Skapa animering med rörelseinterpolering

Skapa animering med interpolering

Stegen för att skapa interpolerad animering.

Innan du börjar

Innan du börjar animera egenskaper bör du tänka på följande:

ActionScript krävs inte. Precis som nästan allt annat i Animate behövs inte ActionScript för animering. Men du kan skapa animering med ActionScript om du vill.

Grundläggande om tidslinjen och att redigera egenskaper. Innan du arbetar med rörelseinterpoleringar bör du bekanta dig med grundläggande användning av tidslinjen och hur du redigerar egenskaper. Mer information om grunderna finns i Bildrutor och nyckelbildrutor.

Du kan redigera enskilda nyckelbildrutor för egenskaper på scenen, i egenskapsinspektören eller i rörelseredigeraren. Tänk på att du kan använda rörelseredigeraren när du skapar olika typer av enkla rörelseinterpoleringar.

Rörelseredigeraren är borttagen i Animate CC.

Endast symbolinstanser och textfält. Animate interpolerar endast symbolförekomster och textfält. Alla övriga objekttyper placeras i en symbol när en interpolering används på dem. Symbolinstansen kan innehålla kapslade symboler, som i sin tur kan interpoleras på egna tidslinjer.

Ett objekt per interpolering. Den minsta beståndsdelen i ett interpoleringslager är ett interpoleringsintervall. Ett interpoleringsintervall i ett interpoleringslager får endast innehålla en symbolinstans eller ett textfält. Symbolinstansen kallas för interpoleringsintervallets mål. En enskild symbol kan emellertid innehålla många objekt.

Ändra målet. Om du lägger till ytterligare en symbol eller ett textfält i interpoleringsintervallet ersätts den ursprungliga symbolen i interpoleringen. Du kan ändra målobjektet för en interpolering genom att dra en annan symbol från biblioteket till interpoleringsintervallet på tidslinjen eller använda kommandot Ändra > Symbol > Växla symbol. Du kan ta bort symbolen från ett interpoleringslager utan att ta bort eller avbryta interpoleringen. Du kan lägga till en annan symbolinstans till interpoleringen senare. Du kan även ändra typen för målsymbolen eller när som helst redigera symbolen.

Redigera rörelsebanor. När en interpolering innehåller rörelse visas en rörelsebana på scenen. Rörelsebanan anger positionen för det interpolerade objektet i varje bildruta. Du kan redigera rörelsebanan på scenen genom att dra dess kontrollpunkter. Det går inte att lägga till en rörelsestödlinje i ett interpoleringslager/lager för omvänd kinematik.

Mer information om interpolering med omvänd kinematik finns i Animera en armatur.

Hur interpoleringar läggs till på tidslinjen

När du lägger till en interpolering till ett objekt i ett lager gör Animate något av följande:

 • Det konverterar lagret till ett interpoleringslager.

 • Det skapar ett nytt lager för att bevara den ursprungliga staplingsordningen för objekten på lagret.

Lager läggs till enligt dessa regler:

 • Om det inte finns några andra objekt på lagret än de som har markerats ändras lagret till ett interpoleringslager.

 • Om markeringen är längst ned i staplingsordningen för lagret (under alla andra objekt) skapar Animate ett lager ovanför det ursprungliga lagret. Det här nya lagret innehåller de objekt som inte har markerats. Det ursprungliga lagret blir ett interpoleringslager.

 • Om markeringen är längst upp i staplingsordningen för lagret (ovanför alla andra objekt) skapar Animate ett nytt lager. Markeringen flyttas till det nya lagret och det lagret blir ett interpoleringslager.

 • Om markeringen är i mitten av staplingsordningen för lagret (det finns objekt ovanför och under markeringen) skapar Animate två lager. Ett lager innehåller den nya interpoleringen och ett annat ovanför det innehåller de objekt som inte har markerats överst i staplingsordningen. De omarkerade objekten nederst i staplingsordningen ligger kvar i det ursprungliga skiktet, under de nya infogade lagren.

Ett interpoleringslager kan innehålla såväl interpoleringsintervall som statiska bildrutor och ActionScript-kod. Bildrutor i ett interpoleringslager som innehåller ett interpoleringsintervall kan dock inte innehålla andra objekt än det interpolerade objektet. Om du vill lägga till ytterligare objekt i samma bildruta placerar du dem på separata lager.

Animera placering med en interpolering

Så här gör du för att få ett objekt att flyttas eller glida över scenen:

 1. Markera en symbolinstans eller ett textfält som ska interpoleras på scenen. Objektet kan finnas i någon av följande lagertyper: normalt lager, stödlinjelager, maskeringslager eller maskerat lager.

  Om markeringen innehåller andra objekt, eller innehåller flera objekt från ett lager, kan Animate konvertera markeringen till en filmklippssymbol.

  Om du vill invertera markeringen högerklickar du på objektet och väljer Invertera markering.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Infoga > Rörelseinterpolering.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på markeringen eller på den aktuella bildrutan och välj Skapa rörelseinterpolering på snabbmenyn.

  Om dialogrutan ”Konvertera markering till symbol för interpolering” visas klickar du på OK för att konvertera markeringen till en filmklippssymbol.

  Om det interpolerade objektet är det enda objektet i lagret konverterar Animate lagret med objektet till ett interpoleringslager. Om det finns andra objekt på lagret infogar Animate lager för att bevara staplingsordningen. Animate placerar det interpolerade objektet på ett eget lager.

  Om det ursprungliga objektet endast finns i den första bildrutan på tidslinjen är interpoleringsintervallet en sekund långt. Om det ursprungliga objektet fanns i flera sammanhängande bildrutor innehåller interpoleringsintervallet det antal bildrutor som upptogs av det ursprungliga objektet.

 3. Dra i början eller slutet av interpoleringsintervallet på tidslinjen för att minska eller öka intervallet till önskat antal bildrutor. Eventuella egenskapsnyckelrutor i interpoleringen flyttas proportionellt mot slutet av intervallet.

  Om du vill flytta till slutet av intervallet utan att flytta några befintliga nyckelrutor, ska du Skift-dra i slutet av interpoleringsintervallet.

 4. Om du vill lägga till rörelse i interpoleringen placerar du spelhuvudet i en bildruta inom interpoleringsintervallet och drar sedan objektet till en ny position.

  En rörelsebana visas på scenen som anger banan från positionen i den första bildrutan i interpoleringsintervallet till den nya positionen. Eftersom du uttryckligen har definierat objektets X- och Y-egenskaper läggs nyckelbildrutor för egenskaper för X och Y till i bildrutan som innehåller spelhuvudet. Nyckelbildrutor för egenskaper visas som små romber i interpoleringsintervallet.

  Obs!

  Som standard visas nyckelbildrutor för egenskaper för alla egenskapstyper på tidslinjen. Du kan välja vilka typer av nyckelbildrutor för egenskaper som ska visas genom att högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på interpoleringsintervallet och välja Visa nyckelbildrutor > egenskapstyp.

 5. Om du vill ange en annan position för objektet placerar du spelhuvudet i en annan bildruta inom interpoleringsintervallet och drar sedan objektet på scenen till en annan position.

  Rörelsebanan justeras för att inkludera alla positioner som du anger.

 6. Om du vill interpolera 3D-rotation eller -position använder du verktyget för 3D-rotation eller 3D-förflyttning. Se till att du placerar spelhuvudet i den bildruta där du vill lägga till 3D-egenskapsbildrutan först.

Interpolera andra egenskaper med egenskapsinspektören

Med kommandot Skapa rörelseinterpolering kan du animera de flesta egenskaper för en symbolinstans eller ett textfält, till exempel rotation, skalning, genomskinlighet eller färgton (endast symboler och TLF-text). Du kan till exempel redigera alfaegenskapen (genomskinlighet) för en symbolinstans för att den ska tona in på skärmen. Det finns en lista med de egenskaper du kan animera med rörelseinterpoleringar i Objekt och egenskaper som kan interpoleras.

 1. Markera en symbolinstans eller ett textfält på scenen.

  Om markeringen innehåller andra objekt, eller innehåller flera objekt från lagret, kan Animate konvertera den till en filmklippssymbol.

 2. Välj Infoga > Rörelseinterpolering.

  Om dialogrutan ”Konvertera markering till symbol för interpolering” visas klickar du på OK för att konvertera markeringen till en filmklippssymbol.

  När du tillämpar en interpolering på ett objekt som bara finns i en enskild nyckelbildruta flyttas spelhuvudet till den sista bildrutan i den nya interpoleringen. Annars flyttas inte spelhuvudet.

 3. Placera spelhuvudet i den bildruta i interpoleringsintervallet där du vill ange ett egenskapsvärde.

  Du kan placera spelhuvudet i valfri annan bildruta i interpoleringsintervallet. Interpoleringen startar med egenskapsvärdena i den första bildrutan i interpoleringsintervallet, som alltid är en nyckelbildruta för egenskaper.

 4. Markera objektet på scenen och ange ett värde för en annan egenskap än position, till exempel alfa (genomskinlighet), rotation eller skevning. Ange värdet i egenskapsinspektören eller med något av verktygen på verktygspanelen.

  Den aktuella bildrutan i intervallet blir en nyckelbildruta för egenskaper.

  Obs!

  Du kan visa olika typer av nyckelbildrutor för egenskaper i interpoleringsintervall. Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på ett interpoleringsintervall och välj Visa nyckelbildrutor > egenskapstyp på snabbmenyn.

 5. Förhandsgranska interpoleringen på scenen genom att dra spelhuvudet på tidslinjen.

 6. Om du vill lägga till ytterligare nyckelbildrutor för egenskaper flyttar du spelhuvudet till den önskade bildrutan i intervallet och anger ett värde för egenskapen i egenskapsinspektören.

Lägga till ytterligare en interpolering i ett befintligt interpoleringslager

Du kan lägga till ytterligare interpoleringar i ett befintligt interpoleringslager. Det gör att du kan använda färre lager när du skapar Animate-innehåll med animeringar.

 1. Gör något av följande:

  • Lägg till en tom nyckelbildruta på lagret (Infoga > Tidslinje > Tom nyckelbildruta), lägg till objekt i nyckelbildrutan och interpolera sedan objekten.
  • Skapa en interpolering i ett separat lager och dra sedan intervallet till det önskade lagret.
  • Dra en statisk bildruta från ett annat lager till interpoleringslagret och lägg sedan till en interpolering för ett objekt i den statiska bildrutan.
  • Alt-dra (Windows) eller Alternativ-dra (Macintosh) för att duplicera ett befintligt intervall från samma lager eller ett annat lager.
  • Kopiera och klistra in ett interpoleringsintervall från samma eller ett annat lager.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto