Ange inställningar i Flash

Du kan ange inställningar för allmänna programåtgärder, redigeringsåtgärder, kod- och kompileringsåtgärder, synkronisering av inställningar, textalternativ och alternativ för att rita.

Kategorin Allmänt i dialogrutan Inställningar.

Ange inställningar

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Flash > Inställningar (Macintosh).
 2. Markera val i Kategori-listan och välj mellan de olika alternativen.

Ange allmänna inställningar

Vid start

Ange vilka dokument som öppnas när du startar programmet.

Ångra på dokument- eller objektnivå

Ångrafunktionen på dokumentnivå administrerar en lista för alla dina åtgärder för hela Flash Professional-dokumentet. Ångra på objektnivå upprätthåller separata listor över åtgärder för varje objekt i ditt dokument. Med objektnivå kan du ångra en åtgärd för ett objekt utan att behöva ångra åtgärder för andra objekt som kanske har ändrats senare än målobjektet.

 

Ångra nivåer

Ange ett värde mellan 2 och 300 om du vill ställa in antalet nivåer för ångra och upprepa. Ångra nivåer kräver minne; ju fler nivåer för att ångra som du använder, desto mer systemminne förbrukas. Standardvärdet är 100.

Automatisk återställning

När den här inställningen är aktiverad (standardinställningen) sparas en kopia av alla öppna filer med det angivna tidsintervallet i samma mapp som originalen. Om du ännu inte sparat filen kommer Flash att spara kopior i Temp-mappen. Filnamnen är desamma som originalen, med "RECOVER_" är tillagt i början av filnamnet. Om Flash Pro avslutas oväntat visas en dialogruta när du startar om där du kan öppna filen för automatisk återställning. När du avslutar Flash Pro normalt tas filerna för automatisk återställning bort.

Från och med Flash Pro CC version 2015 skapas inga onödiga filer för automatisk återställning i Flash Professional. En fil för automatisk återställning skapas bara om dokumentet ändrats sedan de senaste filerna för automatisk återställning skapades. Filen för automatisk återställning tas inte bort förrän kommandot Spara har slutförts. För att undvika en oändlig slinga av automatiska återställningar skapas en ögonblicksbild av de filer som ändrats sedan den senaste återställningen vid varje återställningstidpunkt. Timern för nästa automatiska återställning startas inte förrän den här processen har slutförts. 

Användargränssnitt

Välj önskad stil för användargränssnittet, Mörk eller Ljus. Om du vill använda skuggning i användargränssnittet markerar du Aktivera skuggning.

Arbetsyta

Om du vill att paneler i ikonläget ska minimeras automatiskt när du klickar utanför dem väljer du Minimera ikonpaneler automatiskt. Om du vill öppna ett separat fönster när du väljer Kontroll > Testa markerar du Öppna Flash- och skriptdokument i separata fönster. Som standard öppnas testfilmen i ett eget fönster.

Högdagerfärg

Om du vill använda det aktuella lagrets konturfärg väljer du en färg från panelen eller markerar Använd lagerfärg.

Ange inställningar för Synkronisera inställningar

På fliken Synkronisera inställningar kan du ange inställningar för att synkronisera Flash med ditt Creative Cloud-konto och -bibliotek.

Fliken Synkronisera inställningar i dialogrutan Inställningar

Adobe ID

Detta visar det Adobe ID som använts för att logga in på ditt Creative Cloud-konto samt datum och tid för den senaste synkroniseringen med ditt Creative Cloud-konto.

 • Om du vill visa din Creative Cloud-profil och ditt bibliotek, eller om du vill logga in med ett annat Adobe ID, klickar du på Hantera konto.
 • Synkronisera inställningarna genom att klicka på Synkronisera inställningar nu.

Synkroniseringsalternativ

Detta visar de synkroniseringsalternativ som du angett mellan Flash och ditt Creative Cloud-konto. Du kan synkronisera programinställningar, arbetsytor, standardinställningar för dokument, kortkommandon, inställningar för stödraster, stödlinjer och fästning, inställningar för Sprite-mallar, profiler med variabel bredd och anpassade penslar.

 • Synkronisera: Ange inställningar för synkronisering genom att välja bland Alla (synkronisera alla inställningar), Anpassad (synkronisera de inställningar du har valt bland alternativen nedan) eller Inaktiverad (inaktivera all synkronisering).
 • Synkronisera inställningarna med dina Creative Cloud-inställningar genom att klicka på Synkronisera inställningar nu.

Du kan läsa mer om synkronisering av inställningar med Creative Cloud och mellan olika enheter i Synkronisera Flash Professional-inställningar med Creative Cloud

Mer information om att arbeta med Creative Cloud Libraries finns i Creative Cloud Libraries.

Ange inställningar för Kodredigeraren

På fliken Kodredigeraren kan du ange hur du vill att kod ska visas i Flash.

Fliken Kodredigeraren i dialogrutan Inställningar

Under Redigeringsalternativ kan du ändra standardvalen för följande:

 • Teckensnitt: Ange teckensnitt och teckensnittsstorlek.
 • Stil: Välj mellan normal, kursiv, fet och fet kursiv.
 • Ändra textfärg: Klicka på den här knappen för att ange textfärg för förgrund, bakgrund, nyckelord, kommentarer, identifierare och strängar.
 • Automatisk avslutande parentes: Aktiverat som standard. All kod får som standard avslutande parentes.
 • Automatiskt indrag: Aktiverat som standard. Inaktivera detta om du inte vill använda kodindrag.
 • Kodtips: Aktiverat som standard. Avmarkera kryssrutan om du inte vill visa kodtips när du skriver kod.
 • Cachefiler: Ange gränsen för cachefiler. Standardvärdet är 800.
 • Flikstorlek: Standardstorleken för fliken Kod är 4. Ange ett annat värde om du vill ändra storleken.

Under Formatera kod kan du ange följande inställningar och använda förhandsgranskningsrutan för att se hur ändringen påverkar koden:

 • Välj språk: Välj standardskriptspråk, till exempel ActionScript eller JavaScript. När du väljer ett alternativ visas exempelkod.
 • Typ av parentes: Välj den typ av parentes du vill använda, antingen på samma rad som kontrollsatser, på en separat rad eller bara avslutande parenteser på en separat rad. 
 • Bryt kedjade metoder: Markera detta om du vill att kodrader ska visas logiskt brutna.
 • Bevara arrayindrag: Markera detta om du vill att arrayerna ska använda logiskt indrag.
 • Lägg till blanksteg efter nyckelord: Markerat som standard. Ändra detta om du inte vill ha ett blanksteg efter varje nyckelord.

Ange inställningar för skriptfiler

På fliken Skriptfiler kan du ange importalternativ för skriptfiler:

Öppna: Välj UTF-8-kodning om du vill använda Unicode-kodning för att öppna eller importera filen eller välj Standardkodning för att öppna eller importera med hjälp av systemspråkets kodningsformat.

Ladda om filer som ändrats: Anger vad som händer när en skriptfil ändras, flyttas eller tas bort. Välj Alltid, Aldrig eller Fråga.

 • Alltid: Ingen varning visas och filen läses in igen automatiskt.
 • Aldrig: Ingen varning visas och filen behåller det aktuella läget.
 • Fråga (standard): En varning visas och du kan välja om du vill läsa in filen på nytt eller inte.

När du skapar program med externa skript kan den här funktionen hjälpa dig att förhindra att ett skript som en kollega har ändrat sedan du öppnade programmet, skrivs över av misstag. Du undviker därmed att publicera programmet med en äldre version av skriptet. Varningarna gör att du automatiskt kan stänga ett skript och öppna den nya, förändrade versionen.

Klassredigerare: Välj redigerare för klasser. Alternativen är Flash Professional, Flash Builder eller Ask.

Ange inställningar för Kompilator

På fliken Kompilator i dialogrutan Inställningar kan du ange följande kompilatorinställningar för det valda språket. Du kan bläddra till en sökväg eller en SWC-fil eller ange en ny sökväg:

 • SDK-sökväg: Sökvägen till den mapp som innehåller mapparna bin, frameworks, lib och övriga mappar.
 • Källsökväg: Sökvägen till de mappar som innehåller ActionScript-klassfiler.
 • Bibliotekssökväg: Sökvägen till SWC-filerna eller mapparna med SWC-filer.
 • Extern bibliotekssökväg: Sökvägen till de SWC-filer som körs som delade bibliotek.

Ange textinställningar

Du kan ange följande inställningar för textvisning på fliken Text:

 • Standardteckensnitt för teckensnittsmappning
 • Stil
 • Visa teckensnittsspråk
 • Förhandsgranska teckensnitt
 • Storlek på förhandsgranskning av teckensnitt

Ange ritinställningar

Ritstift: Här kan du ange alternativ för ritstiftet. Markera Visa linjeförhandsvisning för en förhandsvisning av en linje från den punkt du klickade på senast till den plats där pekaren just nu befinner sig. Markera Visa fyllda punkter om du vill visa kontrollpunkter som små ifyllda fyrkanter i stället för ofyllda fyrkanter. Markera Visa exakta markörer om du vill visa en hårkorsmarkör i stället för ikonen för ritstiftet när du använder ritstiftet. Med det här alternativet kan du lättare se det exakta målet för klickningen.

IK-benverktyget: Ange omformningspunkt automatiskt är markerat som standard för benverktyget.

Anslut linjer: Avgör hur nära en linjes slut måste vara ett befintligt linjesegment innan slutpunkten fästs till den närmsta punkten på det befintliga linjesegmentet. Den här inställningen kontrollerar också vågrät och lodrät linjeidentifiering, d.v.s. hur nära vågrätt eller lodrätt en linje måste ritas innan Flash Professional ritar ut den exakt vågrät eller lodrät. När Fäst mot objekt är aktiverat kontrollerar den här inställningen hur nära varandra objekt måste vara innan de fästs mot varandra.

Kurvutjämning: Anger mängden utjämning som används på kurviga linjer som ritats med pennan när ritläget är inställt på Räta ut eller Jämna ut. (Mjukare kurvor är lättare att omforma, medan kantigare kurvor är mer lika de ursprungliga linjerna.)

Obs! Använd Ändra > Form > Utjämna och Ändra > Form > Optimera om du vill utjämna befintliga kurvor ytterligare.

Linjeigenkänning: Anger hur rakt ett linjesegment som ritas med pennan måste vara för att det ska ritas ut exakt rakt i Flash Professional. Om Linjeigenkänning är inaktiverat när du ritar kan du räta ut linjer senare genom att markera ett eller flera linjesegment och välja Ändra > Form > Räta ut.

Formigenkänning: Styr hur exakt du måste rita cirklar, ovaler, fyrkanter, rektanglar och 90- och 180-gradersbågar för att de ska identifieras som geometriska former och ritas om korrekt. Alternativen är Inaktiverad, Strikt, Normal och Tolerant. Strikt kräver att formen ritas väldigt exakt medan Tolerant anger att formen kan ritas förhållandevis slarvigt innan Flash ritar om den. Om Formigenkänning är inaktiverad när du ritar kan du räta ut linjer senare genom att markera en eller flera former (t.ex. anslutna linjesegment) och välja Ändra > Form > Räta ut.

Klicknoggrannhet: Anger hur nära ett objekt pekaren måste vara för att det ska identifieras i Flash Professional.

Återställa alla inställningar till standardinställningarna

 1. Öppna dialogrutan Inställningar och klicka på Återställ till Standardvärden eller håll ned Ctrl+Alt+Skift (Windows) eller Cmd+Alt+Skift (Mac OS) samtidigt som du startar Flash.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?