Dodawanie czcionek Edge i czcionek internetowych do listy czcionek (CC)

Do listy czcionek w programie Dreamweaver można dodawać zarówno czcionki Adobe Edge, jak i czcionki internetowe. W oknie Czcionki najpierw wyświetlane są stosy czcionek programu Dreamweaver, a następnie czcionki internetowe i czcionki Edge.

Dodawanie czcionek Adobe Edge do listy czcionek

Na stronach WWW można teraz używać czcionek Adobe Edge. Użycie czcionki Edge na stronie wiąże się z dodaniem do kodu strony dodatkowego skryptu, zawierającego odwołanie do pliku JavaScript. Jest to plik pobierający czcionkę bezpośrednio z serwera Creative Cloud do bufora przeglądarki.

Podczas wyświetlania strony czcionki są pobierane z serwera Creative Cloud, nawet jeśli dana czcionka jest dostępna w komputerze użytkownika.

Poniżej znajduje się przykład znacznika Script, który używa tylko czcionki „Abel” (wersja 12.2):

<!--Następujący znacznik Script pobiera czcionkę z serwera usługi Adobe Edge Web Fonts, aby można jej było użyć na tej stronie WWW. Zaleca się niemodyfikowanie tego znacznika.-->

<script src="http://webfonts.creativecloud.com/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

W znaczniku użyta jest wewnętrzna nazwa czcionki: „abel”, za pomocą której serwer identyfikuje tę czcionkę. Parametr „n4” oznacza, że pobierany wariant czcionki ma styl „normal” (zwykły) i grubość „400”.

W wersji Dreamweaver CC dodawany jest następujący skrypt:

<!--Następujący znacznik Script pobiera czcionkę z serwera usługi Adobe Edge Web Fonts, aby można jej było użyć na tej stronie WWW. Zaleca się niemodyfikowanie tego znacznika.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. Wybierz polecenie Modyfikuj > Zarządzaj czcionkami.

 2. Zakładka Czcionki Adobe Edge wyświetla wszystkie czcionki Adobe Edge, które można dodać do listy Czcionka.

 3. Aby odszukać czcionki i dodać je do listy Czcionka, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij czcionkę, którą chcesz dodać do listy czcionek.
  • Aby usunąć zaznaczenie czcionki, kliknij ją ponownie.
  • Skorzystaj z filtrów, aby ograniczyć wyświetlanie do preferowanych czcionek. Można na przykład wybrać wyświetlanie tylko czcionek szeryfowych, klikając ikonę .
  • Można używać wielu filtrów na raz. Aby na przykład wyświetlić listę ograniczoną do czcionek szeryfowych, których można używać w akapitach, kliknij ikony oraz .
  • Aby wyszukać czcionkę według nazwy, wpisz odpowiednią nazwę w pole wyszukiwania.
 4. Kliknij ikonę , aby przefiltrować zaznaczone czcionki.

 5. Kliknij przycisk Gotowe.

 6. Otwórz listę Czcionka w dowolnym miejscu programu. Może to być np. lista Czcionka w sekcji CSS panelu Właściwości.

  Na liście Czcionka na początku umieszczone są stosy czcionek programu Dreamweaver, a za nimi czcionki internetowe. Przewiń listę, aby odnaleźć wybrane czcionki.

Kilka słów od specjalisty:

Train Simple

Dodawanie lokalnych czcionek internetowych do listy czcionek

Lokalne czcionki internetowe z własnego komputera można dodawać do listy Czcionka w programie Dreamweaver. Dodane czcionki będą widoczne we wszystkich menu Czcionka w programie Dreamweaver. Obsługiwane są czcionki następujących typów: EOT, WOFF, TTF oraz SVG.

 1. Wybierz polecenie Modyfikuj > Zarządzaj czcionkami.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij zakładkę Lokalne czcionki internetowe.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj odpowiadający typowi czcionki, która ma zostać dodana. Na przykład jeśli chcesz dodać czcionkę w formacie EOT, kliknij przycisk Przeglądaj dla pozycji Czcionka EOT.

 4. Przejdź do lokalizacji czcionki w komputerze lokalnym. Wybierz plik i otwórz go. Jeśli w danej lokalizacji istnieją inne formaty tej samej czcionki, to zostaną automatycznie dodane do okna dialogowego. Nazwa czcionki jest również uzyskiwana automatycznie z pliku czcionki.

 5. Zaznacz opcję, która zawiera prośbę o potwierdzenie, że masz licencję na używanie danej czcionki w serwisie WWW.

 6. Kliknij przycisk Gotowe. Lista czcionek jest wyświetlana w polu Bieżąca lista lokalnych czcionek.

  Uwaga:

  Aby usunąć czcionkę internetową z listy czcionek, zaznacz ją na liście Bieżąca lista lokalnych czcionek i kliknij opcję Usuń.

Tworzenie niestandardowych stosów czcionek

Stos czcionek to lista czcionek w deklaracji font-family stylu CSS. Za pomocą zakładki Niestandardowe stosy czcionek w oknie dialogowym Zarządzaj czcionkami można wykonywać następujące czynności:

 • Aby dodać nowe stosy czcionek, użyj przycisku „+”.
 • Aby edytować istniejące stosy czcionek, wybierz stos z listy czcionek. Używając przycisków „>>” i „<<”, zaktualizuj listę Wybrane czcionki.
 • Aby usunąć istniejące stosy czcionek, użyj przycisku „-”.
 • Aby zmienić kolejność stosów, użyj przycisków ze strzałkami.

Podgląd wstawionych czcionek

W widoku Projekt nie można wyświetlić podglądu czcionek Edge i czcionek internetowych. Aby je zobaczyć, należy przejść do widoku aktywnego lub wyświetlić podgląd strony w przeglądarce.

Aktualizowanie znacznika Script czcionek internetowych we wszystkich plikach

Po uaktualnieniu czcionki w pliku CSS, który jest powiązany z wieloma plikami HTML, program wyświetli monit o aktualizację znacznika Script w takich powiązanych plikach HTML. Kliknięcie przycisku Aktualizuj spowoduje uaktualnienie znaczników Script we wszystkich plikach HTML, których dotyczy zmiana.

Aktualizowanie znacznika Script czcionek internetowych na stronie

Wybierz polecenie Polecenia > Oczyść znacznik Script czcionek internetowych (bieżąca strona), aby uaktualnić te czcionki internetowe użyte na stronie, które nie są uwzględnione w znaczniku Script.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto