Flytte, duplisere og slette sider og oppslag

Du kan bruke Sider-panelet til å plassere eller duplisere sider og oppslag og kombinere dem på nytt slik du selv vil. Pass på følgende når du legger til, plasserer, dupliserer eller fjerner sider i et dokument:

 • Koblingen mellom tekstrammene blir beholdt.

 • Sidene fordeles på nytt i henhold til hva som er angitt for Tillat omflytting av dokumentsider.

 • Et objekt som går over flere sider, beholdes på siden der objektets markeringsramme dekker det største området.

Flytte sider ved hjelp av kommandoen Flytt sider

 1. Velg Layout > Sider > Flytt sider, eller velg Flytt sider på menyen i Sider-panelet.
 2. Angi siden eller sidene du vil flytte.
 3. Angi hvor du vil flytte sidene, for Mål, og angi eventuelt en side. Velg OK.

Flytte sider ved å dra

 1. Mens du drar, angir en vertikal linje hvor siden kommer til å vises når du slipper den. Hvis det svarte rektangelet eller den svarte linjen berører et oppslag mens Tillat blanding av sider er deaktivert, legges siden du drar, til i dette oppslaget. Ellers fordeles dokumentsider på nytt i henhold til innstillingen for Dobbeltsidig i dialogboksen Fil > Dokumentoppsett.

  Dra et sideikon til et nytt sted innenfor dokumentet i Sider-panelet.

  Flytte en side ved hjelp av Sider-panelet
  Flytte en side ved hjelp av Sider-panelet

Duplisere en side eller et oppslag

 1. Gjør ett av følgende i Sider-panelet:
  • Dra sidetallene under et oppslag til knappen Opprett ny side. Det nye oppslaget vises på slutten av dokumentet.

  • Marker en side eller et oppslag, og velg deretter Dupliser side eller Dupliser oppslag på menyen i Sider-panelet. Den nye siden eller det nye oppslaget vises på slutten av dokumentet.

  • Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar sideikonet eller sidetallene under et oppslag til et nytt sted.

Merk:

Når du dupliserer en side eller et oppslag, dupliseres også alle objekter på siden eller i oppslaget. Tekstkoblinger fra det dupliserte oppslaget til andre oppslag brytes, men alle tekstkoblinger innenfor det dupliserte oppslaget beholdes. Det gjør også alle tekstkoblinger i det opprinnelige oppslaget.

Fjerne en side fra et oppslag uten at den fjernes fra dokumentet

 1. Marker oppslaget, og deaktiver Tillat omflytting av valgte sider på menyen i Sider-panelet.
 2. Dra en side ut av oppslaget i Sider-panelet til den vertikale linjen ikke berører noen andre sider.

Slette en side eller et oppslag fra dokumentet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra ett eller flere sideikoner eller sidetall til sletteikonet i Sider-panelet.

  • Marker ett eller flere sideikoner i Sider-panelet, og klikk på sletteikonet.

  • Marker ett eller flere sideikoner i Sider-panelet, og velg deretter Slett side(r) eller Slett oppslag på menyen i Sider-panelet.

Når du flytter eller kopierer en side eller et oppslag fra ett dokument til et annet, kopieres alle elementene på siden eller oppslaget, inkludert grafikk, koblinger og tekst, til det nye dokumentet. Seksjonsmerker beholdes. Koblede tekstrammer inkluderes også, men tekst som er koblet til sider utenfor oppslaget overføres ikke. Hvis siden eller oppslaget du kopierer, inneholder stiler, lag eller malsider med samme navn som i det nye dokumentet, brukes i stedet innstillingene fra det nye dokumentet på siden eller oppslaget.

Hvis du kopierer en side fra et dokument som har en annen størrelse enn dokumentet du kopierer til, er det ikke sikkert at plasseringen for siden og sideobjektet stemmer helt overens.

Merk:

Hvis du vil flytte eller kopiere et flersidig oppslag, deaktiverer du Tillat omflytting av dokumentsider i måldokumentet for å holde oppslaget sammen.

Flytte eller kopiere sider mellom dokumenter

 1. Åpne begge dokumentene hvis du vil flytte sider fra ett dokument til et annet.
 2. Velg Layout > Sider > Flytt sider, eller velg Flytt sider på menyen i Sider-panelet.
 3. Angi siden eller sidene du vil flytte.
 4. Velg navn på måldokumentet fra Flytt til-menyen.
 5. Angi hvor du vil flytte sidene, for Mål, og angi eventuelt en side.
 6. Hvis du vil fjerne sidene fra det opprinnelige dokumentet, velger du Slett sider etter flytting.

Merk:

Når du kopierer sider mellom dokumenter, kopieres de tilknyttede malene også automatisk. Hvis det nye dokumentet inneholder en mal med samme navn som malen som er brukt på den kopierte siden, brukes imidlertid malen i det nye dokumentet på den kopierte siden i stedet.

Flytte eller kopiere sider mellom dokumenter ved å dra

 1. Hvis du vil flytte sider fra et dokument til et annet, må du passe på at begge dokumentene er åpne og synlige.

  Merk:

  Du kan velge Vindu > Plasser > Side ved side hvis du vil se dokumenter side ved side.

 2. Dra sideikonet for originaldokumentet til det nye dokumentet.
 3. I dialogboksen Sett inn sider angir du hvor sidene skal legges til.
 4. Hvis du vil fjerne sidene fra det opprinnelige dokumentet, velger du Slett sider etter innsetting.

Styre oppslagspaginering

I de fleste dokumenter brukes bare oppslag på to sider. Når du legger til eller fjerner sider før et oppslag, omflyttes sidene som standard. Det kan imidlertid hende at du vil holde enkelte sider i et oppslag samlet. Du kan for eksempel opprette en dobbeltfalsing eller trekkspillfolding ved å opprette et flersidig oppslag (også kalt et øyoppslag) og legge til sider i det. Når valget for å tillate omflytting av sider er deaktivert, beholdes sidene på det samme oppslaget.

Sider-panelet
Sider-panelet

A. Oppslag på én side B. Firesiders oppslag, som angis med sidetall i hakeparenteser C. Helt tosidig oppslag markert 

Opprette et flersidig oppslag

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil holde et enkelt oppslag samlet, velger du et oppslag i Sider-panelet. Deretter deaktiverer du Tillat omflytting av valgte oppslag på menyen i Sider-panelet. Et øyoppslag i Sider-panelet har hakeparenteser rundt sidetallene.

  • Hvis du vil tillate oppretting av oppslag på flere enn to sider og beholde dem når du legger til, fjerner eller ordner foranliggende sider, slår du av Tillat omflytting av dokumentsider på menyen i Sider-panelet. Oppslag som går over to sider beholdes, mens oppslag på to sider pagineres på nytt på vanlig måte.

 2. Legg til sider i det markerte oppslaget ved å bruke Sett inn sider for å sette inn en ny side i midten av et oppslag, eller ved å dra en eksisterende side til oppslaget i Sider-panelet. Hvis du vil dra et helt oppslag, drar du sidetallene for oppslaget.
Legge til en side i et oppslag ved hjelp av Sider-panelet
Legge til en side i et oppslag ved hjelp av Sider-panelet

Merk:

Du kan inkludere opptil ti sider i et oppslag. Når du har nådd grensen, vises ikke den svarte, vertikale linjen.

Fordele sider på nytt

Du kan fordele sider på nytt for et oppslag slik at de samsvarer med innstillingen Dobbeltsidig i dialogboksen Fil > Dokumentoppsett.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis et enkeltoppslag kan omflyttes, markerer du oppslaget og velger Tillat omflytting av valgte oppslag på menyen i Sider-panelet.

  • Hvis dokumentsider kan omflyttes, og du har lagt til sidene i et oppslag, velger du Tillat omflytting av dokumentsider på menyen i Sider-panelet. Velg Nei for å fordele sidene på nytt. Hvis du velger Ja for å beholde flersidige oppslag, vises sidetallene til disse sidene i hakeparenteser i Sider-panelet. Hakeparentesene betyr at oppslagene ikke kan omflyttes.

Starte et dokument med et tosidig oppslag

I stedet for å starte dokumentet med en enkeltside, kan du starte det med et tosidig oppslag.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Fil > Nytt dokument for å opprette et dokument.

  • Hvis du vil redigere et eksisterende dokument, velger du Fil > Dokumentoppsett.

 2. Angi et partall (for eksempel 2) for Startside nr., og klikk deretter OK.

Rotere sideoppslaget

Noen ganger må du kanskje redigere rotert innhold. I stedet for å legge hodet på siden for å se det roterte innholdet, kan du rotere oppslagsvisningen. Dette valget er spesielt nyttig hvis du skal jobbe med roterte kalendere og tabeller.

Verken utskrift eller eksport påvirkes når du roterer oppslagsvisningen.

Rotere oppslaget
Rotere oppslaget

A. Oppslaget før rotering B. Rotert oppslagsvisning C. Roter-ikonet i Sider-panelet 
 1. Marker siden eller oppslaget du vil rotere, i Sider-panelet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Roter oppslagsvisning > 90° med klokken, 90° mot klokken eller 180° på menyen i Sider-panelet.

  • Velg Vis > Roter oppslag > 90° med klokken, 90° mot klokken eller 180°.

Det vises et rotasjonsikon  ved siden av det roterte oppslaget i Sider-panelet.

Objekter du plasserer eller oppretter, gjenspeiler den roterte visningen. Hvis du for eksempel oppretter en tekstramme når oppslagsvisningen er rotert 90 grader, roteres tekstrammen også. Objekter du limer inn, roteres imidlertid ikke.

Husk at du jobber med en rotert sidevisning når du transformerer objekter. Hvis du for eksempel redigerer en tabell i en rotert oppslagsvisning, vil det å endre den "venstre" siden av tabellen endre det som vises som toppen av tabellen i den roterte visningen.

Merk:

Før du skriver ut filen eller sender den til andre, kan det være lurt å fjerne roteringen av oppslaget for å unngå forvirring. Velg Vis > Roter oppslag > Fjern rotering.

Bruke flere sidestørrelser

Du kan definere forskjellige størrelser for sider i et enkeltdokument. Denne funksjonen er spesielt nyttig når du vil håndtere sammenhørende utforminger i én fil. Du kan for eksempel inkludere visittkort-, postkort-, brevhode- og konvoluttsider i samme dokument. Det kan også være praktisk å bruke flere sidestørrelser når du skal opprette utbrettslayouter i magasiner.

Se opplæringsvideoen om å blande sidestørrelser med det nye sideverktøyet.

Flere sidestørrelser i samme dokument
Flere sidestørrelser i samme dokument

A. Magasinside B. Utbrettsside C. Ryggside 

Opprette forskjellige sidestørrelser i et dokument

Bruk sideverktøyet til å markere malsiden eller layoutsiden du vil endre størrelsen på, og endre deretter innstillingene ved hjelp av kontrollpanelet. En side arver sidestørrelse fra den tilhørende malsiden, men du kan endre størrelsen på en layoutside til en annen størrelse. En malside kan baseres på en annen malside med en annen størrelse, slik at et område med sider i forskjellige størrelser kan dele samme malinnhold.

Merk:

Du kan endre sidestørrelsen raskt ved å markere siden i Sider-panelet og deretter velge en sidestørrelse fra knappen Rediger sidestørrelse .

 1. Bruk sideverktøyet  og marker én eller flere malsider eller layoutsider du vil endre størrelsen på.

  Kontroller at hele siden er markert i layouten, ikke bare i Sider-panelet.

 2. Angi innstillinger i kontrollpanelet for å endre størrelsen på de markerte sidene:

  X- og Y-verdier

  Endre Y-verdien for å angi den vertikale plasseringen av siden i forhold til andre sider i oppslaget.

  B- og H-verdier for sidestørrelse

  Endre bredden og høyden på de markerte sidene. Du kan også velge en forhåndsinnstilling for sidestørrelse på menyen. Hvis du vil opprette en egendefinert sidestørrelse som skal vises i denne listen, velger du Egendefinert sidestørrelse på menyen, angir innstillingene for sidestørrelse og klikker OK.

  Retning

  Velg liggende eller stående sideretning.

  Aktiver layoutjustering

  Velg dette alternativet hvis du vil at objektene på siden skal justeres automatisk når sidestørrelsen endres. Se Om automatisk layoutjustering.

  Vis malsideoverlegg

  Velg dette alternativet for å vise et malsideoverlegg oppå alle sider som markeres med sideverktøyet.

  Objekter flytter med side

  Velg dette alternativet hvis du vil at objektene skal flyttes sammen med siden når du justerer X- og Y-verdien.

Bruke malsideoverlegg

Når du bruker sideverktøyet til å markere en side og aktiverer Vis malsideoverlegg, vises en skyggelagt boks over den markerte siden. Du kan flytte malsideoverlegget slik at objektene på malsiden vises på riktig sted. Vis malsideoverlegg er spesielt nyttig når malsiden og dokumentsiden har forskjellig størrelse.

Justere malsideoverlegget til en mindre layoutside
Justere malsideoverlegget til en mindre layoutside

 1. Marker en side med sideverktøyet.

 2. Velg Vis malsideoverlegg i kontrollpanelet.

 3. Dra kanten av malsideoverlegget for å plassere sideobjektene.