Poznámka:

Widgety Spry jsou v aplikaci Dreamweaver CC a novější nahrazeny widgety jQuery. Stávající widgety Spry na stránce sice můžete upravit, ale nemůžete přidávat nové.

Spry efekty – přehled

Spry efekty jsou vizuální zdokonalení, která můžete použít téměř na každý element ve stránce HTML pomocí jazyka JavaScript. Efekty jsou často používány ke zvýraznění informace, vytvoření animovaných přechodů nebo změně elementu stránky v časovém intervalu. Efekty můžete použít na elementy HTML bez nutnosti dalších vlastních tagů.

Poznámka:

Chcete-li efekt aplikovat na element, musí být aktuálně vybraný nebo musí mít identifikátor. Pokud například aplikujete zvýraznění na tag div, který není aktuálně vybraný, div musí mít platnou hodnotu identifikátoru. Pokud elementu hodnotu nemá, budete ji muset přidat do kódu HTML.

Efekty mohou měnit průhlednost prvku, měřítko, pozici a vlastnosti stylu, například barvu pozadí. Kombinací dvou nebo více vlastností můžete vytvořit zajímavé vizuální efekty.

Protože jsou tyto efekty založeny na Spry, při kliknutí uživatele na element s efektem se dynamicky aktualizuje pouze daný element bez obnovení celé stránky HTML.

Spry obsahuje tyto efekty:

Objevit se/Zmizet

Efekt vyvolá objevení nebo zmizení elementu.

Zvýraznění

Změní barvu pozadí elementu.

Roleta

Simuluje okenní žaluzie, které pohybem nahoru nebo dolů skryjí nebo odhalí prvek.

Klouzat

Posune element nahoru nebo dolů.

Zvětšovat/Zmenšovat

Zvětší nebo zmenší velikost elementu.

Zatřást

Simuluje protřepání elementu zleva doprava.

Rozmáčknutí

Efekt vyvolá zmizení prvku do levého horního rohu stránky.

Poznámka:

Pokud použijete efekt, do souboru jsou v zobrazení Kód přidány různé řádky kódu. Jeden řádek označuje soubor SpryEffects.js, který je k přidání efektů nezbytný. Tento řádek z kódu neodstraňujte, jinak nebudou efekty pracovat.

Úplný přehled Spry efektů dostupných ve frameworku Spry naleznete na adrese www.adobe.com/go/learn_dw_spryeffects_cz.

Používání efektu Objevit se/Zmizet

Poznámka:

Tohoto efektu můžete využít u jakéhokoli elementu HTML kromě applet, body, iframe, object, tr, tbodyth.

  1. (Volitelně) Vyberte element obsahu nebo rozvržení, na který chcete efekt aplikovat.
  2. V panelu Chování (Okna > Chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z nabídky vyberte volbu Efekty > Objevit se/Zmizet.
  3. Z nabídky cílového elementu vyberte identifikátor elementu. Pokud jste již vybrali element, vyberte volbu <Současný výběr>.
  4. V poli Trvání efektu definujte čas (v milisekundách), během něhož se efekt projeví.
  5. Vyberte efekt, který chcete použít: Zmizet nebo Objevit se.
  6. V poli Mizet od definujte neprůhlednost v procentech, kterou chcete, aby měl efekt na začátku.
  7. V poli Mizet do definujte neprůhlednost v procentech, kterou chcete na konci.
  8. Pokud chcete, aby byl efekt vratný a probíhal při postupném klepání myši ze ztracena do objevení a obráceně, použijte Přepnout efekt.

Používání efektu Roleta

Poznámka:

Tento efekt můžete použít pouze s těmito elementy HTML: address, dd, div, dl, dt, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, ol, ul, li, applet, center, dir, menu a pre.

  1. (Volitelně) Vyberte element obsahu nebo rozvržení, na který chcete efekt aplikovat.
  2. V panelu Chování (Okna > Chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z nabídky vyberte volbu Efekty > Roleta.
  3. Z nabídky cílového elementu vyberte identifikátor elementu. Pokud jste již vybrali element, vyberte volbu <Současný výběr>.
  4. V poli Trvání efektu definujte čas (v milisekundách), během něhož se efekt projeví.
  5. Vyberte efekt, který chcete použít: Roleta nahoru nebo Roleta dolů.
  6. V poli Roleta nahoru od/ Roleta dolů od definujte počáteční bod posouvání rolety jako procentní hodnotu nebo jako počet obrazových bodů. Tyto hodnoty se počítají od horního okraje elementu.
  7. V poli Roleta nahoru do/Roleta dolů do definujte koncový bod posouvání rolety jako procento nebo jako počet obrazových bodů. Tyto hodnoty se počítají od horního okraje elementu.
  8. Pokud chcete, aby byl efekt vratný a pohyb rolety probíhal při postupném klepání myši nahoru a dolů, použijte volbu Přepnout efekt.

Používání efektu Zvětšovat/Zmenšovat

Poznámka:

Tento efekt můžete použít s těmito elementy HTML: address, dd, div, dl, dt, form, p, ol, ul, applet, center, dir, menu a pre.

  1. (Volitelně) Vyberte element obsahu nebo rozvržení, na který chcete efekt aplikovat.
  2. V panelu Chování (Okna > Chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z kontextové nabídky vyberte volbu Efekty > Zvětšovat/Zmenšovat.
  3. Z rozbalovací nabídky cílového elementu vyberte identifikátor elementu. Pokud jste již vybrali element, vyberte volbu <Současný výběr>.
  4. V poli Trvání efektu definujte čas (v milisekundách), během něhož se efekt projeví.
  5. Vyberte efekt, který chcete použít: Zvětšovat nebo Zmenšovat.
  6. V poli Zvětšovat/Zmenšovat od definujte velikost elementu, při které efekt začne. Jedná se o procentuální velkost nebo hodnotu v obrazových bodech.
  7. V poli Zvětšovat/Zmenšovat do definujte velikost elementu, při které efekt skončí. Jedná se o procentuální velikost nebo hodnotu v obrazových bodech.
  8. Pokud pro pole Zvětšovat/Zmenšovat od nebo do vyberete obrazové body, zobrazí se pole šířky a výšky. Vzhledem k možnosti, kterou jste zvolili, se bude element proporcionálně zvětšovat nebo zmenšovat.
  9. Vyberte, zda chcete, aby se element zvětšoval nebo zmenšoval k levému hornímu rohu nebo je středu stránky.
  10. Pokud chcete, aby byl efekt vratný a zvětšování a zmenšování probíhalo střídavě při postupném klepání myši, použijte Přepnout efekt.

Používání efektu Zvýraznění

Poznámka:

Tohoto efektu můžete využít u jakéhokoli elementu HTML kromě applet, body, frame, framesetnoframes.

  1. (Volitelně) Vyberte element obsahu nebo rozvržení, na který chcete efekt aplikovat.
  2. V panelu Chování (Okna > Chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z nabídky vyberte volbu Efekty > Zvýraznění.
  3. Z nabídky cílového elementu vyberte identifikátor elementu. Pokud jste již vybrali element, vyberte volbu <Současný výběr>.
  4. V poli Trvání efektu definujte, jak dlouho má efekt trvat (v milisekundách).
  5. Vyberte barvu, kterou chcete zvýraznění zahájit.
  6. Vyberte barvu, kterou chcete zvýraznění ukončit. Zobrazení barvy potrvá pouze tak dlouho, jak dlouho nadefinujete Trvání efektu.
  7. Vyberte barvu elementu po dokončení zvýraznění.
  8. Pokud chcete, aby byl efekt vratný a barvy zvýraznění se při postupném klepání myši měnily, použijte Přepnout efekt.

Používání efektu Zatřást

Poznámka:

Tento efekt můžete použít s těmito elementy HTML: address, blockquote, dd, div, dl, dt, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, iframe, img, object, p, ol, ul, li, applet, dir, hr, menu, pretable.

  1. (Volitelně) Vyberte element obsahu nebo rozvržení, na který chcete efekt aplikovat.
  2. V panelu Chování (Okna > Chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z nabídky vyberte volbu Efekty > Zatřást.
  3. Z nabídky cílového elementu vyberte identifikátor elementu. Pokud jste již vybrali element, vyberte volbu <Současný výběr>.

Používání efektu Klouzání

Aby efekt Klouzání správně fungoval, musí být cílový prvek uzavřen tagem kontejneru s jedinečným ID. Tag kontejneru, do kterého uzavřete cílový prvek, musí být tag blockquote, dd, form, div nebo center.

Tag cílového prvku musí být jeden z následujících: blockquote, dd, div, form, center, table, span, input, textarea, select nebo image.

  1. (Volitelně) Vyberte tag kontejneru obsahu, u kterého chcete efekt použít.
  2. V panelu Chování (Okna > Chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z nabídky vyberte volbu Efekty > Klouzat.
  3. Z nabídky cílového elementu vyberte ID tagu kontejneru. Je-li kontejner již vybrán, vyberte volbu <Současný výběr>.
  4. V poli Trvání efektu definujte čas (v milisekundách), během něhož se efekt projeví.
  5. Vyberte efekt, který chcete použít: Klouzat nahoru nebo Klouzat dolů.
  6. V poli Klouzat nahoru od definujte počáteční bod klouzání jako procentuální hodnotu nebo jako počet obrazových bodů.
  7. V poli Klouzat nahoru do definujte koncový bod klouzání jako procentuální hodnotu nebo jako počet obrazových bodů.
  8. Pokud chcete, aby byl efekt vratný a klouzání probíhalo při postupném klepání myši nahoru a dolů, použijte Přepnout efekt.

Používání efektu Rozmáčknutí

Poznámka:

Tento efekt můžete použít pouze s těmito elementy HTML: address, dd, div, dl, dt, form, img, p, ol, ul, applet, center, dir, menupre.

  1. (Volitelně) Vyberte element obsahu nebo rozvržení, na který chcete efekt aplikovat.
  2. V panelu Chování (Okna > Chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z nabídky vyberte volbu Efekty > Rozmáčknutí.
  3. Z nabídky cílového elementu vyberte identifikátor elementu. Pokud jste již vybrali element, vyberte volbu <Současný výběr>.

Přidání dalšího efektu

Stejnému elementu můžete přiřadit větší počet efektů, a dosáhnout tak zajímavých výsledků.

  1. (Volitelně) Vyberte element obsahu nebo rozvržení, na který chcete efekt aplikovat.
  2. V panelu Chování (Okna > Chování) klikněte na tlačítko plus (+) a z nabídky Efekty vyberte efekt.
  3. Z nabídky cílového elementu vyberte identifikátor elementu. Pokud jste již vybrali element, vyberte volbu <Současný výběr>.

Odstranění efektu

Z elementu můžete odstranit jedno nebo několik chování efektu.

  1. (Volitelně) Vyberte element obsahu nebo rozvržení, na který chcete efekt aplikovat.
  2. V panelu Chování (Okna > Chování) klikněte na efekt, který chcete ze seznamu chování odstranit.
  3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • V titulním pruhu dílčího panelu klikněte na tlačítko Odstranit událost (-).

    • Pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) klikněte na chování a vyberte volbu Odstranit chování.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online