Funkcje edytora i biblioteki znaczników

Za pomocą edytorów znaczników można wstawiać nowe znaczniki, edytować istniejące i wyświetlać informacje o znacznikach. Przybornik znaczników pozwala użytkownikom organizować znaczniki w taki sposób, aby mogli łatwo wybierać te, z których korzystają najczęściej. Biblioteki znaczników dołączone do programu Dreamweaver zawierają informacje o znacznikach używanych przez standardowe języki znacznikowe oraz najpopularniejsze języki skryptów oparte na znacznikach. Funkcje edytora znaczników JavaScript, Przybornika znaczników i biblioteki znaczników umożliwiają dostęp do edytorów i bibliotek znaczników w tworzonych rozszerzeniach.

dom.getTagSelectorTag()

Dostępność

Dreamweaver MX.

Opis

Ta funkcja pobiera węzeł DOM znacznika wybranego obecnie w pasku Selektor znaczników na dole okna dokumentu.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Węzeł DOM dla aktualnie wybranego znacznika. Jeśli nie jest wybrany żaden znacznik, funkcja zwróci wartość null.

dreamweaver.popupInsertTagDialog()

Dostępność

Dreamweaver MX.

Opis

Ta funkcja sprawdza w plikach VTM, czy dla danego znacznika zdefiniowano edytor znaczników. Jeśli tak, wyświetlane jest wyskakujące okienko z edytorem tego znacznika, który akceptuje znacznik wyjściowy. Jeśli nie, znacznik wyjściowy jest wstawiany w formie niezmodyfikowanej do dokumentu użytkownika.

Argumenty

start_tag_string

Ciąg znacznika startowego, który zawiera jeden z następujących typów wartości początkowych:

 • Znacznik, np. <input>

 • Znacznik z atrybutami, np. <input type='text'>

 • Dyrektywę, np. <%= %>

Zwraca

Wartość logiczną: true (prawda), jeśli cokolwiek jest wstawiane do dokumentu, albo false (nieprawda), jeśli nic nie jest wstawiane.

dreamweaver.popupEditTagDialog()

Dostępność

Dreamweaver MX.

Opis

Jeśli jest zaznaczony znacznik, funkcja otwiera Edytor znaczników dla tego znacznika, umożliwiając edytowanie go.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

Funkcja dopuszczająca

dreamweaver.showTagChooser()

Dostępność

Dreamweaver MX (nieużywana od wersji Dreamweaver CS5.5)

Opis

Ta funkcja wyświetla okno dialogowe Przybornik znaczników, przenosi je na wierzch i uaktywnia je.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Nic.

dreamweaver.showTagLibraryEditor()

Dostępność

Dreamweaver MX.

Opis

Ta funkcja otwiera edytor Biblioteki znaczników.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Brak.

dreamweaver.tagLibrary.getTagLibraryDOM()

Dostępność

Dreamweaver MX.

Opis

Funkcja przyjmuje adres URL pliku nazwa_pliku.vtm i zwraca węzeł DOM tego pliku, umożliwiając edycję jego zawartości. Należy ją wywoływać tylko wtedy, gdy aktywny jest edytor Biblioteki znaczników.

Argumenty

fileURL

 • Argument fileURL określa adres URL prowadzący do pliku nazwa_pliku.vtm (jest to ścieżka względna odnosząca się do folderu Configuration/Tag Libraries), np. „HTML/img.vtm”

Zwraca

Wskaźnik DOM do nowego lub istniejącego pliku w folderze TagLibraries.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedLibrary()

Dostępność

Dreamweaver MX.

Opis

Jeśli w edytorze Biblioteki znaczników jest zaznaczony węzeł biblioteki, funkcja pobierze nazwę tej biblioteki.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Ciąg: nazwę biblioteki zaznaczonej obecnie w edytorze Biblioteki znaczników albo ciąg pusty, jeśli nie jest zaznaczona żadna biblioteka.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedTag()

Dostępność

Dreamweaver MX.

Opis

Jeśli jest zaznaczony węzeł atrybutu, to funkcja pobiera nazwę znacznika zawierającego ten atrybut.

Argumenty

Brak.

Zwraca

Ciąg: nazwę znacznika zaznaczonego obecnie w edytorze Biblioteki znaczników albo ciąg pusty, jeśli nie jest zaznaczony żaden znacznik.

dreamweaver.tagLibrary.importDTDOrSchema()

Dostępność

Dreamweaver MX.

Opis

Ta funkcja importuje do biblioteki znaczników plik DTD lub plik schematu z serwera zdalnego.

Argumenty

fileURL, Prefix

 • Argument fileURL to ścieżka do pliku DTD lub pliku schematu w formacie lokalnego adresu URL.

 • Argument Prefix to ciąg zawierający prefiks, który powinien być dodawany do wszystkich znaczników w danej bibliotece.

Zwraca

Nazwę zaimportowanej biblioteki znaczników.

dreamweaver.tagLibrary.getImportedTagList()

Dostępność

Dreamweaver MX.

Opis

Ta funkcja generuje listę obiektów tagInfo z zaimportowanej biblioteki znaczników.

Argumenty

libname

 • Argument libname to nazwa zaimportowanej biblioteki znaczników.

Zwraca

Tablicę obiektów tagInfo.

Każdy obiekt taginfo zawiera informacje o jednym znaczniku znajdującym się w bibliotece znaczników. W obiekcie tagInfo zdefiniowane są następujące właściwości:

 • Właściwość tagName (nazwa znacznika), która jest ciągiem.

 • Właściwość attributes (atrybuty), która jest tablicą ciągów. Każdy ciąg stanowi nazwę atrybutu zdefiniowanego dla danego znacznika.

Przykład:

Poniższy przykład przedstawia, jak użyć funkcji dw.tagLibrary.getImportedTagList() w celu pobrania tablicy znaczników z biblioteki libName:

   // "fileURL" and "prefix" have been entered by the user. 
  // tell the Tag Library to Import the DTD/Schema 
var libName = dw.tagLibrary.importDTDOrSchema(fileURL, prefix); 
 
  // get the array of tags for this library 
  // this is the TagInfo object 
var tagArray = dw.tagLibrary.getImportedTagList(libName); 
 
  // now I have an array of tagInfo objects. 
  // I can get info out of them. This gets info out of the first one. 
  // note: this assumes there is at least one TagInfo in the array. 
var firstTagName = tagArray[0].name; 
var firstTagAttributes = tagArray[0].attributes; 
  // note that firstTagAttributes is an array of attributes. 
 
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto