Eksportowanie z programu Flash

Eksportowanie plików SWF

Polecenia do eksportowania programu Flash nie powodują zapisywania razem z plikami ich ustawień eksportu, tak jak ma to miejsce w przypadku polecenia Publikuj. (Aby przygotować wszystkie potrzebne pliki do umieszczenia zawartości programu Flash Professional w Internecie, należy użyć polecenia Publikuj).

Polecenie Eksportuj film eksportuje dokument programu Flash Professional do formatu obiektu statycznego, tworzy ponumerowane pliki obrazów dla każdej klatki w dokumencie i eksportuje dźwięk znajdujący się w dokumencie do pliku WAV (tylko w systemie Windows).

 1. Otwórz dokument programu Flash Professional do wyeksportowania albo zaznacz klatkę lub obraz do wyeksportowania w bieżącym dokumencie.
 2. Wybierz polecenia Plik > Eksportuj > Eksportuj film lub Plik > Eksportuj > Eksportuj obraz.
 3. Wprowadź nazwę dla pliku wyjściowego.
 4. Zaznacz format pliku i kliknij przycisk Zapisz. Jeśli zaznaczony format wymaga więcej informacji, zostanie wyświetlone okno dialogowe eksportowania.
 5. Ustaw opcje eksportowania dla zaznaczonego formatu. Zobacz Informacje o eksportowaniu formatów plików.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Informacje o eksportowaniu formatów plików

Należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Jeśli zaznaczony format wymaga więcej informacji, zostanie wyświetlone okno dialogowe Eksportuj.

 • Podczas zapisywania obrazu utworzonego w programie Flash Professional w postaci grafiki bitmapowej w formacie GIF, JPEG, PICT (Mac OS) lub BMP (Windows) obraz traci zawarte w nim informacje wektorowe i jest zapisywany tylko z informacjami o pikselach. Obrazy wyeksportowane jako bitmapy będzie można nadal edytować w edytorach obrazów takich jak Adobe® Photoshop®, ale nie będzie można już ich edytować w programach graficznych opartych na grafice wektorowej.

 • Podczas eksportowania pliku SWF utworzonego w programie Flash Professional tekst jest kodowany w postaci Unicode z obsługą międzynarodowego zestawu znaków, w tym czcionek dwubajtowych. Kodowanie Unicode jest obsługiwane przez program Flash Player 6 i nowsze wersje.

Obiekty programu Flash Professional są eksportowane w postaci sekwencji, a obrazy są eksportowane jako pojedyncze pliki. Format PNG jest tylko platformą przejściową formatu bitmapy, która obsługuje przezroczystość (jako kanał alfa). Niektóre, nie będące bitmapami, formaty eksportowania danych nie obsługują efektów alfa (przezroczystości) i warstw masek.

W poniższej tabeli zestawiono formaty, do których można eksportować obiekty i obrazy programu Flash Professional:

Uaktualnianie plików SWF dla programu Dreamweaver

Aby dodać treść do strony, wyeksportuj pliki SWF bezpośrednio do serwisu Adobe® Dreamweaver®. Program Dreamweaver wygeneruje cały potrzebne kod HTML. W celu zaktualizowania zawartości program Flash Professional można uruchomić z programu Dreamweaver. W programie Dreamweaver można zaktualizować dokument programu Flash Professional (plik FLA) i automatycznie ponownie wyeksportować zaktualizowaną zawartość.

Więcej informacji o pracy z programem Dreamweaver można uzyskać w części Użytkowanie programu Dreamweaver pomocy do programu Dreamweaver.

 1. W programie Dreamweaver otwórz stronę HTML, na której znajdują się obiekty programu Flash Professional.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz obiekt programu Flash Professional na stronie HTML i kliknij przycisk Edycja.

  • W widoku Projekt naciśnij klawisz Control (Windows) lub Command (Mac OS), po czym dwukrotnie kliknij zawartość programu Flash Professional.

  • W widoku Projekt kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) zawartość programu Flash Professional, po czym wybierz polecenie Edytuj w programie Flash.

  • W widoku Projekt w panelu Witryna kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) zawartość programu Flash Professional, po czym wybierz polecenie Otwórz w programie Flash.

 3. Jeśli plik FLA dla wyeksportowanego pliku nie jest otwarty, pojawi się okno dialogowe Otwórz plik. Przejdź do pliku FLA, po czym kliknij przycisk Otwórz.
 4. Jeśli użytkownik używa funkcji Zmień łącze w całym serwisie programu Dreamweaver, pojawi się ostrzeżenie. Aby zastosować zmiany łącza do pliku SWF, kliknij przycisk OK. Aby uniknąć wyświetlania ostrzeżenia podczas uaktualniania pliku SWF, kliknij przycisk Nie ostrzegaj więcej.
 5. W razie potrzeby zaktualizuj plik FLA w programie Flash Professional.
 6. Aby zapisać plik FLA i wyeksportować go ponownie do programu Dreamweaver, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaktualizować plik i zamknąć program Flash Professional, kliknij przycisk Gotowe nad prawym górnym narożnikiem stołu montażowego.

  • Aby zaktualizować plik i zachować program Flash Professional otwarty, wybierz polecenie Plik > Aktualizuj dla programu Dreamweaver.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?