Konzole Admin Console nabízí několik hromadných operací. Tyto operace usnadňují správu velkého množství uživatelských dat, dat o produktu a dat o profilu produktu.

Například můžete extrahovat uživatelská data z jiného systému, který momentálně používáte, změnit formát prostřednictvím zde popsaných hromadných operací a nakonec hromadně odeslat data do konzole Admin Console. Podle potřeby je možné uživatele přesouvat z jednoho profilu produktu do jiného exportováním dat z jednoho profilu produktu a následným importováním zpět po dokončení úprav.

Tipy k řešení potíží s hromadným nahráváním do konzole Admin Console najdete v tématu Řešení potíží s hromadným odesíláním uživatelů.

Přidání více uživatelů

Odesláním seznamu odděleného čárkami můžete do své organizace přidat více uživatelů a zároveň jim poskytnout profily produktu. Vzorový soubor CSV můžete stáhnout z dialogového okna Import uživatelů, vyplnit podrobnosti a soubor odeslat. Současně můžete importovat až 5 000 uživatelů.

Po přiřazení k profilu produktu nebo udělení práv správce dostanou koncoví uživatelé uvítací e‑mail.

Podrobný postup naleznete v tématu Přidání uživatelů.

Úprava podrobností o více uživatelích

Z pozice správce budete mít možnost aktualizovat údaje pouze těch uživatelů, kteří patří do organizace s doménou, již vlastníte. Nelze aktualizovat údaje uživatelů z domény, která je pro vaši organizaci důvěryhodná, ale kterou nevlastníte. U uživatele můžete upravit následující podrobnosti:

  • Jméno uživatele
  • Skupiny uživatelů a produkty spojené s uživatelem
  • Oprávnění správce

Podrobný postup naleznete v tématu Úprava podrobností o uživateli.

Přepnutí identity uživatele

Typy identity uživatelů můžete přepínat v konzoli Adobe Admin Console. Abyste mohli změnit typ identity uživatele z Enterprise ID na Federated ID nebo naopak, potřebujete nový nebo již existující adresář. Další podrobnosti najdete v tématu Přesunutí domén napříč adresáři.

Podrobný postup naleznete v tématu Přepnutí identity uživatele.

Odstranění nebo odebrání více uživatelů

Když odeberete uživatele, budou zrušena i všechna oprávnění a přístup ke službám udělený organizací. Například budou zrušeny licence pro produkty, takže uživatelé nebudou moci tyto produkty používat.

Podrobný postup naleznete v tématu Odstranění nebo odebrání uživatelů.

Export dat uživatelů

Data uživatelů

Z pozice správce systému si můžete data uživatelů, kteří jsou v současné době zaregistrováni v nástroji Admin Console, stáhnout ve formě souboru CSV. V souboru CSV můžete provést požadované aktualizace uživatelských dat a odeslat soubor CSV zpět do nástroje Admin Console. Další informace naleznete v tématu Úprava více uživatelů.

Stažený soubor CSV obsahuje data odpovídající definici v předcházející části Formát souboru CSV.

Chcete‑li stáhnout data uživatele, klikněte v nástroji Admin Console postupně na možnosti Uživatelé > Uživatelé. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé a vyberte možnost Export seznamu uživatelů ve formátu CSV.

Postup stažení souboru závisí na používaném prohlížeči a na jeho nastaveních. Po dokončení stahování se zobrazí upozornění.

Zpráva o nedostatku licencí

Pokud jste zakoupili produkty Enterprise ve VIP, můžete si stáhnout zprávu o deficitu licencí (ve formátu .csv). Pokud jste ke každému produktu, který jste zakoupili, přidělili více uživatelů, než je počet dostupných licencí, zobrazí tato zpráva nedostatek licencí.

Chcete‑li stáhnout údaje o uživatelích, klikněte v konzoli Admin Console postupně na možnosti Uživatelé > Uživatelé. Klikněte na tlačítko  v pravém horním rohu stránky Uživatelé a vyberte možnost Zpráva o nedostatku licencí.

Postup stažení souboru závisí na používaném prohlížeči a na jeho nastaveních. Po dokončení stahování se zobrazí upozornění.

Poznámka:

Pokud jste zákazníkem společnosti ETLA, tato zpráva nezobrazuje žádná data. Pokud vaše organizace zakoupila produkty Experience Cloud v nástroji Admin Console, nebudou údaje o nedostatku licencí hlášeny.

Zpráva o stavu licencí

Pokud jste zakoupili produkty Enterprise ve VIP, můžete si stáhnout zprávu o stavu licencí (formát .csv). Tato zpráva se zobrazí pro každého uživatele, jsou‑li na onoho uživatele produkty delegovány a pokud je uživateli zajištěna licence.

Poznámka:

Produkt delegován: Pokud je uživateli přiřazen produkt, je tento produkt takzvaně delegován.

Produkt zajištěn: Produkt je takzvaně zajištěn, má‑li uživatel právo produkt používat. Jinými slovy, pro tento produkt je k dispozici licence.

Pokud jste zákazníkem společnosti ETLA, zobrazí tato zpráva hodnotu Ano jak pro pole Produkt delegován, tak pro pole Produkt zajištěn. Toto je nezávislé na licencích, které jste uživatelům přidělili pro produkt.

Informace v kartě Přehled v nástroji Admin Console slouží pro porovnání stavů delegovaných licencízajištěných licencí pro každý produkt, který vaše organizace zakoupila.

Chcete‑li stáhnout údaje o uživatelích, klikněte v konzoli Admin Console postupně na možnosti Uživatelé > Uživatelé. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky Uživatelé a vyberte možnost Zpráva o stavu licencí.

Postup stažení souboru závisí na používaném prohlížeči a na jeho nastaveních. Po dokončení stahování se zobrazí upozornění.

Podrobný postup najdete v tématu Export uživatelských dat.

Přidání více uživatelů do profilu produktu

Pomocí operace Přidat uživatele pomocí formátu CSV můžete do profilu produktu přidávat více uživatelů současně

Odebrání více uživatelů a skupin uživatelů z profilu produktu

Pomocí operace hromadného odebrání uživatelů můžete z profilu produktu odebírat více uživatelů současně. Pokud například chcete přesunout několik uživatelů z jednoho profilu do druhého, můžete je odebrat z jednoho profilu a přidat je do druhého.

Export souhrnných údajů o produktu

Podle potřeby můžete exportovat seznam zakoupených a přiřazených produktů, který tak bude k dispozici oddělení nákupů ve vaší organizaci.

Stažený soubor CSV obsahuje seznam produktů ve vaší organizaci:

  • Přezdívka: popisný název profilu produktu
  • Produkt: název produktu, ke kterému profil patří
  • Kvóta pro licence: počet uživatelů přiřazených k profilu. Viz téma Definování a správa kvót.
  • Přiřazeno: uživatelé přiřazení k profilu
  • Správci: správci profilu

Podrobný postup naleznete v tématu Export souhrnných údajů o produktu.

Export uživatelů v profilu

Jako správce systému můžete stáhnout data týkající se uživatelů profilu. Potom můžete použít tento soubor pro přidání více uživatelů do jiného profilu produktu ve vaší organizaci.

Stažený soubor CSV obsahuje data odpovídající definici v předcházející části Formát souboru CSV.

Podrobný postup naleznete v tématu Export uživatelů v profilu.

Přidání více uživatelů do skupiny

Podle potřeby můžete do skupiny přidávat více uživatelů současně. Pokud například chcete kopírovat uživatele (nebo jejich podskupinu) z jedné skupiny do druhé, můžete exportovat uživatele z jedné skupiny a přidat je do druhé skupiny.

Podrobný postup naleznete v tématu Přidání více uživatelů do skupiny.

Přidat více skupin uživatelů

Při vytváření skupin si můžete v konzoli Admin Console zvolit vytvoření skupiny najednou. Nebo můžete použít proceduru hromadného nahrávání CSV k vytvoření více skupin najednou.

Podrobný postup naleznete v tématu Vytvoření skupin uživatelů.

Upravit více skupin uživatelů

V konzoli Admin Console můžete upravit název a popis existující skupiny uživatelů. Pokud však použijete proceduru hromadného nahrání CSV, můžete také upravit správce skupiny uživatelů a profily produktů, které jsou k této skupině momentálně přiřazeny. Podle potřeby můžete přidávat nebo odebírat správce skupin uživatelů a profily produktů skupiny.

Podrobný postup naleznete v tématu Úprava skupin uživatelů.

Odebrání více uživatelů ze skupiny

Pomocí operace Hromadné odebrání uživatelů můžete ze skupiny odebírat více uživatelů současně. Pokud například chcete přesunout několik uživatelů z jedné skupiny do druhé, můžete je odebrat z jedné skupiny a přidat je do druhé skupiny.

Podrobný postup naleznete v tématu Odebrání více uživatelů ze skupiny.

Export skupiny uživatelů

Můžete si stáhnout data uživatelů skupiny. Pokud například chcete přidat uživatele z jedné skupiny do druhé, můžete stáhnout seznam uživatelů ze zdrojové skupiny a přidat je do druhé skupiny. K odebrání uživatelů ze zdrojové skupiny můžete použít stejný soubor.

Stažený soubor CSV obsahuje data odpovídající definici v části Formát souboru CSV.

Podrobný postup naleznete v tématu Export uživatelů ze skupiny.

Stránky s výsledky hromadných operací

Stránky s výsledky hromadných operací obsahují seznam a stav hromadných operací, které byly ve vašem podniku provedeny skrze konzoli Admin Console.

Stránka s výsledky hromadných operací s uživateli

Po provedení hromadné operace, jako je například přidání nebo úprava více uživatelů, obdržíte e‑mail s podrobnostmi o operaci. Tyto podrobnosti jsou navíc k dispozici na stránce Výsledky hromadných operací.

Další informace naleznete v tématu Stránka s výsledky hromadných operací s uživateli.

Stránka s výsledky hromadných operací pro profily produktu

Po provedení hromadné operace, jako je přidání nebo odebrání více uživatelů v profilu produktu, obdržíte e‑mail. Podrobnosti o hromadné operaci jsou navíc k dispozici na stránce s výsledky hromadných operací.

Další informace naleznete v tématu Stránka s výsledky hromadných operací pro profily produktu.

Stránka s výsledky hromadných operací pro skupiny uživatelů

Po provedení hromadné operace, jako je přidání nebo odebrání více uživatelů skupiny, obdržíte e-mail. Podrobnosti o hromadné operaci jsou navíc k dispozici na stránce s výsledky hromadných operací.

Další informace naleznete v tématu Stránka s výsledky hromadných operací pro skupiny.