Ogólne funkcje edycyjne wykonuje się w oknie Dokument. Funkcje te umożliwiają między innymi wstawianie tekstu, kodu HTML i obiektów, wprowadzanie, zmienianie i usuwanie znaczników określających styl czcionek i znaków oraz modyfikowanie znaczników i atrybutów.

dom.applyCharacterMarkup()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Stosuje wybrany typ stylu znakowego do zaznaczenia. Jeśli zaznaczeniem jest punkt wstawiania, funkcja spowoduje zastosowanie wybranego stylu znakowego do całego wpisywanego później tekstu.

Argumenty

tagName

 • Argument tagName określa nazwę znacznika skojarzonego z danym stylem znakowym. Musi to być jedna z następujących wartości: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" lub "var".

Zwraca

Nic.

dom.applyFontMarkup()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Stosuje znacznik FONT wraz z podanym atrybutem i wartością do bieżącego zaznaczenia.

Argumenty

attribute, value

 • Jako argument attribute można podać wyłącznie ciąg "face", "size" lub "color".

 • Argument value określa wartość przypisywaną wybranemu atrybutowi, np. "Arial, Helvetica, sans-serif", "5" lub "#FF0000".

Zwraca

Nic.

dom.deleteSelection()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Usuwa zaznaczenie z dokumentu.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

dom.editAttribute()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Wyświetla odpowiedni interfejs do edycji wybranego atrybutu dokumentu. Zazwyczaj jest to okno dialogowe. Ta funkcja jest poprawna tylko w odniesieniu do aktywnego dokumentu.

Argumenty

attribute

 • Attribute to ciąg określający atrybut znacznika, który ma być edytowany.

Zwraca

Nic.

dom.exitBlock()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Powoduje wyjście z bieżącego bloku akapitu lub nagłówka, pozostawiając punkt wstawiania na zewnątrz wszelkich elementów blokowych.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

dom.getCharSet()

Dostępność

Dreamweaver 4.

Opis

Zwraca atrybut charset znacznika META dokumentu.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Oznaczenie kodowania dokumentu. Na przykład w przypadku dokumentu o kodowaniu Latin1 funkcja ta zwróci wartość iso-8859-1.

dom.getFontMarkup()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Pobiera wartość podanego atrybutu znacznika FONT dla bieżącego zaznaczenia.

Argumenty

attribute

 • Jako argument attribute można podać wyłącznie ciąg "face", "size" lub "color".

Zwraca

Ciąg zawierający wartość wskazanego atrybutu albo ciąg pusty, jeśli atrybut ten nie został ustawiony.

dom.getLineFromOffset()

Dostępność

Dreamweaver MX.

Opis

Znajduje numer wiersza dla wartości określającej przesunięcie danego znaku w treści pliku (kodzie HTML lub JavaScript).

Argumenty

offset

 • Argument offset to liczba całkowita określająca położenie znaku licząc od początku pliku.

Zwraca

Wartość liczbową określającą numer wiersza w dokumencie.

dom.getLinkHref()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Pobiera łącze otaczające bieżące zaznaczenie. Działanie tej funkcji jest równoważne z wykonaniem pętli przechodzącej przez kolejne elementy nadrzędne bieżącego węzła aż do znalezienia łącza, a następnie wywołaniem funkcji getAttribute('HREF') na tym łączu.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Ciąg zawierający nazwę pliku, do którego prowadzi łącze, wyrażoną jako adres URL w formacie file://

dom.getLinkTarget()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Pobiera wartość atrybutu celu łącza otaczającego bieżące zaznaczenie. Działanie tej funkcji jest równoważne z wykonaniem pętli przechodzącej przez kolejne elementy nadrzędne bieżącego węzła aż do znalezienia łącza, a następnie wywołaniem funkcji getAttribute('TARGET') na tym łączu.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Ciąg zawierający wartość atrybutu TARGET łącza albo ciąg pusty, jeśli nie ustawiono takiego atrybutu.

dom.getListTag()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Pobiera styl wybranej listy.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Ciąg zawierający znacznik związany z listą ("ul", "ol" lub "dl") albo ciąg pusty, jeśli z listą nie jest związany żaden znacznik. Zwracana wartość jest zawsze zapisana małymi literami.

dom.getTextAlignment()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Pobiera wyrównanie bloku zawierającego zaznaczenie.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Ciąg zawierający wartość atrybutu ALIGN dla znacznika związanego z blokiem, albo ciąg pusty jeśli dla tego znacznika nie ustawiono atrybutu ALIGN. Zwracana wartość jest zawsze zapisana małymi literami.

dom.getTextFormat()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Pobiera format bloku dla zaznaczonego tekstu.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Ciąg zawierający znacznik bloku związany z tekstem (np. "p", "h1", "pre" itd.) albo ciąg pusty, jeśli z zaznaczeniem nie jest związany żaden znacznik bloku. Zwracana wartość jest zawsze zapisana małymi literami.

dom.hasCharacterMarkup()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Sprawdza, czy zaznaczenie ma już określony styl znakowy.

Argumenty

markupTagName

 • Argument markupTagName to nazwa sprawdzanego znacznika. Musi to być jedna z następujących wartości: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" lub "var".

Zwraca

Wartość logiczną, która określa, czy całe zaznaczenie ma wskazany styl znakowy. Funkcja ta zwraca wartość false (nieprawda), jeśli tylko część zaznaczenia ma wskazany styl.

dom.indent()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Tworzy wcięcie zaznaczenia za pomocą znaczników BLOCKQUOTE. Jeśli zaznaczenie jest elementem listy, to funkcja tworzy wcięcie, przekształcając zaznaczony element w listę zagnieżdżoną. Zagnieżdżona lista ma ten sam typ, co lista zewnętrzna, i zawiera tylko jeden element (oryginalne zaznaczenie).

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

dom.insertHTML()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Wstawia do dokumentu kod HTML w bieżącym punkcie wstawiania.

Argumenty

contentToInsert, {bReplaceCurrentSelection}

 • Argument contentToInsert określa zawartość, która ma zostać wstawiona.

 • Opcjonalny argument bReplaceCurrentSelection to wartość logiczna, wskazująca, czy wstawiana zawartość ma zastąpić bieżące zaznaczenie. Jeśli argument bReplaceCurrentSelection ma wartość true (prawda), to wstawiana zawartość zastąpi bieżące zaznaczenie. Jeśli argument ten ma wartość false (nieprawda), zawartość zostanie wstawiona za bieżącym zaznaczeniem.

Zwraca

Nic.

Przykład

Poniższy kod wstawia ciąg HTML <b>130</b> do bieżącego dokumentu:

 var theDOM = dw.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertHTML('<b>130</b>');

Wynik jest wyświetlany w oknie Dokument.

dom.insertObject()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Wstawia zadany obiekt, w razie potrzeby monitując użytkownika o podanie parametrów.

Argumenty

objectName

 • Argument objectName określa nazwę obiektu w folderze Configuration/Objects.

Zwraca

Nic.

Przykład

Wywołanie funkcji dom.insertObject('Button') powoduje wstawienie przycisku formularza do aktywnego dokumentu za bieżącym zaznaczeniem. Jeśli nic nie jest zaznaczone, funkcja wstawia przycisk w bieżącym punkcie wstawiania.

Uwaga:

Chociaż pliki obiektów mogą być przechowywane w osobnych folderach, należy pamiętać, że pliki te muszą mieć niepowtarzalne nazwy. Jeśli plik Button.htm istnieje zarówno w folderze Forms, jak i w folderze MyObjects, program Dreamweaver nie będzie w stanie rozróżnić tych plików.

dom.insertText()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Wstawia zawartość tekstową do dokumentu w bieżącym punkcie wstawiania.

Argumenty

contentToInsert, {bReplaceCurrentSelection}

 • Argument contentToInsert to zawartość, która ma zostać wstawiona.

 • Opcjonalny argument bReplaceCurrentSelection to wartość logiczna, wskazująca, czy wstawiana zawartość ma zastąpić bieżące zaznaczenie. Jeśli argument bReplaceCurrentSelection ma wartość true (prawda), to wstawiana zawartość zastąpi bieżące zaznaczenie. Jeśli argument ten ma wartość false (nieprawda), zawartość zostanie wstawiona za bieżącym zaznaczeniem.

Zwraca

Nic.

Przykład

Następujący kod wstawia tekst &lt;b&gt;130&lt;/b&gt; do bieżącego dokumentu:

 var theDOM = dreamweaver.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertText('<b>130</b>');

Wyniki są wyświetlane w oknie Dokument.

dom.newBlock()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Tworzy nowy blok z tym samym znacznikiem i atrybutami, co blok zawierający bieżące zaznaczenie. Jeśli kursor nie znajduje się w żadnym bloku, tworzony jest nowy akapit.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

Przykład

Jeśli bieżące zaznaczenie znajduje się wewnątrz wyśrodkowanego akapitu, to wywołanie funkcji dom.newBlock() spowoduje wstawienie znacznika <p align="center"> za bieżącym akapitem.

dom.notifyFlashObjectChanged()

Dostępność

Dreamweaver 4.

Opis

Informuje program Dreamweaver, że plik bieżącego obiektu Flash uległ zmianie. Program Dreamweaver uaktualni wyświetlany podgląd, w razie potrzeby zmieniając jego rozmiar w celu zachowania oryginalnych proporcji szerokości i wysokości.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

dom.outdent()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Usuwa wcięcie zaznaczenia.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

dom.removeCharacterMarkup()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Usuwa wskazany typ stylu znakowego z zaznaczenia.

Argumenty

tagName

 • Argument tagName określa nazwę znacznika skojarzonego z danym stylem znakowym. Musi to być jedna z następujących wartości: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" lub "var".

Zwraca

Nic.

dom.removeFontMarkup()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Usuwa wskazany atrybut wraz jego wartością ze znacznika FONT. Jeśli usunięcie atrybutu spowoduje, że pozostałby wyłącznie znacznik FONT, taki znacznik FONT jest również usuwany.

Argumenty

attribute

 • Jako argument attribute można podać wyłącznie ciąg "face", "size" lub "color".

Zwraca

Nic.

dom.resizeSelection()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Zmienia rozmiar zaznaczonego obiektu zgodnie z podanymi wymiarami.

Argumenty

newWidth, newHeight

 • Argument newWidth określa nową szerokość, jaką ma uzyskać zaznaczony obiekt w wyniku użycia funkcji.

 • Argument newHeight określa nową wysokość, jaką ma uzyskać zaznaczony obiekt w wyniku użycia funkcji.

Zwraca

Nic.

dom.setAttributeWithErrorChecking()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Ustawia wskazany atrybut na podaną wartość dla bieżącego zaznaczenia, monitując użytkownika, jeśli podana wartość jest nieprawidłowego typu lub poza zakresem. Ta funkcja jest poprawna tylko w odniesieniu do aktywnego dokumentu.

Argumenty

attribute, value

 • Argument attribute określa atrybut, który ma zostać ustawiony dla bieżącego zaznaczenia.

 • Argument value określa wartość, na jaką ma zostać ustawiony ten atrybut.

Zwraca

Nic.

dom.setLinkHref()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Przekształca zaznaczenie w łącze hipertekstowe albo zmienia wartość URL w znaczniku HREF otaczającym bieżące zaznaczenie.

Argumenty

linkHREF

 • Argument linkHREF to adres URL (ścieżka względna dokumentu, ścieżka względna katalogu głównego albo ścieżka bezwzględna) tworzący łącze. Pominięcie tego argumentu spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybierz plik HTML.

Zwraca

Nic.

Funkcja dopuszczająca

dom.setLinkTarget()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Ustawia wartość atrybutu celu łącza otaczającego bieżące zaznaczenie. Działanie tej funkcji jest równoważne z wykonaniem pętli przechodzącej przez kolejne elementy nadrzędne bieżącego węzła aż do znalezienia łącza, a następnie wywołaniem funkcji setAttribute('TARGET') na tym łączu.

Argumenty

{linkTarget}

 • Opcjonalny argument linkTarget to ciąg odpowiadający nazwie ramki, nazwie okna lub jednej z zastrzeżonych wartości celów: ("_self", "_parent", "_top" lub "_blank"). Pominięcie tego argumentu spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustaw cel.

Zwraca

Nic.

dom.setListBoxKind()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Zmienia rodzaj wybranego menu SELECT.

Argumenty

kind

 • Argument kind musi mieć postać "menu" lub "list box".

Zwraca

Nic.

dom.showListPropertiesDialog()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Otwiera okno dialogowe Właściwości listy.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

Funkcja dopuszczająca

dom.setListTag()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Ustawia styl wybranej listy.

Argumenty

listTag

 • Argument listTag to znacznik związany z listą. Musi mieć wartość "ol", "ul", "dl" lub pustego ciągu.

Zwraca

Nic.

dom.setTextAlignment()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Ustawia atrybut ALIGN bloku zawierającego zaznaczenie na podaną wartość.

Argumenty

alignValue

 • Argument alignValue musi mieć wartość "left", "center" lub "right".

Zwraca

Nic.

dom.setTextFieldKind()

Dostępność

Dreamweaver 3 (nieużywana od wersji Dreamweaver CS5.5)

Opis

Ustawia format zaznaczonego pola tekstowego.

Argumenty

fieldType

 • Argument fieldType musi mieć wartość "input", "textarea" lub "password".

Zwraca

Nic.

dom.setTextFormat()

Dostępność

Dreamweaver 4.

Opis

Ustawia format bloku dla zaznaczonego tekstu.

Argumenty

blockFormat

 • Argument blockFormat to ciąg określający jeden z następujących formatów: "" (brak formatu), "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6" lub "pre".

Zwraca

Nic.

dom.showFontColorDialog()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Otwiera okno dialogowe Próbnik kolorów.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

dreamweaver.deleteSelection()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Usuwa zaznaczenie w aktywnym dokumencie albo w panelu Serwis. Na komputerach Macintosh powoduje to usunięcie uaktywnionego pola tekstowego z okna dialogowego lub ruchomego panelu.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

Funkcja dopuszczająca

dreamweaver.editFontList()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Otwiera okno dialogowe Edytuj listę czcionek.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

dreamweaver.getFontList()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Pobiera listę wszystkich grup czcionek wyświetlanych w Inspektorze właściwości tekstu oraz w oknie dialogowym Definicja stylu.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Tablicę ciągów reprezentujących wszystkie pozycje na liście czcionek.

Przykład

W przypadku domyślnej instalacji programu Dreamweaver wywołanie funkcji dreamweaver.getFontList() zwraca tablicę zawierającą następujące elementy:

 • "Arial, Helvetica, sans-serif"

 • "Times New Roman, Times, serif"

 • "Courier New, Courier, mono"

 • "Georgia, Times New Roman, Times, serif"

 • "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"

dreamweaver.getFontStyles()

Dostępność

Dreamweaver 4.

Opis

Zwraca style obsługiwane przez podaną czcionkę TrueType.

Argumenty

fontName

 • Argument fontName to ciąg zawierający nazwę czcionki.

Zwraca

Tablicę trzech wartości logicznych, które wskazują zakres obsługi czcionki. Pierwsza wartość określa, czy czcionka obsługuje pogrubienie (bold), druga określa obsługę pochylenia (italic), a trzecia — czy czcionka obsługuje jednocześnie pogrubienie i pochylenie.

dreamweaver.getKeyState()

Dostępność

Dreamweaver 3.

Opis

Określa, czy jest wciśnięty wskazany klawisz modyfikujący.

Argumenty

key

 • Argument key musi mieć jedną z następujących wartości: "Cmd", "Ctrl", "Alt" lub "Shift". W systemie Windows wartości "Cmd" i "Ctrl" odnoszą się do klawisza Control, natomiast na komputerach Macintosh wartość "Alt" odnosi się do klawisza Option.

Zwraca

Wartość logiczną, która określa, czy klawisz jest wciśnięty.

Przykład

Poniższy kod przed wykonaniem operacji sprawdza, czy są wciśnięte jednocześnie klawisze Shift i Control (Windows) lub Shift i Command (Macintosh):

 if (dw.getKeyState("Shift") && dw.getKeyState("Cmd")){ 
  // execute code 
}

dreamweaver.getNaturalSize()

Dostępność

Dreamweaver 4.

Opis

Zwraca szerokość i wysokość obiektu graficznego.

Argumenty

url

 • Argument url wskazuje obiekt graficzny, którego wymiary mają zostać podane. Musi to być obiekt obsługiwany przez program Dreamweaver (GIF, JPEG, PNG, Flash, Shockwave). Adres URL podany jako argument funkcji getNaturalSize() musi być ścieżką bezwzględną do pliku lokalnego. Nie może to być względny adres URL.

Zwraca

Tablicę dwóch liczb całkowitych, z których pierwsza określa szerokość, a druga wysokość obiektu.

dreamweaver.getSystemFontList()

Dostępność

Dreamweaver 4.

Opis

Zwraca listę czcionek w systemie. Funkcja ta może pobierać wszystkie czcionki albo tylko czcionki TrueType.

Argumenty

fontTypes

 • Argument fontTypes to ciąg zawierający wartość all (wszystkie) albo wartość TrueType.

Zwraca

Tablicę ciągów zawierających wszystkie nazwy czcionek. Jeśli nie znaleziono żadnych czcionek, zwracana jest wartość null.

dreamweaver.getSystemFontName()

Dostępność

Dreamweaver CS5.

Opis

Zwraca nazwę czcionki systemowej.

Argumenty

Nic.

Zwraca

Ciąg zawierający nazwę czcionki systemowej.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online