Angi streker

Du kan bruke streker, eller linjeinnstillinger, på baner, former, tekstrammer og tekstkonturer. Bruk Strek-panelet til å angi tykkelse og utseende på strekene, blant annet hvordan segmentene skal forenes, start- og endefigurer og valg for hjørner. Du kan også velge strekinnstillinger i kontrollpanelet når en bane eller ramme er markert.

Merk:

Hvis du stadig bruker de samme strekinnstillingene, kan du lagre innstillingene i en objektmal, slik at du raskt kan bruke de samme innstillingene på andre objekter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Objektmaler.

Bruke streker
Bruke streker

A. Strek brukt på tekstramme B. Strek brukt på tekstkontur C. Strek brukt på sirkel 
 1. Marker banen du vil endre streken for.

  Merk:

  Når du markerer en bane med markeringsverktøyet , aktiveres en markeringsramme for hele objektet. Hvis du vil se selve banen, markerer du heller banen ved hjelp av segmentmarkøren .

 2. Velg Vindu > Strek for å vise Strek-panelet.
 3. Velg en strektykkelse på Tykkelse-menyen, eller skriv inn en verdi, og trykk på Enter eller Retur.

  Merk:

  Streker som er tynnere enn 0,25 punkt, kan bli for tynne til å vises når de skrives ut på skrivere med høy oppløsning, for eksempel en fotosetter. Skriv inn verdien 0 (null) hvis du vil fjerne streken.

 4. Hvis det ikke blir vist flere valg, velger du Vis valg på panelmenyen for å vise de andre strekattributtene.
 5. Endre de andre strekattributtene slik du ønsker.

Merk:

Hvis du vil endre strekfargen, gjør du dette via verktøykassen og Fargeprøver-panelet. Se Bruke farge.

Valg på Strek-panel

Strek-panel
Valg på Strek-panel

Tykkelse

Angir strektykkelsen.

Ende

Velg en endestil for å angi utseendet på begge endene av en åpen bane:

Kantet endepunkt Oppretter kantede ender som ender ved endepunktene.

Avrundet endepunkt Oppretter halvrunde ender som strekker seg tilsvarende halve strøkbredden utover endepunktene.

Firkantet endepunkt Oppretter kantede ender som strekker seg tilsvarende halve strøkbredden utover endepunktene. Du bruker dette valget til å forlenge strektykkelsen jevnt i alle retninger rundt banen.

Merk:

Du kan angi en endeform for en lukket bane, men endepunktet vises ikke før du åpner banen (for eksempel ved å klippe den med saksen). Endeformer er enklere å se hvis du bruker tykkere streker.

Avskjæring

Angir verdiforholdet mellom punktlengde og strekbredde for når et spisst hjørne skal endres til en avskåret, kantet vinkel. Hvis du for eksempel angir verdien 9, må punktlengden være 9 ganger strekbredden for at punktet skal bli avskåret. Skriv inn en verdi (mellom 1 og 500), og trykk på Enter eller Retur. Avskjæring gjelder ikke for et avrundet hjørne.

Merk:

Du kan ta med innstillinger for avskjæring og strekjustering i en avsnitts- eller tegnmal. Gå til Tegnfarge, og klikk deretter strekikonet for å gjøre valgene tilgjengelige.

Hjørne

Angi utseende på streken ved hjørnepunktene:

Spisst hjørne Oppretter spisse hjørner som strekker seg utover endepunktet når spissens lengde er innenfor grensen for avskjæring.

Avrundet hjørne Oppretter avrundede hjørner som strekker seg tilsvarende halve strøkbredden utover endepunktene.

Avskåret hjørne Oppretter kantede hjørner som støter opp ved endepunktene.

Merk:

Du kan angi hjørnevalg for en bane som ikke har hjørnepunkt, men hjørnevalgene brukes ikke før du lager hjørnepunkt ved å legge dem til eller ved å endre avrundingspunkt. Spisse hjørner er enklere å se hvis du bruker tykkere streker.

Justere streker

Velg et ikon for å angi plasseringen av streken i forhold til banen.

Tekst

Velg en strektype på menyen. Hvis du velger Stiplet, vises et nytt sett med valg.

Start/slutt

Velg en pilspiss for starten og slutten av banen.

Bytt start- og sluttpilhode Klikk på ikonet for å bytte start- og sluttpilhode.

Skaler

Endre størrelsen på spissen og enden på pilhodene uavhengig av hverandre. Hvis du vil koble starten og enden av pilhodeskaleringen
, klikker du på ikonet for kobling av starten og enden av pilhodeskalering, ved siden av skaleringsalternativet.  

Juster

Justerer banen til tuppen eller enden av pilhodet. Alternativene er:

 • Utvid piltuppen utover slutten på banen
 • Plasser piltuppen ved slutten av banen

Bruddfarge

Angi en farge som skal vises mellom streker, prikker eller linjer i en mønstret strek.

Bruddnyanse

Angi en nyanse (når det er angitt en bruddfarge).

Merk:

Selv om du kan definere stiplede streker i Strek-panelet, er det enklere å lage en stiplet strek med en egendefinert strekmal.

Legge til start- og endefigurer

Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med start- og endefigurer:

 • Du kan ikke redigere de tilgjengelige start- og endefigurene, men Start- og Slutt-menyen i Strek-panelet kan inneholde tilleggsfigurer hvis du har installert plug-in-programvare som gir flere valg.

 • Størrelsen på start- og endefigurer endres proporsjonalt med strektykkelsen. Lengden på banen endres imidlertid ikke når du legger til en start- eller endefigur.

 • Start- og endefigurer roteres automatisk slik at de samsvarer med vinkelen til tangentlinjen for et endepunkt.

 • Start- og endefigurer vises som endepunkt bare på åpne baner. De vises ikke på hver enkelt strek i en stiplet strek.

 • Hvis du bruker start- og endefigurer på en sammensatt bane som inneholder åpne delbaner, brukes de samme figurene på hver av de åpne delbanene.

 • Du kan bruke start- og endefigurer på lukkede baner, men de vises ikke før du åpner banen.

Start- og endefigurer
Eksempel på start- og endefigurer

Opprette piler ved hjelp av start- og endefigurer

Du bruker listene Start og Slutt i Strek-panelet til å legge til en pilspiss eller en annen figur på enden av en åpen bane.

 1. Tegn en linje med linjeverktøyet, eller opprett en åpen bane.
 2. Marker linjen eller banen, åpne Strek-panelet og velg en mal fra listene Start og Slutt. En figur fra listen Start festes til det første endepunktet på en bane (som er angitt av rekkefølgen som punktene til banen er tegnet i), og en figur fra listen Slutt festes til det siste endepunktet.

Bytte om start- og endefigurene til en bane

 1. Velg en bane ved hjelp av  segmentmarkøren.
 2. Velg Objekt > Baner > Reverser bane, eller velg Reverser bane i Pathfinder-panelet.

Definere egne strekmaler

Du kan definere en egen strekmal fra Strek-panelet. En egendefinert strekmal kan være stiplet, prikket eller stripet, og du kan definere strekens mønster-, ende- og hjørneattributter. Du kan angi andre strekattributter, som tykkelse, bruddfarge og start- og endefigurer, etter at du har brukt den egendefinerte strekmalen på et objekt.

Egendefinerte strekmaler
Egendefinerte strekmaler

A. Stiplet B. Prikket C. Stripet 

Egendefinerte strekmaler kan lagres og lastes inn i andre InDesign-dokumenter.

 1. Velg Vindu > Strek for å vise Strek-panelet.
 2. Velg Strekmaler på panelmenyen.
 3. Velg Ny.
 4. Skriv inn et navn på strekmalen.
 5. Velg ett av følgende under Type:
  • Stiplet hvis du vil definere en mal med korte linjer med jevne eller ujevne mellomrom.

  • Stripet hvis du vil definere en mal med én eller flere parallelle linjer.

  • Prikket hvis du vil definere en stil med prikker med jevne eller ujevne mellomrom.

   Valgene i dialogboksen varierer etter hva du velger her.

 6. Angi lengden på det gjentakende mønsteret under Mønsterlengde (gjelder bare stiplede og prikkede maler). Linjalen oppdateres til lengden du angir.
 7. Gjør ett av følgende for å definere strekmønsteret:
  • Klikk på linjalen for å legge til en ny strek, prikk eller stripe.

  • Dra en strek, prikk eller stripe hvis du vil flytte den.

  • Hvis du vil justere bredden på en strek, flytter du linjalmerkene for den . Du kan også markere streken og skrive inn verdier for Start (hvor på linjalen streken skal starte) og Lengde.

  • Hvis du vil justere plasseringen av en prikk, flytter du linjalmerket for den . Du kan også markere prikken og skrive inn en verdi for Midtstill (hvor midten av prikken skal plasseres).

  • Hvis du vil justere tykkelsen på en stripe, flytter du linjalmerkene for den . Du kan også markere stripen og angi verdier for Start og Bredde, som begge uttrykkes som en prosentsats av strekens tykkelse.

  • Hvis du vil slette en strek, prikk eller stripe, drar du dem ut av linjalvinduet. (En egendefinert strekmal må imidlertid inneholde minst én strek, prikk eller stripe.)

  Lage en stiplet linje via dialogboksen Ny strekmal
  Lage en stiplet linje via dialogboksen Ny strekmal

  A. Klikk for å legge til en strek i mønsteret B. Dra et merke for å gjøre streken bredere C. Dra streken for å justere mellomrommet mellom strekene 
 8. Hvis du vil forhåndsvise streken med forskjellige linjetykkelser, angir du en tykkelse ved hjelp av valget Forhåndsvisning av tykkelse.
 9. For stiplede og prikkede mønstre bruker du valget Hjørner til å bestemme hvordan streker og prikker skal plasseres for å holde mønsteret regelmessig rundt et hjørne.
 10. Velg en Ende for stiplede mønstre for å bestemme formen på strekene. Denne innstillingen overstyrer Ende-innstillingen i Strek-panelet.
 11. Gjør ett av følgende:
  • Velg Legg til hvis du vil lagre strekmalen og definere en ny mal. Velg Ferdig hvis du vil lukke dialogboksen.

  • Velg OK hvis du vil lagre strekmalen og lukke dialogboksen.

Lagre egne strekmaler

Du kan lagre egne strekmaler for bruk i andre InDesign-dokumenter.

Lagre en egendefinert strekmal

 1. Velg Strekmaler på menyen i Strek-panelet.
 2. Velg en egendefinert strekmal, og velg Lagre.

  Merk:

  Du kan ikke lagre eller redigere standardstrekmalene (i hakeparenteser).

 3. Angi et navn og en plassering for strekmalfilen (INST-fil), og velg OK.

Slik laster du inn en egendefinert strekmal

 1. Velg Strekmaler på menyen i Strek-panelet.
 2. Velg Last inn.
 3. Velg strekmalfilen (*.inst) som inneholder den egendefinerte strekmalen du vil importere, og velg OK.

Slik bruker du en egendefinert strekmal

 1. Marker en bane eller ramme, og velg en egendefinert strekmal fra Type-menyen i Strek-panelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet