Vytvoření animace doplnění pohybu

Vytvoření animace doplnění

Kroky při vytváření doplňované animace.

Na úvod

Než se pustíte do animování vlastností, mějte na paměti následující:

Použití ActionScriptu není nutné.Podobně jako většina akcí v aplikaci Animate, ani animace nevyžadují ActionScript. Pokud však chcete, můžete animaci pomocí ActionScriptu vytvořit.

Základy časové osy a úpravy vlastností. Než začnete pracovat s doplněními pohybu, seznamte se se základy toho, jak se používá časová osa a upravují vlastnosti. Základní informace najdete i v článku Snímky a klíčové snímky.

Jednotlivé klíčové snímky vlastností můžete upravovat ve vymezené ploše, v inspektoru vlastností nebo v Editoru pohybu. U mnoha typů jednoduchých doplnění pohybu není nutné používat Editor pohybu.

Editor pohybu je ve verzi Animate CC zastaralý.

Instance symbolů a pouze textová pole. Aplikace Animate doplňuje pouze instance symbolů a textová pole. Všechny ostatní typy objektů jsou při aplikování doplnění zahrnuty do symbolu. Instance symbolu mohou obsahovat vnořené symboly, které lze samostatně doplnit v jejich vlastní časové ose.

Jeden objekt na doplnění. Nejmenší stavební jednotka každé vrstvy doplnění je rozsah doplnění. Rozsah doplnění ve vrstvě doplnění může obsahovat pouze jednu instanci symbolu nebo textové pole. Instance symbolu se označuje jako cíl rozsahu doplnění. Jeden symbol však může obsahovat mnoho objektů.

Změna cíle. Když do rozsahu doplnění přidáte druhý symbol nebo textové pole, nahradíte tím původní symbol v doplnění. Cílový objekt doplnění můžete změnit tak, že do rozsahu doplnění na časové ose přetáhnete jiný symbol z knihovny, případně pomocí příkazu Změnit > Symbol > Zaměnit symbol. Symbol lze z vrstvy doplnění odstranit, aniž by došlo k odstranění nebo přerušení doplnění. Později pak můžete k doplnění přidat jinou instanci symbolu. Kdykoli také můžete změnit typ cílového symbolu nebo upravit symbol.

Úpravy cesty pohybu. Pokud doplnění obsahuje pohyb, na vymezené ploše se zobrazí cesta pohybu. Cesta pohybu označuje polohu doplňovaného objektu v jednotlivých snímcích. Cestu pohybu na vymezené ploše můžete upravovat přetahováním jejích řídicích bodů. Do vrstvy doplnění/inverzní kinematiky nelze přidat vodítko pohybu.

Informace o doplňování pomocí inverzní kinematiky najdete v tématu Animace armatury.

Jak se přidává doplnění na časovou osu

Přidáte-li k objektu ve vrstvě doplnění, aplikace Animate provede jednu z následujících akcí:

 • Převede vrstvu na vrstvu doplnění.

 • Vytvoří novou vrstvu, která zachová původní pořadí překrývání objektů ve vrstvě.

Vrstvy se přidávají podle těchto pravidel:

 • Pokud ve vrstvě neexistují jiné objekty než ty ve výběru, změní se vrstva na vrstvu doplnění.

 • Pokud je výběr v pořadí překrývání vrstev dole (pod všemi ostatními objekty), aplikace Animate vytvoří vrstvu nad původní vrstvou. Tato nová vrstva obsahuje nevybrané položky. Původní vrstva se stane vrstvou doplnění.

 • Pokud je výběr v pořadí překrývání vrstev nahoře (nad všemi ostatními objekty), aplikace Animate vytvoří novou vrstvu. Výběr bude přesunut do nové vrstvy a tato vrstva se stane vrstvou doplnění.

 • Pokud je výběr v pořadí překrývání vrstev uprostřed (existují objekty nad i pod výběrem), aplikace Animate vytvoří dvě vrstvy. Jedna vrstva bude obsahovat nové doplnění a druhá nad ní bude obsahovat nevybrané položky v pořadí překrývání nahoře. Nevybrané položky dolní části pořadí překrývání zůstanou pod nově vloženými vrstvami, v původní vrstvě.

Vrstva doplnění může obsahovat rozsahy doplnění i statické snímky a kód jazyka ActionScript. Snímky vrstvy doplnění obsahující rozsah doplnění ale mohou obsahovat pouze doplňované objekty. Chcete-li do stejného snímku přidat další objekty, umístěte je do samostatných vrstev.

Animování polohy s doplněním

Chcete-li, aby se objekt posouval nebo klouzal po vymezené ploše:

 1. Na vymezené ploše vyberte instanci symbolu nebo textové pole, které chcete doplnit. Objekt se může nacházet v kterémkoli z těchto typů vrstev: normální, vodítko, maska a maskovaná.

  Pokud výběr obsahuje jiné objekty nebo obsahuje více objektů z vrstvy, nabídne aplikace Animate převedení výběru na symbol filmového klipu.

  Pokud chcete výběr invertovat, klikněte na objekt pravým tlačítkem a vyberte Invertovat výběr.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Zvolte Vložit > Doplnění pohybu.

  • Pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Control (Mac) klikněte na výběr a v kontextové nabídce vyberte Vytvořit doplnění pohybu.

  Pokud se zobrazí dialogové okno „Převést výběr na symbol u doplnění“, kliknutím na OK převeďte výběr na symbol filmového klipu.

  Pokud byl tento doplňovaný objekt jedinou položkou vrstvy, převede aplikace Animate vrstvu s objektem na vrstvu doplnění. Pokud se ve vrstvě nachází jiné objekty, aplikace Animate vloží vrstvy, aby bylo zachováno pořadí překrývání vrstev. Aplikace Animate umístí doplňovaný objekt do jeho vlastní vrstvy.

  Pokud se původní objekt nacházel pouze v prvním snímku časové osy, bude délka rozsahu doplnění odpovídat jedné sekundě času. Pokud se původní objekt nacházel ve více sousedních snímcích, rozsah doplnění obsahuje počet snímků, které zabíral původní objekt.

 3. Přetažením libovolného konce rozsahu na časové ose zkraťte nebo prodlužte rozsah na požadovaný počet snímků. Všechny existující klíčové snímky vlastnosti v doplnění se přesunou úměrně s koncem rozsahu.

  Chcete-li přesunout konec rozsahu bez přesouvání existujících klíčových snímků, přetáhněte konec rozsahu doplnění se stisknutou klávesou Shift.

 4. Chcete-li k doplnění přidat pohyb, umístěte přehrávací hlavu na snímek v rozsahu doplnění a poté přetáhněte objekt do nové polohy.

  Na vymezené ploše se objeví cesta pohybu, která označuje cestu z polohy v prvním snímku rozsahu do nové polohy. Protože jste explicitně definovali vlastnosti X a Y objektu, budou do snímku obsahujícího přehrávací hlavu přidány klíčové snímky vlastnosti pro X a Y. Klíčové snímky vlastnosti se v rozsahu doplnění zobrazují jako malé kosočtverečky.

  Poznámka:

  Časová osa ve výchozím nastavení zobrazuje klíčové snímky všech typů vlastností. Chcete-li zvolit, jaké typy klíčových snímků vlastností se mají zobrazovat, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Command (Mac) na rozsah doplnění a zvolte Zobrazit klíčové snímky > Typ vlastnosti.

 5. Chcete-li určit jinou polohu objektu, umístěte přehrávací hlavu do jiného snímku v rozsahu doplnění a přetáhněte objekt na vymezené scéně do jiné polohy.

  Cesta pohybu se přizpůsobí tak, aby zahrnovala všechny určené polohy.

 6. K doplnění 3D natočení nebo pozice použijte nástroj 3D natočení nebo 3D posunutí. Nezapomeňte umístit přehrávací hlavu ve snímku tam, kde chcete přidat jako první klíčový snímek vlastnosti 3D.

Doplnění dalších vlastností pomocí inspektoru vlastností

Pomocí příkazu Vytvořit doplnění pohybu můžete animovat většinu vlastností různých instancí symbolů nebo textových polí, jako jsou otočení, velikost, průhlednost nebo odstín (pouze symboly a text TLF). Můžete například upravit vlastnost alfa (průhlednost) instance symbolu tak, aby se na obrazovce objevil postupně. Seznam vlastností, které se dají animovat pomocí doplnění pohybu, najdete v tématu Doplnitelné objekty a vlastnosti.

 1. Na vymezené ploše vyberte instanci symbolu nebo textové pole.

  Pokud výběr obsahuje jiné objekty nebo obsahuje více objektů z vrstvy, nabídne aplikace Animate převedení výběru na symbol filmového klipu.

 2. Zvolte Vložit > Doplnění pohybu.

  Pokud se zobrazí dialogové okno „Převést výběr na symbol pro doplnění“, kliknutím na tlačítko OK převedete výběr na symbol filmového klipu.

  Když doplnění aplikujete na objekt, který existuje pouze v jediném klíčovém snímku, přesune se přehrávací hlava na poslední snímek nového doplnění. V ostatních případech zůstává přehrávací hlava na stejném místě.

 3. Umístěte přehrávací hlavu do snímku rozsahu doplnění, kde chcete určit hodnotu vlastnosti.

  Přehrávací hlavu můžete umístit do kteréhokoli jiného snímku rozsahu doplnění. Doplnění začíná s hodnotami vlastností určenými v prvním snímku rozsahu doplnění, který je vždy klíčovým snímkem vlastnosti.

 4. U vybraného objektu na vymezené ploše nastavte hodnotu nepolohové vlastnosti, jako jsou například alfa (průhlednost), natočení nebo zkosení. Hodnotu můžete nastavit v inspektoru vlastností nebo pomocí některého z nástrojů na panelu Nástroje.

  Z aktuálního snímku rozsahu se stane klíčový snímek vlastnosti.

  Poznámka:

  Můžete zobrazit různé typy klíčových snímků vlastnosti v rozsahu doplnění. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Control (Macintosh) na rozsah doplnění a v kontextové nabídce vyberte Zobrazit klíčové snímky > Typ vlastnosti.

 5. Přesouváním přehrávací hlavy po časové ose zobrazíte náhled doplnění na vymezené ploše.

 6. Chcete-li přidat další klíčové snímky vlastnosti, přesuňte přehrávací hlavu do požadovaného snímku v rozsahu a v inspektoru vlastností nastavte hodnotu vlastnosti.

Přidání dalšího doplnění do stávající vrstvy doplnění

Do stávající vrstvy doplnění lze přidat další doplnění. To umožňuje při vytváření obsahu Animate s animací používat méně vrstev.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přidejte do vrstvy prázdný klíčový snímek (Vložit > Časová osa > Prázdný klíčový snímek), přidejte do tohoto klíčového snímku nějaké položky a pak tyto položky doplňte.
  • Vytvořte doplnění v samostatné vrstvě a poté rozsah přetáhněte do požadované vrstvy.
  • Přetáhněte statický snímek z jiné vrstvy do vrstvy doplnění a poté k objektu ve statickém snímku přidejte doplnění.
  • Přetažením se stisknutou klávesou Alt zduplikujete existující rozsah ze stejné nebo jiné vrstvy.
  • Zkopírujte a vložte rozsah doplnění ze stejné nebo jiné vrstvy.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?