Obecné funkce pro úpravu

Obecné funkce pro úpravu se spravují v okně dokumentu. Tyto funkce umožňují vložit text, kód HTML a objekty, používat, měnit nebo odebírat písmo nebo znaky, označit či upravit tagy a atributy a mnohem více.

dom.applyCharacterMarkup()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

K vybraným prvkům přiřadí požadovaný typ značení znaků. Pokud vyberete místo kurzoru, požadované značení znaků se použije u veškerého později zadaného textu.

Argumenty

tagName

 • Argument tagName představuje název tagu přiřazeného ke značení znaků. Použít můžete libovolný z následujících řetězců: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" nebo "var".

Vrátí

Nic.

dom.applyFontMarkup()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

U vybraných prvků použije tag FONT, vybraný atribut a hodnotu.

Argumenty

attribute, value

 • Argument attribute musí mít hodnotu "face", "size" nebo "color".

 • Argument value představuje hodnotu, kterou chcete přiřadit k atributu (např. "Arial, Helvetica, sans-serif", "5" nebo "#FF0000".

Vrátí

Nic.

dom.deleteSelection()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Odstraní vybrané prvky v dokumentu.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

dom.editAttribute()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Zobrazí vhodné rozhraní pro úpravu vybraného atributu dokumentu. Ve většině případů se bude jednat o dialogové okno. Tato funkce je určena pouze pro aktivní dokument.

Argumenty

attribute

 • attribute představuje řetězec určující atribut tagu, který chcete upravit.

Vrátí

Nic.

dom.exitBlock()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Ukončí aktuální odstavec nebo blok nadpisu a přesune místo kurzoru mimo veškeré elementy bloku.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

dom.getCharSet()

Dostupnost

Dreamweaver 4.

Popis

Vrátí atribut charset v metatagu dokumentu.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Údaj o kódování dokumentu. Například u dokumentu Latin1 vrátí funkce hodnotu iso-8859-1.

dom.getFontMarkup()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vrátí hodnotu vybraného atributu tagu FONT aktuálně vybrané položky.

Argumenty

attribute

 • Argument attribute musí mít hodnotu "face", "size" nebo "color".

Vrátí

Řetězec obsahující hodnotu vybraného atributu, případně prázdný řetězec, pokud není atribut nastaven.

dom.getLineFromOffset()

Dostupnost

Dreamweaver MX.

Popis

Vyhledá číslo řádku se zadaným posunem znaku v textu (kód HTML nebo JavaScript) souboru.

Argumenty

offset

 • Argument offset má podobu celého čísla představujícího umístění znaku vůči začátku souboru.

Vrátí

Celé číslo představující číslo řádku v dokumentu.

dom.getLinkHref()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vrátí odkaz směrující na právě zvolené prvky. Tato funkce prochází nadřazené prvky první a druhé úrovně pro aktuální uzel, dokud nevyhledá odkaz a nevyvolá u něj příkaz getAttribute('HREF').

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Řetězec obsahující název odkazovaného souboru ve formátu soubor:// adresa URL.

dom.getLinkTarget()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vrátí cíl odkazu směrujícího na právě zvolené prvky. Tato funkce prochází nadřazené prvky první a druhé úrovně pro aktuální uzel, dokud nevyhledá odkaz a nevyvolá u něj příkaz getAttribute('TARGET').

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Řetězec obsahující hodnotu atributu TARGET odkazu, případně prázdný řetězec, pokud není cíl nastaven.

dom.getListTag()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vrátí styl vybraného seznamu.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Řetězec obsahující tag přiřazený k seznamu ("ul", "ol" nebo "dl"), případně prázdný řetězec, pokud není k seznamu přiřazen žádný tag. Tato hodnota se vrátí vždy jako malá písmena.

dom.getTextAlignment()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vrátí zarovnání bloku obsahujícího vybrané prvky.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Řetězec obsahující hodnotu atributu ALIGN tagu přiřazeného k bloku, případně prázdný řetězec, pokud není atribut ALIGN pro tag nastaven. Tato hodnota se vrátí vždy jako malá písmena.

dom.getTextFormat()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vrátí formát bloku s vybraným textem.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Řetězec obsahující tag bloku přiřazený k textu (např. "p", "h1", "pre" atd.), případně prázdný řetězec, pokud není k vybraným položkám přiřazen žádný tag bloku. Tato hodnota se vrátí vždy jako malá písmena.

dom.hasCharacterMarkup()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Ověří, zda již vybrané položky obsahují požadované značení znaků.

Argumenty

markupTagName

 • Argument markupTagName představuje název ověřovaného tagu. Použít můžete libovolný z následujících řetězců: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" nebo "var".

Vrátí

Booleovskou hodnotu vypovídající o tom, zda všechny vybrané položky obsahují požadované značení znaků. Funkce vrátí hodnotu false v případě, že požadované značení znaků je k dispozici pouze pro část vybraných položek.

dom.indent()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Odsadí vybrané položky pomocí tagů BLOCKQUOTE. Pokud je vybrána položka v seznamu, tato funkce odsadí vybrané položky jejich převedením na vnořený seznam. Tento vnořený seznam je stejného typu jako nadřazený seznam a obsahuje jedinou položku – původní výběr.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

dom.insertHTML()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vloží obsah HTML v aktuálním místě kurzoru v dokumentu.

Argumenty

contentToInsert, {bReplaceCurrentSelection}

 • Argument contentToInsert představuje obsah, který chcete vložit.

 • Argument bReplaceCurrentSelection je volitelný a představuje Booleovskou hodnotu, která určuje, zda má obsah nahradit stávající vybrané položky. Pokud bude mít argument bReplaceCurrentSelection hodnotu true, obsah aktuálně vybrané položky nahradí. Bude-li mít hodnotu false, obsah se vloží až za aktuálně vybrané položky.

Vrátí

Nic.

Příklad

Následující kód do stávajícího dokumentu vloží řetězec HTML <b>130</b>:

 var theDOM = dw.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertHTML('<b>130</b>');

Výsledek se projeví v okně dokumentu.

dom.insertObject()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vloží vybraný objekt a podle potřeby vyzve uživatele k zadání parametrů.

Argumenty

objectName

 • Argument objectName představuje název objektu ve složce Configuration/Objects.

Vrátí

Nic.

Příklad

V rámci volání funkce dom.insertObject('Button') se za aktuálně vybrané položky v aktivním dokumentu vloží tlačítko formuláře. Pokud jste žádné položky nevybrali, funkce vloží tlačítko v aktuálním místě kurzoru.

Poznámka:

I když je možné soubory s objekty ukládat v samostatných složkách, je nezbytné, aby měly tyto soubory jedinečné názvy. Pokud se bude nacházet soubor Button.htm ve složce Forms i ve složce MyObjects, aplikace Dreamweaver mezi nimi nedokáže rozlišovat.

dom.insertText()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vloží obsah textu v aktuálním místě kurzoru v dokumentu.

Argumenty

contentToInsert, {bReplaceCurrentSelection}

 • Argument contentToInsertpředstavuje obsah, který chcete vložit.

 • Argument bReplaceCurrentSelection je volitelný a představuje Booleovskou hodnotu, která určuje, zda má obsah nahradit stávající vybrané položky. Pokud bude mít argument bReplaceCurrentSelection hodnotu true, obsah aktuálně vybrané položky nahradí. Bude-li mít hodnotu false, obsah se vloží až za aktuálně vybrané položky.

Vrátí

Nic.

Příklad

Následující kód do stávajícího dokumentu vloží text &lt;b&gt;130&lt;/b&gt; :

 var theDOM = dreamweaver.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertText('<b>130</b>');

Výsledek se projeví v okně dokumentu.

dom.newBlock()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vytvoří nový blok se stejným tagem a atributy jako v případě bloku obsahujícího stávající vybrané položky, nebo vytvoří nový odstavec v případě, že se kurzor nachází mimo všechny bloky.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

Příklad

Pokud se aktuálně vybrané položky nachází uvnitř odstavce zarovnaného na střed, volání funkce dom.newBlock() vloží na konec aktuálního odstavce tag <p align="center">.

dom.notifyFlashObjectChanged()

Dostupnost

Dreamweaver 4.

Popis

Informuje aplikaci Dreamweaver, že se aktuální soubor s objektem Flash změnil. Aplikace Dreamweaver poté aktualizuje zobrazení Náhled a podle potřeby upraví jeho velikost, aniž by však změnila poměr šířky a výšky oproti originálu.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

dom.outdent()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Odsadí vybrané položky.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

dom.removeCharacterMarkup()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Z vybraných prvků odebere zadaný typ značení znaků.

Argumenty

tagName

 • Argument tagName představuje název tagu přiřazeného ke značení znaků. Použít můžete libovolný z následujících řetězců: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" nebo "var".

Vrátí

Nic.

dom.removeFontMarkup()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Odstraní vybraný atribut a jeho hodnotu z tagu FONT. Pokud po odebrání atributu zůstane pouze samotný tag FONT, odstraní se i tento tagFONT.

Argumenty

attribute

 • Argument attribute musí mít hodnotu "face", "size" nebo "color".

Vrátí

Nic.

dom.resizeSelection()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Změní velikost vybraného objektu podle zadaných rozměrů.

Argumenty

newWidth, newHeight

 • Argument newWidthpředstavuje novou šířku, podle které funkce vybraný objekt upraví.

 • Argument newHeightpředstavuje novou výšku, podle které funkce vybraný objekt upraví.

Vrátí

Nic.

dom.setAttributeWithErrorChecking()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Nastaví v rámci aktuálně vybraných položek u vybraného atributu vybranou hodnotu a upozorní uživatele, pokud je hodnota nevhodného typu, nebo pokud je mimo povolený rozsah. Tato funkce je určena pouze pro aktivní dokument.

Argumenty

attribute, value

 • Argument attribute určuje atribut, který chcete v rámci aktuálně vybraných položek změnit.

 • Argument value určuje hodnotu, kterou chcete u atributu nastavit.

Vrátí

Nic.

dom.setLinkHref()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vytvoří z vybraných položek hypertextový odkaz, nebo upraví hodnotu adresy URL v tagu HREF uzavírajícího aktuálně vybrané položky.

Argumenty

linkHREF

 • Argument linkHREF představuje adresu URL (dokument, relativní cesta, cesta v souvislosti s kořenovým adresářem nebo absolutní adresa URL) tvořící odkaz. Pokud tento argument neuvedete, otevře se dialogové okno Výběr souboru HTML.

Vrátí

Nic.

Aktivace

dom.setLinkTarget()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Nastaví cíl odkazu směrujícího na právě zvolené prvky. Tato funkce prochází nadřazené prvky první a druhé úrovně pro aktuální uzel, dokud nevyhledá odkaz a nevyvolá u něj příkaz setAttribute('TARGET).

Argumenty

{linkTarget}

 • Argument linkTarget je volitelný a představuje řetězec s názvem rámce, názvem okna nebo jedním z vyhrazených cílů ("_self", "_parent", "_top" nebo "_blank"). Pokud argument neuvedete, otevře se dialogové okno Výběr cíle.

Vrátí

Nic.

dom.setListBoxKind()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Změní typ vybrané nabídky SELECT.

Argumenty

kind

 • Argument kind musí mít hodnotu "menu" nebo "list box".

Vrátí

Nic.

dom.showListPropertiesDialog()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Otevře dialogové okno Vlastnosti seznamu.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

Aktivace

dom.setListTag()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Nastaví styl vybraného seznamu.

Argumenty

listTag

 • Argument listTag představuje tag přiřazený k seznamu. Musí obsahovat hodnotu "ol", "ul", "dl", nebo se musí jednat o prázdný řetězec.

Vrátí

Nic.

dom.setTextAlignment()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Nastaví zadanou hodnotu atributu ALIGN bloku, který obsahuje vybrané položky.

Argumenty

alignValue

 • Argument alignValue musí mít hodnotu "left", "center" nebo "right".

Vrátí

Nic.

dom.setTextFieldKind()

Dostupnost

Dreamweaver 3 (zastaralé od verze Dreamweaver CS5.5)

Popis

Nastaví formát vybraného textového pole.

Argumenty

fieldType

 • Argument fieldType musí mít hodnotu "input", "textarea" nebo "password".

Vrátí

Nic.

dom.setTextFormat()

Dostupnost

Dreamweaver 4.

Popis

Nastaví formát bloku s vybraným textem.

Argumenty

blockFormat

 • Argument blockFormat představuje řetězec pro zadání jednoho z následujících formátů: "" (žádný formát), "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6" nebo "pre".

Vrátí

Nic.

dom.showFontColorDialog()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Otevře dialogové okno Výběr barev.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

dreamweaver.deleteSelection()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Odstraní vybrané položky v aktivním dokumentu nebo na panelu Web. V systému Macintosh odstraní textové pole s vybraným dialogovým oknem nebo plovoucím panelem.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

Aktivace

dreamweaver.editFontList()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Otevře dialogové okno Úprava seznamu písem.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

dreamweaver.getFontList()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Vrátí seznam všech skupin písem uvedených v textovém poli Inspektor vlastností a v dialogovém okně Definice stylu.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Řada řetězců představujících každou z položek v seznamu písem.

Příklad

Ve výchozím nastavení aplikace Dreamweaver vrátí volání funkce dreamweaver.getFontList() řadu obsahující následující položky:

 • "Arial, Helvetica, sans-serif"

 • "Times New Roman, Times, serif"

 • "Courier New, Courier, mono"

 • "Georgia, Times New Roman, Times, serif"

 • "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"

dreamweaver.getFontStyles()

Dostupnost

Dreamweaver 4.

Popis

Vrátí styly podporované vybraným písmem TrueType.

Argumenty

fontName

 • Argument fontName představuje řetězec obsahující název písma.

Vrátí

Řadu tří booleovských hodnot, které značí podporu daného písma. První hodnota informuje o tom, jestli písmo podporuje styl tučný, druhá styl kurzíva a třetí tučnýkurzíva současně.

dreamweaver.getKeyState()

Dostupnost

Dreamweaver 3.

Popis

Určuje, zda došlo ke stisku uvedené upravující klávesy.

Argumenty

key

 • Argument key musí obsahovat jednu z následujících hodnot: "Cmd", "Ctrl", "Alt" nebo "Shift". V systému Windows odpovídá hodnota "Cmd""Ctrl" klávese Ctrl a v systému Macintosh odpovídá hodnota "Alt" klávese Alt.

Vrátí

Booleovskou hodnotu informující o případném stisku klávesy.

Příklad

Následující kód umožňuje před provedením dané operace ověřit, zda uživatel stiskl klávesu Shift nebo Ctrl (Windows), případně Shift nebo Cmd (Macintosh):

 if (dw.getKeyState("Shift") && dw.getKeyState("Cmd")){ 
  // execute code 
}

dreamweaver.getNaturalSize()

Dostupnost

Dreamweaver 4.

Popis

Vrátí informaci o šířce a výšce grafického objektu.

Argumenty

url

 • Argument url přesměruje na grafický objekt, jehož rozměry požadujete. Aplikace Dreamweaver musí tento objekt podporovat (GIF, JPEG, PNG, Flash nebo Shockwave). Adresa URL uvedená jako argument funkce getNaturalSize() musí být absolutní adresou URL směrující do místního souboru. Nesmí se tedy jednat o relativní adresu URL.

Vrátí

Řadu dvou celých čísel, kde první celé číslo definuje šířku objektu a druhé jeho výšku.

dreamweaver.getSystemFontList()

Dostupnost

Dreamweaver 4.

Popis

Vrátí seznam písem v systému. Tato funkce umožňuje vrátit všechna písma nebo pouze písma TrueType.

Argumenty

fontTypes

 • Argument fontTypes představuje řetězec obsahující hodnotu all nebo hodnotu TrueType.

Vrátí

Řadu řetězců obsahujících celý název písma. Pokud nebudou písma nalezena, vrátí hodnotu null.

dreamweaver.getSystemFontName()

Dostupnost

Dreamweaver CS5.

Popis

Vrátí název písma v systému.

Argumenty

Nic.

Vrátí

Řetězec obsahující název písma v systému.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online