Funkce editoru a knihovny tagů

Prostřednictvím editoru tagů můžete vkládat nové tagy, upravovat tagy stávající nebo nahlížet do referenčních informací o nich. Nástroj Výběr tagů umožňuje uživatelům uspořádat tagy tak, aby mohli jednoduše vybírat ty, které používají nejčastěji. Knihovny tagů, které jsou součástí aplikace Dreamweaver, umožňují ukládat informace o tazích používaných v jazycích značení využívajících standardy a o nejpoužívanějších jazycích skriptování využívající tagy. Funkce Editor tagů JavaScript, Výběr tagů a Knihovna tagů můžete využít vždy, když potřebujete přístup k editorům tagů a knihovnám tagů pro vaše rozšíření a možnost pracovat s nimi.

dom.getTagSelectorTag()

Dostupnost

Dreamweaver MX.

Popis

Tato funkce vrátí uzel DOM aktuálně zvoleného tagu na panelu Výběr tagů ve spodní části okna dokumentu.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Uzel DOM aktuálně zvoleného tagu nebo hodnotu null, pokud jste žádný tag nezvolili.

dreamweaver.popupInsertTagDialog()

Dostupnost

Dreamweaver MX.

Popis

Tato funkce ověří soubory VTM a zkontroluje, zda byl pro daný tag vybrán editor tagů. Pokud ano, otevře se okno editoru pro tento tag, ve kterém se počáteční tag potvrdí. V opačném případě se do dokumentu uživatele vloží neupravený počáteční tag.

Argumenty

start_tag_string

Řetězec počátečního tagu, který obsahuje jeden z následujících typů úvodních hodnot:

 • Tag, jako např. <input>

 • Tag s atributy, jako např. <input type='text'>

 • Ukazatel, jako např. <%= %>

Vrátí

Booleovskou hodnotu true, pokud je v dokumentu cokoli vloženo, nebo false, pokud nikoli.

dreamweaver.popupEditTagDialog()

Dostupnost

Dreamweaver MX.

Popis

Pokud je vložen tag, tato funkce jej otevře v editoru tagů, kde bude možné tag upravit.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

Aktivace

dreamweaver.showTagChooser()

Dostupnost

Dreamweaver MX (zastaralé od verze Dreamweaver CS5.5)

Popis

Tato funkce otevře dialogové okno Výběr tagů, přenese je do popředí a označí je jako aktivní.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

dreamweaver.showTagLibraryEditor()

Dostupnost

Dreamweaver MX.

Popis

Tato funkce otevře editor Knihovna tagů.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Nic.

dreamweaver.tagLibrary.getTagLibraryDOM()

Dostupnost

Dreamweaver MX.

Popis

Pokud zadáte adresu URL souboru nazev_souboru.vtm, tato funkce umožňuje vrátit DOM pro tento soubor a umožnit tak úpravu jeho obsahu.Tuto funkci je třeba volat pouze s aktivním editorem Knihovna tagů.

Argumenty

fileURL

 • Argument fileURL představuje adresu URL souboru nazev_souboru.vtm ve vztahu se složkou Configuration/TagLibraries (viz následující příklad "HTML/img.vtm"

Vrátí

Ukazatel DOM na nový nebo již existující soubor ve složce TagLibraries.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedLibrary()

Dostupnost

Dreamweaver MX.

Popis

Pokud je v editoru Knihovna tagů vybrán uzel knihovny, tato funkce umožní vrátit název knihovny.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Řetězec s názvem aktuálně zvolené knihovny v editoru Knihovna tagů. Pokud není vybrána žádná knihovna, vrátí se prázdný řetězec.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedTag()

Dostupnost

Dreamweaver MX.

Popis

Jestliže je aktuálně zvolen uzel atributu, tato funkce vrátí název tagu, který daný atribut obsahuje.

Argumenty

Žádné.

Vrátí

Řetězec s názvem aktuálně vybraného tagu v editoru Knihovna tagů. Pokud není vybrán žádný tag, vrátí se prázdný řetězec.

dreamweaver.tagLibrary.importDTDOrSchema()

Dostupnost

Dreamweaver MX.

Popis

Tato funkce importuje do knihovny tagů ze vzdáleného serveru DTD nebo soubor se schématem.

Argumenty

fileURL, Prefix

 • Argument fileURL představuje cestu k DTD nebo souboru se schématem ve formátu místní adresy URL.

 • Argument Prefix představuje řetězec s předponou, kterou chcete doplnit před všechny tagy v této knihovně tagů.

Vrátí

Název importované knihovny tagů.

dreamweaver.tagLibrary.getImportedTagList()

Dostupnost

Dreamweaver MX.

Popis

Tato funkce z importované knihovny tagů vytvoří seznam objektů tagInfo.

Argumenty

libname

 • Argument libname představuje název importované knihovny tagů.

Vrátí

Řadu objektů tagInfo.

Objekt taginfo obsahuje informace o jednotlivém tagu, který je součástí knihovny tagů. V objektu tagInfo jsou definovány následující vlastnosti:

 • Vlastnost tagName představující řetězec

 • Vlastnost attributes představující řadu řetězců. Každý řetězec slouží jako název atributu definovaného pro tento tag.

Příklad:

Následující příklad ukazuje na skutečnost, že funkce dw.tagLibrary.getImportedTagList() může vrátit řadu tagů z knihovny libName:

   // "fileURL" and "prefix" have been entered by the user. 
  // tell the Tag Library to Import the DTD/Schema 
var libName = dw.tagLibrary.importDTDOrSchema(fileURL, prefix); 
 
  // get the array of tags for this library 
  // this is the TagInfo object 
var tagArray = dw.tagLibrary.getImportedTagList(libName); 
 
  // now I have an array of tagInfo objects. 
  // I can get info out of them. This gets info out of the first one. 
  // note: this assumes there is at least one TagInfo in the array. 
var firstTagName = tagArray[0].name; 
var firstTagAttributes = tagArray[0].attributes; 
  // note that firstTagAttributes is an array of attributes. 
 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?