Transformere objekter

Merk:

Nøytralt språk: Vi erstatter ikke-inkluderende språk fra InDesign 2022 (versjon 17.0) og utover, for å reflektere Adobes kjerneverdier for inkludering. Alle henvisninger til "Master page" er erstattet av "Parent page" i hjelpeartiklene våre for språkene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk.

Oversikt over Transformering-panelet

Bruk Transformering-panelet til å vise eller angi geometrisk informasjon for et markert objekt, inkludert verdier for plassering, størrelse, rotering og skråstilling. Kommandoer på menyen i Transformering-panelet inneholder flere valg og raske måter å rotere eller speilvende objekter på.

Merk:

Knappene og menykommandoene i Transformering-panelet er også tilgjengelige i kontrollpanelet.

Transformering-panelet

A. Referansepunktplassering B. Ikonet Behold proporsjoner C. Panelmeny 

Vise Transformering-panelet

 1. Velg Vindu > Objekt og layout > Transformer.

Vise geometrisk informasjon om objekter

Når du markerer et objekt, vises den geometriske informasjonen om objektet i Transformering-panelet og kontrollpanelet. Hvis du markerer flere objekter, gjelder informasjonen alle markerte objekter som en enhet.

 1. Marker ett eller flere objekter, og vis Transformering-panelet (Vindu > Objekt og layout > Transformer).

  Plasseringsinformasjonen er knyttet til linjalens nullpunkt og objektets referansepunkt. Vinkelinformasjon er knyttet til montasjebordet, der en horisontal linje har en vinkel på 0°.

Endre transformeringsinnstillingene

Bruk valgene i Transformering-panelet til å angi hvordan objekter skal transformeres, og hvordan transformeringen skal vises i Transformering-panelet og kontrollpanelet.

Endre referansepunkt for markerte objekter

All transformering er basert på et fast punkt på eller nær objektet. Dette kalles referansepunktet. Et ikon vises på referansepunktet når et transformeringsverktøy, for eksempel skaleringsverktøyet, er aktivt.

Referansepunkt flyttet til midten (til venstre) og skalert objekt (til høyre)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil angi et annet referansepunkt for det markerte objektet, klikker du på ett av de ni punktene i referansepunktplasseringen  i Transformering-panelet eller kontrollpanelet.


   Når du klikker på forskjellige referansepunkt i Transformering-panelet eller kontrollpanelet (øverst til venstre og høyre), endres referansepunktet for det markerte objektet (nederst til venstre og høyre).

    

  • Hvis du vil flytte referansepunktet for et markert objekt til et bestemt sted, velger du roteringsverktøyet , skaleringsverktøyet  eller skråstillingsverktøyet , plasserer verktøyet over referansepunktikonet og drar det til et nytt sted. Du kan også klikke et sted på objektet eller siden når du bruker ett av disse verktøyene. Referansepunktet flyttes til den nye posisjonen.

Merk:

Når du bruker et transformeringsverktøy og klikker et annet sted enn på objektet, fjernes ikke markeringen av objektet, men referansepunktet flyttes. Velg Rediger > Fjern all markering for å fjerne markering av et objekt.

Det referansepunktet som ble markert sist i referansepunktplasseringen, blir det nye standardreferansepunktet for alle verktøy og objekter. Hvis du drar et objekts referansepunktikon til et egendefinert sted (ikke et ankerpunkt), vil panelreferansepunktet gå tilbake til standardposisjonen når det gjeldende objektet ikke lenger er markert. InDesign beholder standardreferansepunktet for nye dokumenter, så du trenger ikke å tilbakestille det.

Endre informasjon som vises om kjedede objekter

Med Transformering-panelet kan du anbringe et objekt i en bestemt stilling på montasjebordet til et oppslag, der en horisontal linje har en rotasjonsvinkel på 0°. Dette er standard selv om objektet er kjedet i et transformert beholderobjekt (objektet er en del av en transformert gruppe eller limt inn i en transformert ramme). Hvis du limer inn grafikk som ikke er rotert, i en ramme, roterer rammen 10° mens bildet er inni og markerer grafikken ved å bruke segmentmarkøren, vises rotasjonsvinkelen for bildet som 10° i Transformering-panelet.

Rotasjonsvinkelen til et objekt i forhold til montasjebordet

Hvis du vil, kan du deaktivere kommandoen "Transformasjonene er totalverdier" for å se den samme informasjonen i forhold til beholderobjektet til det kjedede objektet. Hvis du i eksemplet ovenfor deaktiverer Transformasjonene er totalverdier, vises rotasjonsvinkelen til bildet som null i Transformering-panelet (vinkelen til bildet i forhold til den roterte beholderen).

Rotasjonsvinkelen til et objekt vist i forhold til beholderobjektet

 1. Åpne Transformering-panelet eller kontrollpanelet.
 2. Gjør ett av følgende på menyen i Transformering-panelet eller kontrollpanelet:
  • Aktiver Transformasjonene er totalverdier (standard) for å vise transformasjonsverdier for kjedede objekter i forhold til montasjebordet.

  • Deaktiver Transformasjonene er totalverdier for å vise verdier for rotering, skalering og skråstilling for kjedede objekter i forhold til beholderobjektet.

Måle plasseringen av markerte objekter

Kommandoen Vis innholdsforskyvning angir hvordan X- og Y-verdiene i Transformering-panelet vises for kjedede objekter som er markert med segmentmarkøren.  Det markerte referansepunktet i referansepunktplasseringen i Transformering-panelet og kontrollpanelet angir hvilket av de ni referansepunktene på det markerte objektet som sammenlignes med nullpunktet i dokumentet eller en beholderramme. Nullpunktet i en beholderramme er alltid hjørnet øverst til venstre.

Plasseringen av de markerte objektene måles fra tre posisjoner:

 • Plasseringen av beholderrammen i forhold til dokumentets nullpunkt. Marker rammen med segmentmarkøren mens Vis innholdsforskyvning er valgt eller ikke.

 • Plasseringen av det kjedede objektet i forhold til dokumentets nullpunkt. Marker det kjedede objektet med segmentmarkøren mens Vis innholdsforskyvning ikke er valgt.

 • Plasseringen av det kjedede objektet i forhold til beholderrammens nullpunkt (øverst til venstre). Marker det kjedede objektet med segmentmarkøren mens Vis innholdsforskyvning er valgt.

Den overordnede rammen i forhold til dokumentets nullpunkt

Det kjedede objektet i forhold til dokumentets nullpunkt

Det kjedede objektet i forhold til beholderrammen

Hvis Vis innholdsforskyvning er valgt, vises X- og Y-verdiene for det innebygde objektet i forhold til beholderobjektet, og X- og Y-ikonene på menyen i Transformering-panelet endres til X+ og Y+. Hvis denne kommandoen ikke er valgt, vises de kjedede objektverdiene i forhold til linjalene.

 1. Aktiver eller deaktiver Vis innholdsforskyvning på menyen i Transformering-panelet eller kontrollpanelet.

Angi om strektykkelsen skal påvirke mål

Strektykkelse kan påvirke et objekts størrelse og plassering. Du kan endre justeringen av streken og deretter velge om målene i Transformering-panelet skal gjelde fra midt på rammekanten eller fra kanten av streken. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer strekjusteringen, kan du lese Valg på Strek-panel.

Merk:

Dette valget påvirker ikke selve strektykkelsen ved skalering av en ramme, men angir om eventuelle endringer skal påvirke mål.

 1. Gjør ett av følgende på menyen i Transformering-panelet eller kontrollpanelet:
  • Aktiver Dimensjonene inkluderer strektykkelse hvis du vil at panelmålene skal representere størrelsen på objektet fra ytterkanten av streken. Hvis én ramme for eksempel er to punkt kortere enn den andre, men streken til den korteste rammen er to punkt tykkere, vil begge rammene få like høydeverdier i Transformering-panelet og kontrollpanelet når denne innstillingen brukes.

  • Deaktiver Dimensjonene inkluderer strektykkelse hvis du vil at panelmålene skal representere banen eller rammen til et objekt, uavhengig av strektykkelsen til objektet. To rammer med samme høyde har for eksempel de samme høydeverdiene i Transformering-panelet og kontrollpanelet, uavhengig av forskjeller i strektykkelsene til rammene.

Transformere objekter

Du kan endre størrelse og form på et objekt. Du kan også endre orientering på montasjebordet ved hjelp av verktøy og kommandoer. I verktøykassen finner du fire verktøy for transformering, verktøyene for rotering, skalering, skråstilling og fri transformering. Du kan også transformere objekter ved hjelp av markeringsverktøyet. Alle former for transformering, i tillegg til speilvending, er tilgjengelige i Transformering-panelet og kontrollpanelet, der du kan angi transformeringen nøyaktig.

Transformeringsverktøy (øverst) sammenlignet med Transformering-panelet (nederst)

A. Roteringsvalg B. Skråstillingsvalg C. Skaleringsvalg 

Merk deg følgende når du transformerer objekter:

 • Resultatet av en transformering kan variere i betydelig grad, avhengig av hva som er markert. Hva som roteres når du roterer et bilde, for eksempel, avhenger av om du har markert bildet, rammen eller både rammen og bildet. Bruk markeringsverktøyet  til å transformere (rotere, skalere eller skråstille) hele baner med innhold (klikk utenfor innholdsgriperen). Bruk segmentmarkøren  til å transformere baner uten innhold eller bare innhold uten baner. Hvis du vil transformere innholdet uten baner, kontrollerer du at alle ankerpunkt er markert.
Merk:

Hvis du vil endre størrelsen på både rammen og innholdet, gjør du dette i feltene Prosentverdi for skalering i X-retningen og Prosentverdi for skalering i Y-retningen, og ikke i feltene B og H. I feltene B og H kan du bare endre den markerte rammen eller det markerte innholdet, ikke begge deler. Husk at du ikke er begrenset til å angi bare prosentverdier i skaleringsfeltene. Du kan oppgi dimensjoner ved å inkludere målenheten, for eksempel 6 p.

 • En transformering påvirker alle markerte objekter som én enkelt enhet. Hvis du for eksempel markerer flere objekter og roterer dem 30°, roteres alle objektene rundt samme referansepunkt. Hvis du vil rotere hvert enkelt objekt 30° rundt sitt eget referansepunkt, må du markere og rotere hvert objekt for seg.

 • Marker tekst på én av to måter når du transformerer tekst: Bruk enten markeringsverktøyet eller segmentmarkøren til å markere hele tekstrammer eller tekst konvertert til konturer, og bruk deretter transformeringsverktøyene, eller bruk tekstverktøyet til å markere tekst eller klikke på et innsettingspunkt i en tekstramme, og angi deretter transformeringsvalg i Transformering-panelet eller kontrollpanelet eller i dialogboksene som vises når du dobbeltklikker på verktøyene. I begge tilfeller påvirker transformeringen hele tekstrammen.

 • Når du roterer, skråstiller eller skalerer en gruppe, gjelder innstillingene både for gruppen og enkeltobjektene i gruppen. Hvis du for eksempel roterer en gruppe 30°, vil rotasjonsverdien i Transformering-panelet eller kontrollpanelet vise 30° uansett om du markerer selve gruppen eller markerer et objekt i gruppen med segmentmarkøren.

Transformere objekter med Transformering-panelet

Bruk markeringsverktøyene til å angi om innholdet og rammen skal transformeres samlet eller separat.

 1. Marker et objekt du vil transformere.
  • Hvis du vil transformere både rammen og innholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet.

  • Hvis du vil transformere innholdet uten å transformere rammen, markerer du objektet med segmentmarkøren  eller klikker innholdsgriperen for et bilde med markeringsverktøyet.

  • Hvis du vil transformere en ramme uten å transformere innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.

 2. Angi referansepunktet for transformeringen i Transformering-panelet eller kontrollpanelet.

  Alle verdiene i panelet refererer til markeringsrammene rundt objektene. X- og Y-verdiene refererer til det markerte referansepunktet på markeringsrammen i forhold til linjalens nullpunkt.

 3. Gjør ett av følgende:
  • Skriv inn nye verdier i tekstboksene.
  • Velg verdier fra de tilgjengelige listene.
  • Velg kommandoer på panelmenyen
  Merk:

  Hvis du vil beholde proporsjonene for objektet når du bruker Prosentverdi for skalering i X-retningen og Prosentverdi for skalering i Y-retningen, klikker du på ikonet for bevaring av proporsjoner  i panelet. Når dette alternativet ikke er valgt, vises det prikker på begge sider av ikonet (som en brutt kobling). Du kan også angi dimensjoner i stedet for prosentverdier ved å angi målenheten, for eksempel 6 p.

 4. Trykk på tabulatortasten, Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) for å ta i bruk endringene.

Transformere objekter med markeringsverktøyet

Bruk markeringsverktøyet til å flytte, endre størrelse på eller rotere objekter.

 1. Marker et objekt med markeringsverktøyet . Hvis du vil transformere et bilde i en ramme, klikker du innholdsgriperen som vises når du holder pekeren over et bilde.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte objekter, klikker du hvor som helst i markeringsrammen og drar.

  • Hvis du vil skalere objekter, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og drar i et av håndtakene på markeringsrammen til objektet har ønsket størrelse. Hold også nede Skift-tasten hvis du vil beholde proporsjonene til markeringen. Hold også nede Alt-tasten (Windows) eller Tilvalg-tasten (Mac OS) hvis du vil skalere objekter fra midten.

  • Hvis du vil rotere objekter, plasserer du pekeren hvor som helst utenfor et håndtak på markeringsrammen. Når pekeren endres til , drar du til markeringen har ønsket rotasjonsvinkel.

  • Hvis du vil speilvende objekter, drar du et håndtak på markeringsrammen forbi motsatt kant eller håndtak til objektet har ønsket speilvending.

Transformere objekter med verktøyet for fri transformering

Fri transformering-verktøyet fungerer på samme måte som i Adobe Photoshop og Adobe Illustrator, ved at du kan utføre alle transformeringer med bare ett verktøy. Du kan kombinere transformeringer, for eksempel rotering og skalering, mens verktøyet for fri transformering er aktivt.

Merk:

Du kan bruke tastatursnarveier til å raskt bytte mellom verktøyet for fri transformering (trykk på E), markeringsverktøyet (V) og segmentmarkøren (A).

 1. Velg et egnet markeringsverktøy, og marker objektet eller objektene som skal transformeres.
 2. Velg verktøyet for fri transformering  .
  • Hvis du vil flytte objekter, klikker du hvor som helst i markeringsrammen og drar.

  • Hvis du vil skalere objekter, drar du ett av håndtakene på markeringsrammen til objektet har ønsket størrelse. Trykk på Skift og dra håndtaket hvis du vil beholde proporsjonene til markeringen.

  • Hvis du vil skalere objekter fra midten av markeringsrammen, drar du mens du holder nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS).

  • Hvis du vil rotere objekter, plasserer du pekeren utenfor markeringsrammen. Når pekeren endres til , drar du til markeringen har ønsket rotasjonsvinkel.

  • Hvis du vil speilvende objekter, drar du et håndtak på markeringsrammen forbi motsatt kant eller håndtak til objektet har ønsket speilvending.

  • Hvis du vil skråstille objekter, drar du først i et håndtak og holder nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS). Hold nede Alt+Ctrl (Windows) eller Kommando+Tilvalg for å skråstille fra begge sider av objektet.

Rotere objekter

Du kan rotere objekter på flere måter.

Rotere et objekt med roteringsverktøyet

 1. Marker et objekt du vil rotere. Hvis du vil rotere både rammen og innholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet. Hvis du vil rotere innholdet uten å rotere rammen, klikker du innholdsgriperen eller markerer objektet med segmentmarkøren. Hvis du vil rotere en ramme uten å rotere innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.
 2. Velg roteringsverktøyet  .
 3. Hvis du vil bruke et annet referansepunkt for roteringen, klikker du der du vil at referansepunktet skal vises.
 4. Plasser skaleringsverktøyet et annet sted enn på referansepunktet, og dra. Hvis du vil begrense verktøyet til intervaller på 45°, holder du nede Skift mens du drar. Hvis du vil ha bedre kontroll, drar du lengre fra referansepunktet til objektet.

Du kan også rotere ved å bruke verktøyet for fri transformering.

Hvis du har aktivert smarthjelpelinjer (og smartdimensjoner), får du frem en visuell markør når du roterer et objekt samme grad som et annet rotert objekt i nærheten. Hvis du for eksempel roterer ett objekt på siden 24 grader, vises et rotasjonsikon når du roterer et annet objekt cirka 24 grader.

Rotere et objekt med markeringsverktøyet

 1. Velg markeringsverktøyet, og plasser pekeren hvor som helst utenfor et markeringshåndtak. Når pekeren endres til , drar du til markeringen har ønsket rotasjonsvinkel.

Rotere et objekt via Transformering-panelet eller kontrollpanelet

 1. Marker et objekt du vil rotere. Hvis du vil rotere både rammen og rammeinnholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet . Hvis du vil rotere innholdet uten å rotere rammen, klikker du innholdsgriperen eller markerer objektet med segmentmarkøren. Hvis du vil rotere en ramme uten å rotere innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil rotere objekter med eller mot klokken i intervaller på 90 grader, velger du en av roteringsknappene i kontrollpanelet.

  • Hvis du vil rotere objekter etter en forhåndsdefinert vinkel, velger du en vinkel fra listen Rotasjonsvinkel  i Transformering-panelet eller kontrollpanelet.

  • Angi en positiv eller negativ vinkel hvis du vil rotere markerte objekter henholdsvis mot eller med klokken, i feltet Rotasjonsvinkel  i Transformering-panelet eller kontrollpanelet. Trykk deretter på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Hvis du vil opprette en kopi av objektet med den nye rotasjonen, oppgir du en verdi i boksen Rotasjonsvinkel i Transformering-panelet. Deretter holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du trykker på Enter.

Når du roterer et enkeltobjekt, vil den angitte verdien bli stående i Transformering-panelet eller kontrollpanelet. Når du roterer flere objekter, tilbakestilles rotasjonsvinkelen til 0 grader selv om objektene roteres.

Rotere et objekt med rotasjonskommandoen

Du kan bruke rotasjonskommandoen til å rotere et objekt etter en bestemt verdi. Med denne kommandoen kan du også rotere en kopi av det markerte objektet uten å endre det opprinnelige objektet.

 1. Marker et objekt du vil rotere. Hvis du vil rotere både rammen og innholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet. Hvis du vil rotere innholdet uten å rotere rammen, markerer du objektet med segmentmarkøren. Hvis du vil rotere en ramme uten å rotere innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.
 2. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Roter:
  • Velg Objekt > Transformer > Roter.

  • Dobbeltklikk på roteringsverktøyet .

  • Velg roteringsverktøyet, og hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på eller nær objektet for å markere et nytt referansepunkt.

 3. Angi rotasjonsvinkelen i grader under Vinkel. Angi en negativ vinkel hvis du vil rotere objektet med klokken. Angi en positiv vinkel hvis du vil rotere det mot klokken.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil forhåndsvise effekten før du bruker den, velger du Forhåndsvisning.

  • Hvis du vil rotere objektet, velger du OK.

  • Hvis du vil rotere en kopi av objektet, velger du Kopier.

Flytte objekter

Du kan flytte objekter ved å klippe dem ut fra ett sted og lime dem inn et annet sted, ved å angi x- og y-koordinater eller ved å dra dem. Hvis du drar, kan du også flytte en kopi av et objekt eller du kan kopiere objekter mellom programmer.

Med funksjonen for smarthjelpelinjer er det enkelt å flytte objekter akkurat dit du vil ha dem, i layouten. Når du drar et objekt, vises midlertidige hjelpelinjer. Disse linjene angir at objektet du flytter, er justert etter en kant eller midten av siden eller etter et annet sideobjekt.

Flytte objekter

Du får best resultat hvis du flytter flere objekter med markeringsverktøyet. Hvis du bruker segmentmarkøren til å markere flere objekter eller baner, flyttes bare de markerte bildene, banene eller ankerpunktene når du drar markøren.

 1. Marker et objekt du vil flytte. Hvis du vil flytte både rammen og rammeinnholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet . Hvis du vil flytte innholdet uten å flytte rammen, markerer du objektet med segmentmarkøren eller klikker innholdsgriperen mens du drar musen over et bilde. Hvis du vil flytte en ramme uten å flytte innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil lime inn objektet (eller en kopi av objektet) et annet sted, velger du Rediger > Klipp ut eller Rediger > Kopier Angi måloppslaget, og velg Rediger > Lim inn. Objektene vises i midten av måloppslaget.
  • Hvis du vil lime inn en kopi på samme sted som originalen, velger du Rediger > Kopier. Velg Rediger > Lim inn på samme plassering. (Hvis du vil forskyve kopien i forhold til originalen, flytter du kopien med piltastene.)
  Merk:

  Hvis du vil at et objekt skal vises på samme sted på mange sider, bør du overveie å lage en malside og lime inn objektet der.

  • Hvis du vil flytte et objekt til et bestemt numerisk sted, angir du en verdi for posisjonsvalgene for de horisontale eller vertikale X- og Y-koordinatene i Transformering-panelet eller kontrollpanelet. Deretter trykker du på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Hvis du vil finjustere plasseringen av et objekt i en retning, trykker du på eller holder nede en av piltastene. Du kan flytte et objekt ti ganger så langt ved å holde nede Skift mens du trykker på en av piltastene.

  • Hvis du vil flytte et objekt ved å dra, drar du objektet til en ny posisjon. Trykk på Skift og dra hvis du vil begrense flyttingen av objektet horisontalt, vertikalt eller diagonalt (i intervaller på 45 grader).

  Merk:

  Dra innholdsgriperen for å flytte et bilde innenfor rammen.

Flytte objekter ved å angi en nøyaktig avstand

Du kan bruke flyttekommandoen og angi en bestemt avstand for å flytte et objekt. Med denne kommandoen kan du også flytte en kopi av det markerte objektet og la det opprinnelige objektet blir stående.

 1. Marker et objekt du vil flytte. Hvis du vil flytte både rammen og innholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet. Hvis du vil flytte innholdet uten å flytte rammen, markerer du objektet med segmentmarkøren. Hvis du vil flytte en ramme uten å flytte innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.
 2. Velg Objekt > Transformer > Flytt, eller dobbeltklikk på ikonet for markeringsverktøyet eller segmentmarkøren i verktøykassen.
 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Flytt:
  • Angi den horisontale og vertikale avstanden du vil flytte objektet. Positive verdier flytter objektet nedover og til høyre for x-aksen. Negative verdier flytter objektet opp og til venstre.

  • Hvis du vil at et objekt skal flyttes med en nøyaktig avstand og vinkel, angir du avstanden og vinkelen. Vinkelen du angir, regnes i grader fra x-aksen. Positive vinkler angir en bevegelse mot klokken, mens negative vinkler angir en bevegelse med klokken. Du kan også skrive inn verdier mellom 180° og 360°. Disse verdiene konverteres til de tilsvarende negative verdiene (verdien 270° konverteres for eksempel til -90°).

 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil forhåndsvise effekten før du bruker den, velger du Forhåndsvisning.

  • Hvis du vil flytte objektet, velger du OK.

  • Hvis du vil flytte en kopi av objektet, velger du Kopier.

Flytte objekter til en nøyaktig plassering

 1. Marker et objekt du vil flytte.
 2. Hvis du vil bruke et annet referansepunkt for flyttingen, klikker du der du vil at referansepunktet skal vises.

  Hvis du for eksempel vil flytte objektet øverst til venstre på siden, markerer du det øverste venstre referansepunktet.

 3. I X- og Y-feltene på Transformering-panelet oppgir du koordinatene for den nye plasseringen av det markerte området.

Angi hvor langt objekter skal flyttes ved finjustering

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Enheter og intervaller (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Enheter og intervaller (Mac OS).
 2. I Piltast-feltet angir du hvor langt hvert trykk på en piltast skal flytte markerte objekter. Velg OK.
Merk:

Hvis du holder nede Skift mens du flytter markerte objekter, flyttes de ti ganger avstanden du angir her.

Skalering kontra endre størrelse på objekter

Det å skalere og å endre størrelse er to forskjellige handlinger i InDesign. Hvis du endrer en størrelse, endrer du verdiene for Bredde og Høyde til et objekt. Hvis du ufører en skalering, bruker du en prosentverdi som er knyttet til den opprinnelige skaleringen (100 %) av rammen.

Forskjellen mellom endring av størrelse og skalering er ikke alltid like opplagt. Du ser denne forskjellen best ved å endre størrelsen på og skalere en tekstramme med streker. Når du dobler størrelsen på tekstrammen, endres ikke tekststørrelsen og strektykkelsen. Når du dobler skaleringen på tekstrammen, fordobles også tekststørrelsen og strektykkelsen.

Endre størrelse på en ramme

Når du markerer en ramme (og ikke innholdet i den), vil som standard bare rammen endres hvis du endrer verdiene i feltene Bredde og Høyde. Innholdet vil ikke bli endret. Dette gjelder uavhengig av hvilket markeringsverktøy som er aktivt.

Skalere en ramme og innholdet i den

Hvis en ramme er markert med markeringsverktøyet, vil rammen og innholdet i den bli endret hvis du endrer verdiene i feltene Prosentverdi for skalering i X-retningen og Prosentverdi for skalering i Y-retningen. Hvis Beste tilpassing er valgt, endres størrelsen på rammen og rammeinnholdet samtidig.

Endre størrelse på eller skalere innholdet i en ramme

Hvis du bare vil endre innholdet (endre størrelse eller skalere) i en ramme, klikker du innholdsgriperen eller markerer innholdet med segmentmarkøren. Når du har markert innholdet, bruker du feltene Bredde, Høyde eller Skaler, avhengig av hva du vil endre.

Overstyre standardverdier

Hvis du vil skalere rammen eller innholdet i den med en prosentverdi og vil at resultatet skal returneres i det gjeldende målesystemet, kan du angi et tall med prosenttegnet for å overstyre standardmålesystemet. Hvis for eksempel den gjeldende bredden er 12 p, og du vil endre den til 75 % av den gjeldende verdien, kan du angi 75 % i Bredde-feltet. Etter at du har trykket på Enter, vises den nye verdien for Bredde som 9 p.

På samme måte kan du bruke andre målesystemverdier hvis du vil skalere til et bestemt intervall, men ønsker at resultatet skal vises i prosent av den opprinnelige verdien. Hvis du for eksempel bytter ut 100 % med 9 p, finner automatisk InDesign riktig prosentverdi for den bredden/høyden.

Endre størrelse på objekter

Når du drar i håndtaket på en ramme med innhold, for eksempel importert grafikk, endres ikke størrelsen på innholdet som standard. Merk at innholdet og beholderrammen er separate objekter med hver sin markeringsramme. Hvis du drar i rammen til importert grafikk, vil bildet bli beskjært, eller det blir satt inn et tomt mellomrom utenfor bildet avhengig av hvilken retning du drar i. Det faktum at du kan endre rammer uten å endre innholdet, gir deg større fleksibilitet, men det tar litt tid å bli vant til dette.

Med funksjonen for smarthjelpelinjer er det enkelt å endre størrelsen på objekter basert på andre objekter i layouten. Når du endrer størrelsen på et objekt, vises midlertidige hjelpelinjer. Disse linjene angir at objektet er justert etter en kant eller midten av siden, eller at det har samme høyde eller bredde som et annet sideobjekt.

Endre størrelsen på importert grafikk

A. Ramme markert med markeringsverktøyet B. Endret størrelse på rammen C. Skalert ramme og innhold 

 • Hvis du vil endre størrelsen på en ramme, drar du i et hvilket som helst håndtak med markeringsverktøyet. Hvis du holder nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar, skaleres rammen og innholdet. Hvis du trykker på Skift-tasten samtidig, skaleres det proporsjonalt.
Merk:

Hvis Beste tilpassing er valgt, endres størrelsen på bildet i rammen når du endrer størrelsen på rammen.

 • Hvis du vil endre størrelsen på innholdet i en grafikkramme, klikker du innholdsgriperen med markeringsverktøyet eller markerer grafikken med segmentmarkøren, og deretter drar du i et av håndtakene på grafikkrammen.
 • Hvis du vil endre størrelsen på en ramme eller rammeinnholdet til en nøyaktig størrelse, markerer du objektet og angir størrelsen i bredde- og høydefeltet (B og H) i kontrollpanelet.
Merk:

Hvis du vil beholde objektets opprinnelige proporsjoner når du bruker kontrollpanelet, må ikonet for Behold proporsjoner  være valgt.

 • Hvis du vil endre størrelsen på både rammen og innholdet, gjør du dette i feltene Prosentverdi for skalering i X-retningen og Prosentverdi for skalering i Y-retningen, og ikke i feltene B og H. I feltene B og H kan du bare endre den markerte rammen eller det markerte innholdet, ikke begge deler. I stedet for å angi prosentverdiene, kan du oppgi dimensjonene ved å inkludere målenheten, for eksempel 6 p.
 • Hvis du vil endre størrelsen på en ramme eller rammeinnholdet til en prosentverdi av den gjeldende størrelsen, markerer du objektet og angir prosentverdien i feltene Bredde og Høyde i Transformering-panelet.
 • Hvis du vil opprette en kopi av objektet med den nye størrelsen, oppgir du en verdi i feltene Bredde eller Høyde i Transformering-panelet. Deretter holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du trykker på Enter.
Merk:

Når du har endret størrelsen på en ramme eller et objekt, kan du bruke et tilpassingsvalg (Objekt > Tilpassing) til å tilpasse innholdet til rammen eller rammen til innholdet.

Skalere objekter

Når du skalerer et objekt, forstørres eller forminskes det enten horisontalt (langs x-aksen), vertikalt (langs y-aksen) eller både horisontalt og vertikalt i forhold til referansepunktet du angir.

Som standard skalerer InDesign streker. Hvis du for eksempel skalerer et markert objekt med en 4-punkts strek med 200 %, viser Strek-panelet en 8-punkts strek, og streken blir dobbelt så stor. Du kan endre standard strekvirkemåte ved å deaktivere Juster strektykkelse ved skalering på menyen i Transformering-panelet eller kontrollpanelet.

Skalere et objekt med markeringsverktøyet

 1. Hvis du vil skalere innholdet og rammen samtidig, markerer du objektet med markeringsverktøyet og holder nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS). Bruk Skift-tasten i tillegg hvis du vil endre størrelsen på objektet proporsjonalt.

Skalere et objekt med skaleringsverktøyet

 1. Marker et objekt du vil skalere. Hvis du vil skalere både rammen og innholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet. Hvis du vil skalere innholdet uten å skalere rammen, klikker du innholdsgriperen for å markere objektet direkte. Hvis du vil skalere en ramme uten å skalere innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.
 2. Velg skaleringsverktøyet  .
 3. Plasser skaleringsverktøyet et annet sted enn på referansepunktet, og dra. Hvis du vil skalere bare x- eller y-aksen, begynner du med å dra skaleringsverktøyet langs bare én akse. Hvis du vil skalere proporsjonalt, holder du nede Skift mens du drar skaleringsverktøyet. Hvis du vil ha bedre kontroll, begynner du å dra lengre borte fra referansepunktet til objektet.
  Merk:

  Du kan også skalere ved å bruke verktøyet for fri transformering.

Skalere et objekt med Transformering-panelet

Hvis du vil opprettholde objektets opprinnelige proporsjoner når du bruker Transformering-panelet, må du velge ikonet for bevaring av proporsjoner .

 1. Marker et objekt du vil skalere. Hvis du vil skalere både rammen og innholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet. Hvis du vil skalere innholdet uten å skalere rammen, markerer du objektet med segmentmarkøren. Hvis du vil skalere en ramme uten å skalere innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.
 2. Gjør ett av følgende i Transformering-panelet eller kontrollpanelet:
  • Velg en forhåndsdefinert prosentverdi fra listen Prosentverdi for skalering i X-retningen  eller Prosentverdi for skalering i Y-retningen .

  • Angi en prosentverdi (for eksempel 120 %) eller en bestemt avstand (for eksempel 10 p) i Prosentverdi for skalering i X-retningen eller Prosentverdi for skalering i Y-retningen. Trykk deretter på Enter eller Retur.

Skalere et objekt ved hjelp av piltastene

 1. Velg eller merk objektet eller rammen direkte.
 2. Klikk i boksen Prosent for X-skalering  eller Prosent for Y-skalering  i Transformering-panelet.
 3. Trykk Pil opp eller Pil ned for å skalere objektet i trinn på 1 %. Hvis du holder inne Skift-tasten samtidig som du trykker piltastene, kan du skalere objektet i trinn på 10 %.

Hvis du bruker denne metoden til å skalere opp med en prosent og skalerer ned med samme prosent, settes objektet tilbake til den opprinnelige skaleringsverdien hvis Juster prosentverdi for skalering er valgt i de generelle innstillingene. Hvis du for eksempel skalerer en sirkel på 20 mm opp med 10 % og deretter ned med 10 %, settes sirkelen tilbake til 20 millimeter (ikke 19,8 mm).

Skalere et objekt med skaleringskommandoen

 1. Marker et objekt du vil skalere. Hvis du vil skalere både rammen og innholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet. Hvis du vil skalere innholdet uten å skalere rammen, markerer du objektet med segmentmarkøren. Hvis du vil skalere en ramme uten å skalere innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.
 2. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Skaler:
  • Velg Objekt > Transformer > Skaler.

  • Dobbeltklikk på skaleringsverktøyet .

  • Velg skaleringsverktøyet, og hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på eller nær objektet for å markere et nytt referansepunkt.

 3. Angi en prosentverdi i feltet for skalering av X eller Y.
  Merk:

  Hvis du vil opprettholde objektets opprinnelige proporsjoner når du bruker Transformering-panelet, må du velge ikonet for bevaring av proporsjoner .

 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil forhåndsvise effekten før du bruker den, velger du Forhåndsvisning.

  • Hvis du vil skalere objektet, velger du OK.

  • Hvis du vil skalere en kopi av objektet, velger du Kopier.

Angi hvordan skalering skal spores

Du kan angi hvordan skaleringen skal spores i grensesnittet. Hvis innstillingen Bruk på innhold er valgt under Generelle innstillinger, tilbakestilles skaleringsverdiene til 100 % i Transformering-panelet etter at objektet er skalert. Hvis Juster prosentverdi for skalering er valgt, endres ikke skaleringsverdiene (for eksempel 125 %).

Hvis flere objekter er markert, vises alltid skaleringsverdien som 100 %. Du kan imidlertid markere objekter enkeltvis for å se effekten som er brukt for transformeringen (for eksempel 125 %) hvis Juster prosentverdi for skalering er valgt.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Velg Bruk på innhold eller Juster prosentverdi for skalering under Ved skalering, og velg deretter OK.
Merk:

Hvis du skalerer et objekt og velger Juster prosentverdi for skalering, kan du velge Definer skalering på nytt som 100 % på menyen i Transformering-panelet eller kontrollpanelet for å tilbakestille skaleringsprosentverdiene til 100 %.

Justere strektykkelse når objekter skaleres

 1. Velg Juster strektykkelse ved skalering på menyen i Transformering-panelet eller kontrollpanelet.

Hvis du for eksempel skalerer en 4-punkts strek med 200 % når dette valget er aktivert, får det en 8-punkts strektykkelse. Hvis du deaktiverer dette valget, blir objektet dobbelt så stort, men strektykkelsen er fortsatt 4 punkt.

Hvis dette valget er aktivert og du skalerer et objekt uproporsjonalt, brukes den minste strektykkelsen på alle sidene. Tenk deg at du skalerer et markert objekt med en 4-punkts strek bare i X-retningen med 200 %. I stedet for å bruke en 8-punkts strek i X-retningen og en 4-punkts strek i Y-retningen bruker InDesign den minste verdien (4 punkt) på alle sidene.

Skalerbarhet for en effekt

Hvis du har opprettet et objekt og bruker en effekt, skaleres effekten konsekvent i forhold til objektskaleringen. Effekten skaleres i samme proporsjon som du bruker til å skalere objektet.

Generelt > Bruk på innhold > Inkluder effekter. Deaktiver dette valget hvis du bare vil skalere objektene og ikke effektene.

Innstillinger – Inkluder effekter

Eller

Vindu > Objekt og layout > Transformer. Velg Juster effekter ved skalering på utstikkermenyen for å slå skalerbarhet for effekter på eller av.

Juster skalering

Denne innstillingen samsvarer med hvordan strekeffekter fungerer. Du kan dermed skalere effekter på samme måte som du skalerer streker.

Tilbakestille skaleringsverdien til 100 %

Av og til vil du kanskje tilbakestille et objekts verdier for skalering av X og Y til 100 %, uten å endre størrelsen på objektet. Du kan for eksempel ha åpnet et dokument fra en tidligere versjon av InDesign med skaleringsverdier som ikke er 100 %, eller du kan ha skalert et objekt der innstillingen Juster prosentverdi for skalering er valgt. Når du velger denne kommandoen, tilbakestilles skaleringsverdiene for alle markerte rammer til 100 %. Objektstørrelsen eller -utseendet blir ikke endret når du bruker denne kommandoen.

 1. Marker ett eller flere objekter med en skaleringsverdi som ikke er 100 %.

  Denne kommandoen er nedtonet hvis du markerer et importert bilde med segmentmarkøren, eller hvis et objekt har skaleringsverdier på 100 %.

 2. Velg Definer skalering på nytt som 100 % på menyen i Transformering-panelet eller kontrollpanelet.
Merk:

Når du velger denne kommandoen, kan det oppstå uventede reaksjoner for objektene i transformerte grupper.

Speilvende (vende) objekter

Når du speilvender et objekt, vendes det over en usynlig akse ved referansepunktet du angir. (Se Endre transformeringsinnstillingene.)

Opprinnelig objekt (øverst) speilvendt ved hjelp av Vend horisontalt (i midten) og Vend vertikalt (nederst)

Indikatoren for vending/rotering (P) i midten av kontrollpanelet er hvit med svart kontur hvis et objekt er vendt. Hvis objektet ikke er vendt, vises indikatoren i helsvart.

 1. Marker et objekt du vil vende. Hvis du vil vende både rammen og innholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet. Hvis du vil vende innholdet uten å vende rammen, markerer du objektet med segmentmarkøren. Hvis du vil vende en ramme uten å vende innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil speilvende et objekt ved å bruke referansepunktet som en horisontal akse, velger du knappen Vend horisontalt i kontrollpanelet.

  • Hvis du vil speilvende et objekt ved å bruke referansepunktet som en vertikal akse, velger du knappen Vend vertikalt i kontrollpanelet.

  Merk:

  Du kan også speilvende objekter ved å bruke markeringsverktøyet eller verktøyet for fri transformering og dra den ene siden av markeringsrammen til objektet forbi motsatt side eller ved å angi negative verdier for Prosentverdi for skalering i X-retningen eller Prosentverdi for skalering i Y-retningen i Transformering-panelet eller kontrollpanelet.

Skråstille objekter

Når du skråstiller et objekt, skråstilles det langs den horisontale eller vertikale aksen til objektet, og begge aksene til objektet kan også roteres. Skråstilling er nyttig hvis du vil:

 • simulere enkelte perspektivtyper, for eksempel isometrisk projeksjon

 • skråstille en tekstramme

 • lage skygger når du skråstiller en kopi av et objekt

Skråstille et objekt

 1. Marker et objekt du vil skråstille. Hvis du vil skråstille både rammen og innholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet. Hvis du vil skråstille innholdet uten å skråstille rammen, klikker du innholdsgriperen for å markere objektet direkte. Hvis du vil skråstille en ramme uten å skalere innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil skråstille markerte objekter ved å dra, velger du skråstillingsverktøyet . Plasser skråstillingsverktøyet et annet sted enn på referansepunktet, og dra. Trykk på Skift og dra hvis du vil at skråstillingen skal begrenses til en vinkelrett vertikal eller horisontal akse. Hvis du drar i en vinkel som ikke er vinkelrett og holder nede Skift, begrenses skråstillingen til den vinkelen.


   Objekt som blir skråstilt ved at skråstillingsverktøyet blir dratt med referansepunktet i midten

  Merk:

  Hvis du vil bruke et annet referansepunkt for skråstillingen, klikker du der du vil at referansepunktet skal vises.

  • Hvis du vil skråstille objekter ved å bruke en forhåndsdefinert verdi, velger du en vinkel fra listen ved siden av skråstillingsvalget i Transformering-panelet eller kontrollpanelet .
  • Hvis du vil skråstille objekter ved å angi en bestemt verdi, skriver du inn en positiv eller negativ vinkelverdi i skråstillingsfeltet  i Transformering-panelet eller kontrollpanelet. Trykk deretter på Enter eller Retur.
  • Hvis du vil opprette en kopi av objektet med den nye forskyvningen brukt på kopien, angir du en verdi i boksen Forskyv vannrett i Transformering-panelet, og holder deretter nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og trykker Enter.

Når du skråstiller et enkeltobjekt, vil den angitte verdien bli stående i Transformering-panelet eller kontrollpanelet. Når du skråstiller flere objekter, tilbakestilles verdien for skråstillingsvinkelen til 0 grader selv om objektene skråstilles.

Merk:

Du kan også skråstille ved å bruke verktøyet for fri transformering.

Skråstille et objekt ved hjelp av skråstillingskommandoen

Du kan skråstille objekter ved å angi en bestemt verdi ved hjelp av skråstillingskommandoen. Med denne kommandoen kan du også skråstille en kopi av det markerte objektet og la det opprinnelige objektet blir stående.

 1. Marker et objekt du vil skråstille. Hvis du vil skråstille både rammen og innholdet, markerer du rammen med markeringsverktøyet. Hvis du vil skråstille innholdet uten å skråstille rammen, klikker du innholdsgriperen for å markere objektet direkte. Hvis du vil skråstille en ramme uten å skalere innholdet, markerer du rammen med segmentmarkøren og markerer alle ankerpunktene.
 2. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Skråstill:
  • Velg Objekt > Transformer > Skråstill.

  • Dobbeltklikk på skråstillingsverktøyet .

  • Marker skråstillingsverktøyet og hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker for å markere et nytt referansepunkt.

 3. Skriv inn en ny skråstillingsvinkel.

  Skråstillingsvinkelen angir hvor skrått objektet skal stå i forhold til en linje som står vinkelrett på skråstillingsaksen. (Skråstillingsvinkelen beregnes med klokken fra den gjeldende aksen.)

 4. Angi aksen som objektet skal skråstilles langs. Du kan skråstille et objekt langs en horisontal eller vertikal akse.
 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil forhåndsvise effekten før du bruker den, velger du Forhåndsvisning.

  • Hvis du vil skråstille objektet, velger du OK.

  • Hvis du vil skråstille en kopi av objektet, velger du Kopier.

Gjenta transformering

Du kan gjenta transformering, for eksempel flytting, skalering, rotering, endring av størrelse, speilvending, skråstilling og tilpassing. Du kan gjenta en enkel transformering eller flere transformeringer, og du kan bruke transformeringene på mer enn ett objekt om gangen. All transformering huskes til du markerer en annet objekt eller utfører en annen oppgave.

Merk:

Ikke all transformering blir registrert. Hvis du for eksempel endrer en bane eller punkt på en bane, regnes ikke dette som transformering.

 1. Marker ett eller flere objekter, og utfør all transformering du vil gjenta.
 2. Marker objektet eller objektene du vil utføre den samme transformeringen på.
 3. Velg Objekt > Transformer på nytt, og angi ett av følgende valg:

  Transformer på nytt

  Gjentar siste enkeltstående transformeringshandling for det markerte området.

  Transformer på nytt enkeltvis

  Gjentar siste enkeltstående transformeringshandling for hvert markerte enkeltobjekt, og ikke for en markert gruppe.

  Transformer sekvens på nytt

  Gjentar siste sekvens av transformeringshandlinger for det markerte området.

  Transformer sekvens på nytt enkeltvis

  Gjentar siste sekvens av transformeringshandlinger for hvert markerte enkeltobjekt.

Fjerne transformeringer

 1. Marker objektet eller objektene som er transformert.
 2. Velg Fjern transformeringer på menyen i Transformering-panelet eller kontrollpanelet.

  Med mindre alle verdiene er standardverdier, vil fjerning av transformering endre objektutseendet.

  Merk:

  Hvis skaleringsverdiene ble tilbakestilt til 100 %, vil ikke skaleringen bli endret selv om du fjerner transformeringen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet