Importované bitmapy a aplikace Flash

Práce s importovanými bitmapami

Při importu bitmapy do aplikace Flash Professional můžete bitmapu upravit a použít ji ve svém dokumentu aplikace Flash Professional mnoha různými způsoby.

Pokud se v dokumentu aplikace Flash Professional importovaná bitmapa zobrazuje větší než originál, může se obraz zkreslit. Abyste se ujistili, že se obrazy budou zobrazovat správně, prohlédněte si náhledy importovaných bitmap.

Když vyberete bitmapu ve vymezené ploše, v inspektoru Vlastnosti se zobrazí název jejího symbolu, její rozměry v obrazových bodech a poloha ve vymené ploše. Pomocí inspektoru Vlastnosti můžete vyměnit instanci bitmapy, to znamená nahradit instanci jedné bitmapy instancí jiné bitmapy v aktuálním dokumentu.

Následující výukové video popisuje používání bitmap v aplikaci Flash Professional:

Zobrazení inspektoru Vlastnosti s vlastnostmi bitmapy

 1. Vyberte instanci bitmapy ve vymezené ploše.

 2. Vyberte Okno > Vlastnosti.

Nahrazení instance bitmapy instancí jiné bitmapy

 1. Vyberte instanci bitmapy ve vymezené ploše.

 2. Zvolte Okno > Vlastnosti a klepněte na Zaměnit.

 3. Vyberte bitmapu, kterou chcete použít namísto bitmapy momentálně přiřazené k dané instanci.

Nastavení vlastností bitmapy

Na importovanou bitmapu můžete aplikovat vyhlazení, aby byly okraje obrazu hladší. Také můžete vybrat volbu komprese, chcete-li zmenšit velikost souboru bitmapy a zformátovat ho pro zobrazení na webu.

 1. V panelu Knihovna vyberte bitmapu a pak v dolní části panelu Knihovna klikněte na tlačítko Vlastnosti.
 2. Zvolte Povolit vyhlazení. Vyhlazování zlepšuje kvalitu bitmapových obrazů, když se změní jejich měřítko.
 3. V poli Komprese vyberte jednu z následujících voleb:

  Fotografie (JPEG)

  Zkomprimuje obraz ve formátu JPEG. Chcete-li použít výchozí kvalitu komprese nastavenou pro importovaný obraz, zvolte Použít výchozí kvalitu dokumentu. Chcete-li určit nové nastavení kvality komprese, odznačte volbu Použít výchozí kvalitu dokumentu a v textovém poli Kvalita zadejte hodnotu od 1 do 100. (Vyšší hodnota lépe zachová integritu obrazu, ale výsledkem bude větší velikost souboru.)

  Bezeztrátová (PNG/GIF)

  Obraz se zkomprimuje bezeztrátovou metodou, při které se z něho neztrácejí žádná data.

  Poznámka: Ztrátovou metodu komprese Fotografie používejte pro obrazy se složitými variacemi barev nebo tónů, jako jsou fotografie nebo obrazy s výplněmi přechodem. Bezeztrátovou kompresi používejte pro obrazy s jednoduchými tvary a relativně malým počtem barev.

 4. Chcete-li si prohlédnout výsledek komprese souboru, klikněte na Testovat. Chcete-li zjistit, zda je vybrané nastavení komprese přijatelné, porovnejte původní velikost souboru s velikostí komprimovaného souboru.
 5. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka:

Nastavení kvality JPEG vybraná v dialogovém okně Nastavení publikování neurčují nastavení kvality pro importované soubory JPEG. Určete nastavení kvality pro každý importovaný soubor JPEG v dialogovém okně Vlastnosti bitmapy.

(Pouze aplikace Flash Professional CC) Záměna několika bitmap

Možnost Zaměnit bitmapu umožňuje zaměnit symboly a bitmapy s vybranými symboly nebo bitmapami.

 1. Ve verzi Flash Pro CC vyberte několik bitmap ve vymezené ploše.
 2. Na panelu Vlastnosti klikněte na položku ZAMĚNIT.
 3. V dialogu Zaměnit bitmapu vyberte bitmapu, kterou chcete nahradit všechny vybrané symboly/bitmapy.
 4. Klikněte na tlačítko OK.

Import bitmap za běhu programu

Chcete-li přidávat bitmapy do dokumentu za běhu programu, použijte příkaz BitmapData jazyků ActionScript® 2.0 nebo ActionScript 3.0. Abyste to mohli provést, určete pro bitmapu identifikátor navázání. Další informace najdete v části o přiřazování navázání k datovým zdrojům v knihovně v příručce Učíme se jazyk ActionScript 2.0 v aplikaci Adobe Flash nebo Export symbolů knihovny pro jazyk ActionScript v příručce ActionScript 3.0 – příručka pro vývojáře.

 1. Vyberte bitmapu v panelu Knihovna.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky Panel v pravém horním rohu panelu vyberte Navázání.

  • Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na název bitmapy v panelu Knihovna a z kontextové nabídky vyberte Vlastnosti.

   Pokud nejsou vlastnosti navázání v dialogovém okně Vlastnosti viditelné, klepněte na Další volby.

 3. Z nabídky Navázání vyberte Exportovat pro ActionScript.
 4. Do textového pole zadejte řetězec identifikátoru a klikněte na OK.

Aplikování bitmapy jako výplně

Chcete-li použít bitmapu jako výplň pro grafický objekt, použijte panel Barvy. Při použití bitmapy jako výplně se objekt dlaždicově vyplní vybranou bitmapou. Nástrojem transformace přechodu můžete změnit velikost obrazu a jeho bitmapové výplně, otočit je nebo zkosit.

 1. Chcete-li aplikovat výplň na existující kresbu, vyberte grafický objekt nebo objekty ve vymezené ploše.
 2. Zvolte Okno > Barvy.
 3. Z rozbalovací nabídky v pravém horním rohu panelu vyberte Bitmapa.
 4. Chcete-li použít větší náhledové okno, abyste mohli zobrazit více bitmap v aktuálním dokumentu, kliknutím na šipku v pravém dolním rohu můžete panel Barvy rozšířit.
 5. Kliknutím na bitmapu ji vyberte.

  Bitmapa se stane aktuální barvou výplně. Pokud jste v kroku 1 vybrali nějakou kresbu, bitmapa se na ni aplikuje jako výplň.

Úpravy bitmap v externím editoru

Chcete-li upravit soubor PNG z Fireworks importovaný jako sloučený obraz, upravte zdrojový soubor PNG bitmapy, pokud ho máte k dispozici.

Poznámka:

Bitmapy ze souborů PNG z Fireworks importované jako upravitelné objekty nelze upravovat v externím editoru obrazů.

Pokud máte ve svém systému nainstalovanou aplikaci Fireworks 3 nebo novější nebo jinou aplikaci pro úpravy obrazů, můžete ji spustit z aplikace Flash Professional a importovanou bitmapu v ní upravit.

Úpravy bitmap pomocí aplikace Photoshop CS5 nebo novější

Poznámka:

Používáte-li aplikaci Flash Pro CS5.5, musíte pro přístup k této funkci použít aplikaci Photoshop CS5.1.

 1. V panelu Knihovna klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klávesou Ctrl (Macintosh) na ikonu bitmapy a vyberte možnost Upravit pomocí aplikace Photoshop CS5.

 2. Proveďte v aplikaci Photoshop požadované úpravy souboru.

 3. Vyberte v aplikaci Photoshop příkaz Soubor > Uložit. (Neměňte název souboru ani formát.)

 4. Vraťte se zpět do aplikace Flash Professional.

  Soubor se v aplikaci Flash Professional automaticky aktualizuje.

Úpravy bitmap s použitím aplikace Fireworks 3 nebo novější

 1. V panelu Knihovna klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo klávesou Ctrl (Macintosh) na ikonu bitmapy a zvolte možnost Upravit pomocí Fireworks 3.

 2. Určete, zda se má otevřít zdrojový soubor PNG, nebo soubor bitmapy.

 3. Proveďte požadované úpravy souboru ve Fireworks.

 4. Ve Fireworks zvolte Soubor > Aktualizovat.

 5. Vraťte se zpět do aplikace Flash Professional.

  Soubor se v aplikaci Flash Professional automaticky aktualizuje.

Úpravy bitmapy v jiné aplikaci pro úpravy obrazů

 1. V panelu Knihovna klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na ikonu bitmapy a zvolte Upravit pomocí.

 2. Vyberte aplikaci, ve které chcete soubor bitmapy otevřít, a klepněte na OK.

 3. Proveďte požadované úpravy souboru ve vybrané aplikaci pro úpravy obrazů.

 4. Soubor ve vybrané aplikaci pro úpravy obrazů uložte.

  Soubor se v aplikaci Flash Professional automaticky aktualizuje.

 5. Vraťte se zpět do aplikace Flash Professional a pokračujte v úpravách dokumentu.

Rozdělení bitmapy a vytvoření bitmapové výplně

Rozdělením bitmapy na vymezené ploše oddělíte obraz na vymezené ploše od položky v knihovně a převedete jej z instance bitmapy na tvar. Když bitmapu rozdělíte, můžete ji upravovat pomocí nástrojů pro kreslení a malování v aplikaci Flash Professional. Pomocí nástroje kouzelná hůlka je možné vybírat oblasti bitmapy, které obsahují stejné nebo podobné barvy.

Chcete-li rozdělenou bitmapou malovat, vyberte ji nástrojem kapátko a aplikujte ji jako výplň nástrojem plechovka barvy nebo jiným kreslicím nástrojem.

Rozdělení bitmapy

 1. Vyberte bitmapu v aktivní scéně.

 2. Zvolte Změnit > Rozdělit.

Změna výplně ploch rozdělené bitmapy

 1. Na panelu Nástroje vyberte nástroj kouzelná hůlka. Pokud nástroj kouzelná hůlka není viditelný, klikněte na nástroj laso a z rozevírací nabídky vyberte nástroj kouzelná hůlka. V inspektoru vlastností nastavte následující možnosti:

  • V části Práh zadejte hodnotu od 1 do 200, která určuje, jak přesně musí odpovídat barva sousedních obrazových bodů, aby byly zahrnuty do výběru. S vyšší hodnotou se vybere širší rozsah barev. Pokud zadáte 0, vyberou se jen obrazové body, které mají přesně stejnou barvu jako první obrazový bod, na který jste klepnuli.

  • Z nabídky Vyhlazování vyberte volbu, která určuje požadovanou míru vyhlazení okrajů výběru.

 2. Chcete-li vybrat určitou oblast, klepněte na bitmapu. Chcete-li k výběru přidat další oblast, pokračujte v klepání.

 3. Chcete-li vybrané plochy bitmapy vyplnit, vyberte požadovanou výplň pomocí ovládacího prvku Barva výplně.

 4. Chcete-li aplikovat novou výplň, vyberte nástroj plechovka barvy a klepněte kdekoli ve vybrané oblasti.

Převedení bitmapy na vektorovou grafiku

Příkaz Vektorizovat bitmapu převede bitmapu na vektorovou grafiku s upravitelnými, nespojitými plochami barvy. S obrazem se zachází jako s vektorovou grafikou, takže můžete zmenšit velikost souboru.

Když bitmapu převedete na vektorovou grafiku, není už vektorová grafika navázaná na symbol bitmapy v panelu Knihovna.

Poznámka:

Pokud importovaná bitmapa obsahuje složité tvary a mnoho barev, může se stát, že převedená vektorová grafika bude mít větší velikost souboru než původní bitmapa. Chcete-li nalézt vhodný poměr mezi velikostí souboru a kvalitou obrazu, vyzkoušejte v dialogovém okně Vektorizovat bitmapu větší počet různých nastavení.

Bitmapu také můžete rozdělit, abyste ji mohli upravovat pomocí nástrojů pro kreslení a malování v aplikaci Flash Professional.

 1. Vyberte bitmapu v aktivní scéně.

 2. Zvolte Změnit > Bitmapa > Vektorizovat bitmapu.

 3. Zadejte hodnotu Práh barvy.

  Pokud při porovnání dvou obrazových bodů je rozdíl jejich barevných hodnot RGB menší než práh barvy, jsou považovány za obrazové body stejné barvy. Čím vyšší hodnota prahu barvy, tím méně barev.

 4. V poli Minimální plocha zadejte hodnotu, která určuje počet okolních obrazových bodů, které se berou v úvahu při předělování barvy obrazovému bodu.

 5. V části Přesnost křivky vyberte volbu, která určuje, jak hladce se kreslí obrysy.

 6. V části Práh rohů vyberte volbu, která určuje, zda se mají zachovat ostré hrany, nebo zda se mají vyhladit.

  Chcete-li vytvořit vektorovou grafiku, která vypadá velmi podobně jako původní bitmapa, zadejte následující hodnoty:

  • Práh barvy: 10

  • Minimální plocha: 1 obr. bod

  • Přesnost křivky: Obrazové body

  • Práh rohů: Mnoho rohů

Aplikování výplně bitmapy nástrojem Kapátko

 1. Vyberte nástroj kapátko a klikněte na rozdělenou bitmapu ve vymezené ploše. Nástroj kapátko nastaví bitmapu jako aktuální výplň a aktivní nástroj se změní na plechovku barvy.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li bitmapu aplikovat jako výplň, klepněte na existující grafický objekt nástrojem plechovka barvy.

  • Vyberte nástroj Elipsa, Obdélník nebo Pero a nakreslete nový objekt. Objekt se vyplní rozdělenou bitmapou.

   Chcete-li bitmapovou výplň otočit, zkosit nebo změnit její velikost, použijte nástroj Libovolná transformace.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online