobcu alebo predajcu však môžete skúsiť ešte niektorý z nasledujúcich krokov.

20.Skontrolujte problémy s RAM SIMM alebo DIMMM.

Skontrolujte, že RAM SIMM alebo DIMM sú správne založené a nie sú príčinou chyby. Postup:

-- Zmeňte poradie vložených pamäti SIMM alebo DIMM.

-- Ponechajte vložený iba minimálny počet pamäti SIMM alebo DIMM potrebných na spustenie systému Windows a Reader a skúste, či problém pretrváva. Ak problém pretrváva, vložte naspäť vybraté pamäte SIMM alebo DIMM a vyberte predtým vložené pamäte. Opäť pristúpte k testu. V prípade, že problém zmizne, spôsobovala ho jedna alebo viaceré z vybratých pamätí SIMM alebo DIMM. So žiadosťou o pomoc sa obráťte na výrobcu pamäti RAM SIMM alebo DIMM.

Ďalšie informácie

333213 : Riešenie systémových chýb alebo mrznutia v Acrobat (8.x v systéme Windows 2000 alebo XP)

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?