Układy elastycznej siatki (CC)

Układ serwisu WWW musi dostosowywać się do wymiarów urządzenia, na którym strony są wyświetlane. Układy elastycznej siatki to wizualna metoda tworzenia różnych układów odpowiadających urządzeniom, na których będzie wyświetlany serwis.

Serwisy WWW mogą być wyświetlane na takich urządzeniach, jak na przykład komputery, tablety i telefony komórkowe. Funkcja układów elastycznej siatki umożliwia określenie układu dla każdego z takich urządzeń. Odpowiedni układ zostanie dobrany w zależności od tego, czy serwis WWW będzie wyświetlany na komputerze, tablecie czy telefonie komórkowym.

Więcej informacji: Układy adaptacyjne a układy reagujące

Wersja Dreamweaver 12.2 Creative Cloud zawiera wiele rozszerzeń układów elastycznej siatki, takich jak obsługa elementów strukturalnych HTML5 oraz ułatwienia w edycji elementów zagnieżdżonych. Przegląd pełnej listy rozszerzeń można znaleźć tutaj.

Uwaga:

W programie Dreamweaver 13.1 i nowszych wersjach nie jest dostępny tryb inspekcji dokumentów w układzie elastycznej siatki.

Używanie układów elastycznej siatki

Samouczek wideo prezentujący sposób korzystania z układów elastycznej siatki: Omówienie układów elastycznej siatki.

Tworzenie układu elastycznej siatki

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy układ elastycznej siatki.

 2. Na środku typu mediów jest wyświetlana domyślna liczba kolumn siatki. Aby zmienić liczbę kolumn dla danego urządzenia, należy odpowiednio edytować tę wartość.

 3. Aby ustawić szerokość strony względem wielkości ekranu, należy podać wartość procentową.

 4. Można także zmienić szerokość odstępów. Odstęp to odległość między dwiema kolumnami.

 5. Określ opcje CSS strony.

  Po kliknięciu przycisku Utwórz program poprosi o wybranie pliku CSS. Można wykonać jedną z następujących czynności:

  • Utworzyć nowy plik CSS.
  • Otworzyć istniejący plik CSS.
  • Określić otwierany plik CSS jako plik CSS elastycznej siatki.

  Domyślnie wyświetlany jest układ elastycznej siatki dla telefonów komórkowych. Wyświetlany jest również panel Wstaw dla elastycznej siatki. Skorzystaj z opcji w panelu Wstaw, aby utworzyć układ.

  Aby przełączyć się na projektowanie układu dla innych urządzeń, kliknij odpowiednią ikonę w opcjach pod widokiem Projekt.

 6. Zapisz plik. Podczas zapisywania pliku program prosi o zapisanie plików zależnych, takich jak boilerplate.css oraz respond.min.js, na komputerze lokalnym. Wybierz odpowiednią lokalizację i kliknij przycisk Kopiuj.

  Plik boilerplate.css jest oparty na bibliotece boilerplate HTML5. Jest to zbiór stylów CSS, który gwarantuje spójny wygląd strony renderowanej na różnych urządzeniach. Plik respond.min.js to biblioteka JavaScript, która ułatwia obsługę zapytań o media w starszych wersjach przeglądarek. 

   

Wstawianie elementów układu elastycznej siatki

Panel Wstaw (Okno > Wstaw) zawiera listę elementów, których można używać w układzie elastycznej siatki. Podczas wstawiania elementu można określić, że ma to być element elastyczny.

 1. Przejdź do panelu Wstaw i wybierz element, który chcesz wstawić.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz klasę (Class) lub wpisz wartość identyfikatora (ID). Menu Class wyświetla klasy z pliku CSS wybranego podczas tworzenia strony.

 3. Zaznacz pole wyboru Wstaw jako element układu elastycznego.

 4. Po zaznaczeniu wstawionego elementu zostaną wyświetlone opcje umożliwiające ukrycie, powielenie, zablokowanie lub usunięcie tego bloku DIV. W przypadku bloków DIV nakładających się na siebie dostępna jest opcja zamiany ich miejscami.

  Opcja Etykieta Opis
  A Zamień blok DIV Zamienia zaznaczony element miejscami z elementem nad nim lub pod nim.
  B Ukryj Ukrywa element.

  Aby pokazać ukryty element, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby pokazać ukryte selektory ID, zmodyfikuj właściwość „display” w pliku CSS na wartość „block”. (display:block)

  Aby pokazać ukryte selektory Class, usuń zastosowaną klasę (hide_<MediaType>) w kodzie źródłowym.
  C Przenieś w górę o wiersz Przenosi element w górę o jeden wiersz.
  D Powiel Powiela zaznaczony element. Styl CSS połączony z tym elementem również jest powielany.
  E Usuń W przypadku selektorów ID usuwany jest kod HTML oraz CSS. Aby usunąć tylko kod HTML, naciśnij klawisz Delete.
  W przypadku selektorów Class usuwany jest tylko kod HTML.
  F Blokuj Konwertuje blok na element typu AP (o położeniu określanym bezwzględnie).
  G Wyrównaj W przypadku selektorów Class opcja Wyrównaj działa jak przycisk zerowania marginesu.
  W przypadku selektorów ID przycisk Wyrównaj powoduje wyrównanie elementu do siatki.
  Uwaga:

  Naciskając klawisze strzałki w lewo i w prawo można przechodzić cyklicznie między kolejnymi elementami elastycznego układu na stronie. Zaznacz krawędź elementu i naciśnij klawisz strzałki.

Zagnieżdżanie elementów

Aby zagnieździć elementy elastyczne w innych elementach elastycznych, upewnij się, że element nadrzędny jest uaktywniony. Następnie wstaw odpowiedni element potomny.

Obsługiwane jest również powielanie z zagnieżdżaniem. Powielanie z zagnieżdżaniem polega na powieleniu kodu HTML zaznaczonego elementu; program generuje odpowiedni styl CSS układu elastycznego. Elementy AP (pozycjonowane bezwzględnie) znajdujące się wewnątrz zaznaczonego elementu zostaną odpowiednio umieszczone. Elementy zagnieżdżone można również powielać za pomocą przycisku Powiel.

Po usunięciu elementu nadrzędnego usuwany jest styl CSS odpowiadający temu elementowi, jego elementy potomne, a także związany z nim kod HTML. Elementy zagnieżdżone można również usuwać zbiorczo za pomocą przycisku Usuń (kombinacja klawiszy Ctrl+Delete).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online