Allmänna redigeringsfunktioner

Du hanterar allmänna redigeringsfunktioner i dokumentfönstret. Du kan använda funktionerna om du vill infoga text, HTML och objekt, om du vill tillämpa, ändra och ta bort teckensnittskodning och teckenkodning, om du vill ändra taggar och attribut och mycket mer.

dom.applyCharacterMarkup()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Tillämpar den angivna typen av teckenkodning på markeringen. Om markeringen är en infogningspunkt tillämpas den angivna teckenkodningen på den text som sedan skrivs.

Argument

tagName

 • Argumentet tagName är det taggnamn som är associerat med teckenkodningen. Det måste vara någon av följande strängar: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" eller "var".

Returnerar

Ingenting.

dom.applyFontMarkup()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Tillämpar taggen FONT och det angivna attributet och värdet på den aktuella markeringen.

Argument

attribute, value

 • Argumentet attribute måste vara "face", "size" eller "color".

 • Argumentet value är det värde som ska tilldelas attributet, till exempel "Arial, Helvetica, sans-serif", "5" eller "#FF0000".

Returnerar

Ingenting.

dom.deleteSelection()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Tar bort markeringen i dokumentet.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

dom.editAttribute()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Visar rätt gränssnitt för att redigera det angivna dokumentattributet. I de flesta fall är gränssnittet en dialogruta. Funktionen är bara giltig för det aktiva dokumentet.

Argument

attribute

 • Argumentet attribute är en sträng som anger det taggattribut som du vill redigera.

Returnerar

Ingenting.

dom.exitBlock()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Lämnar det aktuella styckeblocket eller rubrikblocket och lämnar infogningspunkten utanför alla blockelement.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

dom.getCharSet()

Tillgänglighet

Dreamweaver 4.

Beskrivning

Returnerar attributet charset i dokumentets metatagg.

Argument

Inga.

Returnerar

Dokumentets kodningsidentitet. För ett Latin1-dokument returnerar funktionen iso-8859-1.

dom.getFontMarkup()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Hämtar värdet för det angivna attributet för taggen FONT för den aktuella markeringen.

Argument

attribute

 • Argumentet attribute måste vara "face", "size" eller "color".

Returnerar

En sträng som innehåller värdet för det angivna attributet eller en tom sträng om attributet inte har angetts.

dom.getLineFromOffset()

Tillgänglighet

Dreamweaver MX.

Beskrivning

Hittar radnumret för en viss teckenförskjutning i filens text (HTML- eller JavaScript-koden).

Argument

offset

 • Argumentet offset är ett heltal som representerar teckenplaceringen från filens början.

Returnerar

Ett heltal som representerar radnumret i dokumentet.

dom.getLinkHref()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Hämtar länken som omger den aktuella markeringen. Funktionen motsvarar att lägga en slinga genom den aktuella nodens direkt och indirekt överordnade noder tills en länk hittas och att sedan anropa getAttribute('HREF') för länken.

Argument

Inga.

Returnerar

En sträng som innehåller namnet på den länkade filen uttryckt som file:// URL.

dom.getLinkTarget()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Hämtar målet för länken som omger den aktuella markeringen. Funktionen motsvarar att lägga en slinga genom den aktuella nodens direkt och indirekt överordnade noder tills en länk hittas och att sedan anropa funktionen getAttribute('TARGET') för länken.

Argument

Inga.

Returnerar

En sträng som innehåller värdet för attributet TARGET för länken, eller en tom sträng om inget mål anges.

dom.getListTag()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Hämtar den markerade listans format.

Argument

Inga.

Returnerar

En sträng som innehåller den tagg som är associerad med listan ("ul", "ol" eller "dl") eller en tom sträng om ingen tagg har associerats med listan. Värdet returneras alltid med gemener.

dom.getTextAlignment()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Hämtar justeringen för blocket som innehåller markeringen.

Argument

Inga.

Returnerar

En sträng som innehåller värdet för attributet ALIGN för den tagg som är associerad med blocket eller en tom sträng om attributet ALIGN inte har angetts för taggen. Värdet returneras alltid med gemener.

dom.getTextFormat()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Hämtar blockformatet för den markerade texten.

Argument

Inga.

Returnerar

En sträng som innehåller den blocktagg som är associerad med texten (till exempel "p", "h1", "pre" och så vidare) eller en tom sträng om ingen blocktagg är associerad med markeringen. Värdet returneras alltid med gemener.

dom.hasCharacterMarkup()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Kontrollerar om markeringen redan har en angiven teckenkodning.

Argument

markupTagName

 • Argumentet markupTagName är namnet på taggen som du kontrollerar. Det måste vara någon av följande strängar: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" eller "var".

Returnerar

Ett booleskt värde som anger om hela markeringen har den angivna teckenkodningen. Funktionen returnerar värdet false om bara en del av markeringen har den angivna kodningen.

dom.indent()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Drar in markeringen med BLOCKQUOTE-taggar. Om markeringen är ett listobjekt drar funktionen in markeringen genom att konvertera det markerade objektet till en inkapslad lista. Den här inkapslade listan är av samma typ som den yttre listan och innehåller ett objekt, den ursprungliga markeringen.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

dom.insertHTML()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Infogar HTML-innehåll i dokumentet vid den aktuella infogningspunkten.

Argument

contentToInsert, {bReplaceCurrentSelection}

 • Argumentet contentToInsert är det innehåll du vill infoga.

 • Argumentet bReplaceCurrentSelection, som är valfritt, är ett booleskt värde som anger om innehållet ska ersätta den aktuella markeringen. Om argumentet bReplaceCurrentSelection har värdet true ersätter innehållet den aktuella markeringen. Om värdet är false infogas innehållet efter den aktuella markeringen.

Returnerar

Ingenting.

Exempel

Följande kod infogar HTML-strängen <b>130</b> i det aktuella dokumentet:

 var theDOM = dw.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertHTML('<b>130</b>');

Resultatet visas i dokumentfönstret.

dom.insertObject()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Infogar det angivna objektet och uppmanar användaren att ange parametrar om det behövs.

Argument

objectName

 • Argumentet objectName är namnet på objektet i mappen Configuration/Objects.

Returnerar

Ingenting.

Exempel

Ett anrop till funktionen dom.insertObject('Button') infogar en formulärknapp i det aktiva dokumentet efter den aktuella markeringen. Om inget är markerat infogas knappen vid den aktuella infogningspunkten.

Obs!

Även om objektfiler kan sparas i separata mappar är det viktigt att filerna har unika namn. Om det finns en fil som heter Button.htm i mappen Forms och i mappen MyObject kan inte Dreamweaver skilja på dem.

dom.insertText()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Infogar textinnehåll i dokumentet vid den aktuella infogningspunkten.

Argument

contentToInsert, {bReplaceCurrentSelection}

 • Argumentet contentToInsert är det innehåll som du vill infoga.

 • Argumentet bReplaceCurrentSelection, som är valfritt, är ett booleskt värde som anger om innehållet ska ersätta den aktuella markeringen. Om argumentet bReplaceCurrentSelection har värdet true ersätter innehållet den aktuella markeringen. Om värdet är false infogas innehållet efter den aktuella markeringen.

Returnerar

Ingenting.

Exempel

Följande kod infogar texten &lt;b&gt;130&lt;/b&gt; i det aktuella dokumentet:

 var theDOM = dreamweaver.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertText('<b>130</b>');

Resultatet visas i dokumentfönstret.

dom.newBlock()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Skapar ett nytt block med samma tagg och samma attribut som blocket som innehåller den aktuella markeringen eller skapar ett nytt stycke om markören är utanför alla block.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

Exempel

Om den aktuella markeringen är inuti ett centrerat stycke infogar ett anrop till funktionen dom.newBlock() <p align="center"> efter det aktuella stycket.

dom.notifyFlashObjectChanged()

Tillgänglighet

Dreamweaver 4.

Beskrivning

Instruerar Dreamweaver att den aktuella Flash-objektfilen har ändrats. Dreamweaver uppdaterar förhandsvisningen och ändrar storleken på den om det behövs. Det ursprungliga längd-breddförhållandet bevaras.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

dom.outdent()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Minskar indraget för markeringen.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

dom.removeCharacterMarkup()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Tar bort den angivna typen av teckenkodning från markeringen.

Argument

tagName

 • Argumentet tagName är det taggnamn som är associerat med teckenkodningen. Det måste vara någon av följande strängar: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" eller "var".

Returnerar

Ingenting.

dom.removeFontMarkup()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Tar bort det angivna attributet och dess värde från en FONT-tagg. Om bara taggen FONT blir kvar när attributet har tagits bort tas även taggen FONT bort.

Argument

attribute

 • Argumentet attribute måste vara "face", "size" eller "color".

Returnerar

Ingenting.

dom.resizeSelection()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Ändrar det markerade objektets storlek till de valda dimensionerna.

Argument

newWidth, newHeight

 • Argumentet newWidth anger den nya bredden som det markerade objektet ska ställas in på.

 • Argumentet newHeight anger den nya höjden som det markerade objektet ska ställas in på.

Returnerar

Ingenting.

dom.setAttributeWithErrorChecking()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Ställer in det angivna attributet på det angivna värdet för den aktuella markeringen och meddelar användaren om värdet har fel typ eller är utanför intervallet. Funktionen är bara giltig för det aktiva dokumentet.

Argument

attribute, value

 • Argumentet attribute anger vilket attribut som ska anges för den aktuella markeringen.

 • Argumentet value anger vilket värde som ska anges för attributet.

Returnerar

Ingenting.

dom.setLinkHref()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Gör markeringen till en hypertextlänk eller ändrar URL-värdet i HREF-taggen som omger den aktuella markeringen.

Argument

linkHREF

 • Argumentet linkHREF är den URL (dokumentrelativ sökväg, rotrelativ sökväg eller absolut URL) som länken utgörs av. Om argumentet utelämnas visas dialogrutan Välj HTML-fil.

Returnerar

Ingenting.

Aktivering

dom.setLinkTarget()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Anger målet för länken som omger den aktuella markeringen. Funktionen motsvarar att lägga en slinga genom den aktuella nodens direkt och indirekt överordnade noder tills en länk hittas och att sedan anropa funktionen setAttribute('TARGET') för länken.

Argument

{linkTarget}

 • Argumentet linkTarget, som är valfritt, är en sträng som representerar ett ramnamn, ett fönsternamn eller ett av de reserverade målen ("_self", "_parent", "_top" eller "_blank"). Om argumentet utelämnas visas dialogrutan Ange mål.

Returnerar

Ingenting.

dom.setListBoxKind()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Ändrar den markerade SELECT-menyns typ.

Argument

kind

 • Argumentet kind måste vara "menu" eller "list box".

Returnerar

Ingenting.

dom.showListPropertiesDialog()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Öppnar dialogrutan Listegenskaper.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

Aktivering

dom.setListTag()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Anger den markerade listans format.

Argument

listTag

 • Argumentet listTag är den tagg som är associerad med listan. Värdet måste vara "ol", "ul", "dl" eller en tom sträng.

Returnerar

Ingenting.

dom.setTextAlignment()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Ställer in attributet ALIGN för blocket som innehåller markeringen på det angivna värdet.

Argument

alignValue

 • Argumentet alignValue måste vara "left", "center" eller "right".

Returnerar

Ingenting.

dom.setTextFieldKind()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3 (utgått från Dreamweaver CS5.5)

Beskrivning

Anger formatet för det markerade textfältet.

Argument

fieldType

 • Argumentet fieldType måste vara "input", "textarea" eller "password".

Returnerar

Ingenting.

dom.setTextFormat()

Tillgänglighet

Dreamweaver 4.

Beskrivning

Anger blockformatet för den markerade texten.

Argument

blockFormat

 • Argumentet blockFormat är en sträng som anger något av följande format: "" (för inget format), "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6" eller "pre".

Returnerar

Ingenting.

dom.showFontColorDialog()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Öppnar dialogrutan Färgväljaren.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

dreamweaver.deleteSelection()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Tar bort markeringen i det aktiva dokumentet eller webbplatspanelen. På Macintosh tas textrutan som har fokus bort i en dialogruta eller flytande panel.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

Aktivering

dreamweaver.editFontList()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Öppnar dialogrutan Redigera teckensnittslista.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

dreamweaver.getFontList()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Hämtar en lista över alla teckensnittsgrupper som visas i textegenskapskontrollen och i dialogrutan Formatdefinition.

Argument

Inga.

Returnerar

En matris med strängar som representerar varje objekt i teckensnittslistan.

Exempel

För standardinstallationen av Dreamweaver returnerar ett anrop till dreamweaver.getFontList() en matris som innehåller följande objekt:

 • "Arial, Helvetica, sans-serif"

 • "Times New Roman, Times, serif"

 • "Courier New, Courier, mono"

 • "Georgia, Times New Roman, Times, serif"

 • "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"

dreamweaver.getFontStyles()

Tillgänglighet

Dreamweaver 4.

Beskrivning

Returnerar de format som stöds av ett angivet TrueType-teckensnitt.

Argument

fontName

 • Argumentet fontName är en sträng som innehåller teckensnittets namn.

Returnerar

En matris med tre booleska värden som anger vad som stöds av teckensnittet. Det första värdet anger om teckensnittet har stöd för bold, det andra om det har stöd för italic och det tredje om teckensnittet har stöd för både bold och italic.

dreamweaver.getKeyState()

Tillgänglighet

Dreamweaver 3.

Beskrivning

Avgör om den angivna modifierartangenten är nedtryckt.

Argument

key

 • Argumentet key måste ha något av följande värden: "Cmd", "Ctrl", "Alt" eller "Shift". I Windows avser "Cmd" och "Ctrl" tangenten Control. På en Macintosh avser "Alt" tangenten Option.

Returnerar

Ett booleskt värde som anger om tangenten är nedtryckt.

Exempel

Följande kod kontrollerar att både Skift- och Control-tangenten (Windows) eller Skift- och Kommando-tangenten (Macintosh) är nedtryckta innan en åtgärd utförs:

 if (dw.getKeyState("Shift") && dw.getKeyState("Cmd")){ 
  // execute code 
}

dreamweaver.getNaturalSize()

Tillgänglighet

Dreamweaver 4.

Beskrivning

Returnerar bredd och höjd för ett grafiskt objekt.

Argument

url

 • Argumentet url pekar på ett grafiskt objekt för de önskade dimensionerna. Dreamweaver måste ha stöd för objektet (GIF, JPEG, PNG, Flash och Shockwave). Den URL som anges som argument för funktionen getNaturalSize() måste vara en absolut URL som pekar på en lokal fil. Det får inte vara en relativ URL

Returnerar

En matris av två heltal där det första heltalet definierar objektets bredd och det andra definierar dess höjd.

dreamweaver.getSystemFontList()

Tillgänglighet

Dreamweaver 4.

Beskrivning

Returnerar en lista med teckensnitt för systemet. Funktionen kan hämta alla teckensnitt eller bara TrueType-teckensnitt.

Argument

fontTypes

 • Argumentet fontTypes är en sträng som innehåller värdet all eller värdet TrueType.

Returnerar

En matris av strängar som innehåller hela teckensnittsnamnen. Värdet null returneras om inga teckensnitt hittas.

dreamweaver.getSystemFontName()

Tillgänglighet

Dreamweaver CS5.

Beskrivning

Returnerar systemets teckensnittsnamn.

Argument

Ingenting.

Returnerar

En sträng som innehåller systemets teckensnittsnamn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto